Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Projekti nro: 82458 PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta 1 PK -yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta Kymenlaakson.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Projekti nro: 82458 PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta 1 PK -yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta Kymenlaakson."— Esityksen transkriptio:

1 Projekti nro: 82458 PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta 1 PK -yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Liiketalous/Kotka www.menestys.kyamk.fi

2 Projekti nro: 82458 PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta 2 ESIMERKKI

3 Projekti nro: 82458 PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta 3 Yhteistyöesimerkki: •”PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta” projekti on toiminut tiiviissä yhteistyössä Kaihdinlinkki Oy:n kanssa. •Yhteistyö starttasi alkuanalyysillä, jonka jälkeen Kaihdinlikki Oy:lle on toteutettu seuraavia aihepiirejä käsittelevät työt: –Yrityksen asiakkailleen tuottama lisäarvo –Uusasiakashankinta –CRM & yksilöllinen markkinointi –Paraikaa työn alla: Asiakaskohtainen kannattavuus

4 Projekti nro: 82458 PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta 4 Lisäarvo, asiakastyytyväisyys, asiakasuskollisuus (Timo Miinala) Asiakaskannatt avuus, tiedon hyväksikäyttö ja asiakas- suhteiden hoito (Tiina Päivinen) Uusien asiakkaiden hankinta (Sirkku Marttila ja Kaisa Komu) Kokonaisuus Kaihdinlinkki Oy:lle Kymi Design (esite, Kaihdinlinkki Oy:n uuden ilmeen luominen) Asiakaskohtaisen kannattavuuden seuranta- järjestelmän luominen

5 Projekti nro: 82458 PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta 5 YDINAJATUKSET 1 *) •Yritysyhteistyö on nivellettävä toimivana mallina amk:n perustehtävään (opetus + T&K & Palvelutoiminta + aluevaikutus) •näistä pitää luoda konkreettista toimintaa, jossa kaikki tehtävät toteutuvat yhtaikaa. OPPIMINEN •ammattikorkeakoulun ydintoiminta on opetus tai oikeammin ’oppimiseen auttaminen’ •onnistunut yritysyhteistyö toimii erinomaisena välineenä parempaan oppimiseen (tästä on lukuisia kokemuksia, mm. KyAMK:ssa businessakatemia ja ohjelmistoakatemia…) •onnistuminen yhteistyöprojekteissa myös innostaa ja kasvattaa omaa sisäistä yrittäjyyttä; vaikkei varsinaiseksi yrittäjäksi ryhdy kuin ehkä n.5 % amk-ikäluokasta, konkreettisten, vastuuta ottavien yritys-yhteistyöprojektien tuominen osaksi oppimista kasvattaa parempia ammattilaisia myös toisen palvelukseen.(experttiys, jota amk tuottaa) •uuden yrittäjäpolven kasvattamiseen ja uuden yritystoiminnan synnyttämiseen on luotava toimiva ’yrittäjyys- opetussuunnitelma’ ja hautomotoiminta; hautomo on verkotettava kiinteästi, sen on oltava monitoimialainen ja toteuduttava yhteistyössä elinkeinoyhtiöiden vastaavan toiminnan kanssa (tästä esim. K-H Yrityspalvelun IT-Future Center – Ohjelmistoakatemia yhteistyö) *) tässä ’yritysyhteistyö’ ymmärretään laajasti; se sisältää mm.yrityksille tehtävät projektit, opinnäytetyöt, yrittäjyyskasvatuksen=sisäisen yrittäjyyden synnyttämisen, yrittäjäkasvatuksen=uuden yritystoiminnan synnyttämisen (esim. hautomotoimintana) KYAMK–yritysyhteistyö

6 Projekti nro: 82458 PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta 6 YDINAJATUKSET 2 ALUEVAIKUTUS - aluevaikuttavuus •amk:n yritysyhteistyön on toimittava yhdenmukaisesti alueen kehittämisestä vastaavien (Kotkan-Haminan seudun yrityspalvelu, Kouvolan seudun kuntayhtymä) strategisten painopisteiden kanssa •aluevaikutuksen aikaansaamiseksi mukaan on saatava suurten joukkojen = satojen opiskelijoiden ja kymmenien opettajien työpanos •tärkeimmät yhteistyön välineet ovat oppimisprojektit ja opinnäytetyöt •opettajien osallistumista on tuettava muuttamalla osaamista konsulttimaisen toiminnan hallintaan yritysyhteistyön projekteissa •käytänteet (mm. toimintatavat ja hinnat) yhdenmukaistettava; yrityksille ei saa antaa ristiriitaista ja epäyhtenäistä kuvaa palvelun laadusta •keskeisin kohderyhmä on valittujen toimialojen PK- yritykset (käytännössä yli 5:n hengen tai paremminkin yli 10 hengen tai 15-20 hengen yritykset, joiden voi ajatella työllistävän amk:sta valmistuvia (Kotkan-Haminan seutu/ yli 5 henkeä työllistäviä = n. 850 toimipaikkaa, yli 10 = n. yli 350 toimipaikkaa, yli 20 = 180 Kouvolan seudun luvut ovat lähes identtiset / vrt. LIITE, Tilastokeskus syyskuu 04). •mielekkäiden kokonaisuuksien luomiseksi Kyamk:n eri toimijat (eri toimialoilla toteutettavat yritysyhteistyön projektit) on verkotettava nykyistä paremmin (samaa pyörää ei pidä keksiä joka paikassa uudelleen - hyviä käytänteitä on jo !)

7 Projekti nro: 82458 PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta 7 JATKOHANKE ? •Hankkeessa kehitetään ammattikorkeakoulun nykyiseen toimintaan kiinteästi liittyvä järjestelmä ja toimintamalli, jonka avulla yrittäjät ja yritysten johtohenkilöt voivat säännöllisin väliajoin seurata ja arvioida oman yrityksensä osaamispääoman ja suorituskyvyn kehitystä suhteessa alueen ja alansa muihin yrityksiin = kyselymuodossa olevat yrityksen analyysivälineet (asiakaskunto, logistiikan kunto, taloudenkunto, kansainvälistymisen kunto jne) yhdeksi kokonaisuudeksi  luoda (meille) pysyvä ja kumuloituva Benchlearning-pankki, jota vasten alueen yritysten olisi hyvä peilata ja kirittää itseään ja osaamistaan

8 Projekti nro: 82458 PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta 8 LYHYESTI •Hankkeessa keskeistä on yhteistyö = yhteiset tapaamiset ja yhdessä kehitetyt projektit. Hyötyjinä ovat Kymenlaakson PK –yritykset, joiden osaaminen ja menestyminen paranee. •edellä esitetyn kaltaiset ’netti-koneet’ toimivat paitsi toiminnan esittelynä eritoten KONTAKTIEN luomisen välineenä.  olennaista on päästä molempia hyödyttävään kumppanuuteen (mukaan on saatava suuri joukko PK-yrityksiä, jotka todella kokevat hyötyvänsä) •tärkeimmät toimijat ovat ammattikorkeakoulun opiskelijat. (heitä pitää saada motoroiduksi mukaan suuri joukko) •tämä JATKOHANKE pyrkii laajentamaan toimintaa uusiin alueisiin ja levittämään toimintatapaa muille ammattikorkeakoulun toimialoille.


Lataa ppt "Projekti nro: 82458 PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta 1 PK -yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta Kymenlaakson."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google