Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tuulivoiman lupa- ja kaavoitusasiat

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tuulivoiman lupa- ja kaavoitusasiat"— Esityksen transkriptio:

1 Tuulivoiman lupa- ja kaavoitusasiat
Varsinais-Suomen ELY- keskus / Ympäristö- ja luonnonvaratvastuualue 

2 Tuulivoima ja ympäristölainsäädäntö
YVA-lainsäädäntö Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki YM:n käsityksiä tuulivoimarakentamisesta Ympäristölainsäädännön soveltaminen tuulivoimarakentamisessa. Työryhmän mietintö 2002 YM:n kirje ympäristökeskuksille 2004 YM:n esite 2005, uusi ohje tulossa Arvokkaat maisema-alueet Vnpp

3 Tuulivoimarakentamista koskevan kaavoituksen pelisäännöt
Tuulivoimarakentamiseen sovelletaan samoja säännöksiä kuin muuhunkin rakentamiseen Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä tuulivoimarakentamisen kannalta Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Yleispiirteinen suunnittelu Hankkeen toteuttaminen Ympäristöministeriön ohjeistus Työryhmän mietintö 2002 Kirje ympäristökeskuksille Esite tuulivoimarakentamisesta 2005, Ohje lausunnolla

4

5 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
"Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköhin." Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Ennen tehtyä VAT:n tarkistusta tavoite koski meri-, rannikko- ja tunturialueita.

6 Yleispiirteinen kaavoitus: maakuntakaava ja yleiskaava
Yleispiirteisissä kaavoissa osoitetaan tuulivoiman hyödyntämiseen soveltuvia alueita Tuulivoimarakentamisen ohjaamisessa maakuntakaavalla on keskeinen asema (VAT) Maakuntakaavoituksen edellytyksenä sisämaassa on tieto tuuliolosuhteista (Tuuliatlas) Yleiskaavan ja maakuntakaavan suhde Maakuntakaavan ohjausvaikutus yleiskaavaan Ennen tuulivoima-alueiden maakuntakaavoitusta Kun alueet on osoitettu maakuntakaavassa

7 Yleispiirteinen kaavoitus: yleiskaava
Yleiskaavallisen tarkastelun merkitys korostuu alueilla, joilla tuulivoimarakentamisen ja muun alueidenkäytön yhteensovittamistarve on suuri Esimerkiksi taajamat ja niiden lähialueet Kunnan alueella useita tuulivoimalahankkeita Ympäristöministeriön kannan mukaan MRL 72.1 §:n mukaisessa rantayleiskaavassa osoitetut tuulivoimalat voidaan toteuttaa suoraan rakennusluvalla MRL:n muutos ”tuulivoimayleiskaava”

8 Ei erityissääntelyä > tuulivoimarakentamiseen sovelletaan MRL:n rakentamista ohjaavia kaava- ja lupasäännöksiä Hankkeiden koon kasvu > esiintynyt tulkintaepäselvyyksiä sovellettavista kaava- ja lupamenettelyistä Seudullisesti merkittävät alueet: maakuntakaava Muut hankkeet koosta riippuen: yleiskaava, asemakaava, yksittäiset luparatkaisut

9 ”tuulivoimayleiskaava ”
Yleiskaava toimii suoraan rakentamista ohjaavana kaavana, laissa asetetuin edellytyksin Ranta-alueet (MRL 72 §) Kyläalueet (MRL 44 § 2 mom) Tuulivoima (MRL 77 a§) alkaen

10 ”tuulivoimayleiskaava”
yleiskaavaan voidaan ottaa erityinen määräys tuulivoimarakentamista koskien Määräys poistaa asemakaavan/suunnittelutarveratkaisun tarpeen Edellytys: yleiskaavan riittävä ohjausvaikutus Alueen olosuhteet, rakentamisen määrä ja tehokkuus Vesialueet ja maa-alueet, jotka etäällä asutuksesta tai vastaavasta > Ei tilanteissa, joissa asemakaavallista suunnittelua edellyttävää eri maankäyttömuotojen yhteensovittamista Kaavan sisältö, mittakaava ja esitystapa riittävä tarkkuus rakennuslupakäsittelyä silmällä pitäen

11 ”tuulivoimayleiskaava”
Erityiset sisältövaatimukset tuulivoimaa ohjaavalle yleiskaavalle sopeutuminen maisemaan ja ympäristöön teknisen huollon järjestämismahdollisuudet (kuten huoltotiet, kaapeloinnit, liittyminen sähköverkkoon) Kaavan laatimiskustannukset Kunta voi periä kustannuksia aloitteentekijältä (hankkeen toteuttaja/maanomistaja)

12 Tuulivoimarakentamisen kaavoituksen teknisiä ja taloudellisia lähtökohtia
Tuulisuus ja muut sijainnin taloudellisuuteen liittyvät kysymykset Liitynnät sähköverkkoon Perustamisolosuhteet Tekninen huolto Merialueilla veden syvyys ja jääolot

13 Tuulivoimarakentamisen kaavoituksessa yhteen sovitettavia asioita
Asutus ja rakennetut alueet Luonnon monimuotoisuus Maisema Kulttuuriperintö Virkistysalueet Elinkeinotoiminta (kalastus ja matkailu) Puolustusvoimien alueet ja tarpeet Liikenne (lentoliikenne, merenkulku, tieyhteydet) Muut erityisalueet (esimerkiksi viesti ja teleliikenne)

14 Hankkeen toteuttaminen
Tuulivoimalahanke toteutetaan hankkeen sijainnista ja koosta riippuen joko yksityiskohtaisen kaavan ja/tai luparatkaisujen perusteella Aina tapauskohtainen harkinta! Erilaiset sijoittumispaikat (meri, rannikko, sisämaa, taajaan asutut alueet) Eri toimijoiden roolit ja lain soveltaminen Kaiken kattavaa ohjeistusta ei voi eikä tule antaa Suhde YVA- lain mukaiseen menettelyyn

15 Yksityiskohtainen kaava vai suora lupamenettely?
Yksinomaan luparatkaisuihin perustuen: alueilla, joilla yhteensovittamistarve muun alueidenkäytön kanssa on vähäinen ja joilla ei ole erityisiä ympäristöarvoja Tuulivoimatyöryhmän mietintö 2002: ”Suunnittelutarveratkaisun ja asemakaavan välistä rajaa vedettäessä tuulivoimaloiden lukumäärää tärkeämpi arviointiperuste on tuulivoimalapuiston sijainti ja suhde ympäröiviin alueisiin” Mietinnössä on esitetty suuntaa-antava jaottelu asemakaavan tarpeesta Yleispiirteisen kaavan merkitys

16

17 Hankkeen toteuttaminen
Yksityiskohtaisen kaavana voi tuulivoimarakentamisessa toimia asemakaava tai MRL 72.1 §:n mukainen rantayleiskaava tai MRL 77a mukainen tuulivoimayleiskaava Yleispiirteisen kaavan merkitys Yksi tekijä toteuttamistavan harkinnassa Ohjeena yksityiskohtaisemmalle kaavoitukselle Esimerkiksi yleispiirteisten kaavojen suojelu- ja maisema-alueet eivät pääsääntöisesti sovellu tuulivoimarakentamiseen

18 Tuulivoimarakentamista koskevat luvat
Käytännössä tuulivoimalat rinnastetaan rakennuslupaa edellyttäviin rakennuksiin (pl. pienvoimalat) Rakennuslupa (toimenpidelupa) Vesilain mukainen lupa: käytännössä aina, kun rakennetaan vesistöön Ympäristölupa: jos tuulivoimalasta aiheutuu naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta Käyntiääni Lapojen liikkumisesta aiheutuva varjon vilkkuminen

19 YVA Tuulivoimahanke vaatii ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994, YVA-laki) mukaisen menettelyn soveltamista alkaen aina, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 megawattia (MW). Hankekokonaisuuteen katsotaan kuuluvan myös rakentamiseen, käyttöön ja huoltoon tarvittavat rakenteet. Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa ELY-keskuksen päätöksellä myös pienempään kuin 10 tuulivoimalan tai kokonaisteholtaan alle 30 MW:n hankkeeseen, mikäli sen ympäristövaikutukset olisivat todennäköisesti merkittävästi haitallisia.

20 Tuulivoiman kaavoitus- ja lupamenettelyt
 Tarvittavat luvat Käytännössä tuulivoimalat rinnastetaan rakennuslupaa edellyttäviin rakennuksiin (pl. pienvoimalat) Rakennuslupa tai toimenpidelupa pienissä kotitarvevoimaloissa Lisäksi vesilain mukainen lupa, jos rakennetaan vesistöön Lisäksi ympäristölupa, jos tuulivoimalasta aiheutuu naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (käyntiääni tai lapojen liikkumisesta aiheutuva varjon vilkkuminen) Merkittävien tuulivoimalahankkeiden vaikutukset arvioidaan lisäksi YVA-lain mukaisessa menettelyssä. Tällä hetkellä soveltaminen päätetään tapauskohtaisesti harkinnanvaraisena.

21 Tuulivoimarakentaminen ja MRL
Rakennuslupa vai toimenpidelupa? Oikeuskäytäntö piti yli 50 metrin korkuista mastoa rakennuksena Tuulivoimalan liike- ja ääni lisäävät vaikuttavuutta. Taajaan asutulla alueella voitaneen pitää jo kymmenen metrin napakorkuista myllyä rakennuksena. vertaa rintamamiestalon harjakorkeus 8-9 m. Suhteellisuusperiaate; yksittäinen mylly maatilalla, jossa ei ole merkittäviä maisema-arvoja, ei liene tuon korkuisena rakennus.

22 Suunnittelujärjestelmän kokonaisuus/yksi kaava riittää?
- Haasteita Suunnittelujärjestelmän kokonaisuus/yksi kaava riittää? Milloin suunnittelutarveratkaisu ei riitä, vaan tarvitaan asemakaava? Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa, vrt. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, vrt. YVA-laki: YVA-menettelyä sovelletaan hankkeeseen, joka todennäköisesti aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia

23 Tuulivoimarakentaminen
Hankkeen suunnittelussa joudutaan aina tekemään paikan päällä tuulimittauksia, tuuliatlaksen tieto ei yksinomaan riitä. Lisäksi tulee selvittää liitynnät voimajohtoihin, jo muutaman yksikön tuulivoimalapuisto saattaa edellyttää 110 kV:n voimalinjan rakentamista. Äänten vaikutuksista vallitsee laaja tietämättömyys. Tuulivoimalan äänen syklisyys tekee monin verroin haastavammaksi arvioida sen vaikutuksia, kuin esimerkiksi liikennemelun vaikutuksia.

24 Lentoeste? Lausunto Finavialta

25 Ilmailulaki 165 § Lentoesteet
Mastoa ei saa asettaa, siten, että sitä voidaan erehdyksessä pitää ilmailua palvelevana laitteena tai merkkinä. Rakennelma tai laite ei saa myöskään häiritä ilmailua palvelevia laitteita tai lentoliikennettä tai aiheuttaa muutoin vaaraa lentoturvallisuudelle. Edellä 1 momentissa tarkoitettua sekaannusta, häiriötä tai vaaraa mahdollisesti aiheuttavan laitteen, rakennuksen, rakennelman tai merkin asettamiseen tarvitaan lentoestelupa, jos este: 1) ulottuu yli 10 metriä maanpinnasta ja sijaitsee lentopaikan, kevytlentopaikan tai varalaskupaikan kiitotien ympärillä olevan suorakaiteen sisällä, jonka pitkät sivut ovat 500 metrin etäisyydellä kiitotien keskilinjasta ja lyhyet sivut metrin etäisyydellä kiitotien kynnyksistä ulospäin; 2) ulottuu yli 30 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1 kohdassa tarkoitetun alueen ulkopuolella mutta kuitenkin enintään 45 kilometrin etäisyydellä 81 §:ssä tarkoitetun lentoaseman mittapisteestä; 3) ulottuu yli 30 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1 kohdassa tarkoitetun alueen ulkopuolelta, mutta kuitenkin enintään 10 kilometrin etäisyydellä varalaskupaikan tai muun lentopaikan kuin 81 §:ssä tarkoitetun lentoaseman mittapisteestä; tai 4) ulottuu yli 60 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1–3 kohdassa tarkoitettujen alueiden ulkopuolella.

26 Ilmailuasetus § 1 Lentoturvallisuutta vaarantavat laitteet
… lentoturvallisuudelle mahdollisesti vaaraa aiheuttavan laitteen, rakennelman tai merkin asettajan on pyydettävä Ilmailulaitokselta etukäteen lausunto siitä, saako sellaisen asettaa. Ilmailulaitos voi lentoturvallisuuden vaarantumisen perusteella kieltää laitteen, rakennelman tai merkin asettamisen, jos siitä ei aiheudu huomattavaa haittaa maan omistajalle tai siihen kohdistuvan erityisen oikeuden haltijalle.

27 MRA § 64 Maston tai tuulivoimalan rakentaminen Jos rakennuslupaa tai toimenpidelupaa haetaan maston rakentamiseen, lupahakemukseen on liitettävä: 1) selvitys hankkeen vaikutuksista maisemaan ja naapureihin; 2) selvitys hakijan lähimmistä suunnitelluista muista mastoista; sekä Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, koskee soveltuvin osin lupahakemusta tuulivoimalan rakentamiseen. Lisäksi: vesistövaikutukset (kalat yms.), linnustoselvitykset

28 Maisemavaikutusten selvittäminen
Karttatarkastelu, hallintasektorit, näkymäalueet Näkymiä, kuvasovitteita Tarkkuustaso tapauskohtainen Maastotarkastelu Arvokkaat alueet erityisen huomion kohteeksi (luonto, rakennettu ympäristö, maisema-alueet, muinaismaisema)

29 Mastot maisemassa, Ympäristöopas 107, 2003

30 Mastot maisemassa, Ympäristöopas 107, 2003

31 Tuulivoimarakentaminen, pienvoimalat
Lupaharkinnassa oleellinen osa on kaupunkikuvallisen tarkastelun ohella laitteiden tuottamalla äänellä, sen taajuuksilla ja voimakkuudella. Poiketen muun muassa liikennemelusta tuulimyllyjen melu ei ole riippuvainen kellonajoista, vaan ajoittuu ympärivuorokautisesti säätilan mukaan. Todennäköisimmin juuri tuottamansa melun vuoksi kiinteistökohtaisten tuulimyllyjen sijoittaminen taajamiin ei ole yleensä mahdollista.

32 Vielä pykäliä 62 § Toimenpiteiden luvanvaraisuus
Toimenpidelupa tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslaissa ja jäljempänä tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen seuraavasti: 4) maston, piipun, varastointisäiliön, hiihtohissin, muistomerkin, suurehkon antennin, tuulivoimalan ja suurehkon valaisinpylvään tai vastaavan rakentaminen (erillislaite); ….

33 Vielä pykälä MRA 64 § Maston tai tuulivoimalan rakentaminen
Jos rakennuslupaa tai toimenpidelupaa haetaan maston rakentamiseen, lupahakemukseen on liitettävä: 1) selvitys hankkeen vaikutuksista maisemaan ja naapureihin; 2) selvitys hakijan lähimmistä suunnitelluista muista mastoista; sekä 3) selvitys siitä, onko maston tarkoitusta palvelevia yleiseen televerkkoon jo kuuluvan maston vapaita antennipaikkoja käytettävissä. Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, koskee soveltuvin osin lupahakemusta tuulivoimalan rakentamiseen.

34 Lisää huomioon otettavaa, ettei vain olisi helppoa

35

36 KAAVOITUS - ELY Enintään 3 voimalaa suunnittelutarveratkaisulla, sitä suuremmat tuulivoimapuistot edellyttävät kaavallista tarkastelua. Suunnittelutarve-ratkaisun yhteydessä tulee pyytää lausunto ELY-keskukselta, jos kyseessä on alue, jota koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet N. 10 voimalaa edellyttää YVA-lain mukaista menettelyä. Herkillä alueilla pienempikin yksikköjen lukumäärä voi kuitenkin edellyttää YVA-menettelyä. YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii ELY-keskuksessa ympäristönsuojeluyksikkö. YVA:n laadinnasta vastaa hankkeeseen ryhtyvä. ELY-keskuksen alueiden käytön yksikkö osallistuu kaavoitusprosessiin ohjaavana ja valvovana viranomaisena ja arvioi toimenpiteiden vaikutuksia aluerakenteen ja alueiden käytön kannalta. ELY-keskus ottaa kantaa mm. selvitysten riittävyyteen ja eri näkökulmien yhteensovittamiseen. Yhteistyö kaavoituksessa tapahtuu neuvottelujen ja lausuntojen kautta.

37 LUPAMENETTELYSTÄ - ELY
Rakennusluvan myöntäminen tuulivoimalan rakentamiseen on mahdollista suoraan yleiskaavan perusteella alkaen, edellyttäen että yleiskaavan sisältövaatimukset täyttyvät tuulivoimarakentamisen osalta. Rajanveto rakennusluvan ja toimenpideluvan välillä ei ole kovinkaan merkittävä, ympäristövaikutukset on arvioitava kummassakin (MRL 138 §) Luvan yhteydessä on pyydettävä lausunto ELY-keskukselta: Jos luonnonsuojelun kannalta merkittävä alue Maakuntakaavan virkistys tai suojelualue (MRL 133 §) Muulta viranomaiselta pyydettävä lausunto, jos poikkeaminen koskee merkittävästi sen toimialaa (esim. Liikennevirasto)

38 OPPAITA NETISSÄ: Tuulivoimalat ja maisema:
Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset: Mastot maisemassa: Master i landskapet: Tuulivoimaloiden melun syntytavat ja leviäminen. Kaikki julkaisut löytyvät osoitteesta


Lataa ppt "Tuulivoiman lupa- ja kaavoitusasiat"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google