Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUDEN SUUNNITTELU

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUDEN SUUNNITTELU"— Esityksen transkriptio:

1 YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUDEN SUUNNITTELU
PP

2 Talousprosessista Talousprosessi poikkeaa yritysten talousprosessista:
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on tuottaa suoritteita, joilla toteutetaan niitä tarpeita ja päämääriä, joita varten yhdistys on perustettu. Yhdistys hankkii tuloja, jotka se uhraa menoina tuottaakseen suoritteita, joiden laatu riippuu toiminnan tarkoituksesta ja päämääristä. PP

3 Taloudenhoidon järjestäminen Hallituksen vastuu
Jäsenten valitsema hallitus vastuussa taloudenhoidosta Huolellisuusvelvoite Valvontavelvoite Käytännön järjestäminen Yhdistyslakiin kirjattu hallituksen velvoite huolehtia kirjanpidon lainmukaisuudesta (yhdistyslaki 6:35§ 1 mom.) Taloudenhoidon ohjeena jäsenistön vahvistamat toimintasuunnitelmat ja talousarviot PP

4 Taloudenhoidon järjestäminen Hallituksen vastuu
Sisäiset taloushallintoon liittyvät toimintaohjeet = taloussääntö Hallitus laatii ja hyväksyy, ei rekisteröidä sääntöjen lailla. Määritellään mm. tositteiden ja laskujen hyväksymistavat, ohjeet tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta jne. PP

5 Taloudenhoidon järjestäminen Hallituksen vastuu
Hallituksen päätettävä ja järjestettävä mm: Laskujen hyväksymismenettely Maksuliikenteen hoitamistavat Hallitus avaa ja lopettaa pankkitilit Tilien käyttäjien nimeäminen Käteiskassan hoito ja enimmäismäärän vahvistaminen Kirjanpito Kirjanpidon tilikartta ja käytettävät tilikirjat Talousarviopoikkeamien aiheuttamat toimenpiteet PP

6 Taloudenhoidon järjestäminen Hallituksen vastuu
Tehtävien järjestelyssä otettava huomioon vaaralliset työyhdistelmät Minimoi huolimattomuudet ja väärinkäytökset Vaarallisia työyhdistelmiä esim: Käteiskassanhoito + pankkitilien hoito Palkanlasku + palkanmaksu Hallituksella valvontavelvollisuus Hallitus voi delegoida tehtäviä mutta ei vastuuta PP

7 Taloudenhoidon järjestäminen Hallituksen vastuu
Hallitus valitsee taloudenhoitajan ja kirjanpitäjän Voivat olla hallituksen ulkopuolisia Sama henkilö voi hoitaa molemmat tehtävät Kirjanpitäjän oltava yhdistysten kirjanpitoon ja tilinpäätökseen perehtynyt Jos liiketoimintaa, hallittava myös liikekirjanpito Jos toiminta laajaa, tilitoimisto tai muu ammattikirjanpitäjä PP

8 Talouden hallinnan avuksi Laskentajärjestelmä
Talouden suunnittelun perustaksi laskentajärjestelmä: Tehtävänä on koota tietoa toiminnasta ja taloudesta sekä tuottaa erilaisia suunnittelu-, tarkkailu- ja informaatiolaskelmia. Eri laskelmat rakenteeltaan ja sisällöltään samanlaisia. PP

9 Talouden hallinnan avuksi Laskentajärjestelmä
Suunnittelulaskelmia mm: Pitkän aikavälin suunnitelmat Talousarvio l. budjetti Kustannusarviot, hinnoittelulaskelmat Toteutuslaskelmat Kirjanpito Seurantalaskelmat mm. Tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma Budjetin toteutumisen seuranta Muut, esim. hinnoittelun oikeellisuuden seuranta ja kustannusarvioiden paikkansapitävyys PP

10 Talouden hallinnan avuksi Toimintasuunnitelma
Sääntöjen tarkoituspykälä pohjana. Perustuu yhdistyksen toiminta-ajatukselle. Sanallisen toimintasuunnitelma lyhyt ja ytimekäs, mukana muutama avain-alue. Pitkälle ajanjaksolle (3-5 vuotta) sekä vuositasolla. Toimintaympäristö ja siinä tapahtuneet muutokset, tulevan kehityksen arviointi (esim. SWOT) PP

11 Talouden hallinnan avuksi Toimintasuunnitelma
SWOT Vahvuudet - Heikkoudet Mahdollisuudet Uhkat PP

12 Talouden hallinnan avuksi Toimintasuunnitelma
Pitkän tähtäimen suunnitelmat summittaisia ja suuntaa antavia ”rullaavia”, ei pakollisia, tuo jatkuvuutta toimintaan Vuositason toimintasuunnitelma esimerkiksi toiminnanaloittain ja tuloslaskelman kaavaan perustuen Yleensä säännöissä määrätty = pakollinen PP

13 Talouden hallinnan avuksi Toimintasuunnitelma
Tarvitaan laskentajärjestelmän tuottamaa taloudellista informaatiota. Ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi tekee yhdistyksen hallitus. Vuositason toimintasuunnitelma käsitellään ja vahvistetaan yhdistyksen sääntöjen määräämässä kokouksessa. PP

14 Talouden hallinnan avuksi budjetit l. talousarviot
Tulosbudjettien (talousarvioiden) perustuttava toimintasuunnitelmiin Tilikauden tulosbudjetti arvio tilikauden tuotoista ja kuluista = taloudenhoidon suunnitelma ja ohje toimihenkilöille Laaditaan vastuu/toiminta-aloittain tuloslaskelman eriä noudattaen Kannattaa tehdä julkaistavaa tuloslaskelmaa yksityiskohtaisemmin (tileittäin) Yhdistyksen sääntöjen määräämä kokous hyväksyy Pitkän aikavälin talousarvio (3-5 vuotta) Lyhyen aikavälin talousarvio tilikausittain Sääntöjen määräämä = pakollinen PP

15 Talouden hallinnan avuksi Maksuvalmius
Maksuvalmiuden seuranta Kk- tai neljännesvuositasolla tarpeen mukaan Käytettävissä oleviin rahavaroihin lisätään ennakoidut kassaanmaksut ja vähennetään ennakoidut kassastamaksut Erotus = käytettävissä olevat rahavarat kauden lopussa Käytettävissä olevat varat = käteiskassa+pankkitililtä heti nostettavissa olevat varat PP

16 Talouden hallinnan avuksi Muita budjetteja
Tarvittaessa voidaan laatia erikseen osabudjetteja, mm. Investointibudjetti Henkilöstöbudjetti Elinkeinotoiminnan budjetti Tasebudjetti Kassabudjetti esim. viikkotasolla PP

17 Talouden hallinnan avuksi Muita budjetteja
Varainhankintaan sisältyvälle liiketoiminnalle erilliset budjetit liikekaavan mukaiselle tuloslaskelmapohjalle Tarvittaessa budjetit esim. kk- tai neljännesvuositasolla Seuranta Ennakointi reagointi muutoksiin ajoissa PP

18 YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TULOT JA VEROTUS
PP

19 Yleishyödyllisyys TVL 22 §:n mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, jos
se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; sen toiminta ei kohdistu rajoitettuihin henkilöpiireihin; se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. PP

20 Yleishyödyllisyys Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, maatalous- ja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistävää yhdistystä, puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai apuyhdistystä, myös muuta yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen. Luettelo esimerkinomainen, monet muutkin yhdistykset voivat täyttää yleishyödyllisyyden kriteerit. Tuloverolaki ei rajoita yleishyödyllisyyttä tiettyihin yhteisömuotoihin. PP

21 Verovelvollisuus Yleishyödyllinen yhdistys on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta (TVL 22.1§). Jos yleishyödyllisyysstatus menetetty, verovelvollisuus kaikista tuloista Voidaan menettää, jos liiketoiminta liian suurta yleishyödylliseen toimintaan nähden Yhdistyslain 5 § mukaisesti yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. PP

22 Elinkeinotoiminta Elinkeinotoiminta = yhdistyksen harjoittama ammatti- ja liiketoiminta. Elinkeinotoiminnan arvioimiseksi seuraavia kriteereitä: voitontavoittelu, vieraan pääoman käyttö, itsenäisyys, suunnitelmallisuus, säännöllisyys, jatkuvuus, taloudellisen riskin olemassaolo, toimiminen kilpailutilanteessa, toiminnan kohdistuminen tavanomaisiin kauppatavaroihin suuntautuminen ulospäin rajoittamattomaan tai ainakin laajahkoon rajattuun henkilöjoukkoon. PP

23 Elinkeinotoiminta Elinkeinotoiminta ei saa olla yhdistyksen pääasiallista toimintaa Vähäinen elinkeinotoiminta sallitaan yleishyödyllisyyttä menettämättä, jos elinkeinotoiminnan tarkoituksena on saada varoja yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen. Toiminnan tosiasiallinen luonne ratkaisevaa, kun arvioidaan yhdistyksen yleishyödyllisyyttä. Toimintakertomus yhtenä arviointiperusteena Rekisteröimätön yhdistys ei ole verolainsäädännön mukainen yhteisö, eikä se siksi voi myöskään verotuksessa olla TVL 22 §:n mukainen yleishyödyllinen yhteisö. Rekisteröimätöntä yhdistystä pidetään yhtymänä, ja sen saama tulo verotetaan osakkailta. PP

24 Tuloverotus Yleishyödyllisen yhdistyksen elinkeinotulona ei pidetä:
yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa; jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa; PP

25 Tuloverotus adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa; sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista saatua tuloa; bingopelin pitämisestä saatua tuloa PP

26 Tuloverotus esimerkkejä
Kahvilat, ravintolat ja kioskit Lähtökohtaisesti elinkeinotuloa Asiakkaina muutkin kuin jäsenet Toiminta jatkuvaa Kilpailuolosuhteet Ulospäin suuntautuneisuus Poikkeuksena varojenkeräystarkoituksessa järjestettyjen tilaisuuksien yhteydessä pidetyt kahvilat, kioskit ja ravintolat ja niiden myynti PP

27 Tuloverotus esimerkkejä
Messu- ja näyttelytoiminta Ei elinkeinotoimintaa jos Ei kiinteätä organisaatiota Ei palkattua henkilökuntaa Ei järjestetä säännöllisesti Vaikka säännöllistä, mutta pienimuotoista ja talkoovoimin järjestettyä, tulo ei elinkeinotuloa Kilpailutilanne, suunnitelmallisuus, rajoittamaton asiakaskunta, ansiotarkoitus = elinkeinotuloa, vaikka järjestetty talkoilla Huom. messujen liittyminen yhdistyksen yleishyödylliseen tarkoitukseen PP

28 Tuloverotus esimerkkejä
Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut Palveluja tarjoavat yhdistykset tuotteistaneet palvelunsa Hinnoittelu käypään arvoon Suuri sitoutunut pääoma Toimintaan palkattu henkilökunta Kilpailuolosuhteet Elinkeinotoimintaa PP

29 Tuloverotus esimerkkejä
Kulutushyödykkeiden myynti Elintarvikkeet, vaatteet Rajoittamaton asiakaspiiri Ansiotarkoitus Pysyvä liiketoimipakka Kilpailuolosuhteet Jatkuvuus Lähtökohtaisesti elinkeinotoimintaa Kirpputoritoiminta Elinkeinotuloa ei ole varainhankintana tehdystä tavarankeräyksestä saatu tulo Jos tavarat saatu lahjoituksena, yleishyödyllisen yhdistyksen kirpputoritoiminta ei elinkeinotoimintaa Kirpputorimyyntipöytien vuokraaminen toisille veronalaista elinkeinotoimintaa PP

30 Tuloverotus esimerkkejä
Tanssi- ja muut huvitilaisuus Muun huvitilaisuuden käsitettä ei määritelty tuloverolaissa Verotuksessa lähtökohtaisesti elinkeinotoimintana konsertit, musikaalit, teatterinäytelmät, kun: Ammattimaista Suunnitelmallista Ympärivuotista Palkkatyövoima Otettu huomioon tuotot ja tapahtuman kaupallinen luonne PP

31 Tuloverotus esimerkkejä
Taidetoiminta Teatteri ja orkesteritoiminta, tanssitaide Lakisääteinen ja julkisin varoin tuettu toiminta lähtökohtaisesti yleishyödyllisen yhteisön verovapaata toimintaa Julkinen tuki = valtion ja kuntien harkinnanvaraiset avustukset Yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttaminen arviointikriteerinä ja lieventävänä seikkana elinkeinotoimintaa arvioitaessa PP

32 Tuloverotus esimerkkejä
Koulutustoiminta Veronalaisuus ratkeaa elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien täyttymisen perusteella Ansiotarkoitus Jatkuvuus Rajoittamaton henkilöpiiri Verovapaata, kun kohdistuu vain yhdistyksen omiin jäseniin Verovapaa, jos tilaisuus kertaluontoinen PP

33 Tuloverotus esimerkkejä
Avustusten verotus Yleishyödylliseen toimintaan saatu avustus verotonta Elinkeinotoimintaan kohdistuva avustus elinkeinotoiminnan veronalaista tuloa Jäsenlehdet ja julkaisut Julkaisuista osa voi kuulua yleishyödylliseen toimintaan ja osa elinkeinotoimintaan Jäsenlehdestä ja muista yleishyödyllistä toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatu tulo verovapaata PP

34 Tuloverotus Kiinteistötulo
Kiinteistöstä saatu tulo: Verovapaata = vuokratulo yleisestä ja yleishyödyllisestä käytöstä Toiset yleishyödylliset yhdistykset Koulut, päiväkodit, kirjastot (yleinen käyttö) Verollista = vuokratulo yksityisestä käytöstä Syntymäpäivät, häät jne. , vuokraus asuinkäyttöön Jako pinta-alan tai ajan mukaan (käyttöpäiväkirja) Elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloa, jos yleishyödyllinen yhteisö käyttää kiinteistöä yli 50 %:sti elinkeinotoimintaan. Osakehuoneistosta saatu tulo: verovapaata = sijoitustoiminnan tuottoja (henkilökohtaista tuloa) PP

35 Tuloverotus ilmoitusvelvollisuus
Yleishyödyllisen yhdistyksen ei tarvitse antaa veroilmoitusta, ellei sillä ei ole ollut veronalaista tuloa verovuoden aikana. Veroilmoitus on annettava aina siinä tapauksessa, että verotoimisto sitä vaatii esimerkiksi esitäytetyn veroilmoituksen muodossa. Veroilmoitus on annettava 4 kk kuluessa tilikauden päättymisestä tai viimeistään sinä päivänä, joka on ilmoitettu esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella. PP

36 Tuloverotus Ennakkoratkaisu
Jos epävarmuutta saadun tulon laadusta ja verokohtelusta, voi hakea tuloverotusta koskevissa yksittäisissä kysymyksissä Verohallinnolta ennakkoratkaisua. ennakkoratkaisupäätöksestä voi tehdä valituksen hallinto-oikeuteen. Yhteisöjen (esim. osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset, säätiöt ja yhteisetuudet) tulee lähettää lomake ja hakemus alkaen Uudenmaan yritysverotoimistoon Verohallinto antaa ennakkoratkaisuhakemukseen maksullisen päätöksen. Päätösmaksu peritään silloin, kun hakemuksessa esitettyyn kysymykseen annetaan päätös. Jos ennakkoratkaisua ei anneta, hakemusta ei tutkita tai hakemus perutaan, peritään käsittelymaksu. Yhdistykset ja säätiöt voivat hakea muutosta Verohallinnon antamiin sitoviin ennakkoratkaisuihin. Puhelinneuvonta ja ohjaus ilmaista, ei sitovaa. PP

37 Tuloverotus Ennakkoratkaisu, maksut
Ennakkoratkaisu, joka koskee tuloverotusta, kun hakijana on yhdistys tai säätiö 1 040 euroa Ennakkoratkaisu, jonka antaminen edellyttää erityisen laajaa selvitystyötä Selvitystyön katsotaan olevan erityisen laajaa, jos ennakkoratkaisun valmistelu vaatii yli 30 tuntia asiantuntijatyötä. 2 080 euroa Ennakkoratkaisu, joka koskee - arvonlisäverotusta 210 euroa - perintö- tai lahjaverotusta, kiinteistöverotusta, varainsiirtoverotusta tai arpajaisverotusta 350 euroa - ennakkoperintää tai työnantajan sosiaaliturvamaksua 120 euroa - rajoitetusti verovelvollisen lähdeveroa tai korkotulon lähdeveroa - muuta asiaa Jos Verohallinto päättää olla antamatta ennakkoratkaisua, jättää hakemuksen tutkimatta tai jos hakemus peruutetaan, peritään käsittelymaksua 100 euroa Päätös oikeudesta vähentää tappio tuloverotuksessa 470 euroa PP

38 Arvonlisäverotus ALV-velvollisuuden alaraja 8.500 € liikevaihto/vuosi.
Yleishyödyllinen yhdistys on arvonlisäverovelvollinen vain silloin, jos sen harjoittamasta toiminnasta saatua tuloa pidetään veronalaisena elinkeinotulona. ALV-velvollisuuden alaraja € liikevaihto/vuosi. Alarajahuojennus € € välillä olevan liikevaihdon perusteella. Yhdistys voi hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, jos harjoittaa liiketoimintaa Arvonlisäverovelvollisuutta ei voi rajata vain osaan liiketoiminnasta Kannattavaa, jos palveluja ja tavaroita myydään toisille arvonlisäverovelvollisille Ostoihin sisältyvän veron vähennysmahdollisuus Ylimenevän osuuden takaisinsaantimahdollisuus veronpalautuksena PP

39 Kirjanpidon ja verotuksen sidonnaisuus
Kirjanpidon ja verotuksen tuloksen ja varallisuuden laskennat ovat Suomessa erillisiä Kirjanpitoa säädellään kirjanpitolaissa ja veroasioita eri verolaeissa Tilinpäätöksen tehtävä on antaa oikea ja riittävä kuva tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta. Verolainsäädännön tarkoitus ensisijaisesti on varojen kerääminen yhteiskunnalle. PP

40 Kirjanpidon ja verotuksen sidonnaisuus
Monien verovähennysten edellytyksenä on, että myös kirjanpidossa on tehty vastaava vähennys. Jos verotusta ei voida perustaa kirjanpitoon sen puutteellisuuden tai epäluotettavuuden takia, verotuksen perustana on arvio. Kirjanpidon puutteellisuuksilla tai laiminlyönneillä saattaa olla seurauksena veronkorotukset ja jopa rikosoikeudelliset seuraamukset. Verotus tulee ottaa huomioon myös tositteiden laatimisessa ja säilyttämisessä: tositteen avulla voidaan todistaa, että kirjanpitomerkinnät ja veroilmoituksessa tuloutetut ja vähennetyt erät ovat todellisia. PP

41 Kiinteistöverotus Yhdistys maksaa omistamastaan kiinteistöstä kiinteistöveroa Vero vähennyskelpoinen, kun kiinteistöä käytetään tulonhankinnassa Eräät kunnat vapauttaneet yleishyödylliset yhdistykset kiinteistöverosta PP

42 Arpajaiset Tavara-arpajaiset saa toimeenpanna vain viranomaisen antamalla luvalla (tavara-arpajaislupa), ellei arpajaislaissa toisin ole säädetty (esim. pienarpajaiset tai miniatyyriarpajaiset). Luvan myöntää: paikallinen poliisilaitos, kun tavara-arpajaiset toimeenpannaan yhden poliisilaitoksen toimialueella tai toimialueen osalla Poliisihallitus, kun tavara-arpajaiset toimeenpannaan yhden poliisilaitoksen toimialuetta laajemmalla alueella. Luvan tavara-arpajaisten järjestämiseen voi saada rekisteröity yhdistys, itsenäinen säätiö tai muu sellainen yhteisö, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus ja jonka kotipaikka on Suomessa. Lupa edellä mainitulle yhteisölle tai säätiölle voidaan antaa jos arpajaiset toimeenpannaan varojen hankkimiseksi yleishyödyllisen toiminnan edistämiseen. Tavara-arpajaislupaa haetaan kirjallisesti. Lupa voidaan antaa enintään kuudeksi kuukaudeksi . 14 PP

43 Arpajaiset Tavara-arpajaisluvan saajan on tehtävä tavara-arpajaisista tilitys viiden kuukauden kuluessa tavara-arpajaisluvan voimassaoloajan päättymisestä lupaviranomaiselle. Arpajaisveron määrä on 1,5 % myytyjen arpojen kokonaisarvosta. Veroa ei tarvitse maksaa, jos veron määrä on vähemmän kuin 50 euroa, toisin sanoen veroa ei tarvitse maksaa, jos myytyjen arpojen kokonaisarvo jää alle 3.333,33 euron. Tavara-arpajaisluvan saajan on maksettava mahdollinen arpajaisvero oma-aloitteisesti verotilille. PP

44 Arpajaiset Pienarpajaiset:
Arpajaislain mukaan yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö saa toimeenpanna ilman lupaa tavara-arpajaiset, joissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 2000 euroa ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa. Koululuokan tai sitä vastaavan opintoryhmä pienarpajaisten toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa täysivaltainen henkilö. Miniatyyriarpajaiset: Työyhteisö tai vakiintunut harrastusryhmä voi ilman lupaa ja tilitysvelvollisuutta toimeenpanna jäsentensä keskuudessa virkistys- tai harrastustoimintansa taikka yleishyödyllisen toiminnan edistämiseksi tavara-arpajaiset, joissa arpojen yhteenlaskettu arvo ei ylitä 500 euroa ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa. PP

45 Arpajaiset Voittojen yhteenlasketun arvon on oltava vähintään 35 % arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta ja pienimmän voiton on oltava vähintään yhtä suuri, kuin arvan hinta. Pienarpajaisista tilitys on tehtävä viipymättä tilaisuuden päättymisen jälkeen. Tilitystä ei tarvitse tehdä, jos arvat on myyty vain arpajaiset toimeenpanevaan yhteisöön kuuluvien henkilöiden kesken. Tilitys nähtävänä kahden viikon ajan tilityksen valmistumisen jälkeen ja säilytettävä kirjanpitolaissa (1336/1997) säädetyllä tavalla. Koululuokan tilityksen nähtävänä pitämisestä vastaa arpajaisten toimeenpanosta vastaava täysivaltainen henkilö. Tilitys on säilytettävä yhden vuoden ajan. PP

46 Talkootyön verotus Perinteinen talkootyö = toisen lukuun korvauksetta tehtävä työ ei vaadi erityistä ammattitaitoa tai pätevyyttä, työn vaativuus ei rajoita kenenkään osallistumista. Vapaaehtoista Ei työsuhdetta Verotonta talkootyötä vain perinteinen talkootyö sekä tietyin edellytyksin rekisteröidyn yleishyödyllisen yhteisön hyväksi tehty työ. Varat käytetään yleishyödyllisten päämäärien tukemiseen. Työn teettäjä ei nimeä työn tekijöitä. Työ tilapäistä. Pelkästään työn suorittajat eivät saa hyötyä PP

47 Verovapaat korvaukset
Työnantajalta (työsuhde, huom!) työmatkasta saatu matkustamiskustannusten korvaus, päiväraha, ateriakorvaus ja majoittumiskorvaus eivät ole veronalaista tuloa saajalleen. Yleishyödylliseltä yhteisöltä saatu matkakustannusten korvaus rinnastetaan tällaiseen korvaukseen silloinkin, kun kyse ei ole työsuhteesta tai työstä, johon matka liittyy, eikä matkaan liittyvästä työstä makseta palkkaa, jolloin: päiväraha enintään 20 vuorokaudelta kalenterivuodessa majoittumiskorvaus ja matkustamiskustannusten korvaus, jota voidaan suorittaa myös verovelvollisen asunnolta tehdystä matkasta. PP

48 Verovapaat korvaukset
Verovapaa korvaus muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta voi olla enintään 2 000 euroa kalenterivuodelta Matkakorvaus on verovapaata tuloa yhteisössä vapaaehtoisesti ja vastikkeetta toimivalle henkilölle. Matka tulee tehdä yleishyödyllisen yhdistyksen toimeksiannosta ja siitä on päätettävä asianmukaisesti etukäteen. Huom! Yhdistyksen maksama ateriakorvaus ei ole verovapaata tuloa, päivärahana voi maksaa, jos edellytykset täyttyvät (yli 6 h tai yli 10 h). Majoittumiskorvaukset ja julkisella kulkuneuvolla tehdyt matkat ovat tositetta vastaan rajoituksetta korvattavissa. PP

49 Verovapaat korvaukset
Rajat saajakohtaisia, pidettävä itse huoli, ettei ylity, jos korvausten maksajana useampi yhdistys Verohallitus vahvistaa vuosittain päivärahojen ja kilometrikorvausten enimmäismäärät ja aikarajoitukset (kilometrikorvaus ,43€/km) Verovapaat korvaukset muistettava ilmoittaa vuosi-ilmoituksella verottajalle PP

50 Verotili Verotilimenettelyyn mm. arvonlisävero, työnantajasuoritukset ja arpajaisvero Liikevaihdoltaan pienet neljännesvuosi- tai kalenterivuosimenettelyssä (50.000€/25.000€) Jos vain työnantajamaksuja, aina kuukausimenettelyssä = ilmoitus ja maksu kautta seuraavan kk:n 12 päivään mennessä Verottajalta verotiliviite Kaikki verolajit ilmoitetaan samalla kausiveroilmoituksella Kaikki kausi-ilmoituksella ilmoitettavat verot maksetaan yhtenä suorituksena Voi maksaa erissä, mutta ei kohdennu tietylle verolle Tilille voi maksaa ennakkoa, maksetaan hyvityskorkoa Paperi-ilmoitukset oltava perillä verohallinnossa 7. päivä ja sähköiset ilmoitukset 12. päivä PP

51 KIITOS JA HYVÄÄ KOTIMATKAA!
PP


Lataa ppt "YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUDEN SUUNNITTELU"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google