Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Jari Latvala apulaisylilääkäri, Työterveyslaitos, Oulu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Jari Latvala apulaisylilääkäri, Työterveyslaitos, Oulu"— Esityksen transkriptio:

1 STM:n ohjeet lääkäreille päihderiippuvuuden ja ajokelpoisuuden arviointiin (STM/4354/2008/9.3.2009)
Jari Latvala apulaisylilääkäri, Työterveyslaitos, Oulu asiantuntijalääkäri (ilmailu, rautatie- ja meriliikenne), Trafi työterveyshuollon erikoislääkäri, liikennelääketieteen erityispätevyys Työ ja terveys Suomessa 2009

2 Miksi uudet ohjeet ? Vuonna 1996 voimaan tullut ajokorttidirektiivi kiinnitti erityistä huomiota päihteiden käyttöön ajoterveyttä arvioitaessa Vuonna 1998 STM antoi lääkäreille ohjeet, miten päihderiippuvuutta tulee arvioida lääkärintodistusta laadittaessa. Ohjeistuksen toimivuutta selvittäneessä hankkeessa todettiin, ettei arviointiohjelmalla kyetty mittavasta panostuksesta huolimatta estämään uusintarattijuopumuksia. Syyksi katsottiin ohjelmaan osallistuneiden henkilöiden huono hoitomotivaatio. Vuonna 2004 tuli voimaan laki lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta Ilmoitusvelvollisuus täyttyy, kun henkilö on päihderiippuvuutensa vuoksi pysyvästi tai pysyväisluonteisesti kyvytön ajamaan. Vuonna 2009 STM (4354/2008) antoi lääkäreille uudet ohjeet siitä, miten päihderiippuvuutta on arvioitava poliisin pyytäessä lausuntoa päihderiippuvaiseksi epäilemänsä henkilön ajokyvystä.

3 Poliisi pyytää, lääkäri arvioi, poliisi päättää
Poliisin tulee selvittää, jos ... (SMDno/2008/1133) Lääkäri arvioi, täyttääkö henkilö ajokorttiluvan terveysvaatimukset Poliisi tekee päätöksen luvasta. Poliisin edellyttämä lääkärinlausunto laaditaan ensisijaisesti perus- tai työterveyshuollossa, A-klinikassa tai pitkäaikaisen potilassuhteen perusteella yksityisessä terveydenhuollossa. ”päihdealaan perehtynyt lääkäri” ammattikuljettajilla ensisijaisesti työterveyslääkäri terveyskeskus ei saa kieltäytyä antamasta lausuntoa, mutta lausunnon antaminen ei kuulu hoitotakuulainsäädännön piiriin Poliisin pyytäessä päihderiippuvuusepäilyn johdosta lääkärinlausuntoa käytetään lomakkeena joko lääkärinlausuntoa ajokyvystä tai erikoislääkärin todistusta

4 Lääkäri arvioi Kun henkilö ei tarvitse tai halua hoitoa, laaditaan lääkärinlausunto joko yhden tai useamman käyntikerran puitteissa arviointijakso ei pääsääntöisesti saisi kestää yli kolmea kuukautta. Arvioon kuuluu: 1) esitietojen ottaminen ja Audit-lomakkeen täyttäminen, 2) kliininen tutkimus, 3) tarvittaessa laboratoriotutkimukset (alkoholin käyttöä selvitettäessä S-CDT, SGT, E-MCV, huume- ja lääkekäyttöä selvitettäessä virtsan huume- ja lääkeseulat, usein molemmat!) 4) muista terveydenhuollon toimintayksiköistä (terveyskeskus, työterveyshuolto) tilattavat potilasasiakirjat

5 Lääkäri arvioi Jos löydökset eivät oikeuta laatimaan kielteistä lausuntoa mutta viittaavat mahdolliseen päihdeongelmaan, eikä henkilö suostu hoitoon tai seurantaan, tulee harkita puoltavaa lausuntoa ainoastaan lyhyeksi määräajaksi ja uusintatarkastusta määrätyn ajan kuluttua. Lausuntolomakkeella on mahdollisuus myös esittää erikoislääkärin tutkimusta (esim. päihdelääketieteeseen perehtynyt psykiatri) Arvioitaessa ammattikuljettajien päihderiippuvuutta on otettava huomioon lisääntynyt vaara, joka liittyy tämän ryhmän ajoneuvojen kuljettamiseen.

6 Terveysvaatimukset vs. ilmoitusvelvollisuus
Terveysvaatimukset eivät täyty, jos henkilöllä on päihderiippuvuus, joka olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia ajoneuvon kuljettajana tai hän on alkoholin tai muun huumaavan aineen jatkuvan väärinkäytön vuoksi liikenteelle vaarallinen. Lääkärin ilmoitusvelvollisuus täyttyy, jos henkilö on päihderiippuvuutensa vuoksi pysyvästi tai pysyväisluonteisesti kyvytön ajamaan. Päihderiippuvuudella tarkoitetaan riippuvuutta alkoholista tai muista huumaavista aineista, kuten laittomista huumeista tai väärinkäytetyistä lääkevalmisteista. Lääkärin on aina ehdotettava päihdeongelman hoitoa, kun hän toteaa ajoluvan haltijan olevan päihderiippuvainen

7 Lausunnon lähettäminen
Lääkäri saa lähettää lausunnon poliisille pääsääntöisesti vain hakijan suostumuksella. Lausunto on kuitenkin lähetettävä poliisille henkilön suostumuksesta riippumatta, jos ilmoitusvelvollisuus täyttyy. Kun lääkäri pitää henkilöä ajokyvyttömänä, mutta ilmoitusvelvollisuuden edellytykset eivät täyty eikä henkilö suostu lausunnon lähettämiseen, tulee lääkärin suullisesti kieltää henkilöä ajamasta. Kielto ja sen perustelut on merkittävä potilasasiakirjoihin. Lääkäri tukee potilaansa ajokyvyn säilymistä mahdollisimman pitkään hoidolla ja neuvonnalla. Ellei henkilö toimita poliisin määräämää lääkärinlausuntoa määräajassa, poliisi määrää ajo-oikeudenhaltijan ajokieltoon tai tekee ajokorttilupahakemukseen kielteisen päätöksen.

8 Todistus alkolukkoajo-oikeuden hakijan käynnistä terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolla
Alkolukkoajo-oikeutta koskeva todistus laaditaan blanco-todistuksena ja se otsikoidaan yo. mukaisesti. Todistuksen laatii terveydenhuollon ammattihenkilö eikä laatijan tarvitse olla lääkäri. Todistukseen kirjataan henkilön nimi ja henkilötunnus, käynnin päivämäärä ja allekirjoittajaa koskevat tiedot, mutta ei tietoja käynnin sisällöstä. Todistuksen pyytäjän henkilöllisyys on varmistettava. Käynnin aikana keskustellaan henkilön päihteiden käytöstä, niiden vaikutuksista terveyteen sekä päihteiden käyttöön liittyvistä hoitomahdollisuuksista.


Lataa ppt "Jari Latvala apulaisylilääkäri, Työterveyslaitos, Oulu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google