Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työnohjaus johtajuuden, osaamisen ja työhyvinvoinnin tukena

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työnohjaus johtajuuden, osaamisen ja työhyvinvoinnin tukena"— Esityksen transkriptio:

1 Työnohjaus johtajuuden, osaamisen ja työhyvinvoinnin tukena
Kati Karjula, työnohjaaja, psyk.sh KJ-Training - työnohjausta ja työnohjauksellista työyhteisökoulutusta laadukkaasti ja ammattitaidolla Yksilöille, ryhmille, yhteisöille Työntekijöille ja esimiehille KJ-Training / Kati Karjula 1

2 Omat kokemukseni työnohjauksesta
”Olin 29-vuotias ja minusta tuli nuorisokodin johtaja. Minut valittiin tehtävään työyhteisön keskeltä, vaikka en edes hakenut tehtävää...” Eräänä päivänä ymmärsin olevani tunnekuomani kanssa yksin...Kenelle tätä jakaisin? Sain yksilötyönohjauksesta vahvistusta ja tukea omaan johtajuuteeni. Kun aloitin esimiestyön, täytyi meidän samanaikaisesti alkaa työyhteisönä toimimaan toisin..Meillä oli iso muutos sekä johtajuudessa että rakenteiteissa. Kuinka olisimme selvinneet ilman työnohjausta? Ainakin polku olisi ollut kivisempi ja pidempi.... Kun työyhteisössä oli monentasoista johtajuuutta, oli tärkeää, että meillä johtoryhmänä oli oma työnohjaus.... Ja kun aloin miettiä, kuinka itse voisin omaa johtajuuttani koulutuksen avulla vahvistaa, lähdin työnohjaajakoulutukseen.... Ja minusta tuli työnohjaaja. KJ-Training / Kati Karjula 2

3 KJ-Training / Kati Karjula 20.10.2009
Mitä on työnohjaus? Työnohjaus on merkittävä työväline esimiestyöhön. Työnohjaus on oman työn reflektointia, ääneen ajattelua ja ihmettelyä, tutkimista ja arviointia työnohjaajan tuella Työnohjausta voi tehdä yksilötasolla, käyttäen työnohjaajaa peilinään tai: Ryhmätasolla, jolloin koko työnohjaukseen osallistuva työryhmä toimii työnohjaajan lisäksi peilinä Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa. Tavoitteet luodaan yhdessä, prosessin alussa. Niitä arvioidaan koko prosessin ajan. Työnohjauksella tuetaan erityisesti työyhteisön perustehtävää, johtajuutta, rakenteita ja vuorovaikutusta. KJ-Training / Kati Karjula 3

4 Työnohjaus tukena omalle johtajuudelle
Työnohjaus toimii tukena esimiehen työssä jaksamiselle ja ammatilliselle kehittymiselle Esimies on työssään roolissaan yleensä yksin.Työrooli edellyttää yksinäisen roolin sietämistä. Esimies on myös käytettävissä työryhmäänsä varten: korvana, silminä, tunteiden säiliönä ja katseena tulevaisuuteen. Kuka kuuntelee esimiestä? Työnohjaaja on esimiehen tuki, tunteiden säiliö ja korva, joka kuuntelee. Työnohjaaja on ammatillinen tuki, ei ystävä tai kaveri. Tuen on siis oltava rehellistä, esimiehen omaa ammatillista kehitystä tukevaa sekä ammatillisesti kannustavaa ja rohkaisevaa. KJ-Training / Kati Karjula 4

5 Miksi työhyvinvointia tarvitaan?
Työn haasteet ovat kasvaneet:: mm. työ muuttunut hektisemmäksi ja henkisemmäksi, laatu ja tehokkuus lisääntyneet? On tullut tarve panostaa työyhteisön inhimilliseen pääomaan, ihmiseen. On havaittu, että henkilöstöön panostaminen on lopulta työyhteisön parasta panostusta. Se maksaa itsensä monin verroin takaisin. Se vähentää mm. sairauspoissaoloja, lisää työntekijöiden sitoutumista, vaikuttaa laatuun, pienentää eläkekustannuksia jne.. (Otala: Työhyvinvointi tuloksen tekijänä) KJ-Training / Kati Karjula 5

6 Mitä on työhyvinvointi?
Se on ensisijaisesti ihmisen oma kokemus työstään ja olemisestaan työyhteisön jäsenenä Se muodostuu erityisesti: arvostuksen tunteesta hyväksytyksi tulemisen tunteesta ja osaamisen ja omaan työhön vaikuttamisen tunteesta Työhyvinvointi on parhaimmillaan työn iloa ja jopa työn imua. Se on halua antaa parastaan itsestään työyhteisön käyttöön. Kukoistus työssä on elinvoimaa ja vireyttä sekä oppimisen tunnetta työssä. Se on positiivista energiaa. (Spreitzer etc. 2005) KJ-Training / Kati Karjula 6

7 Kuinka yhdistää johtajuus / oma esimiestyö ja työhyvinvointi?
Hyvä johtajuus on tutkimusten mukaan tärkein työhyvinvoinnin lähde. (Otala, Kiviniemi 2002) Heikko esimiestyö on sitä vastoin amerikkalaisen Saratoga Instituutin tekemässä tutkimuksessa ollut vuodesta toiseen tärkein työpaikan vaihtamisen syy. (Otala 2005) Heikko esimiestyö mm. 1) estää ihmisten sitoutumista työhönsä sekä oman osaamisensa kehittämiseen ja jakamiseen ja 2) estää nauttimasta onnistumisista ja työn ilosta. KJ-Training / Kati Karjula 7

8 Hyvästä paras (Collians)
Viisi johtajuuden tasoa - johtajuudessa arvostettuja ominaisuuksia: 1. Fiksut, koulutetut ihmiset 2. Tiimin vetäjän taidot 3. Asiajohtajan ominaisuudet tehokkuusajattelun myötä 4. Johtajuus ja leadership (ihmisten johtaminen) 5. FLOW-johtaminen: vaatimaton ja päämäärätietoinen johtaminen MIKÄ ON MINUN TAPANI JOHTAA? KJ-Training / Kati Karjula 8

9 Flow-johtajaksiko ryhtyisin?
Flow-johtaja auttaa muita onnistumaan: tekemään oikeita asioita ja saavuttamaan parhaan mahdollisen tuloksen Vaatimattomuus flow-johtamisessa on sitä, että oman menestymisen sijaan luo mahdollisuudet asiantuntijoiden ja osaajien menestymiselle Flow-johtaja jakaa myös kiitosta onnistumisista koko työyhteisölle ja epäonnistumisten kohdatessa katsoo itseään peilistä... ”Oikeat ihmiset ja oikea tiimi selviytyvät kyllä haasteesta kuin haasteesta.” (Lähde Collinsin ajatuksiin: Otala 2005) KJ-Training / Kati Karjula 9

10 Johtamisestako kaikki alkaa...
Johtajilta, esimiehiltä edellytetään ennen muuta oikeudenmukaista johtamista (prof. Soili Keskinen, Turun yliopisto) ”Jokaisella esimiehellä on sisä-ja ulkopiirin työntekijöitä. Hyvällä johtajalla sisäpiirissä on mahdollisimman paljon väkeä.” ”Mitä jos työyhteisössäsi on yksi tai kaksi vaikeaa työntekijää, jotka sitovat energiasi? Kuinka tällöin 5, 10 tai 25 muuta kokevat tilanteen?” Johtajan persoonalla on merkitystä työyhteisön ilmapiiriin ja sen rakentumiseen. Myös rekrytoinnilla johtaja voi vahvistaa toivomaansa organisaatiokulttuuria: arvoja, asenteita, osaamista jne. Palkitseminen ja hyvän palautteen antaminen kuuluvat myös esimiehen työhön ja ovat työhyvinvoinnin saralla merkittäviä asioita...(Kts. Bondsdoffin tutkimus) KJ-Training / Kati Karjula 10

11 Kuinka osaamista voidaan vahvistaa työnohjauksella?
Jokaisella työyhteisöllä on oma kulttuurinsa Esimies vahvistaa kulttuuria omalla puuttumisellaan, huomion antamisellaan: mihin omassa yhteisössäsi huomiotani käytän, aikaani jaan? Hyvinvoiva henkilöstö haluaa kehittyä työssään ja saada onnistumisia Esimies voi joko tukea tai hidastaa työntekijän kehittymistä Olisiko tarpeellista määritellä työyhteisöissä aina osaamisen minimitaso”? Kun määrittely tehtäisi yhdessä, työyhteisön perustehtävästä käsin, avaisi se myös keskustelua arvoista, työyhteisön etiikasta jne. Työnohjaus mahdollistaa työyhteisön sisältä päin kehittämisen, kun siihen osallistuu sitoutuneesti koko henkilöstö omista työrooleistaan käsin KJ-Training / Kati Karjula 11

12 Työnohjauksella synnytetäään työyhteisö uudestaan
Työnohjaustyöskentely alkaa tavoitteiden asettamisesta ja niihin sitoutumisesta. Prosessin aikana suuntaa arvioidaan koko ajan. Työskentelyn ohjenuorana on työyhteisön ja kunkin työntekijän perustehtävä rooleistaan käsin ja niiden avaaminen. Ammatillisuus on ihmissuhdetyössä perustehtävän ja tunnekuorman tunnistamista ja niiden oikeaa keskinäistä suhdetta. Kun tunnekuormaa puretaan, vapautuu energiaa ammatilliselle työskentelylle. Työnohjauksessa ollaan hyvin kiinnostuneita työntekijän ammatillisesta tavasta toimia. Perusasioiden avaamisen kautta yhteiset merkitykset työyhteisössä lisääntyvät. Hitsaudutaan työyhteisönä yhteen. Eheydytään. KJ-Training / Kati Karjula 12

13 Työnohjaus esimiehen osaamisen tukena
Myös esimiehen omaa osaamista työnohjauksella voidaan vahvistaa: yhteisötyönohjauksessa työnohjaaja toimii esimiehen johtajuuden tukena ja tarvittaessa vahvistajana. Yksilötyönohjauksessa taas esimiehelläkin on tilaisuus olla heikko, kyselevä, epävarma, tunteva :) jne... Esimies saa työnohjaajalta vertaistukea tarvittaessa myös työnsä asiakysymyksiin. Kun tunnekuormaa puretaan, vapautuu tilaa oppimiselle, osaamiselle ja ammatilliselle tavalle tehdä työtä. KJ-Training / Kati Karjula 13

14 Työnohjauksen rooli työyhteisön ja esimiestyön kehittämisessä
Työnohjaaja on aina työnohjattavan tuki Työnohjauksen avulla voidaan vahvistaa omaa osaamista ja ammatti-identiteettiä sekä avata rakentavalla tavalla työnohjattavan kehittämisen alueita Pyrkimyksenä on työnohjauksen avulla lisätä työnohjattavan oman työn hallinnan tunnetta; joskus se tarkoittaa kaaoksen ennalta ehkäisyä, joskus taas kaaoksen purkamista tai vaikkapa konkreettista ajankäytön suunnittelua yhdessä.. Työnohjauksen keskeisin tehtävä on tukea työyhteisön perustehtävää ja johtajuutta. Tällöin automaattisesti tuetaan myös rakenteita ja työssä jaksamista. KJ-Training / Kati Karjula 14

15 Työnohjaaja on luottamuksellinen tuki
Työyhteisön vaikeissa tilanteissa, henkilöityneissä klikeissä jne. on esimiehen viisautta turvautua ulkopuoliseen tukeen, työnohjaajaan. Usein vaikeissa tilanteissa työnohjaajan tehtävä onkin palauttaa epäammatilliseksi ajatunut tilanne ammatilliselle tasolle. ”Ammatillisuutta on: työ-ja ihmissuhteet erillään, ristiriidat ammatillisia, vuorovaikutus avointa ja asiallista, keskinäinen luottamus ja arvostus, hyödynntetään ihmisten erilaisuutta sekä kokemusta ja luovuutta Epäammatillisuutta on: työ-ja ihmissuhteet sotkeutuneet, ristiridat henkilöityneet eli ihmisten välisiä, vuorovaikutus klikkiytynyttä ja tunnevaltaista, keskinäinen epäluottamus ja arvostuksen puute, hukataan ihmisten erilaisuus, kokemus ja luovuus.” (Pekka Järvinen 2008) Työnohjaaja on kiinnostunut siitä, kuinka työyhteisö asiatasolla saadaan toimimaan ja rakenteet yhteisössä työntekoa ja perustehtävää tukevaksi. KJ-Training / Kati Karjula 15

16 Oikean yhteistyökumppanin valintaan kannattaa panostaa...
Myös työnohjaajan valintaan kannattaa panostaa. Silloin kun työyhteisö on yhdessä koolla, kannattaa painoarvo antaa laadulle ja laadukkaalle yhdessä olemiselle. On tärkeää, että työnohjaaja, jonka kanssa yhteistyötä teet, on juuro teidän työyhteisöönne persoonaltaan ja osaamiseltaan sopiva. Työnohjaajan täytyy olla myös koulutettu oikein. Esimiehen työnohjaajalla täytyy olla itsellään esimiestyön hyvä tuntemus, mielellään oma kokemus ja / tai koulutus. Yhteistyön onnistumisen edellytyksiä ovat: luottamus, keskinäinen kunnioitus ja arvostus sekä sitoutuminen prosessiin ja laadittuihin tavoitteisiin. Lisäksi prosessin on oltava riittävän pitkä. Muutosprosessissa suositellaan kokoontumiseksi vähintään 5-7 kertaa. Muutoin prosessin on hyvä olla 1-3 vuotta saman ohjaajan kanssa, säännöllisesti prosessia arvioiden. KJ-Training / Kati Karjula 16

17 Tahdon kulkea rinnallasi...
EN KULJE RINNALLASI, SAATTAAKSENI SINUA AVUTTOMAKSI, VAAN SIKSI, ETTÄ OLEN ITSEKIN AVUN SAANUT OHJATTUNA, TUETTUNA.. ON VAIN TÄRKEÄÄ TULLA KUULLKSI TUNTEINENSA VÄLILLÄ ITSEKIN JA KUULLA: SUUNTASI ON OIKEA. OLET OIKEALLA TIELLÄ. KENELTÄ MUULTA SEN VOISIN REHELLISESTI KUULLA KUIN IHMISELTÄ, JOKA TIETÄÄ JA TUNTEE TAPANI TEHDÄ TYÖTÄ. IHMISELTÄ, JOLLE OLEN OLLUT HEIKKO JA KYSYVÄ.. JA SIITÄKIN HUOLIMATTA HÄN USKOO MINUUN, LUOTTAA MINUUN JA KANNUSTAA MINUA ETEENPÄIN. HUOMAAN TAAS JAKSAVANI ITSEKIN KANNUSTAA! LÄHDEN TAAS REPPU KEVEÄMPÄNÄ TYÖNI ÄÄRELLE, KOTIIN, HARRASTUKSIIN. MINULLAKIN SAA OLLA OMAT TARPEET JA TUNTEET. EIKÄ TARVITSE OLLA TÄYDELLINEN!! KJ-Training / Kati Karjula 17

18 KJ-Training / Kati Karjula 20.10.2009
Yhteistyöllä, Kati Karjula, työnohjaaja KJ-Training P KJ-Training / Kati Karjula 18


Lataa ppt "Työnohjaus johtajuuden, osaamisen ja työhyvinvoinnin tukena"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google