Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Koulutustilaisuus erikoissairaan-hoidon hoitoonpääsyn seurannasta ja hoitoilmoitusrekisteristä Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 20.3.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Koulutustilaisuus erikoissairaan-hoidon hoitoonpääsyn seurannasta ja hoitoilmoitusrekisteristä Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 20.3.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Koulutustilaisuus erikoissairaan-hoidon hoitoonpääsyn seurannasta ja hoitoilmoitusrekisteristä
Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen

2 Lähde: THL/ Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot
Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden lukumäärä erikoissairaanhoidossa 2007–2012 Lähde: THL/ Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot

3 Lähde: THL/ Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot
Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden lukumäärä eniten jonottavilla erikoisaloilla sairaanhoitopiireissä –2012 Lähde: THL/ Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot

4 Lähde: THL/ Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot
Hoitoa odottaneiden lukumäärä odotusajan mukaan perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksiköissä 2008–2012 Lähde: THL/ Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot

5 Lähde: THL/ Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot
Hoitoa odottaneiden lukumäärä odotusajan mukaan sairaanhoitopiireissä 2007–2012 Lähde: THL/ Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot

6 Lähde: THL/ Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot
Ensimmäiselle käynnille yli kolme kuukautta odottaneiden lukumäärä erikoissairaanhoidossa 2007–2012 Lähde: THL/ Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot

7 Lähde: THL/ Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot
Yli kolme kuukautta ensimmäiselle käynnille odottaneiden lukumäärä eniten jonottavilla erikoisaloilla sairaanhoitopiireissä 2007–2012 Lähde: THL/ Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot

8 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta Määrittelyt ja ohjeistus 2013 Uusi opas julkaistu verkkojulkaisuna marraskuussa Ruotsinkielinen versio valmis; julkaistaan verkossa lähiaikoina Oppaassa on otettu huomioon terveydenhuoltolain aiheuttamat muutokset erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurantaan (52 §–53 §) Oppaaseen on tehty tarkennuksia aikaisempaan tiedonkeruuseen Opasta valmisteltu yhteistyössä erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn : asiantuntijaryhmän kanssa (sairaanhoitopiirien, terveyskeskusten, potilastietojärjestelmätoimittajien edustus) seurannan yhteistyöryhmän kanssa (Valviran, STM:n, AVI:en ja THL:n edustus) Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

9 Muutokset aikaisempaan tiedonkeruuseen
Verkkojulkaisu korvaa aikaisemman ohjeistuksen Jonottamisen syyluokkaan tullut uusi luokka: hoidon tarpeen arviointi Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arviointia odottavissa uusi mittari: alle kuusi viikkoa ja yli kuusi viikkoa odottaneet Psykiatrian tiedonkeruu erillisenä lopetetaan alle 23 – vuotiaiden lasten ja nuortenmielenterveyspalveluja lukuun ottamatta Jonoryhmäluokitus Hoitoa odottaviin mukaan myös poliklinikkakäynnille hoitoa odottavat Toteutuneita hoitoja seurataan jatkossa HILMON kautta, Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

10 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Tiedonkeruu Koskee 30.4, ja hoitoa tai hoidon tarpeen arviointia odottavia sekä kumulatiivisia lähetetoteutumatietoja ja jonoryhmä- toteutumatietoja vuoden alusta Tiedot toimitetaan automaattisesti aina 15. päivään mennessä ilman erillistä kehotusta erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurannan määrittelyt ja ohjeistuksen mukaisesti. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

11 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Terveydenhuoltolaki (THL) 51–53§ Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen Henkilön ottaminen sairaalaan kiireetöntä hoitoa varten edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin lähetettä. Sekä kiireelliseen että lähetteeseen perustuva hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhtenäisin lääketieteellisin tai hammaslääketieteellisin perustein. Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut kuntayhtymän sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön taikka perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavaan erikoissairaanhoidon toimintayksikköön. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

12 Hoidon tarpeen arviointi, THL 51–53§
Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratorio- tutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden/ lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa kuuden viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaanhoitopiirin sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

13 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Hoitoon pääsy, THL 51–53§ Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella lääketieteellisesti, hammaslääketieteellisesti tai terveystieteellisesti todettu hoito ja neuvonta on järjestettävä ja aloitettava hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa alle 23 –vuotiaille hoito on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

14 Sairaanhoitopalveluihin/ hoitoonpääsyyn sisältyvät, THL 24§
Sairauksien tutkimus, lääketieteellinen tai hammas- lääketieteellinen taudinmääritys, hoito, hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet sekä tarpeellinen lääkinnällinen kuntoutus; Sairauksien ehkäiseminen, parantaminen ja kärsimysten lieventäminen; Ohjaus, jolla tuetaan potilaan hoitoon sitoutumista ja omahoitoa; Erityistä tukea, tutkimusta ja hoitoa tarvitsevan potilaan terveysongelmien varhainen tunnistaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaaminen. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

15 Yhtenäiset hoidon perusteet
Sairaanhoito on toteutettava potilaan lääketieteellisen tai hammaslääketieteellisen tarpeen ja käytettävissä olevien yhtenäisten hoidon perusteiden mukaisesti. Hoito on toteutettava tarkoituksenmukaisella tavalla ja yhteistyöllä Hoito toteutetaan avohoidossa silloin, kun se on potilasturvallisuuden huomioon ottaen mahdollista. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

16 Lääkinnällinen kuntoutus kuuluu hoitoonpääsyn piiriin, THL 29§
Kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus; Potilaan neuvonta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi; Kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutusmahdollisuuksia; Toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet; Apuvälinepalvelut; sopeutumisvalmennus; 1–6 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

17 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Hoitoonpääsyn piiriin ei kuulu, THL 29§ kuntoutus, jos lääkinnällisen kuntoutuksen järjestäminen on Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus- rahaetuuksista annetun lain (566/2005) 9 §:n perusteella Kansaneläkelaitoksen tehtävänä. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

18 Hoitoonpääsyn enimmäismääräajat erikoissairaanhoidossa
Enintään 6vk/3 kk Enintään 3 kk/6 kk6 kk Enintään 3 vk Lähetteen saapuminen yksikköön Hoidon tarpeen arviointi aloitettava Lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioitu hoito on järjestettävä Hoidon tarve arvioitu Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

19 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurantapisteet
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

20 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Luokitukset Erikoisala Noudatetaan HILMON erikoisalaluokitusta kolmen merkin tarkkuudella Kun tietoja ilmoitetaan, niin jos jossakin esim. odotusaika- ryhmässä ei ole kyseisellä kerralla hoitoa odottavia, niin ilmoitetaan 0. Jos erikoisala (ml. ostopalvelut) puuttuu kokonaan, niin erikoisala jätetään tyhjäksi (Excel-taulukossa -) Excel-taulukosta ei saa poistaa rivejä eikä kaavoja, vaikka jonkun erikoisalan toimintaa ei omassa yksikössä olisikaan. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

21 Jonottamisen syyluokitus; HILMO 2009
0 Sairaalan resurssit (kuuluu hoitoonpääsyn piiriin) A Hoidon tarpeen arviointi (kuuluu hoitoonpääsyn piiriin) Uusi luokitus 2013 2 Potilaan päätös 3 Lääketieteelliset syyt 5 Toistuva hoito tai seuranta 6 Muu syy 7 Päivystys 8 Kiireellinen hoito (kuuluu hoitoonpääsyn piiriin) Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

22 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Jonottamisen syy Kuvaa potilaan hoitoon odottamisen syitä. 0 Sairaalan resurssit (kuuluu hoitoonpääsyn piiriin) Potilas odottaa hoitoa sairaalasta johtuvista syistä. Mikäli potilas ei ole voinut ottaa tarjottua hoitoaikaa vastaan lääketieteellisistä tai muista perustelluista syistä, etsitään uusi aika eikä jonoon asettamispäivää muuteta. HUOM! Ohjeistus muuttunut aikaisemmasta! Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

23 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Hoidon tarpeen arviointi (kuuluu hoitoonpääsyn piiriin) Potilas odottaa hoidon tarpeen arviointia. Hoidon tarpeen arvioinnissa selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys yhteydenottajan kertomien esitietojen tai lähetteen perusteella. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia tai lääkärin tai muun terveyden- huollon ammattihenkilön arviointia, asetetaan potilas hoitojonoon odottamaan hoidon tarpeen arviointia. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

24 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Hoidon tarpeen arviointi edellyttää, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä on asianmukainen koulutus, työkokemus ja yhteys hoitoa antavaan toimintayksikköön sekä käytettävissään potilasasiakirjat. Vastaanottokäynnin yhteydessä terveydenhuollon ammattihenkilö voi koulutuksensa, työkokemuksensa ja toimintayksikössä sovitun työnjaon perusteella tehdä hoidon tarpeen arvioinnin potilaan kertomien esitietojen ja hänestä tehtyjen riittävien selvitysten perusteella. THL/ 57§: Potilaan sairaanhoidon aloittamisesta ja lopettamisesta sekä potilaan siirtämisestä toiseen toimintayksikköön päättää vastaava lääkäri tai hänen antamiensa ohjeiden mukaan muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Hoidon tarpeen arviointi voidaan tehdä myös puhelinpalveluna. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

25 Hoidon tarpeen arvioinnin tuloksena voi olla jokin seuraavista:
Potilas ei tarvitse erikoissairaanhoitoa. Lähettävälle taholle annetaan palaute, tarvittaessa hoito-ohjein. Potilas asetetaan hoitojonoon odottamaan hoitoa (jonottamisen syykoodi sairaalan resurssit tai kiireellinen hoito). Potilaalle varataan aika lisäselvityksiä/tutkimuksia varten, jos sairaudesta tai diagnoosista johtuen kaikkia tarvittavia tutkimuksia ei ole mahdollista tehdä lakisääteisessä kuuden viikon/kolmen kuukauden enimmäisajassa (jonottamisen syykoodi lääketieteelliset syyt). Potilas ei tarvitse nyt hoitoa, mutta hänen tilaansa seurataan, esim. vuoden välein (jonottamisen syykoodi toistuva hoito tai seuranta). Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

26 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
2 Potilaan päätös Potilas on kieltäytynyt (perunut) hänelle tarjotusta hoitoajasta ja hänen kanssaan on sovittu hoito yli puolen vuoden päähän tai potilaan kanssa on sovittu, että hoitoaika jätetään auki. HUOM! Ohjeistus muuttunut aikaisemmasta! 3 Lääketieteelliset syyt Hoidon antamispäivä määräytyy lääketieteellisistä syistä tiettyyn ajankohtaan. 4 Toistuva hoito tai seuranta Potilasta hoidetaan tai hänen sairauttaan seurataan tietyin määräajoin. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

27 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
6 Muu syy Jonottamiselle on muihin luokkiin soveltumaton syy. 7 Päivystys Potilas on tullut sairaalaan äkillisen hoidon tarpeen vuoksi ilman ennalta varattua aikaa joko lähetteellä tai ilman lähetettä. Potilaan hoitoa ei voi siirtää ilman vaaraa seuraavaan vuorokauteen. THL/50§ määrittelee kiireellisen hoidon em. mukaisesti. 8 Kiireellinen hoito (otetaan hoitoonpääsyn poimintaan) Hoito katsotaan kiireelliseksi, mikäli lääkäri arvioi, että potilas pitää hoitaa 130 päivän kuluessa siitä, kun hänet asetetaan hoitojonoon. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

28 Seurattavat jonoryhmät ja niihin kuuluvat toimenpidekoodit
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

29 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Tuottajat Sairaanhoitopiirit Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksiköt Uudet haasteet tulossa SOTE-uudistuksen myötä Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

30 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Keskeiset käsitteet Saapunut lähete Kyseisen terveysongelman ensimmäinen lähete. Samaan terveysongelmaan liittyvät kiirehtimislähetteet eivät aiheuta uutta tapahtumaa. Organisaation sisäiset osastosiirrot, erikoisalasiirrot tai tulosyksiköiden väliset siirrot eivät aiheuta uutta lähetettä, mikäli kysymyksessä on saman terveysongelman hoito. Organisaation sisäiset lähetteet otetaan mukaan saapuneisiin lähetteisiin, kun kysymyksessä on uuden terveysongelman hoito ja hoitovastuu siirtyy toiselle erikoisalalle tai tulos- yksikölle. Saapuneisiin lähetteisiin ei oteta mukaan päivystyslähetteitä eikä konsultaatiolähetteitä. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

31 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Lähetteen saapumispäivä on se päivä, jolloin lähete on tullut ensimmäistä kertaa tietyn terveysongelman arviointia varten kyseisen laitoksen tai erikoissairaanhoidon yksikköön. Potilas on tullut päivystyksenä ja todetaan joko käynnin tai hoitojakson yhteydessä elektiivinen hoidon tarve lähetteen saapumispäivä on päivystykseen tulopäivä. Käsitelty lähete on lähete, johon lääkäri on ottanut kantaa ja jonka perusteella hän on tehnyt suunnitelman jatkotoimista. Ei sisällä päivystyslähetteitä eikä konsultaatiolähetteitä. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

32 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Käsitellyksi lähetteeksi merkitään myös sellaiset lähetteet, jotka siirretään lääkärin tekemän arvion perusteella toiselle erikoisalalle. edellyttävät lähetteen täydennyspyyntöä, esim. lapsen pituus- ja painokäyrätietoja. Lähetteen käsittelypäivä on se päivä, jolloin lääkäri ottaa kantaa lähetteeseen ja tekee suunnitelman jatkotoimista. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

33 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Terveydenhuollon ammattihenkilö on henkilö, joka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994/2§;VNA /1338) nojalla on saanut ammatinharjoittamisoikeuden (laillistettu ammattihenkilö) tai ammatinharjoittamisluvan (luvan saanut ammattihenkilö) sekä henkilö, jolla tämän lain nojalla on oikeus käyttää valtio- neuvoston asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammatti- henkilön ammattinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö). Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

34 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Ajanvarauskäynti, jonottamisen syy hoidon tarpeen arviointi uuden lähetteen perusteella toteutettava hoidon tarpeen arvioinnin takia varattu lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön käynti silloin, kun hoidon tarpeen arviointia ei voida tehdä suoraan lähetteen perusteella. Ajanvarauskäynti voi olla myös hoitopuhelu, mikäli se korvaa käynnin ja on etukäteen ajanvarauksella varattu henkilö- kohtainen hoitopuheluaika. Ajanvarauskäynniksi tilastoituu lähetteen tulemisen jälkeiset samaan hoitotapahtumaan/terveysongelmaan liitetyt käynnit tai käyntiä korvaavat hoitopuhelut, joiden jonottamisen syyluokka on hoidon tarpeen arviointi. Käynti voi olla ensi- tai uusintakäynti. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

35 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Hoitoa odottavat lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö on hoidon tarpeen arvioinnin perusteella päättänyt ottaa potilaan hoitoon ja potilas on asetettu hoitojonoon tai hänelle on varattu aika polikliiniseen hoitoon (jonottamisen syy sairaalan resurssit tai kiireellinen hoito). Sisältää poliklinikka- ja vuodeosastohoitoa sekä päivä- kirurgista hoitoa odottavat. Sisältää leikkausta, toimenpidettä ja muuta hoitoa odottavat. Lääkinnällinen kuntoutus kuuluu hoitoa odottaviin (ks. kohta 3.1 Lainsäädäntö/THL 29 §). Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

36 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Hoitojonoon asettamispäivä on se päivä, jolloin potilas asetetaan jonoon odottamaan vuodeosasto-, päiväkirurgista tai polikliinista hoitoa, leikkausta tai toimenpidettä. Hoitojonoon asettamispäivän tulisi olla sama, jolloin lääkäri on tehnyt päätöksen hoitoon ottamisesta. Poimintaan otetaan mukaan sekä jo hoitoajan saaneet potilaat että ne potilaat, jotka eivät ole vielä saaneet hoitoaikaa, vaikka hoitopäätös tarvittavasta hoidosta on tehty. Poimintaan otetaan mukaan potilaat, joiden jonottamisen syyluokka on sairaalan resurssit tai kiireellinen hoito. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

37 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Palveluseteli ja Ostopalvelu Mikäli hoitojonoja lyhennetään palvelusetelillä tai ostopalveluna, niin palvelun ostajalla on vastuu potilaan pääsystä hoitoon lain edellyttämässä ajassa. Palvelusetelillä tai ostopalveluna hankittua hoitoa odottavat potilaat ovat sairaanhoitopiirin tai terveyskeskuksen erikoissairaanhoitoyksikön jonotiedoissa aina siihen asti, kunnes potilas on saanut hoidon. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

38 Tietojen toimittaminen
Sähköpostin aihekenttä oltava muotoa vvvv-kk SHP, esim HUS vvvv-kk ELJT, esim Sairaanhoitopiirien ja erikoislääkärijohtoisten tk:n koodiarvot löytyvät ohjeen liitteistä 1-2 Aihekentän nimeäminen oikein on ehdoton, koska tiedot latautuvat automaattisesti kuutioihin. Jos aihekenttä on nimetty väärin, tieto ei lataudu. Excel-liitetiedostojen tulee olla muotoa SHP.xls tai ELJT.xls (SHP:n ja ELJT:n koodiarvot kuten yllä) CSV liitetiedostojen tulee olla muotoa esim, HUS.csv Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

39 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Ensikäynnit HILMO Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

40 Uusintakäynnit 2011 - HILMO
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

41 Vuodeosastohoitojaksot – HILMO 2011
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen

42 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen
Päiväkirurgia – HILMO 2011 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy/ Pirjo Häkkinen


Lataa ppt "Koulutustilaisuus erikoissairaan-hoidon hoitoonpääsyn seurannasta ja hoitoilmoitusrekisteristä Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 20.3.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google