Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Asunto-osakeyhtiölaki Luku 6 Yhtiökokous

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Asunto-osakeyhtiölaki Luku 6 Yhtiökokous"— Esityksen transkriptio:

1 Asunto-osakeyhtiölaki Luku 6 Yhtiökokous
Taina Maikola

2 Sisältö Yleiset säännökset 1§-6§ Yhtiökokoukseen osallistuminen 7§-11§
Yleistä päätöksenteosta12§-16§ Kokousmenettely 17§-25§ Yleiset päätöksenteko vaatimukset 26§-29§ Kunnossapitoa tai uudistuksia koskevat päätöksentekovaatimukset 30§-33§ Yhtiöjärjestyksen muuttamista, yhtiörakenteen muuttamista ja omaisuuden luovuttamista koskevat päätökset 34§-37§

3 Yleiset säännökset 1§ osakkeen omistajien päätöksenteko
Päätösvaltaa käytetään yhtiökokouksessa Kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella päätös voidaan tehdä myös ilman kokousta Päätökset tulee kirjata, päivätä, numeroida ja allekirjoittaa Äänestystä ei voi käyttää tällaisessa päätöksenteossa

4 Yleiset säännökset 2§ Toimivalta
Yleinen toimivalta kuuluu lain 54§ vastaavalla tavalla yhtiökokoukselle Voidaan siirtää yhtiöjärjestyksen määräyksellä hallituksen ja toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluvia asioita Yhtiökokous ei ole velvollinen tekemään päätöstä hallituksen viemästä asiasta

5 Yleiset säännökset 3§ Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä 6 kk kuluttua tilikaudenpäättymisestä Tilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle Talousarvio ja yhtiövastikkeen määrän hyväksyminen Hallituksen, tilin- ja toiminnantarkastajien valinta Muut asiat Kunnossapitotarve seuraavan 5 v aikana

6 Yleiset säännökset 4§ Ylimääräinen yhtiökokous
Kutsuttava koolle aina silloin kun yhtiöjärjestyksessä niin määrätään Osakkeen omistaja, tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja voivat saada ylimääräisen yhtiökokouksen koolle

7 Yleiset säännökset 5§ Oikeus vaatia ylimääräistä yhtiökokousta
Kysymyksessä on tietylle määrävähemmistölle annettu erityinen vähemmistöoikeus Asian on oltava sellainen, että se kuuluu yhtiökokouksen toimivaltaan Lisäksi voidaan edellyttää, että asia on yhtiön tai osakehuoneiston kannalta olennainen

8 Yleiset säännökset 6§ Oikeus saada asia käsiteltäväksi
Kysymyksen on tultava riittävän ajoissa (viikko ennen ensimmäistä kokouskutsua) Asia kuuluu yhtiökokouksen päätösvaltaan Osakkeenomistajan kyselyoikeuden rajoissa yhtiökokouksessa voidaan verraten vapaasti käydä keskustelua

9 Yhtiökokoukseen osallistuminen 7§ Osakkeenomistajien osallistuminen
Osakkeen omistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei voida osallistua yhtiökokoukseen

10 Yhtiökokoukseen osallistuminen 8§ Valtuutettu ja avustaja
Osakkeenomistaja voi käyttää valtuutettua Valtuutetun pitää osoittaa valtakirja tai muu luotettava osoitus Sekä osakkeenomistajalle että valtuutetulla on oikeus käyttää avustajaa

11 Yhtiökokoukseen osallistuminen 9§ Yhtiön omat osakkeet
Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei voida osallistua yhtiökokoukseen Eikä tällaista osaketta oteta lukuun kun lasketaan pätevän päätöksen syntymiseen vaadittavaa osakkeenomistajien määräosan suostumusta

12 Yhtiökokoukseen osallistuminen 10§ Muiden osallistuminen
Hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jollei yhtiökokous yksittäistapauksessa toisin päätä Lähinnä osakkeenomistajan kysely-oikeiden varmistamiseksi yhtiökokous voi päättää muiden henkilöiden osallistumisesta yksittäistapauksessa

13 Yhtiökokoukseen osallistuminen 11§ Asukkaidenosallistumisoikeus
Asukkailla on oikeus osallistua kokoukseen jossa käsitellään asunnon tai yhteisten tilojen käyttöön vaikuttavia asioita Pöytäkirjassa on mainittava yhtiökokoukseen osallistuneet asukkaat Asukkaalla on oikeus saada pöytäkirja nähtäväkseen

14 Yleistä päätöksenteosta 12§ Päätettävät asiat
Voidaan päättää vain asiasta, joka on mainittu kokouskutsussa tai on yhtiöjärjestyksessä Kokous voi päättää uuden kokousken koolle kutsumisesta ja asian siirtämisestä jatkokokoukseen

15 Yleistä päätöksenteosta 13§ Äänimäärä
Jokainen osake tuottaa yhden äänen Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että jokainen osakeryhmä tuottaa yhden äänen

16 Yleistä päätöksenteosta 15§ Esteellisyys
Yhtiökokouksessa sovelletaan samoja esteellisyysperusteita kuin hallituksen päätöksenteossa Esimerkiksi osakkeenomista ei saa äänestää asiassa, joka koskee osakkeenomistaja ja yhtiön välistä sopimusta

17 Yleistä päätöksenteosta 16§ Muotovaatimusten sivuuttaminen
Säännöksen tarkoituksena on osoittaa, että, osakkeenomistajien suojaksi säädetyt muotomääräykset voidaan osakkeenomistajan suostumuksella sivuuttaa

18 Kokousmenettely 17§ Kokouspaikka ja osallistuminen kokouspaikan ulkopuolella
Yhtiökokous pidetään yhtiön kotikunnassa, mutta yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä toisestakin kokouspaikkakunnasta joka voi olla myös ulkomailla Kokous voidaan pitää myös erittäin painavista syistä muulla paikkakunnalla, esimerkiksi luonnonmullistuksen tai sotatilan takia

19 Kokousmenettely 18§ Koolle kutsuminen
Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle Hallituksen jäsen voi kutsua kokouksen koolle, jos on epäily, ettei muita hallituksen jäseniä enää ole Lääninhallitus voi oikeuttaa henkilön kutsumaan kokouksen koolle, jos kokousta ei kutsuta koolle vaikka kutsu olisi lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen mukaan toimitettava

20 Kokousmenettely 19§ Kokouskutsun sisältö
Kokouksessa käsiteltävät asiat Kokouspaikka Kokousaika Kokousasiakirjojen saatavuus Minkä yhtiön kokouskutsusta on kysymys Muutoksen sisältö, jos halutaan muuttaa yhtiöjärjestystä

21 Kokousmenettely 20§ Kutsuaika
Aikaisintaan 2 kuukautta ennen Viimeistään 2 viikkoa ennen Kun päätöksen pätevyys edellyttää päätöksen tekemisen kahdessa kokouksessa, tällöin kutsua jälkimmäiseen kokoukseen ei saa toimittaa ennen kuin ensimmäinen kokous on pidetty

22 Kokousmenettely 21§ Kutsutapa
Kokouskutsun toimittamistapa voidaan määrätä yhtiöjärjestyksessä Kirjallinen kokouskutsu jokaiselle osakkeenomistajalle jonka, postiosoite on tiedossa Sähköpostilla, jos osakkeenomistaja on ilmoittanut sen tätä varten

23 Kokousmenettely 22§ Kokousasiakirjat, niiden nähtävänä pitäminen ja lähettäminen
Hallituksen päätösehdotukset, tilinpäätös toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus on vähintään kahta viikkoa ennen kokousta pidettävä osakkeenomistajan nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa

24 Kokousmenettely 23§ Puheenjohtaja, ääniluettelo ja pöytäkirja
Koollekutsuja nimeää kokouksen avaajan Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan jos yhtiöjärjestys ei määrää puheenjohtajaa Ääniluetteloon merkitään läsnä olevat osakkeenomistajat Pöytäkirja on säilytettävä luotettavalla tavalla

25 Kokousmenettely 24§ Jatkokokous
Yhtiökokous voi päättää minkä tahansa asian käsittelyn siirtämisestä jatkokoukseen.

26 Kokousmenettely 25§ Kyselyoikeus
Jos tietojen antamisesta osakkaalle aiheutuisi olennaista vahinkoa yhtiölle, hallituksen on annettava tiedot tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle. Tilintarkastajan on puolestaan annettava lausunto sen vaikutuksesta tilintarkastus- kertomukseen ja toiminnantarkastaja arvioi tiedon vaikutusta antamaansa lausuntoon.

27 Yleiset päätöksentekovaatimukset 26§ Enemmistöpäätös
Yhtiökokouksen päätökset tehdään yleensä enemmistöpäätöksellä Tasatilanteessa vaalit ratkaistaan arvalla ja muu äänestys puheenjohtajan äänellä

28 Yleiset päätöksentekovaatimukset 27§ Määräenemmistöpäätös
Määräenemmistöllä tarkoitetaan sitä, että ehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista äänistä

29 Yleiset päätöksentekovaatimukset 28§ Suostumus yhdenvertaisuus-periaatteesta poikkeamiseen
Yhtiö saa tehdä yhdenvertaisuus-periaatteen vastaisen päätöksen vain päätöksestä kärsivän osakkeenomistajan suostumuksella

30 Kunnossapitoa tai uudistuksia koskevat päätöksentekovaatimukset 30§ Päätös kunnossapidosta
Yhtiökokous päättää kunnossapidosta, jos toimenpide on laajakantoinen, taikka vaikuttaa olennaisesti asumiseen tai asumiskustannuksiin

31 Kunnossapitoa tai uudistuksia koskevat päätöksentekovaatimukset 31§ Päätös kaikkien osakkeenomistajien rahoittamasta uudistuksesta Yhtiökokous voi suoraan lain nojalla päättää enemmistöpäätöksellä vastikevaikutukseltaan kohtuullisesta ja tavanomaista tasoa vastaavasta uudistuksesta Enemmistöpäätöksellä voidaan päättää myös hyödykkeen hankkimisesta tai yhtiöjärjestyksen mukaisesta toimenpiteestä

32 Kunnossapitoa tai uudistuksia koskevat päätöksentekovaatimukset 32§
Maksuvelvollisuuden jakamisen voidaan muuttaa yhtiövastikeperusteesta poikkeavalla tavalla Yhtiövastiketta voidaan alentaa yhtiölle tulevan säästön perusteella Kustannukset voidaan tasajakaa kaikkien huoneistojen kesken Yhtiövastikeperusteesta voideta hissin jälkiasennuksessa

33 Kunnossapitoa tai uudistuksia koskevat päätöksentekovaatimukset 33§ Päätös muusta uudistuksesta
Yhtiökokous voi enemmistö- tai määräenemmistöpäätöksellä päättää tavanomaisen tason ylittävästä uudistuksesta, johon ei ole varauduttu yhtiöjärjestyksessä Tavanomaisen tason ylittävää uudistusta ei voida lainkaan rahoittaa yhtiöyhtiövastikkeella, joten hanke voidaan rahoittaa vain siihen suostuvilta perittävillä muilla maksuilla

34 Yhtiökokous päättää määräenemmistöllä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
Yhtiöjärjestyksen muuttamista, yhtiörakenteen muuttamista ja omaisuuden luovuttamista koskevat päätöksentekovaatimukset 34§ Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous päättää määräenemmistöllä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta voidaan päättää enemmistöpäätöksellä silloin, kun vastikeperustetta muutetaan siten, että vastikkeen perusteeksi otetaan mitattavissa tai arvioitavissa olevan veden todellinen lukutus

35 Yhtiöjärjestyksen muuttamista, yhtiörakenteen muuttamista ja omaisuuden luovuttamista koskevat päätöksentekovaatimukset 35§ Suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen Yhtiöjärjestyksen muuttamiseen on saatava osakkeenomistajien suostumus, kun rajoitus estää huoneiston käyttämistä käyttö- tarkoituksen mukaisesti (esim. vuokraus tai lemmikit) Yhtiöjärjestykseen otetaan määräys, jolla mahdollistetaan isännöitsijän valinta pj:ksi Vastikeperusteiden muuttamisesta. Ei kuitenkaan silloin kun uutena vastikeperusteena on todellinen kulutus.

36 Yhtiöjärjestyksen muuttamista, yhtiörakenteen muuttamista ja omaisuuden luovuttamista koskevat päätöksentekovaatimukset 36§ Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen tuomioistuimen päätöksellä silloin, kun yhtiökokous ei ole hyväksynyt kohtuullistamista koskevaa ehdotusta Kanneoikeus alkaisi siitä, kun yhtiökokous on hylännyt ehdotuksen tai jos päätöksentekoa viivytellään, kahden kuukauden kuluttua ehdotuksesta

37 Yhtiön jakautumisesta pitäisi yleensä päättää yksimielisesti
Yhtiöjärjestyksen muuttamista, yhtiörakenteen muuttamista ja omaisuuden luovuttamista koskevat päätöksentekovaatimukset 37§ Suostumus toiminnan tai yhtiö-muodon muuttamiseen tai lopettamiseen tai omaisuuden luovuttamiseen Yhtiön jakautumisesta pitäisi yleensä päättää yksimielisesti Vastaanottavassa yhtiössä voidaan päättää 2/3 määräenemmistöllä


Lataa ppt "Asunto-osakeyhtiölaki Luku 6 Yhtiökokous"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google