Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VSOAY-piirin koulutus , Turku

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VSOAY-piirin koulutus , Turku"— Esityksen transkriptio:

1 VSOAY-piirin koulutus 13.03.2010, Turku
Eläketietoa, elinaikakerroin Paikallisen neuvottelun ja sopimisen perusteet>PÄÄSOPIMUS Lomautukset SK eli siirtymäkauden lisä Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)

2 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)
Eläkkeelle ja töihin Eläkeuudistuksen 2005 jälkeen vanhuuseläkkeellä oleva voi olla myös töissä. Palkka ei estä eläkkeen maksamista. Työntekijän tulee kuitenkin irtisanoutua "vanhasta" virastaan ja hän voi palata töihin aikaisintaan yhden päivän karenssin jälkeen. Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)

3 Työntekijän eläkemaksu nousee
Työntekijän eläkemaksu nousee uudessa järjestelmässä 53 vuoden iästä lähtien 19/15 - kertaiseksi verrattuna muiden työntekijöiden eläkemaksuun alkaen alle 53-vuotiaiden eläkemaksu on 4,5% ja 53 vuotta täyttäneiden 5,7%. Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)

4 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)
Palkaton aika ja eläke Uudistuksen jälkeen eläkettä kertyy mm. vanhempainvapaista ja vuorotteluvapaa-ajalta. Vuorotteluvapaan aikaiseksi eläkettä kerryttäväksi "palkkatuloksi" tulkitaan 55 % vuorottelukorvauksen perusteena olevasta ansiotasosta. Palkattomilta ajoilta eläkettä kertyy iästä riippumatta 1,5 % vuodessa. Tutkintoon johtanut opiskelu oikeuttaa eläkekertymään 644,56 euron (2010 indeksi) kuukausiansioiden mukaan enintään viideltä vuodelta. Em. palkattomien jaksojen eläkekertymäperiaatteita noudatetaan jälkeen pidettäviin vapaisiin. Tämän johdosta ennen vuotta 2005 suoritettu tutkinto ei kerrytä eläkettä. Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)

5 Eläkkeelle 63 - 68 -vuotiaana
Vuoden 2005 alusta lukien jokainen voi halutessaan jäädä oman valintansa mukaan vanhuuseläkkeelle vuotiaana. Vanhaan ammatilliseen eläkeikään oikeutetut (esim. peruskoulun ja lastentarhanopettajan 60 vuotta) voivat edelleen jäädä eläkkeelle omassa eläkeiässään. Esim. 60 vuoden eläkeiän valinnut voi jatkaa töissä yli oman eläkeikänsä. Töissä yli oman eläkeiän jatkaminen ei pura eläkeikävalintaa. 60 vuoden eläkeiän valinnut voi halutessaan siirtyä eläkkeelle esim. 61, 62, 63 tai vaikkapa 64-vuotiaana. Kenenkään vanhuuseläkeikä ei uudistuksen johdosta noussut. Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)

6 Eläkkeelle 63 - 68 -vuotiaana
Töissä yli oman eläkeiän jatkaminen on työntekijän oikeus. Eläkeiän yli töissä pysyminen ei edellytä lupaa tai edes minkäänlaista ilmoitusta työnantajalle. Suositeltavaa kuitenkin on, että asiasta keskustelee esim. rehtorin kanssa. 63-65 vuoden henkilökohtaiseen eläkeikään oikeutettu voi jäädä vanhuuseläkkeelle 63-vuotiaana. Tämä kuitenkin heikentää eläkkeen määrää. Tarkoituksena on, että 63-vuotiaana eläkkeelle jäätäessä eläkkeen määrä leikataan vastaamaan yksityisen puolen eläkkeitä. Eläkkeelle jäämisen vaikutus vanhuuseläkkeeseen on yksilöllinen ja riippuu henkilön työhistoriasta. Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)

7 Loppukarenssit helpottuivat
Ammatillisen eläkeiän (esim. 60 tai 55 vuotta) valinneiden tai muutoin alle 65 vuoden eläkeikään (esim. 63 v 4 kk) oikeutettujen asema helpottui uudistuksessa. Eläkeiän säilyttämisen edellytyksenä on lukien vähintään 7386 euron (vuoden 2010 indeksi) vuosiansiot omasta eläkejärjestelmästä. Muita ns. loppukarenssivaatimuksia tai palvelussuhteen yhdenjaksoisuusvaatimuksia ei enää ole. Jos 7386 euron ansioraja ei jonain vuonna täyty, säilyy eläkeikä ja kertynyt eläke, jos pystyy todistamaan virkasuhteen olleen voimassa kyseisenä aikana. Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)

8 Loppukarenssit helpottuivat…
Opettaja voi siis esim. ennen vanhuuseläkkeen alkamista olla viimeiset kuukaudet palkattomalla virkavapaalla eläkeikäänsä vaarantamatta. Palkaton vapaa eläkkeelle jäämisvuonna ei yleensä heikennä tulevaa vanhuuseläkettä. Poikkeuksena on tilanne, jossa eläkkeelle jäämisvuotta edeltävän vuoden tulot ovat joko poikkeuksellisen pienet tai suuret. Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)

9 Loppukarenssit helpottuivat…
Uudessa järjestelmässä opettaja voi vaihtaa työtä halutessaan. Opettaja voi siirtyä mihin tahansa tehtävään, joka on vakuutettu valtion eläkelain mukaisesti. Esim. peruskoulun opettaja voi siirtyä lukioon ja säilyttää silti 60 vuoden eläkeikänsä. Vastaavasti lukion opettajan ei enää lukien tarvitse opettaa peruskoulussa 60 vuoden eläkeiän säilyttämiseksi. Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)

10 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)
Osa-aikaeläke Uudistuksen jälkeen ammatillisen eläkeiän valinneet voivat ennen eläkeikäänsä siirtyä osa-aikaeläkkeelle. Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen "peruuttaa" aikaisemman eläkeikävalinnan ja nostaa henkilökohtaisen eläkeiän vuoden väliin. Esim. 60 vuoden eläkeiässä oleva voi jäädä osa-aikaeläkkeelle 58 -vuotiaana ( syntyneet), mutta tämä peruuttaa eläkevalinnan. HUOM. Hallituksen esitys > MUUTOS Ammatillisen eläkeiän täyttämisen jälkeen voi jäädä osa-aikaeläkkeelle. Tällöin osa-aikaeläke ei peruuta ammatillista eläkeikää, vaan osa-aikaeläkkeeltä voi siirtyä vanhuuseläkkeelle oman valintansa mukaan heti niin halutessaan. Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)

11 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)
Osa-aikaeläke… Vuodesta 2010 alkaen lasketaan keskimääräiset tulot aina osa-aikaeläkettä edeltävien viiden vuoden keskiarvotuloista. Jokaisen yksittäisen vuoden painoarvo on siten laskelmassa aina 20%. Osa-aikaeläkkeen perusteena olevan vakiintuneen palkan laskennassa ei eläkeuudistuksen jälkeen ole vanhoja ns. suojasäännöksiä. Palkattomat vapaat voivat heikentää olennaisesti sekä osa-aikaeläkkeen määrää että myös myöhemmin maksuun tulevaa vanhuuseläkettä. Erilaisten palkattomien vapaiden vaikutus on erilainen. Tarkat euromääräiset eläkelaskelmat tulee aina ennen lopullisen päätöksen tekemistä varmistaa omasta eläkeyhtiöstä. Päätöstä ei kannata tehdä vaillinaisin tiedoin. Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)

12 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen
Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen: jälkeen vuorotteluvapaan ajalta kertyy eläkettä. Eläkkeen karttumisprosentti on tältä palkattomalta ajalta henkilön iästä riippumatta 1,5 %. Eläkettä kerryttävän palkan määräksi tulkitaan 55 % vuorotteluvapaakorvauksen perusteena olevasta ansiosta. Eläkettä kertyy siis 45 % alle vakiintuneen palkkatason. HUOM. Muutos 2010! 3000 euron ansioilla työtä tehnyt 40-vuotias opettaja, vuorotteluvapaa 6 kk: (3000 e/kk x 45 % x 1,5 %)/ 12 kk x 6 kk = 10,13 e/kk Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)

13 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen…
53-vuotiaille kertyy työstä saadusta palkasta eläkettä 1,9%:n mukaan, vuorotteluvapaalta kertyy eläkettä 1,5%:n mukaan. Eli karttumaprosentti on vapaan ajalta huonompi kuin töissä ollessa. Yli 62-vuotiaille työstä kertyy eläkettä 4,5%:n mukaan. Eläkkeen heikennys on siis heidän kohdallaan kaikkein suurin. Vuorotteluvapaalta voi siirtyä suoraan eläkkeelle. Jos suunnittelet suoraan vuorotteluvapaalta eläkkeelle siirtymistä, kannattaa voimassa oleva tilanne ainakin vuorotteluvapaakorvauksen osalta varmistaa korvauksen maksajalta eli työttömyyskassalta ennen lopullisen vuorotteluvapaapäätöksen tekemistä. Vuorotteluvapaan edellytyksistä ja korvauksen määrästä löytyy tietoja linkistä Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)

14 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen 1995-2004
asti voimassa olleessa järjestelmässä vuorotteluvapaa ei heikentänyt tulevan vanhuuseläkkeen määrää, ellei kyseinen vuosi kuulunut eläkepalkan laskentavuosiin. Vapaakirjaamisen yhteydessä näitä eläkepalkan, määräytymisvuosia olivat vuodet laskettavaa vapaakirjaa tehtäessä lukuvuoden mittainen vuorotteluvapaa ei suojasäännösten ansiosta pääsääntöisesti aiheuta eläkkeen huononemista. Lukuvuoden mittaisen vuorotteluvapaan pitäneen tulee kuitenkin eläkettä aikanaan hakiessaan vaatia uuden 7,5 %:n suojasäännöksen soveltamista. Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)

15 ELINAIKAKERTOIMEN VAIKUTUS
Ks. Valtiokonttorin diat Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)

16 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)
Eläkelaitokset Eläkeasioista voi OAJ:n toimiston ohella tiedustella mm. seuraavista eläkelaitoksista: › Valtiokonttori - perusopetuksen ja lukion opettajien eläkeasiat › Valtiokonttorin verkkoeläkeneuvonta - perusopetuksen ja lukion eläkeasiat › Kuntien eläkevakuutus - päiväkotien ja ammatillisten oppilaitosten eläkeasiat › Varma - yksityisten oppilaitosten eläkeasiat › Työeläkesivusto - yleistietoa eläkkeistä ja eläkejärjestelmästä › Eläketurvakeskus Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori)


Lataa ppt "VSOAY-piirin koulutus , Turku"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google