Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen Kuntaliitto Juha Henriksson Erityisasiantuntija,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen Kuntaliitto Juha Henriksson Erityisasiantuntija,"— Esityksen transkriptio:

1 Suomen Kuntaliitto Juha Henriksson Erityisasiantuntija,
yleissivistävä koulutus 1

2 Perusopetuksen oppilaan koulupaikka
Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaan matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. (Perusopetuslaki, POL, 6 §) 2

3 Kuljetusoikeus, matkan pituus
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. (POL 32 §) 3

4 Kuljetusoikeus, esiopetuksen oppilas
Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksutto-maan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetuk-seen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esi-opetuksesta kotiin tai päivähoitoon. (POL 32 §) 4

5 Koulumatka vaikea, rasittava tai vaarallinen
Perusopetusta, lisäopetusta tai esiope-tusta saavalla oppilaalla on oikeus mak-suttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka, oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muo-dostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasitta-vaksi tai vaaralliseksi. (POL 32 §) 5

6 Koulukuljetus, vaihtoehtona avustus
Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. (POL 32 §) 6

7 Koulukuljetus, matkan kesto
Edellä 1 momentin mukaisesti järjestet- tävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa 17 §:n 2 momentissa tarkoi- tettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. (POL 32 §) 7

8 Koulukuljetus, toissijainen koulu
Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettami- sesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. (POL 32 §) 8

9 Koulukuljetuksen odotus
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. (POL 32 §) 9

10 Perusopetuksen käyttökustannukset
Käyttökustannukset euroa/oppilas Opetus % Majoitus ja kuljetus % Oppilasruokailu % Muu oppilashuolto % Sisäinen hallinto % Kiinteistöjen ylläpito % Pienet hankkeet % Yhteensä % Kunnan peruskouluissa oli oppilasta vuonna 2003. 10

11 Perusopetuksen käyttökustannukset
Perusopetuksen käyttökustannukset olivat vuonna 2003 euroa eli lähes 3 miljardia euroa, josta majoitukseen ja kuljetukseen meni euroa. 11

12 Kuntien ja kuntayhtymien opetus- ja kulttuuritoimi
Toimintamenojen 1) rahoitus , % Lähde: Vuodet : Tilastokeskus paitsi vuosien valtionosuudet OPM. Vuodet : Valtionosuudet OPM. Toimintamenojen ja -tulojen arviot Kuntaliitto. Toimintamenot ml. sisäiset erät + vyörytyserät. Ei sisällä poistoja 2) Ml. kuntayhtymien yksikköhintarahoitus vuosina 12 /J. Turkkila/hp

13 Kuntien ja kuntayhtymien opetus- ja kulttuuritoimi
Toimintamenot 1) ja niiden rahoitus , mrd € Lähde: Vuodet : Tilastokeskus paitsi vuosien valtionosuudet OPM. Vuodet : Valtionosuudet OPM. Toimintamenojen ja -tulojen arviot Kuntaliitto. Toimintamenot ml. sisäiset erät + vyörytyserät. Ei sisällä poistoja 2) Ml. kuntayhtymien yksikköhintarahoitus vuosina 13 /J. Turkkila/hp


Lataa ppt "Suomen Kuntaliitto Juha Henriksson Erityisasiantuntija,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google