Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

toiminta ja talous TP 2013 ja alkuvuosi 2014 sekä TA 2015 lähtökohdat

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "toiminta ja talous TP 2013 ja alkuvuosi 2014 sekä TA 2015 lähtökohdat"— Esityksen transkriptio:

1 toiminta ja talous TP 2013 ja alkuvuosi 2014 sekä TA 2015 lähtökohdat
HUS-kuntatilaisuus Mari Frostell Kuntatilaisuus

2 tilinpäätös 2013 Kuntatilaisuus

3 Jäsenkuntakohtaiset liitteet
tilinpäätös 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 Jäsenkuntakohtaiset liitteet Jäsenkuntakohtaiset liitteet ja tilinpäätöksen yhteenveto julkaistu sähköisenä versiona HUS:n internet sivuilla HUS-tietoa – Talous – Tilinpäätös HUS-Total kuntaportaali – jatkuva raportointi Kuntatilaisuus

4 vuosi 2013 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistunut
Potilasturvallisuuden ja laatutavoitteiden toteutuminen (strategiset avaintavoitteet) Kulujen kasvu onnistuneesti hallintaan loppuvuoden sopeuttamistoimenpiteiden avulla, tuottavuus parantui 0,9 % Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutuksessa merkittävä kasvu ja TA ylitys Jäsenkuntayhteistyö laajeni tukipalveluissa (mm. välinehuolto, kuvantamispalvelut, hankinta- ja logistiikkapalvelut, potilassiirrot, ateriapalvelut, tilahankkeet) – yhteiset synergia- ja tehokkuushyödyt Hoidon saatavuudessa erityisesti polikliinisen hoidon osalta edelleen parannettavaa Kuntatilaisuus

5 PALVELUIDEN kysyntä kasvoi
Elektiiviset lähetteet + 5,5 % vs. 2012 2013 lähetteiden jakauma TK 61 % Yksityiset 32 % Muut 7 % Päivystyskäynnit + 1,1 % vs. 2012 Kuntatilaisuus

6 TP 2013 – sitovat nettokulut alitti alkuperäisen talousarvion 0,1 % (1,3 Milj. euroa) vaikka toimintaa oli määrällisesti suunniteltua enemmän Määräero + 1,5 % Hintaero -0,3 % Kuntatilaisuus

7 TP 2013 – 10,6 milj. euron ylijäämä, edellisten tilikausien kertynyt alijäämä supistui 2,7 milj. euroon Kuntatilaisuus

8 Kuntatilaisuus

9 investoinnit ja poistot
Kuntatilaisuus

10 RAHOITUKSEN TUNNUSLUVUT vuonna 2013 ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa (TA 2013 60 milj. euroa)
HUS:n lainakanta ja omavaraisuusaste HUS:n kassan riittävyys Kuntatilaisuus

11 kuntayhtymän Tuloslaskelma
Kuntatilaisuus

12 tammi – helmikuu 2014 Kuntatilaisuus

13 PALVELUIDEN kysyntä tammi-helmikuu
Elektiiviset lähetteet + 0,6 % vs. 2013, arkipäiväkorjattuna + 3,1 % vertailukelp. muutos ennallaan; Jorvin yhteispäivystyksen toimintamuutoksen vaikutus Päivystyskäynnit + 4,6 % vs. 2013 Kuntatilaisuus

14 sitovat nettokulut 1-2/2014 (+ 3,7 % vs. TA, toimintavolyymi +2,7 % vs
sitovat nettokulut 1-2/2014 (+ 3,7 % vs. TA, toimintavolyymi +2,7 % vs. TA) muiden maksajien laskutus merkittävästi alle tavoitteen ja viime vuoden Sitovat nettokulut = jäsenkuntien maksuosuus - tilikauden tulos Kuntatilaisuus

15 tuloslaskelma 1-2/2014 Tulot ylittävät talousarvion enemmän kuin kulut. Jäsenkuntien maksuosuudet ,2 % vs.TA (määräero 3,2 % hintaero 1,0 %) Kuntatilaisuus

16 Talousarvio 2015 Kuntatilaisuus

17 TA 2015 taustaa TA 2015 tavoiteasetanta ja toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat HUS:n strategiaan 2012 – 2016 Jäsenkuntien taloustilanteen huomiointi tavoiteasetannassa ja valmistelussa Tavoitteena pysyvät rakenteelliset, tuottavuutta parantavat ja kustannusten kasvua hillitsevät ratkaisut Toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen kaikilla sairaanhoitoalueilla ja tukipalveluissa yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Tuottavuustavoite 1,5 % Kuntatilaisuus

18 Vuonna 2013 hoidettujen eri potilaiden osuus väestöstä oli 29, 0 %
(2012: 28,6 % ja 2011: 29,0 %) Kuntatilaisuus

19 HUS:ssa hoidettujen erikoissairaanhoidon eri henkilöiden ja laskutuksen suhteelliset osuudet ikäryhmittäin vuonna 2013 Kuntatilaisuus

20 Jäsenkuntien lähetteiden määrän muutos, sekä prosenttiosuudet lähettäjittäin 2012 - 2013
Kuntatilaisuus

21 Jäsenkuntalaskutus 2015 Jäsenkuntien maksuosuudet (tuotekohtaiset palvelusuunnitelmat) Varsinainen erikoissairaanhoidon palvelutuotanto Sisältö: DRG-, hoitopäivä- ja käyntituotteet, ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit, tartuntatautilääkkeet, perinnöllisyyslääketiede Potilasvahinkovakuutus (kapitaatioperusteinen laskutus vuoden alusta, sisällytetään muiden maksajien hintoihin kertoimella) Muu jäsenkuntalaskutus / palvelumyynti / erillissopimukset (palvelusuunnitelmien ulkopuolinen laskutus / palvelutuotanto) Tk-päivystys, ensihoito, liikelaitosten tuottamat palvelut jäsenkunnille, laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, Myrkytystietokeskus ja lääkärihelikopteri Ostopalveluina hankittavat siirtoviivehoitopäivät Kuntatilaisuus

22 Jäsenkuntien maksuosuuden valmistelu ja kohdistaminen sh-alueille
HUS yhtymäjohto Helmi/maaliskuu HUS tasoinen jäsenkuntien maksuosuus kaikille kunnille yhtenäisen mallin mukaisesti JYL, talousjohto ja konsernijory Helmi-syyskuu Maksuosuusraamin kohdistus sh-alueittain sekä HUS:n sh-alueiden välinen työnjako + toiminnalliset muutokset HYKS LUSA Lohjan sha Hyvinkään sha Porvoon sha Jäsenkunta Sairaanhoito-alueen johto Toukokuu-syyskuu Alueellisen yhteistyön suunnittelu, toteutus ja seuranta (toiminnan sisältö ja laajuus, keskinäinen työnjako) Kuntatilaisuus

23 Jäsenkuntien maksuosuuksien 2015 valmistelun peruslinjaukset
Lähtökohta TA2014 Kuntaprofiilin (= mitä palveluita käytetään) ja palveluiden käytön suhteessa jäsenkunnan väestömäärään HUS-tasolla oletetaan säilyvän ennallaan Huomioidaan ennustettu väestönmuutos sekä ikärakenteen muutos (2015 vs. 2014) sekä sen vaikutukset kustannuksiin (tuotantovolyymin kasvu) Vaikka palveluiden tarve ja käyttö kasvaakin väestön kasvun ja ikääntymisen myötä, on tavoitteeksi asetettu, ettei niistä aiheutuva palvelukysynnän kasvu ja kustannukset kasva yhtä nopeasti Huomioidaan arvioitu kuntayhtymätasoinen kustannustason keskimääräinen muutos- % (2015 vs. 2014) ml. poistojen ja rahoituserien muutos Huomioidaan HUS:n strategian mukainen tuottavuustavoite (v ,5 %) Nykyisillä voimavaroilla on saatava aikaan aikaisempaa suurempi tuotanto toimintatapoja ja rakenteita tehostamalla Lisäksi huomioidaan erikseen mahdolliset työnjaolliset muutokset HUS:n ja jäsenkuntien välillä mahdollisesti tulossa mm. Kirkkonummen ilta- ja viikonloppupäivystyksen siirto Jorviin, lasten eritystarpeisen yksikön laajentuminen jne. Kuntatilaisuus

24 jäsenkuntien maksuosuus euroa / asukas
Deflatoitu vuosimuutos 2013 vs. 2012 0,9 % Mahdolliset työnjaolliset muutokset vuodelle 2015 jäsenkuntien ja HUS:n välillä huomioidaan erikseen Kuntatilaisuus

25 Jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet (erikoissairaanhoidon palvelutuotanto)
+5,1 +1,6 % +1,9% +4,7% +2,8% Muutos edellisestä vuodesta Mahdolliset työnjaolliset muutokset vuodelle 2015 jäsenkuntien ja HUS:n välillä huomioidaan erikseen Kuntatilaisuus

26 tuloslaskelma TAE 2015 Alustava näkemys 21.3.2014 3.4.2014
Kuntatilaisuus

27 INVESTOINTIEN PRIORISOINTI JA OHJAUS
HUS:n valtuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti talousarvion investointiosa ja investointien PT-ohjelmat valmistellaan kuntayhtymän johdon ohjauksella. Hanketarpeiden priorisoinnin ja siihen liittyvän kannattavuus- ja muun laskennan samoin kuin suurten strategisten hankkeiden suunnittelun ohjaustehtävät on keskitetty HUS:n yhtymähallintoon. Keskitetyllä ohjauksella haetaan investoinneille yhteisiä priorisointi/ valintaperusteita, yhtenäisiä mitoitus- ja laskentamenettelyjä, sairaalakapasiteetin hyvää käyttöastetta - ja pyritään välttämään ns. osaoptimointia. HYKS-sha lautakunta

28 MIHIN JA PALJONKO HUS INVESTOI
Yhteensä milj. euroina 2010 2011 2012 2013 2014 2015s 2016s 2017s 2018 s Rakennukset 72,0 53,6 72,6 88,7 106,1 80,9 47,0 95,0 Tutkimus- ja hoitolaitteet 16,4 14,9 14,1 21,4 27,4 26,0 19,0 19,3 20,0 Tietojärjestelmät 8,3 7,5 19,2 12,4 18,0 13,5 10,3 16,9 15,0 Muut pitkävaikutteiset 0,1 0,7 1,5 0,9 Liikelaitosten omat hankkeet 16,3 9,9 8,1 12,8 17,7 12,5 HUS yhteensä 113,1 94,7 115,8 132,1 165,2 138,1 88,8 100,9 145,0 Poistot 85,7 93,6 97,6 103,3 106,6 112,2 115,0 114,4 105,0

29 SUURET RAKENNUSPROJEKTIT
Hanke Valm.vuosi Kustannukset milj. euroina Meilahden tunnelilaajennus ja maanalainen huoltopiha 2014 31 Meilahden tornisairaalan peruskorjaus 92 Logistiikkakeskus 10 Sädehoitoyksiköt 9 ja 10 11 Naistenklinikan lisärakennuksen laajennus ja peruskorj. 2015 40 HUSLAB-toimitalo (vuokrakohde 60 Meur) Jorvin sairaalan päivystyslisärakennus 57 Lohjan sairaalan psykiatriarakennus 2017 13 Uusi lastensairaala (vuokrakohde 165 Meur)

30 toiminta ja talous TP 2013 ja alkuvuosi 2014 sekä TA 2015 lähtökohdat
HUS-kuntatilaisuus Mari Frostell Kuntatilaisuus


Lataa ppt "toiminta ja talous TP 2013 ja alkuvuosi 2014 sekä TA 2015 lähtökohdat"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google