Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto"— Esityksen transkriptio:

1 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Helsingin yliopiston kirjasto Hannele Keckman-Koivuniemi

2 Aiheeni tänään Tietoarkisto Mitä arkistoidaan? Aineistojen kuvailu
Aineistojen säilytys Palvelut Aineistojen tilaaminen Tietopalvelu Uudet palvelut Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

3 Perustietoja ja taustaa
Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Perustettiin Suomen Akatemian aloitteesta 1999 Erillinen yksikkö Tampereen yliopiston yhteydessä Palvelee tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita Palvelut maksuttomia Yht. n. 20 työntekijää Tietoarkiston johtajalla on apunaan varajohtajan ja hallintoasiainsihteerin muodostama johtoryhmä. Tietoarkiston toimintaa ohjaa valtakunnallinen neuvottelukunta, josta on säädetty Tampereen yliopiston johtosäännössä. tutkimusprofessori Jussi Simpura (puheenjohtaja) Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

4 Toimintaideat Tutkimuksen ja opetuksen yhteinen voimavara
Keskeinen ajatus: tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytys ja jatkokäyttö Tietoa myös aineistojen sisältöön ja käyttötarkoitukseen liittyvästä juridiikasta (tietosuoja), tutkimusetiikasta ja -menetelmistä Toiminnan perustana asiantunteva, nopea, tasapuolinen ja maksuton palvelu Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

5 Mitä arkistoidaan? Elektronisia ihmistieteellisiä tutkimusaineistoja (kvanti ja kvali) Kriteerit: jatkokäyttöarvo tutkimuksessa ja opetuksessa omistus- ja hallintasuhteet riittävän selkeät alkuperäinen tiedonkeruun käyttötarkoitus ei estä aineiston arkistointia aineistoa koskeva lainsäädäntö ei estä arkistointia tekniset ominaisuudet mahdollistavat arkistoinnin Ei perinteinen arkisto: Ei kirjoja yms. Aineistoja muokataan Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

6 Kvantitatiiviset aineistot I
Tyypillisesti kerätty puhelin- tai käyntihaastatteluina, kirje- tai Internet-kyselyinä, strukturoitu lomake Havaintoyksikkönä useimmiten henkilö Kyselyvastaukset tallennettu havainto- matriiseiksi (esim. SPSS) Määrällistä, kvantitatiivista aineistoa kutsutaan joskus myös numeeriseksi dataksi tai mikrodataksi Oheinen havaintomatriisi on vuoden 2002 European social surveystä: sarakkeissa kysymykset eli muuttujat ja riveillä yksittäisten vastaajien vastaukset. ESS-aineistoista lisää tuonnempana

7 Kvantitatiiviset aineistot II
Kutsutaan myös numeeriseksi dataksi tai mikrodataksi Datan analysoimiseen tarvitaan tilastomatemaattinen ohjelmisto Datan käsittely Muuttujat tunnistetaan ja tarkistetaan Arkistoituun dataan jätetään vain kyselylomakkeeseen liittyvät muuttujat Muuttujiin lisätään dokumentaatiota (labelit) Tietosuojaongelmien ratkaisemiseksi muuttujia voidaan luokitella uudelleen Kaikki muutokset dokumentoidaan Käytössä SPSS-ohjelma Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

8 Kvalitatiiviset aineistot
Puhetta, tekstiä tai kuvaa sähköisenä tallenteena Esim. päiväkirja- merkintöjä, ryhmä- haastatteluja tai AV-tallenteista litteroituja tekstejä Usein txt-, rtf- tai html-tiedostoina Esimerkkiaineisto:FSD1358 Alkoholiongelmat ja -politiikka (ryhmähaastattelut) Törrönen, Jukka (Alkoholitutkimussäätiö) Ryhmähaastatteluissa tutkija on aluksi esitellyt alkoholimainoksia (Smirnoff, William Grant's Finest Scotch Whisky, Martini Bianco, Black Death Vodka) yksi kerrallaan ja pyytänyt ryhmän jäseniä kertomaan, mitä mainoksista tulee mieleen. Sitten tutkija on kysynyt ryhmältä, kenelle mainos on suunnattu ja puhutteleeko mainos heitä. Neljästä mainoksesta käydyn keskustelun jälkeen haastateltavilta on kysytty, onko heidän asuinkaupungissaan havaittavissa sosiaaliryhmien välillä juomatapaeroja. Tämän jälkeen tutkija on kysynyt, millaisissa tilanteissa alkoholinkäyttö on sallittua ja minkälaisissa ei lainkaan. Lisäksi tutkija on pyytänyt ryhmän jäseniä miettimään ja keskustelemaan siitä, millaisia alkoholiongelmat ovat yhtäältä yksilön kannalta ja toisaalta yhteiskunnan kannalta. Haastateltavilta on kysytty alhokoholiongelmien syistä ja siitä, kenen pitäisi olla vastuussa alkoholiongelmien ehkäisystä ja hoidosta. Tämän jälkeen tutkija on pyytänyt ryhmän jäseniä kirjoittamaan määritelmän alkoholistista. Keskustelun yhteydessä on pohdittu paikallisia alkoholiongelmia ja erityisryhmiä, joilla ongelmia on. Haastateltavia on myös pyydetty vertaamaan alkoholiongelmia alueen muihin sosiaalisiin ongelmiin. Viimeisenä tehtävänä tutkija on pyytänyt ryhmän jäseniä tulkitsemaan kahta alkoholipoliittista tekstiä ja keskustelemaan tulkintojensa pohjalta.

9 Kvalitatiiviset aineistot (tekstiä, kuvaa, ääntä)
Arkistointia varten tarvitaan Aineistotiedostot (haastattelut, tekstit, päiväkirjat, kuvat jne.) Tiedostojen yksikkökohtaiset tiedot Ajankohta ja paikka, aineistoyksikön/tutkittavan tms. perustiedot Muut aineiston tuottamista koskevat tarpeelliset tiedot Haastattelurunko/ kirjoituspyyntö/ kirjoitus-ohje/ haastatteluohje/ havainnointiohje tms. Tieto julkaisusta, jossa aineisto ja sen hankinta on kuvattu Datan käsittely Aineistoyksikkökohtaisten tietojen tarkistus, lisääminen Konvertointi, paperiaineistojen (haastattelurunko tms.) skannaus Anonymisointi, Kuvailu, Html-johdannaisten prosessointi Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

10 Aineiston kuvailu (metadata)
Mahdollistaa aineistonhallinnan Säilyttää aineiston käyttökuntoisena Varmistaa osaltaan tutkimustulosten luotettavuuden ja tarkistettavuuden Edellytys aineistojen luetteloinnille ja löytämiselle Ilman kuvailevaa tietoa aineisto on merkityksetön kokoelma tiedostoja, numeroita, merkkejä tai bittejä! Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

11 Aineiston kuvailu, yleistä I
Kuvaile aineistonkeruun aikana, ei sen jälkeen Olennaisia metatietoja ovat aineiston alkuperäinen käyttötarkoitus tekijät, tuottajat perusjoukon ja havainto- tai aineistoyksikköjen valintaperusteet aineistonkeruun tiedot Myös aineistonkeruuinstrumentti on metatietoa Paradata ja kontekstitiedot -Paradatalla tarkoitetaan empiiristä tietoa aineiston keruuprosessista. Paradataa ovat esimerkiksi haastattelun alkamis- ja päättymisajankohta, haastattelun tai sen eri osa-alueiden kesto, vastausviive eri kysymyksiin, haastattelijan visuaaliset havainnot ja mielipiteet haastattelutilanteesta. -Kontekstitiedoilla tarkoitetaan tutkimusaineiston tiedonkeruuhetkellä vallinneita ulkoisia olosuhteita ja tapahtumia, jotka ovat voineet vaikuttaa havaintoyksiköihin. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

12 Aineiston kuvailu, yleistä II
Tietoarkisto käyttää kuvailuun kv. DDI-metadataformaattia, jossa n. 300 kenttää tutkimuksen tekijä(t) tutkimuksen aihepiiri ja sisältö aineiston valinta tai otantamenetelmä aineistonkeruu havaintoyksikkö/aineistoyksikkö käyttöehdot tiedostojen formaatti/formaatit kvantitatiivisten aineistojen muuttujat, muuttujien määrä sekä kyselylomakkeen kysymystekstit kvalitatiivisten aineistojen keskeiset dokumentit (haastattelukysymykset, kirjoituskehoitus tms.) Kuvailussa on muistettava keskittyä nimenomaan itse datan eikä siitä tehtyjen johtopäätösten tai julkaisujen kuvailuun! Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

13 Kvantitatiivisen datan muuttujakuvailu
Olennaisia kirjattavia tietoja: muuttujien ja havaintoyksikköjen lukumäärä muuttujalista (kunkin muuttujan nimi, selite, sijainti tiedostossa, muuttujien saamat arvot ja niiden selitteet) muuttujien suorat jakaumat tiedot käytetyistä luokituksista, esim. "ammattiluokituksessa käytettiin ISCO-88:n pääluokkia“ käytettyjen lyhenteiden selitykset puuttuvien tietojen koodaus konstruoitujen muuttujien tiedot (esim. painomuuttujien laskentakaavat) uudelleenluokittelut, muuttujien standardoinnit mahd. tarvittavat tietosuojatoimenpiteet Suuren osan muuttujia koskevasta metadatasta voi tallentaa suoraan havaintomatriisiin (esim. SPSS-tiedoston variable ja value labelit) Muu tieto erilliseen tiedostoon aineiston hakemistoon Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

14 Aineistojen säilytys Kuvaukset: DDI (xml-tekstitiedosto)
Kvantitatiivinen data: SPSS portable Kyselylomakkeet: pdf Kvalitatiivinen data: rtf, txt, html, xml Varmuuskopiot nauhalla, toimitus Kansallisarkistoon noin puolen vuoden välein Nauhojen ”virkistys” tarvittaessa Paperiaineisto ”perinteisesti” Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

15 Arkistointiprosessi Paikallistaminen Hankinta Datan käsittely
Dokumentaatio Julkaiseminen Jatkokäyttö Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

16 Arkistoon hankittujen aineistojen lukumäärä vuosina 2003–2012
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

17 Arkistoidut aineistot
Aineistoja nyt yli 1300 n kvantiaineistoa, joista noin kolmasosa kansainvälisiä vertailuaineistoja n. 170 kvaliaineistoa (30 vain kuvailtu) myös muiden maiden arkistojen aineistoja voi tilata Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

18 Tietoarkiston palvelut
Aineistojen arkistointi Aineistojen toimittaminen jatkokäyttöön Neuvonta ja tietopalvelu sopivan aineiston tai muuttujien etsiminen Menetelmäopetuksen tietovaranto MOTV Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja Opas kvantitatiivisten tutkimusaineistojen jatkokäyttöön (PDF) Puolueohjelmatietokanta POHTIVA Tietoarkistolehti Kolme ensimmäistä kohtaa ovat peruspalvelujamme. Lisäksi MOTV ja käsikirja ovat tärkeitä tukipalveluita – tuemme aineistojen käyttöä opastamalla aineiston elinkaareen hallinnassa ja tutkimusmenetelmien käytössä. Katsotaan näitä neljää ensimmäsitä kohtaa tarkemmin seuraavissa kalvoissa. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto | 18

19 Aineiston tilaaminen Tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun
Voit tilata yhden tai useamman datan Toimitusaika kaksi työpäivää Kaikki datat kuvailtu nettisivuillamme. Voit selailla tai hakea. Mieti mm. Minkälaisen indikaattorin tai muuttujan tarvitset? Mitä tutkittavilta on mahdollisesti kysytty? Tarvitseko suomalaisen aineiston lisäksi vertailuaineistoa jostain muusta maasta? Mitä ajankohtaa tutkit? Jos et löydä sopivaa, kysy! Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

20 Aineiston käyttäjän velvoitteet
Käyttölupahakemus ja käyttöehtositoumus Sitoutuu noudattamaan tietoarkiston ja aineiston luovuttajan asettamia ehtoja Ilmoitus tietoarkistolle julkaisuista Ilmoitus tietoarkistolle, jos huomaa aineistossa virheitä tai puutteellisuuksia Opiskelija: keskustele ohjaajan kanssa Uusi käyttötarkoitus > uusi lupahakemus Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

21 Miten aineistoja voi hakea?
Tietoarkiston etusivu Aineistosivu Hakusivu Nesstar-haku Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

22 Aineistopyynnöt 2012 Vuosi Toimitukset 2012 688 2011 527 2010 476 2009
507 2008 541 Vuosi Hakemukset 2012 328 2011 243 2010 217 2009 238 2008 246 Opinnäytteisiin (kandi, pro gradu, väitöskirja) 37 % Tutkimukseen 29 % Opiskeluun (harjoitustyöt) ja opetukseen 20 % Muu 14 % Ulkomaille 12 %

23 Suosittuja aineistoja ja sarjoja 2012
Eduskuntavaalitutkimus 2011(FSD2653) Yleisten kielitutkintojen korpus (FSD2324) Eduskuntavaalitutkimus 2007 (FSD2269) European Social Survey 2010: Suomen aineisto (FSD2682) Erovanhemmuuskirjoitukset (FSD2739) Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu (FSD2413) Yksinhuoltajien haastattelut 2001 ja 2003 (FSD2471) Suosituimmat aineistosarjat olivat Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset, HILMA-aineistot, EVAn kansalliset ja EU-asennetutkimukset, International Social Survey Programme ja Nuorisobarometrit

24 Mihin ja miksi ”vanhaa” dataa?
Menetelmien opiskeluun, seminaaritöihin, graduun, väitöskirjaan, artikkeliin,… Tutkimuksen taustatietona / kuvailevina tietoina Vertailevaan tutkimukseen Pitkittäistutkimukseen Uuden datankeruun suunnittelun apuna Historian tutkimukseen Datojen kaikkia muuttujia ei ole analysoitu Uudet teoriat ja menetelmät tuovat uusia mahdollisuuksia Kaikki arkistoitu data ei ole vanhaa! Tulosten kontrollointi ja toistettavuus Aikaa ja rahaa säästyy! Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

25 Tutkimusaineistojen tiedonhallinta (aineistonhallinta)
että tutkimusaineistot (data) ja niihin liittyvä kuvaileva tieto (metatieto, metadata) on luotu, tallennettu ja järjestetty siten, että aineisto säilyy käyttökuntoisena ja luotettavana ja että tietosuoja ja tietoturva on varmistettu aineiston koko elinkaaren ajan varmistaa, että tutkimusaineistojen suhteen noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä tutkimusaineisto ei vaarannu missään vaiheessa informoitu jatkokäyttö on mahdollista

26 Menetelmäopetuksen tietovaranto, MOTV
Tutkimusmenetelmien tietolähde Opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen tuki Suomenkielinen Kaikille avoin oppimis- ympäristö verkossa MOTV on kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien avoin tietolähde verkossa. Se on suunnattu ensisijaisesti yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisten oppiaineiden johdattaville tutkimusmenetelmien kursseille. Se soveltuu myös muiden oppialojen käyttöön. Tausta-ajatuksena on ollut tuottaa havainnollistavaa, helposti omaksuttavaa materiaalia tutkimusmenetelmien perusasioista suomenkielellä niille, jotka opettelevat asiaa vailla aiempia tietoja tai kertaavat jo aiemmin opittua. MOTV soveltuu myös alan aihealueiden opetukseen ja oppimiseen. Lisäksi tietovaranto tarjoaa tuen eri alojen seminaari- ja opinnäytetöiden tekoon sekä uusien tutkimusaineistojen keruun suunnitteluun MOTV on opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen tuki. Sivusto toimii yhtenä menetelmien tiedonlähteenä ja näkökulmien antajana. Kokemustemme mukaan opettajat valmistavat oppimateriaalinsa usein kokonaan itse tai kokoavat materiaalit useasta eri lähteestä ja paketista. MOTV ei korvaa opettajia eikä oppikirjoja

27 Tietoarkiston uudet palvelut 2015 -hanke
Aineistoportaali ja login-järjestelmä: Aila Palvelujen laajentaminen uusille aloille Kompleksisten aineistojen hallinnan ja jatkokäytön edistäminen: Tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyksen tutkimus ja auditointi Aineistojen jatkokäytön ja datanhallinnan vahvistaminen tiedeyhteisössä Aila keväällä Hankkeessa luodaan tietoarkistolle portaali, jonka avulla voi etsiä aineistoja, tutustua niiden kuvailutietoihin ja ladata niitä tutkimukseen ja opetukseen. Asiakkaalle portaali tarjoaa nykyistä helpomman ja nopeamman tavan löytää ja tilata aineistoja. Käyttäjätunnistuksen osalta portaalit tukeutuvat HAKA-käyttäjätunnistusjärjestelmään. Lähes kaikki suomalaiset korkeakoulut ovat HAKA-järjestelmän piirissä, ja tällä hetkellä tietoarkiston asiakkaista noin 80 prosenttia tulee HAKAan kuuluvista organisaatioista. Muualta tuleville asiakkaille tarjotaan vaihtoehtoinen käyttäjätunnistusjärjestelmä. Arkistointipalveluja tarjotaan tieteenalasta riippumatta tutkijoille ja tutkimusryhmille, jos aineistot ovat dokumentoitavissa tutkimusaineistojen kuvailuun kehitetyllä kansainvälisellä DDI metadataformaatilla (aineistojen kuvailu), aineistot ovat muun tiedeyhteisön käytettävissä alkuperäisten tutkimusten valmistuttua ja aineistojen tietosisältö on riittävän selkeässä järjestyksessä ja sitä kuvaileva muu materiaali on riittävä jatkokäyttöön tarkoitetun aineiston käyttöversion prosessoimiseksi ja metadatan luomiseksi. Esim. laadullisen aineiston käytettävyyden helpottaminen Hankkeen tutkimuskohteena ovat pitkittäisaineistojen metadata sekä sähköisten tutkimusaineistojen hallinnan ja pitkäaikaissäilyttämisen kustannukset. Lisäksi hankkeessa arvioidaan tietoarkiston pitkäaikaissäilytyksen luotettavuutta. Tutkimusaineistojen valmistaminen arkistointikelpoiseksi on työlästä, jos aineiston jatkokäyttöä ei ole otettu huomioon jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Yliopistojen peruskoulutuksessa ja tutkijakoulutuksessa on kuitenkin harvoin tarjolla aineistonhallinnan oppimateriaaleja ja koulutusta. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

28 Tietoa datasta ym. Tietoarkisto-lehti, tilaa osoitteesta (maksuton) FSD-lista: Tietoarkisto Facebookissa Uusimmat aineistot RSS-syötteenä ks. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

29 Monessa mukana Kotimaista yhteistyötä esim.
KDK – Kansallinen digitaalinen kirjasto (OKM) TTA – Tutkimuksen tietoaineistot (OKM) Kansainvälistä yhteistyötä esim. DASISH – Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities (EU) DWB – Data without Boundaries Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen painopistealueet ovat: kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen asiakasliittymän ylläpito ja kehittäminen sekä aineistojen välittäminen Euroopan digitaaliseen kirjastoon Europeanaa kulttuuriperintö- ja asiakirja-aineistojen digitointi digitaalisten  kulttuuriperintö- ja asiakirja-aineistojen keskitetyn pitkäaikaissäilytyspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen tietohallinnon yhteentoimivuuden edistäminen Tutkimuksen tietoaineistot -hanke (TTA) Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeen (TTA) vuosille 2011–2013. Hanke panostaa tutkimuksen tietoaineistojen hyödyntämiseen liittyvän tahtotilan vahvistamiseen ja kansallisen tietopolitiikan luomiseen sekä tutkimuksen tietoinfrastruktuurin rakentamiseen. Hankkeen aikana mm. rakennetaan federoitu tutkimusaineistojen tallennuspalveluratkaisu, tuetaan metatiedon tuottamista ja yhdenmukaistetaan tutkimusaineistojen tuottamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä prosesseja sekä selvitetään Kansallisen digitaalisen kirjaston kanssa yhteinen pitkäaikaistallennusratkaisu. DASISH – Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities, DASISH, etsii ratkaisuja ihmistieteiden infrastruktuureita rakentavien ESFRI-projektien yhteisiin ongelmiin. Mukana projektissa on 18 organisaatiota, jotka osallistuvat ihmistieteiden eurooppalaisten infrastruktuurien, eli ERICien rakentamiseen. Tulevat tai olemassa olevat ERICit ovat CESSDA-ERIC, CLARIN, DARIAH, ESS ja SHARE. Kolmivuotinen DASISH-hanke saa rahoituksensa Euroopan unionin seitsemännestä puiteohjelmasta. Rahoituskausi: – Data without Boundaries Data without Boundarises (DwB) -hankkeen tavoitteena on yhtenäinen malli, jolla tutkijat kaikkialla Euroopassa saisivat käyttöönsä virallisia data-aineistoja, jotka on kerätty esimerkiksi tilastojen tuottamiseksi. Mallissa aineistot olisivat tutkijoiden saatavilla valtiorajoista riippumatta, ja se joustaisi riittävästi sopiakseen erilaisiin kansallisiin järjestelmiin. Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto johtaa työpakettia, jossa rakennetaan hankkeen verkkosivusto ja tiedotetaan tuloksista ja kehitetyistä palveluista. Lisäksi tietoarkisto osallistuu yhtenäisiä kuvailustandardeja kehittävään työkokonaisuuteen. Nelivuotinen DwB-hanke saa rahoituksensa Euroopan unionin seitsemännestä puiteohjelmasta. Rahoituskausi: – Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |

30 Kiitos mielenkiinnosta!
Tietoarkisto turvaa aineistosi sekä tukee tutkimusdatan avointa saatavuutta ja informoitua jatkokäyttöä. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto |


Lataa ppt "Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google