Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry"— Esityksen transkriptio:

1

2 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
TEAM on teollisuudessa työskentelevien ammattilaisten liitto, jonka tarkoituksena on edistää työntekijöiden oikeuksia ja hyvinvointia työelämässä. TEAM on yksi Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön, eli SAK:n jäsenliitoista. TEAMin toiminnan ydin on työehtosopimus, jolla sovitaan työnteon vähimmäisehdoista. Oikeus solmia työehtosopimuksia perustuu lakiin, mutta uskottavuus neuvottelijana perustuu siihen, kuinka laajasti alan työntekijät ovat liittoon järjestäytyneet.

3 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
TEAMin toimisto sijaitsee Helsingissä. Jäseniä palvellaan keskitetysti toimistolta, jossa edunvalvonnan ja työttömyyskassan ammattilaiset auttavat jäseniä erilaisissa ongelmatilanteissa. TEAMiin kuuluu myös noin 300 ammattiosastoa eri puolella Suomea. Ammattiosastot muodostavat TEAMin toiminnan selkärangan, sillä liiton jäsenet ovat aina myös oman ammattiosastonsa jäseniä. Ammattiosastot tukevat liittoa edunvalvontatyössä ja järjestävät jäsenilleen myös koulutus- ja virkistystoimintaa.

4 Jäsenyys TEAMiin kuuluu 62 000 jäsentä seuraavilta aloilta:
graafiset toimihenkilöt kemianteollisuus ja muovituoteteollisuus kirjatyöntekijät kumi- ja nahkateollisuus, autonrengasala lasi- ja keramiikkateollisuus, lasitusala sanomalehdenjakajat tekstiili- ja vaatetusteollisuus, tekstiilihuoltoala öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus Jos työskentelet TEAMin sopimusaloilla tai opiskelet alan ammatillisessa oppilaitoksessa, on TEAM sinunkin ammattiliittosi. Kuulumalla liittoon ja liittosi työttömyyskassaan, turvaat tulevaisuutesi työttömyyden tai lomautuksen kohdatessa.

5 Jäsenedut TEAMin jäsenenä saat mm. seuraavat jäsenedut:
Edunvalvonta ja oikeusapu TEAM-kassa, joka tarjoaa turvaa työttömyyden varalle Vakuutusetuja vakuutusyhtiö Turvasta Alennuksia Teboililta, Hertz-autovuokraamosta ja Tallink Siljalta Oikeus osallistua liiton koulutuksiin ja tapahtumiin Intiim-jäsenlehti, joka ilmestyy 14 kertaa vuodessa Edulliset mökkilomat liiton omissa lomapaikoissa. Lisäksi liitolla on viikkolomaosuuksia eri kohteissa ja lomahuoneistot Kuusamossa. Vuosittain postitettava liiton oma taskukalenteri Lehtietu, jolla voi tilata palkansaajalehtiä normaalia tilaushintaa edullisemmin 30 % alennus Otavamedian aikakauslehdistä

6 TEAMin opiskelijajäsenyys
Loistava tapa tutustua liiton toimintaan jo opiskeluaikana. Opiskelijajäsenyys on maksutonta koko opiskelun ajan, mutta sisältää paljon rahanarvoisia etuja. TEAMin opiskelijajäsenenä saat käyttöösi lähes samat jäsenedut kuin työssäkäyvänä jäsenenä. Opiskelijajäsenenä saat lisäksi mm. seuraavat edut: Mahdollisuus liittyä SAKKI ry:n jäseneksi. TEAM maksaa jäsenmaksun puolestasi. Saat käyttöösi SAKKI ry:n jäsenedut. Katso lisää SAK:n Arvo-lehti neljä kertaa vuodessa Täydellisen listan jäseneduista löydät TEAMin nettisivuilta osoitteesta

7

8 Työelämän lainsäädäntö
Työsuhteen ehtoja säätelee työelämän lainsäädäntö. Työelämän lakeja ovat mm. työsopimuslaki, työehtosopimuslaki, työaikalaki, työturvallisuuslaki, vuosilomalaki ja yhteistoimintalaki. Ammattiliittojen neuvottelemat työehtosopimukset ovat pääsääntöisesti eduiltaan parempia kuin laki edellyttää.

9 Työehtosopimus Työehtosopimus on ammattiliiton ja työnantajajärjestön välinen sopimus, jolla määritellään alan vähimmäisehdot kuten vähimmäispalkat. Työehtosopimukset ovat määräaikaisia. Työehtosopimukset ovat ammattiliittojen päätuote ja tärkein etu jäsenilleen. Työehtosopimuksissa on sovittu kaikista alan keskeisistä pelisäännöistä.

10 Työehtosopimus Työehtosopimuksissa on sovittu mm. seuraavista asioista: työaika ja työajan lyhennys vuosiloma palkka sairausajan palkka ylityön tekeminen paikallinen sopiminen ammatillinen koulutus

11 Työsopimus Työsopimus on työnantajan ja työntekijän välinen sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin sopimus on sitova. Työsopimus ei saa sisältää huonompia ehtoja kuin alan työehtosopimuksessa on sovittu.

12 Työsopimus Työsopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. Määräaikaisen työsopimuksen voi tehdä vain perustellusta syystä, esimerkiksi perhevapaan sijaisuus voi olla tällainen syy. Ellei työsopimusta ole tehty kirjallisesti, on työnantajan annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työehdoista.

13 Työsopimus Työsopimuksesta tulisi löytyä ainakin nämä asiat:
Työnantajan ja työntekijän nimi ja henkilötunnus sekä koti- ja liikepaikka Työsopimuksen voimassaolo (onko kyse toistaiseksi voimassaolevasta vai määräaikaisesta työsopimuksesta) Määräaikaisessa sopimuksessa työsuhteen kesto ja peruste määräaikaisuudelle Työaika

14 Työsopimus Koeaika Työtehtävät Palkka ja palkanmaksukausi Vuosiloma
Irtisanomisaika Noudatettava työehtosopimus Päiväys ja allekirjoitus Pyri aina tekemään työsopimus kirjallisena!

15 Koeaika Työsopimuksessa voidaan sopia koeaika, jonka pituus saa olla korkeintaan neljä kuukautta. Määräaikaisessa työsuhteessa koeajan pituus voi olla enintään puolet määräaikaisuuden pituudesta. Koeaikana työnantaja ja työntekijä voivat purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa, mutta vain asiallisin perustein.

16 Luottamusmies Luottamusmies on lähin työpaikallasi työsuhdeasioita hoitava henkilö, jonka puoleen voit kääntyä, jos sinulla tulee työpaikallasi esimerkiksi työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä. Luottamusmiehen valitsevat keskuudestaan liittoon kuuluvat työpaikan työntekijät. Luottamusmiehen tärkein tehtävä on seurata, että työnantaja noudattaa alan työehtosopimusta.

17 Työsuojeluvaltuutettu
Työntekijät valitsevat työpaikalle työsuojeluvaltuutetun edustamaan heitä työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Työsuojeluvaltuutettu tekee yhteistyötä työnantajan ja toimihenkilöiden kanssa. Yhteistoiminnan tarkoituksena on huolehtia siitä, että työpaikalla noudatetaan työsuojelulainsäädäntöä ja ettei työntekijöiden terveys työn johdosta vaarannu.

18 Työaika Työaika on se aika, jonka työntekijä käyttää työntekoon tai on velvollinen olemaan työpaikalla tai muutoin työnantajan käytettävissä. Säännöllinen työaika on 8 tuntia vuorokaudessa tai 40 tuntia viikossa. Useilla aloilla säännöllinen viikoittainen työaika on työehtosopimuksilla sovittu lyhemmäksi, esimerkiksi 37,5 tunniksi viikossa.

19 Ylityö Ylityötä on työaika, joka ylittää säännöllisen vuorokautisen tai viikoittaisen työajan. Työntekijän kanssa on joka kerta sovittava erikseen ylityön tekemisestä. Ylitöihin ei ole pakko suostua. Ylityöstä maksetaan aina korotettua palkkaa. Ylitöitä voi tehdä enintään 138 tuntia neljän kuukauden jakson aikana, kuitenkin enintään 250 tuntia vuodessa.

20 Vuosiloma Kaikilla työntekijöillä on oikeus vuosilomaan tai sitä vastaavaan vapaaseen. Lomanmääräytymisvuosi on välisenä aikana. Pääperiaate on, että 35 tuntia viikossa tai 14 työpäivää kuukaudessa työskentelevälle kertyy 2 lomapäivää kuukaudessa. Jos työsuhde on kestänyt yli vuoden on kertymä 2,5 päivää kuukaudessa. Kertyneeltä loma-ajalta maksetaan vuosilomapalkka. Vuosilomapalkan lisäksi maksetaan työehtosopimuksissa sovittu lomaraha.

21 Vuosiloma Lomapäivät maksetaan rahana eli lomakorvauksena silloin, kun vuosiloman antaminen ei ole mahdollista työsuhteen päättyessä, esimerkiksi jos määräaikainen kesätyösuhde loppuu ja lomat ovat pitämättä. Lomakorvaus lasketaan samoin kuin lomapalkka.

22 Palkanmaksu Kuukausipalkkaiselle työntekijälle palkka on maksettava kerran kuukaudessa ja tuntipalkkaiselle kahden viikon välein. Palkkapäivän sattuessa viikonlopuksi tai arkipyhäksi maksetaan palkka niitä edeltävänä arkipäivänä. Työsuhteen päättyessä palkka ja lomakorvaus on maksettava heti, ellei toisin ole sovittu.

23 Palkkalaskelma Palkanmaksun yhteydessä työntekijälle on annettava palkkalaskelma. Palkkalaskelmasta tulee näkyä ainakin seuraavat asiat: Peruspalkka Erilliset palkanlisät Mahdolliset luontaisedut Ylityöt Päivärahat ja kilometrikorvaukset Vuosilomapalkka Palkasta perityt sosiaaliturva- ja eläkemaksut, verot ja mahdollinen ammattiliiton jäsenmaksu.

24 Ansiosidonnainen päiväraha
Työttömyyskassojen jäsenille maksettava työttömyyspäiväraha, jonka määrä perustuu siihen, paljonko päivärahan saaja sai palkkaa työssä käydessään. Ansiosidonnaista saa, jos on kuulunut työttömyyskassaan vähintään 34 viikkoa ennen työttömyyttä ja käynyt palkkatöissä vähintään 34 viikkoa työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana. Työajan on pitänyt olla vähintään 18 tuntia viikossa.

25 Ansiosidonnainen päiväraha
Päiväraha koostuu perusosasta (peruspäivärahasta) ja ansio-osasta (oman palkan vaikutus). Päivärahaa maksetaan työttömälle 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Liittyessäsi oman alasi ammattiliittoon liityt myös liittosi työttömyyskassaan ja turvaat näin tulevaisuutesi työttömyyden kohdatessa. Voit kerryttää ansiosidonnaiseen päivärahaan edellyttäviä työssäoloviikkoja jo ollessasi kesätyössä maksamalla kesätyöajalta liiton jäsenmaksun.

26 Työtodistus Työntekijän on oikeus saada työsuhteen päätyttyä työtodistus. Todistukseen on kirjattava työsuhteen kesto ja työtehtävät. Halutessaan voi työntekijä pyytää työnantajaa merkitsemään työtodistukseen myös työsuhteen päättymissyyn ja arvion työtaidoista. Työtodistus kannattaa pyytää, koska se voi olla eduksesi esimerkiksi hakiessasi uutta työtehtävää tai koulutuspaikkaa.

27 Muistilista Tee työsopimus kirjallisena.
Ota selvää alasi työehtosopimuksesta. Tarkista että palkkasi ja työehtosi ovat vähintään työehtosopimuksen mukaisia. Liity alasi ammattiliittoon ja tutustu työpaikkasi luottamusmieheen ja työsuojeluvaltuutettuun. Muista oikeutesi, mutta myös velvollisuutesi työelämässä.

28 Ammattiliiton jäsenyys antaa turvaa
Ammattiliittosi valvoo ja kehittää jatkuvasti alasi työehtosopimusta. Luottamusmies on turvanasi työpaikalla ja neuvoo ja opastaa sinua työelämän ongelmatilanteissa. Ammattiliittosi edunvalvonta on aina käytettävissäsi. Saat oikeusturvan ja ilmaista oikeusapua esim. ristiriitatilanteissa työnantajan kanssa.

29 Ammattiliiton jäsenyys antaa turvaa
Jos joudut lomautetuksi tai työttömäksi, saat ansiosidonnaisen työttömyysturvan. Liitto tarjoaa monipuolista koulutusta, jonka avulla voit kehittää omaa osaamistasi. Saat käyttöösi liiton monipuoliset jäsenedut.

30 Toivotamme Sinut tervetulleeksi TEAMin jäseneksi tai opiskelijajäseneksi!

31


Lataa ppt "TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google