Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SOVATEK-SÄÄTIÖ Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiön ja Työvalmennussäätiö Tekevän sulautuminen yhdeksi uudeksi säätiöksi vuonna 2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SOVATEK-SÄÄTIÖ Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiön ja Työvalmennussäätiö Tekevän sulautuminen yhdeksi uudeksi säätiöksi vuonna 2010."— Esityksen transkriptio:

1

2 SOVATEK-SÄÄTIÖ Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiön ja Työvalmennussäätiö Tekevän sulautuminen yhdeksi uudeksi säätiöksi vuonna 2010.

3 SOVATEK-SÄÄTIÖ Sosiaalipalvelu Osallistaminen, ohjauspalvelu
Valmennuspalvelu Asiantuntijapalvelu Terveydenhuoltopalvelu, tekninen palvelu Erityispalvelu Kuntoutuspalvelu

4 SOVATEK-SÄÄTIÖ Sosiaali-, valmennus-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen yhteistoimintasäätiö. Yhteistoimintaorganisaatio laajenevien ja monimutkaistuvien ongelmien ehkäisyyn ja hoitoon. Järjestölähtöinen toimija syrjäytymisen ehkäisemiseen ja osallisuuden edistämiseen

5 Perustajayhteisöt Paikalliset järjestöt
Jyväskylän katulähetys ry, Väentupa ry, Jyväskylän A-kilta ry, Vaajakosken Suvanto ry, Kuiville Pyrkivien Tuki ry, Jyvälän Setlementti ry ja Jyväskylän Mielenterveysseura ry. Valtakunnalliset järjestöt A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Invalidiliitto, Kuurojen Liitto ry, Kirkkopalvelut ry, Vapaan Alkoholistihuollon kannatusyhdistys, Youth Against Drugs ry sekä Kriminaalihuollon tukisäätiö. Julkinen sektori Jyväskylän kaupunki, Joensuun kaupunki, Muuramen kunta, Laukaan kunta ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

6 Hallinnolliset elimet
Valtuuskunta jäsentä (perustajayhteisöistä 21) toimikausi 4 vuotta Hallitus 8-12 jäsentä Toimikausi 2 vuotta Enemmistö järjestöistä

7 Valtuuskunta (1) Säätiön valtuuskunnan tarkoituksena on valvoa ja ohjata säätiön toimintaa sekä käyttää päätäntävaltaa näissä säännöissä erikseen mainituissa asioissa. Valtuuskunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta ja voi kokoontua ylimääräisesti. Ensimmäinen kokous pidettiin

8 Valtuuskunta (2) 21 perustajayhteisöjen nimeämää edustajaa
Valtuuskunta voi valita kokouksessaan tarpeellisen määrän valtuuskunnan muita jäseniä. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ajaksi. Lisäksi valtuuskunta vahvistaa hallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten lukumäärän ja valitsee hallituksen toimikauden vaihtuessa sen puheenjohtajan, jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

9 Hallitus (1) Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen tulee vuosittain laatia säätiön talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus ja tilinpäätös ja saattaa ne valtuuskunnan vahvistettaviksi sekä valmistella muut valtuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallitus valitsee toimitusjohtajan, joka johtaa säätiön hallintoa hallituksen ohjeiden mukaisesti.

10 Hallitus (2) Hallituksessa järjestöjäsenillä enemmistö
Järjestöistä sekä valtakunnallinen että paikallinen edustus Valtuuskunta valitsi hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin muutoshohtaja Risto Kortelainen Jyväskylän kaupungista Hallituksen ensimmäinen kokous

11 Hallitus (3) Hallituksen varsinaiset jäsenet /organisaatiot
Hallituksen varajäsenet /organisaatiot Julkinen sektori 4 paikkaa Jyväskylän kaupunki Risto Kortelainen Pj. Joensuun kaupunki Jari Horttanainen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Pekka Perämäki Muuramen kunta Kari Jaatinen Jyväskylän kaupunki Sakari Möttönen Joensuun kaupunki (nimetään myöhemmin) Kriminaalihuollon tukisäätiö Jukka Mäki Laukaan kunta Vuokko Hiljanen Valtakunnalliset järjestöt 3 paikkaa Sininauhaliitto ry Päivi Heimonen Invalidiliitto ry Seppo Salpakoski A-klinikkasäätiö Olavi Kaukonen Kirkkopalvelut ry Jyrki Koskela Kuurojen liitto ry Börje Hanhikoski Vapaan alkoholistihuollon kannatusyhdistys ry Kaarina Peltoniemi Paikalliset järjestöt 4 paikkaa Jyväskylän katulähetys ry Usko Hintikka Vaajakosken Suvanto ry Kari Lahti Jyvälän Setlementti ry Helena Huovila Jyväskylän Mielenterveysseuran ry Tuija Hauvala Väentupa ry Markku Rantanen A-kilta ry Ali Leinonen Kuiville Pyrkivien Tuki ry Keijo Passi Youth Against Drugs ry Hanna Multanen

12 Säätiön tarkoitus(1) Ehkäistä syrjäytymistä, auttaa yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevia ja tukea sekä parantaa heidän tilannettaan. Ehkäistä ja vähentää päihde- ja muita riippuvuusongelmia sekä edistää työtoimintaa vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistämiseksi, kuntouttamiseksi ja kouluttamiseksi.

13 Säätiön tarkoitus(2) Tuottaa muussa kuin liiketaloudellisessa mielessä palveluja julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä yksityishenkilöille. Tehdä yhteistyötä näiden kanssa ja osallistua yhteisiin kehittämishankkeisiin. Tuottaa asiantuntijapalveluita. Harjoittaa kehittämis-, koulutus-, tiedotus-, tutkimus-, valistus- ym. toimintaa.

14 Peruspääoma(1) Säätiön omaisuus muodostuu Työvalmennussäätiö Tekevän ja Jyväskylän Seudun päihdepalvelusäätiön sulautumisen seurauksena perustettavalle säätiölle siirtyneestä omaisuudesta. Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla.

15 Peruspääoma(2) Säätiö voi omistaa toimintaansa varten kiinteistöjä, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeita ja arvopapereita sekä olla jäsenenä yhteisöissä ja organisaatioissa jotka edistävät säätiön tarkoituksen toteutumista. Säätiö voi olla myös osakkaana säätiön tarkoituksen toteuttamiseen liittyviä palveluita tuottavissa yhtiöissä.

16 Sulautuminen (1) Sulautuminen tapahtuu säätiölain 17 a § 1 momentin ja 17 c §:n mukaisesti. Säätiöiden valtuuskunnat hyväksyivät säätiöiden sulautumisen valtuuskuntien kokouksissa Kaikki nykyiset perustajayhteisöt liittyvät mukaan uuteen säätiöön. Uusina Joensuun kaupunki ja Kriminaalihuollon tukisäätiö Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi sulautumisen ja SOVATEK-SÄÄTIÖN säännöt tammikuussa. Nyt sulautumissopimuksen täytäntöönpanolle saatiin tuomioistuimen lupa Hallitus vastaanottaa sulautuvien säätiöiden varat ja velat sekä allekirjoittaa rekisteröinti-ilmoituksen

17 Sulautuminen (2) Nykyisten säätiöiden hallitusten jäsenten ja varajäsenten kokous pidettiin , jossa muotoilltiin esitys valtuuskunnalle hallituspaikkojen jakaantumisesta Perustajayhteisöt nimesivät edustajansa valtuuskuntaan, jonka ensimmäinen kokous pidettiin Valtuuskunta valitsikeskuudestaan puheenjohtajaksi Lasse Murron (Kriminaalihuollon tukisäätiö) ja varapuheenjohtajaksi Pia Nyman (Jyväskylän kaupunki) toimikautensa ajaksi. Valtuuskunta valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Risto Kortelaisen (Jyväskylän kaupunki) ja 10 jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus allekirjoittaa rekisteri-ilmoituksen ja vastaanottaa säätiön varat ja velat sekä valitsee toimitusjohtajan.

18 Sulautuminen (3) Sulautumista valmistellaan operatiivisella ja toiminnallisella tasolla yhteistyössä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa Uusia SOVATEK -palveluja ja -toimintatapoja jo käynnissä Käynnistetty neuvotteluja toiminnallisesta ja alueellisesta laajentumisesta Sulautumista pidetään sidosryhmiltä saatujen palautteiden perusteella innovatiivisena, rohkeana ja esimerkillisenä uudistuksena.

19 SOVATEK-SÄÄTIÖ Säätiöiden TA 2010 jakautuminen TA 2010 noin 8 MEUR
Kokonaistuotto 8,14 MEUR (TP 09) omavaraisuusaste 44 % (ei pitkäaikaista velkaa) maksuvalmius 1,44 (vaihto-ja rahoitusom./lyh.aik.velka) Työsuhteessa noin 330 henkilöä toimihenkilöitä 120 palkkatukiperusteiset 180 työosuusrahalla 30 Säätiöiden TA 2010 jakautuminen

20 Palvelutoiminta Päihde-, mielenterveys- ja työvalmennuspalvelujen tuottaminen asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan Palveluja voidaan tarjota samanaikaisesti yhden oven periaatteella Yhdistämällä palveluja ja kehittämällä uusia palvelukonsepteja voidaan luota uusia toimintatapoja ja -malleja

21 Järjestölähtöinen toiminta
Järjestölähtöisen toiminnan ideologia ja toiminta-ajatus Tekoja ja toimintaa ”Säätiö edistää ja tukee yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa sellaista toimintaa joka luo puitteita ja ihmisarvoa henkilöille, joilla sitä ei ole, se on uhattuna tai joilla se on vähentynyt syystä tai toisesta.”

22 Järjestölähtöinen toiminta
Toimintamuodot: Vaikuttamistoiminta Asiakkaiden oikeuksien ja tarpeiden esille nostaminen ja ylläpitäminen Asiantuntijoina toimiminen erilaisissa työryhmissä ja foorumeissa Hyvinvoinnin edistäminen Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö Syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden edistäminen Vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta Vapaaehtoisten ja vertaistukihenkilöiden/toimijoiden (ammatillinen) ohjaus ja tuki Vertaistuen ja –ryhmien kehittäminen sekä toimintaedellytysten tarjoaminen ja tukeminen (ammatillinen ohjaus) Vertaistuen, kokemusasiantuntemuksen ja ammatillisesti tuotettujen kuntoutumispalvelujen verkottuminen ja yhteistoiminnallisen rakenteen ylläpitäminen Kokemusasiantuntijat mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja hallinnollisissa elimissä Uusien toimintamallien ja menetelmien kehittäminen Hankkeet ja projektit

23 Asiakkaista Päihdepalvelusäätiön palveluissa käy vuosittain n asiakasta, joista kolmannes on uusia ja noin puolet työttömänä. Asiakaskontakteista kertyy 5000 hoitovuorokautta avohoitokäyntiä. Tekevällä on vuodessa n. 600 eri asiakasta, joiden valmennuksesta muodostuu valmennuspäivää. Työttömiä työnhakijoita oli Jyväskylän seudulla syyskuussa 2009 yhteensä 9971, heistä 1625 oli pitkäaikaistyöttömiä. Työttömien määrä on 1654 henkilöä enemmän kuin syyskuussa 2008. Valtakunnallisen päihdetapauslaskennan (2007) mukaan asiakkaat ovat huono-osaisia, joista ansiotyössä on ainoastaan 12 % työttömänä on kolmannes samanaikainen mielenterveyden häiriö on 48 %:lla.

24


Lataa ppt "SOVATEK-SÄÄTIÖ Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiön ja Työvalmennussäätiö Tekevän sulautuminen yhdeksi uudeksi säätiöksi vuonna 2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google