Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EKO- ja PEKKO-hankkeet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EKO- ja PEKKO-hankkeet"— Esityksen transkriptio:

1 EKO- ja PEKKO-hankkeet
Asiaa etäopetuksesta EKO- ja PEKKO-hankkeet PEKKO - Perusasteen kielten etäopetuksen kehittäminen

2 Päivän agenda EKO ja PEKKO esittäytyvät Yleistä etäopetuksesta
Määritelmät Lainsäädäntö Kustannukset Resurssit TAUKO Etäopetuksen eri toteutustavat ja tekniikat Perinteinen video-opetus Etäopetus verkkokokousjärjestelmällä Monikanavaiset toteutukset Turun etäopetusmalli: verkkokokousjärjestelmä alakoulussa KESKUSTELUA JA KOKEMUSTEN VAIHTOA

3 EKO ja PEKKO esittäytyvät
PEKKO - Perusasteen kielten etäopetuksen kehittäminen

4 Etäopetuksen koordinointihanke EKO
Kansalliset koordinointihankkeet : laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä tila- ja kalusteratkaisut sosiaalinen media oppimispelit ja virtuaaliset ympäristöt etäopetus ruotsinkielinen Koordinointihankkeiden tehtävät: hankeverkoston kokoaminen kehittämishankkeista ja muista toimijoista hyvien käytäntöjen kokoaminen, mallintaminen ja levittäminen yhteistyö eri toimijoiden kanssa viestintä koulutustilaisuuksien ym. Järjestäminen ja sellaisiin osallistuminen selvitysten, tutkimusten ja arviointien seuraaminen ja tuottaminen valtakunnallisen tvt-strategian ja linjausten seuranta ja soveltaminen

5 Entäs EKO? Toiminta-alue kattaa koko yleissivistävän opetuksen
Tiivis yhteistyö oppimisympäristöhankkeiden kanssa (2010 rahoitus + tulevat) Mukana myös aikaisemmin rahoitusta saaneet hankkeet Muut etäopetuksen kehittämisessä työskentelevät Etäopetuksen kehittämistyön tuloksien ja saatujen kokemusten jalkauttaminen Toiminnasta nousevien tarpeiden seuraaminen ja niihin reagoiminen Hankkeessa kerätyn ja tuotetun tiedon julkaiseminen sähköisesti, painotuotteina, koulutusmateriaalina Seminaarien ja webinaarien järjestäminen Tavoitteena koota kattava verkosto, jossa mukana alan kehittäjät, toimijat ja tutkijat Etävälineiden monimuotoinen hyödyntäminen Ei laite- tai ohjelmasidonnaisuuksia (kaikki toiminta yhtä arvokasta!) TY:n oppimistutkimuskeskuksen laaja selvitys- ja tutkimustyö > mallintaminen Täältä löytyy kaikki:

6 Mikä PEKKO? OPH:n rahoittamaa valtakunnallista toimintaa, jolla tuetaan erityisesti kielten etäopetuksen kehittämistä kunnissa Keskitytään tiedon jakamiseen, koulutukseen ja konsultointiin Vieraiden kielten lisäämiselle selkeä tarve Ryhmäkoot usein liian pieniä, jotta kunta voisi tarjota opetusta (oppilaat hajallaan eri kouluissa, välimatkat pitkiä tai hankalia, pätevä opettaja puuttuu…) PEKKO toteutti laajan valtakunnallisen kyselyn (51 kuntaa vastaajina) -> toiminnalle selkeä tilaus Huomioitava perusasteen haasteet ITK11 –kyselyn tuloksia: (120 vastaajaa) - yli 90 % on jokseenkin tai täysin sitä mieltä, että kielten etäopetus on hienoa - koulutuksen saavuttaminen paikasta riippumatta - kielivalikoiman laajentaminen - pienten lukioiden verkostoitumismahdollisuudet - joustavuutta opiskeluun - tasapuoliset mahdollisuudet asuinpaikasta riippumatta

7 Etäopetuksen määritelmät
PEKKO - Perusasteen kielten etäopetuksen kehittäminen

8 ETÄOPETUKSEN MÄÄRITELMÄT
MITÄ ETÄOPETUKSELLA TARKOITETAAN? EKOn määritelmä tarkoittaa tässä hankkeessa TVT-tuettua opetusta, jossa oppilas ja opettaja ovat fyysisesti eri paikassa. Etäopetus voi olla osana muuta opetusta (ns. monimuoto-opetus) ja vuorovaikutus voi tapahtua saman- tai eriaikaisesti. MUITA ETÄOPETUKSEN MÄÄRITELMIÄ: ”Etäopetus on opetusmenetelmä, jossa opiskelijoiden ja opettajan fyysisen etäisyyden vuoksi opettajan ja oppilaan vuorovaikutus toteutetaan painetun materiaalin tai eri opetusvälineiden avulla. Etäopetukseen liittyvät ajallinen ja paikallinen etäisyys opettajan ja oppilaan välillä, kommunikaation ja vuorovaikutuksen välittyminen erilaisten teknisten välineiden välityksellä ja oppimateriaali on laadittu itseopiskelua varten.” Etäopetuksella ei ole yhtenäistä, selkeää määritelmää. Erilaisissa määritelmissä käytetään sekaisin asiasanoja ”etäopetus”, ”verkko-opetus”, ”virtuaaliopetus”, ”blended learning”, ”monimuoto-opetus” jne.

9 REAALIAIKAINEN ELI SYNKRONINEN ETÄOPETUS
”Reaaliaikainen verkko-opetus on tietoverkossa samanaikaisesti tapahtuvaa opetusta. Opetuksen aikana opettaja ja oppilas voivat reaaliaikaisesti keskustella keskenään ja antaa palautetta. Synkronisessa verkko-opetuksessa on mahdollista lähettää ääntä ja liikkuvaa kuvaa siten, että muut kuulevat ja näkevät kertojan samaan aikaan, kun hän puhuu. Opetus on riippuvaista ajasta, mutta ei paikasta. ” Reaaliaikaista etäopetusta ovat sekä ns. perinteinen video-opetus, että verkkokokousjärjestelmiin perustuvat toimintamallit

10 VERKKO-OPETUS JA MONIMUOTO-OPETUS
”Verkko-opetus on tieto- ja viestintäteknologian sekä sosiaalisen median mahdollisuuksien hyödyntämistä” ”Verkko-opetuksella tarkoitetaan oppimista ja opetusta, joka ainakin osittain tapahtuu verkkoa hyödyntäen ja voi olla hyvin monimuotoista ”Monimuoto-opetus tarkoittaa opetusta, jossa opetus tapahtuu osittain kasvokkain ja osittain etäopetuksen keinoin. Se voi sisältää lähiopetusta, etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelulla pyritään monimuotoisuuteen (voi sisältää luokka-, verkko-, luento-, ryhmä-, lähi- sekä etäopetusta)”

11 Etäopetus ja lainsäädäntö
PEKKO - Perusasteen kielten etäopetuksen kehittäminen

12 PERUSOPETUSLAKI & TULKINTA
Perusopetuslaki mainitsee sanan "etäopetus" vain kerran: "Tässä pykälässä tarkoitettu opetus voidaan järjestää osaksi tai kokonaan etäopetuksena." - Perusopetuslaki § 46 ("Muiden kuin oppivelvollisten opetus"), 4. mom. Perusopetuslain 29 § takaa oppilaalle oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Edellä mainittu lainkohta on tulkittu niin, että perusopetuksen oppilaan luona on aina oltava valvova aikuinen. Etäopetuksen kaltaisissa tilanteissa, joissa opettaja ei ole fyysisesti oppilaiden kanssa samassa tilassa, tämä valvova aikuinen on usein kouluavustaja. Näissä tapauksissa vastuu oppilaan hyvinvoinnista on viime kädessä koulun rehtorilla. Valvontavelvoite asettaa perusopetuksen etäopetuksen järjestämisessä näin omat haasteensa.

13 LAINSÄÄDÄNTÖ TOISEN ASTEEN OSALTA
Perustuslaki ei nimenomaisesti velvoita minkään erityisen opetusmuodon käyttöön, mutta yhtäläisten opiskelumahdollisuuksien turvaamisessa erilaiset etä- ja monimuoto-opetusta koskevat järjestelyt tarjoavat joustavat mahdollisuudet opiskeluun Lukiolain 12§:n mukaan lukion opetus voidaan joko osaksi tai kokonaan järjestää lähiopetuksena tai etäopetuksena. Sitä voidaan järjestää myös lähi- ja etäopetuksen eri muodoista koostuvana monimuoto-opetuksena, vaikka laissa ei tästä olekaan erikseen mainintaa. Koulutuksen järjestämisluvassa mainitaan kunnat, joissa koulutusta järjestetään. Etä- ja monimuoto-opetus on erotettava itsenäisestä opiskelusta. Itsenäisessä opiskelussa koulutuksen järjestäjän työpanos rajoittuu lähinnä koetilaisuuksien järjestämiseen ja kokeiden arviointiin. ”ETÄLUKION KÄSIKIRJA”

14 VÄHÄN TEKIJÄNOIKEUKSISTA
Opetus on yksityisen ja julkisen tilaisuuden rajalla. Yliopistoluennot ovat julkisia, koska niihin kaikilla on vapaa pääsy. Ammattioppilaitosten, lukioiden ja peruskoulujen oppitunnit on rajattu vain kullekin kurssille hyväksytyille opiskelijoille, joten nämä tilaisuudet ovat yksityisiä. Esim. päiväkoti, peruskoulun ja toisen asteen opetus ovat suljettuja, yksityistilaisuuksia, ei ansiotarkoitusta. Perusopetusta on viime ajat käsitelty julkisena toimintana, vaikka opetuksen vakiintuneissa ja hyväksytyissä käytännöissä on joukossa sellaisia, jotka eivät ole julkisessa toiminnassa sallittuja (esim. kuvakollaasit, käännösharjoitukset). Opetustoimintaa pitää voida valvoa ja tarkastaa = julkista perusopetuslain 19§:n mukaan, mutta koululuokkaan ei voi kuka tahansa kävellä sisään ja osallistua opetukseen. Maksullinen iltalukion opetus on epäselvä tapaus. Avoimet sisällöt ratkaisevat ongelman osaltaan, mutta ne eivät auta tilanteissa, joissa ollaan tekemisissä perinteisen kaupallisen aineiston kanssa.

15 JA VIELÄ VÄHÄN LISÄÄ… Koululaiset saavat käyttää verkkokuvia digiluvalla Tarmo Toikkanen – Ville Oksanen ”Opettajan tekijänoikeusopas”

16 Etäopetuksen kustannukset
Mitä se maksaa ja mitä sillä saa? PEKKO - Perusasteen kielten etäopetuksen kehittäminen

17 Eri etäopetusmuodot Laite- yms. tarpeet riippuvaisia etäopetuksen toteutustavasta Kustannusten vertailu vaikeaa Hyötyjen ja säästöjen vertailu vaikeaa

18 Laitteet Koulutus Hankinta Ylläpito / päivitykset Uusiminen Opettajat
Oppilaat Muu henkilökunta

19 Palkkiot ja korvaukset
Ohjelmistot Sisäinen / ulkoistettu Tekninen tuki Palkkiot ja korvaukset Opettajat Tekijänoikeusmaksut Konsultit yms.

20 Kuljetus-kustannukset
Vastinetta rahalle? Koulutus-tarjonta Saavutettavuus Kuljetus-kustannukset Uudenlainen oppiminen Uusi tekniikka

21 Etäopetuksen resurssit
Mitä se vaatii? PEKKO - Perusasteen kielten etäopetuksen kehittäminen

22 Tekniikka Palvelimet Tietoliikenne Käyttäjäkohtaiset laitteet Tilat Opetustilat Luokat Valvojat Perusopetuksessa Tekninen tuki Etätuki Lähituki Koulutus Pedagogiikka Vertaistuki

23 Etäopetuksen eri toteutustavat ja tekniikat
PEKKO - Perusasteen kielten etäopetuksen kehittäminen

24 Perinteinen videoneuvottelu
Jari Sjölund Turun normaalikoulu

25

26 Määrittelyä Laitepohjainen Standardi Alunperin ISDN-puhelinyhteydet
Nyt IP-verkkopohjainen H.323 Uutena SIP-yhteydenottoprotokolla Takaa yhteensopivuuden eri valmistajien ja eri laitteiden välillä Monimutkainen

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Laitepohjaisen video-opetuksen arviointia
Hyvää Huonoa

38 + Plussat Helppo siirtyminen normaalista luokkaopetuksesta
Päästään alkuun ilman erityistä ”etäopetuspedagogiikkaa” Hyvä kuvanlaatu Erinomainen äänenlaatu Helppo toteuttaa niin että opettajalla sekä lähiryhmä että etäryhmä

39 - Miinukset Kalliit laiteinvestoinnit
Monipisteyhteyttä varten tarvitaan silta Palomuuri- ja tietoturvaongelmat Sidottu tiettyyn fyysiseen tilaan Oppilaiden kirjallisen työskentelyn seuraaminen vaikeaa Rinnalla tarvitaan erillinen verkko-oppimisalusta?

40

41 Verkkokokoukset opetuskäytössä
Reaaliaikaista opetusta verkossa PEKKO - Perusasteen kielten etäopetuksen kehittäminen

42 Mitä verkkokokoukset ovat?
Etäyhteys kahden tai useamman henkilön välillä tietoverkon yli Verkkokokousohjelma ja -palvelin Osallistujien ääni ja videokuva + muita ominaisuuksia Ei vaadi suuria investointeja (vrt. videoneuvottelu)

43 CHAT Minna: Hei! CHAT Minna: Hei! CHAT Minna: Hei! CHAT Minna: Hei!

44

45

46 Tietokone ja internet-yhteys
Mitä tarvitaan? Tietokone ja internet-yhteys

47 Web-kamera ja kuulokemikrofoni
Mitä tarvitaan? Web-kamera ja kuulokemikrofoni

48 Datatykki ja kokousmikrofoni
Mitä tarvitaan? Datatykki ja kokousmikrofoni

49 Mitä tarvitaan? Verkkokokousohjelma / -lisenssi
+ mahdollinen pääteohjelma

50 Ohjelmistoja Adobe Connect Arctic Connect WebLI MS LiveMeeting
Videra Mobile Skype Yms.

51 Käyttökohteet Reaaliaikainen etäopetus Osa monimuotoista opetusta
Lähiopetuksen rikastaminen Verkkokokoukset Etäluennot ja -tallenteet

52 Etävieras luokassa Etävieraan ääni kuuluu kokousmikistä, joka välittää myös luokan äänen hänelle Etävieraan kuva näytetään datatykin välityksellä Luokassa kirjaudutaan nettiselaimella verkkokokouspalveluun Etävierailija kirjautuu nettiselaimella verkkokokouspalveluun

53 Asiantuntijuutta ja tallenteita opetukseen

54 ASIANTUNTIJUUTTA JA TALLENTEITA OPETUKSEEN
Koulutuksen arviointineuvoston mediatiedote ” Lukioiden toimintakulttuuriin halutaan lisää yhteistyötä ja keskustelua yhteisistä päämääristä” - opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja koulun yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan on tarpeen vahvistaa entisestään -> ulkopuolisten asiantuntijoiden saaminen oppitunneille Tampereen Asiantuntijaverkosto: oppitunneille saadaan mukaan ulkopuolinen asiantuntija, esim. biologiaan WWF:n edustaja, fysiikkaan yksityisen sektorin lujuuslaskija, äidinkieleen YLEn toimittaja, kemiaan yliopiston tutkija jne. - asiantuntija voi olla missä päin Suomea tai maailmaa - vierailua voidaan valmistella etukäteen, esittää kysymyksiä, keskustella - tallennemahdollisuus (sovitusti) - lyhyt asiantuntijavierailu antaa enemmän kuin mitä vie aikaa oppitunnista

55 OPPITUNTIEN TALLENTAMINEN
Oppitunteja voidaan myös tallentaa -> opetuksen saatavuus (pitkäaikaissairaat, hankalat ja pitkät välimatkat, urheilijat) Tallenteita voidaan käyttää osana kurssia tai koko kurssin opiskeluun Tallenteiden avulla opiskelija voi halutessaan kerrata vaikeita asioita ja saada tukiopetusta Opettajien koulutuksen ja teknisen tuen saatavuus tärkeitä Esimerkkinä ISOverstaan Virtuaaliluokkahanke

56 OPPIMISALUSTAT JA VERKKO-OPETUS
Verkko-oppimisympäristöä (virtuaalista oppimisympäristöä) käytetään usein synonyyminä oppimisalustalle, kun puhutaan verkko-opetuksesta ja verkko-oppimisesta Oppimisalusta = tietotekninen ympäristö, jonka avulla opettaja voi ylläpitää koulutusmateriaalia ja hoitaa myös muita opiskeluun liittyviä asioita Oppimisalustojen ominaisuuksia ovat mm. kalenteritoiminnot, keskustelualueet ja reaaliaikainen keskustelu Materiaalin tuottaminen alustalle on tehty mahdollisimman helpoksi Avoimeen koodiin perustuvat alustat ovat yleensä ilmaisia Alustat tukevat tiedon yhteisöllistä rakentelua ja oppijoiden välistä vuorovaikutusta Moodle, Fronter, Opit, Optima, WebCT, wikit, blogit Oppimisalustan hyödyntäminen osana reaaliaikaista etäopetusta

57 Verkkokokousjärjestelmä alakoulussa
Case: Turun VIRTA-hanke PEKKO - Perusasteen kielten etäopetuksen kehittäminen

58 Turun VIRTA-hanke Oppimisympäristöhanke Toiminta-aika 2008 - 2012
Rahoittajina Opetushallitus ja Turun kaupunki Kehittää etäopetusta ja uuden tekniikan käyttöä opetusalalla

59 Etäopetus perusasteella Turussa
A2-kielten opetus : ranska lk ja ruotsi 5. lk : ranska lk, ruotsi 6. lk, espanja 4. lk Ortodoksiuskonnon opetus Turussa lk Seurakunnan opetus lähikuntiin Sairaalaopetus Etäkerhopilotit Lukioon islamin monimuotokurssit

60 Etäopetus Turussa Oppilaat Avustaja KOULU 1 Opettaja Avustaja KOULU 2
Oppilas Palvelin Oppilaat Avustaja KOULU 3

61

62

63

64 Sosiaalinen media etäopetuksen tukena
VIRTA: lähinnä wikejä hyödynnetty Oppimisalustat (integraatiot) Netin kaikki mahdollisuudet käytettävissä Netissä paljon mm. kieltenopetukseen soveltuvia some-palveluita

65 Matkan varrelta poimittua
Tietoverkot ja muut tekniset haasteet Muutosvastarinta Hyvä palaute Vertailukelpoiset oppimistulokset Vertaistuki ja –koulutus Jatkuva tekninen tuki Uudet mahdollisuudet (mm. kieltenopetus)

66 VIRTA-hanke

67 YHTEYSTIEDOT Etäopetuksen koordinointihanke, koordinaattori
VIRTA-hanke, projektipäällikkö, asiantuntija Turun normaalikoulu, asiantuntija Palautteet, kommentit, kysymykset -> KYSY ETÄOPETUKSESTA


Lataa ppt "EKO- ja PEKKO-hankkeet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google