Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aivovammojen jälkitilan hoito AKE-lääkkeillä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aivovammojen jälkitilan hoito AKE-lääkkeillä"— Esityksen transkriptio:

1 Aivovammojen jälkitilan hoito AKE-lääkkeillä
Tampere Olli Tenovuo TY neurologian klinikka

2 Aivovammojen lääkehoidon lähtökohtia
Aivovamma ei ole sairaus vaan yksilöllinen ulkoisen energian aiheuttama kudosvaurio Aivovamma voi vaurioittaa aivojen biokemiaa lukemattomilla eri tavoilla, joiden tuntemus on erittäin vähäistä Aivovammoissa tavallisten oireiden biokemiallinen tausta on huonosti tunnettu

3

4 Aivovammojen lääkehoidon lähtökohtia
Sama oire voi mitä todennäköisimmin syntyä monella erilaisella mekanismilla Epänormaalisti toimiva hermojärjestelmä voi reagoida epänormaalisti ulkoisiin tekijöihin Aivovammojen jälkioireet alentavat usein henkilön kykyä huolehtia lääkityksestä

5 Toisin sanoen… Ei ole odotettavaa, että mikään lääke auttaisi kaikkia tai edes suurinta osaa aivovammapotilaista, vaan sama lääke voi toiselle olla erittäin hyödyllinen ja toiselle erittäin haitallinen. Tämä edellyttää myös hoidon tarkkaa seurantaa.

6 Lääkehoidon mahdolliset tavoitteet aivovammojen hoidossa
Lisävaurioiden ehkäisy Toipumisen edistäminen Potilasta häiritsevien jälkioireiden lievittäminen Hoitoisuuden parantaminen Kuntoutustoimenpiteiden edellytysten parantaminen

7 MISSÄ MENNÄÄN ? Akuutin vamman lääkekokeilut toistaiseksi epäonnistuneet Jälkitilojen lääkehoidon tietämys kokonaisuudessaan olematonta Yhtään aivovammojen jälkitilojen hoitoon virallisesti hyväksyttyä lääkettä ei ole Jälkitilojen lääketutkimukset vähäisiä ja huonolaatuisia

8 Lääkehoidon lähestymistavat
Anatomisen vaurion mukaan Neurokemiallisen vaurion mukaan Oirekuvan mukaan Kokemuksen perusteella Yritys ja erehdys -periaatteella

9 Lääkehoidon kohteena olevat hermojärjestelmät
Dopaminerginen järjestelmä levodopa, dopamiinireseptoriagonistit dopamiinireseptorisalpaajat (neuroleptit) Serotonerginen järjestelmä serotoniinin takaisinoton estäjät Kolinerginen järjestelmä asetylkolinesteraasin estäjät antikolinergiset lääkkeet Noradrenerginen järjestelmä noradrenaliinin takaisinoton estäjät Glutamaattijärjestelmä NMDA-reseptoriantagonistit

10 Teoreettisen tiedon perusteella…
Aivojen etuosien toimintahäiriöissä dopaminerginen ja kolinerginen järjestelmä ovat keskeisiä Glutamaattijärjestelmä on tärkeä ainakin muistin neurokemiassa Ongelma saattaa olla myös eri välittäjäainejärjestelmien keskinäisessä epätasapainossa

11 Asetylkoliinin vaikutuksia aivoissa
Paikallisella tasolla Muokkaa ja kontrolloi hermosolujen välistä virtausta kuorikerroksen hermoverkoissa Suodattaa aisti-informaatiota Muokkaa glutamaattijärjestelmän aktiivisuutta Muokkaa muistikeskusten aktivoivaa hermotusta Muokkaa tunnekeskuksista lähtevää hermotusta Muokkaa hajujärjestelmän saapuvaa hermotusta Osallistuu muistijäljen vahvistumiseen Säätelee unta Muokkaa puheen tuottoa

12 Kolinerginen toiminta ja aivovammat
Toiminta Kolinerginen vaikutus Merkitys aivovammoissa ________________________________________________________ Tarkkaavuus Muisti Keskittyminen Uni Aloitekyky Psykomotorinen nopeus Käyttäytyminen

13 Miksi kolinergisiä lääkkeitä?
Kolinergisten ratojen keskukset sijaitsevat vammoille alttiilla alueilla Suurimmalla osalla aivovammaan kuolleista kolinergisen järjestelmän tärkein keskus on ollut vaurioitunut Magneettikuvaustekniikoilla on osoitettu merkittävää hermosolukatoa kolinergisissä keskuksissa aivovammojen jälkitiloissa

14

15 Miksi kolinergisiä lääkkeitä?
Kokeellisissa aivovammojen eläinmalleissa on todettu kolinergisen järjestelmän vajaatoimintaa, joka on korreloinut eläinten oppimis- ja muistifunktioihin Aivovammapotilaiden post-mortem tutkimuksessa on todettu merkittävä asetylkoliinitransferaasin aktiivisuuden lasku laajoilla alueilla kuorikerrosta suhteessa verrokkeihin

16

17 Aivovamman jälkioireiden kolinerginen lääkehoito - evidenssi
15 julkaistua tutkimusta, yht. noin 430 potilasta, kaikissa viitteitä positiivisista vaikutuksista kognitiivisiin toimintoihin (tarkkaavuus, vireys, muisti, nopeus) Oma kokemus n. 500 potilasta, TYKS neurol. klinikassa n. 700 potilasta

18 Aivovamman jälkioireiden kolinerginen lääkehoito - potilasvalinta
Kohdeoireina erityisesti väsyvyys, keskittymisvaikeudet ja aloitekyvyttömyys, joissain tapauksissa myös muistihäiriöt tai käytöshäiriöt Vammasta kuluneella ajalla ei merkitystä hoitovasteelle Iällä tai sukupuolella ei merkitystä hoitovasteelle Vamman vaikeusasteella ei yksilötasolla merkitystä, tilastollisesti vaikean vamman saaneet hyötyvät hieman useammin

19 Aivovamman jälkioireiden kolinerginen lääkehoito - toteutus
Pienin käytettävissä oleva annos aloitukseen Hoitovaste näkyy nopeasti, useimmiten jo aloitusannoksilla Annoksen nosto noin 2 vk välein kunnes sivuvaikutuksia tai hyöty ei lisäänny Annos aamulla + mahdollisesti alkuiltapäivästä

20 Aivovamman jälkioireiden kolinerginen lääkehoito - toteutus
Lääkevaihtoehtojen välillä saattaa olla eroa tehossa ja siedettävyydessä eri henkilöillä Epätavalliset tai paradoksaaliset vaikutukset ovat mahdollisia Jos lääke tehoaa → 3-6 kk hoito jonka jälkeen tauko. Osalla hoitovaste voi muuttua pysyväksi!

21 Aivovamman jälkioireiden kolinerginen lääkehoito - vaikutukset
Selvin vaikutus yleensä vireystilan nousu, jaksavuuden parantuminen Keskittymiskyky ja aloitekyky yleensä paranevat samalla Muistin osalta teho osalla selvä, monilla ei vaikutusta Mieliala, nukkuminen ja käytösoireet saattavat parantua

22 Entä akuutit aivovammat?
Hiiritutkimuksissa kolinerginen lääkitys on nopeuttanut tajunnan palaamista vamman jälkeen Koe-eläimillä kolinerginen lääkitys on nopeuttanut aivovammasta toipumista ja lieventänyt jälkioireistoa Ihmistutkimuksia ei ole tehty, yksittäisiä raportteja ja kokemuksia hyvistä hoitovasteista on

23 Jos kolinergiset lääkkeet eivät auta…
Lääkevalinta riippuu ensisijaisesti kohdeoireesta ja vasta-aiheista Väsymykseen, keskittymisvaikeuksiin ja aloitekyvyttömyyteen vaihtoehtoina metylfenindaatti, modafiniili ja atomoksetiini Myös serotoniinin takaisinoton estäjiä voi kokeilla, erityisesti jos mukana mielialaongelmia Memantiinista yksittäisiä hyviä kokemuksia

24 Mielialahäiriöiden hoito elimellisissä häiriöissä
Ärtyneisyys ja aggressiivisuus tai korostuneet mielialan vaihtelut: Karbamatsepiini tai okskarbatsepiini SSRI-lääkkeet Lamotrigiini tai valproaatti Kolinesteraasiestäjät Uudet antipsykootit

25 Lääkehoidon toteutuksessa muistettavia perusasioita
Aivovamma on yksilöllinen vamma eikä monotyyppinen sairaus. Siksi yleispäteviä periaatteita on vaikeaa tai mahdotonta löytää. Tämän takia myös ns. näyttöön perustuva lääketiede ”syrjii” aivovammapotilaita.

26 Lääkehoidon toteutuksessa muistettavia perusasioita
Hoidon toteutukseen vaikuttavat yksilöllisen vamman lisäksi muut yksilölliset tekijät, esim. muut sairaudet, muut lääkitykset, päihteiden käyttö, taloudelliset tekijät.

27 Lääkehoidon toteutuksessa muistettavia perusasioita
Aivovamman saaneen kyky ymmärtää lääkityksen merkitys tai huolehtia lääkityksen toteuttamisesta ei useinkaan ole normaali.

28 Lääkehoidon toteutuksessa muistettavia perusasioita
Lääkityksen vaste voi poiketa huomattavastikin normaalista sekä toivottujen että ei-toivottujen vaikutusten osalta. Tämän takia annostelu on aina aloitettava varovasti ja huolellisesti vastetta seuraten.

29 Aivovammojen lääkehoito edellyttää
Yksilöllisyyttä Varovaisuutta Huolellista seurantaa Mieluiten hyvää kokemusta (tosin uimaan oppii vain uimalla)


Lataa ppt "Aivovammojen jälkitilan hoito AKE-lääkkeillä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google