Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opetusmenetelmät MK 2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opetusmenetelmät MK 2011."— Esityksen transkriptio:

1 Opetusmenetelmät MK 2011

2 Opetustapahtuman tavoitteet
Osaat selittää erilaisia opetusmenetelmiä Osaat tunnistaa opettajan ammattieettisiä kysymyksiä Jaat tietoa ja kokemuksia muiden kanssa

3 Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan (3 op)
11.4. klo 9-13 Johdatus opintojaksoon Johdatus wikiin Johdatus yhteisölliseen oppimiseen Yhteisöllisen työskentelyn käynnistäminen 12.4. klo 9-13 Oppimis-näkemykset Oppimis-prosessit Strateginen oppiminen VKO 16 Yhteisöllinen työskentely Wikissä 18.4. klo 9-13 Opetus-menetelmät Opettajan ammatti-etiikka VKOT 18-19 LOPULLISTEN YHTEISÖTEHTÄVIEN JA ITSEARVIOINNIN PALAUTUS WIKIIN MENNESSÄ 2.5. klo 9-13 ”työpaja” Yhteisötuotosten esitykset (3-4hlöä/ ryhmä) Vertaispalaute VK 17 L Ryhmätapaamiset (esim. face-to-face, Skype) Tavoitteet: aiheen ja ryhmän tavoitteen täsmentäminen sekä tiedon hakeminen Tavoite: opintojakso-suunnitelman kirjoittaminen wikiin ja esityksen valmistelu Tavoite: opintojakso-suunnitelman esittäminen ja vertaispalaute Tavoite: opintojakso-suunnitelman viimeistely ja itsearviointi

4 Opetuksen sisältö Opetus Opiskelu Oppi-minen Oppimis-ympäristö
Oppimis-näkemykset Opetus-menetelmät Oppimis-prosessi Oppimis-strategiat Opettajan osaaminen Oppimateriaali, havainnollis-taminen Oppimis-tyylit Metakognitio, motivaatio, emootiot, itsesäätely Luennoilla käsiteltävät opetukseen ja opiskeluun vaikuttavat tekijät.

5 Opetukseen vaikuttavia tekijöitä

6 Hoitotyön opettajan osaamisalueet (Eriksson ym. 2007)
hoitotyön etiikan ja substanssin osaaminen pedagoginen osaaminen pedag.mallien osaaminen, tuutorointi, verkko-opetus, opetussuunnitelma-, arviointi- ja palauteosaaminen harjoittelun ohjaus tutkimus- ja projektiosaaminen hoito- ja kasvatustieteen hallinta, laatutyö, projektiosaaminen, tiedonhallintataidot, taito käyttää tutkimustietoa kansainvälisyysosaaminen alueellinen ja moniammatillinen yhteistyö, tiimityö johtamisosaaminen itsensä johtaminen

7 Opettajan ammattietiikka
Opettajan perustehtävä ja vastuu määritellään opetustyötä koskevassa lainsäädännössä Esim. Laki ammatillisesta koulutuksesta, Laki ammattikorkeakouluopinnoista Ops määrää opetuksen sisällöstä Ammattietiikka ohjaa ammattiin liittyviä vuorovaikutussuhteita: oppija, kollegat, yhteistyötahot Oman toiminnan motiivien ja päämäärien eettinen pohdinta ja arviointi tärkeää Eettiset periaatteet tuovat näkyväksi ja tiedostetuksi opettajan työhön aina kuuluneen eettisyyden OAJ: eettiset periaatteet ja niiden taustalla olevat arvot

8 Opettajan eettiset periaatteet ja niiden taustalla olevat arvot
Valitkaa parit (2hlöä/ryhmä). Valitkaa 1-2 arvoa/periaatetta. Pohtikaa, mitä ne tarkoittavat konkreettisesti hoitotyön opettajan työssä. Aikaa noin 5min.

9 Opetukseen vaikuttavat tekijät
Eettinen osaaminen, tietoisuus Opettajan pedagoginen osaaminen Oppimiskäsityksen tiedostaminen Oppimisprosessin tuntemus Oppijan oppimisen taitojen tunnistaminen Sisällön hallinta Oppimisympäristö Opetusmenetelmien hallinta Oppimateriaalin käyttö, havainnollistaminen

10 Oppimisympäristö Mitä sillä tarkoitetaan?

11 Oppimisympäristö - kokonaisvaltainen toimintaympäristö
muodostuu monista eri tekijöistä, esim. paikasta (työpaikka, kirjasto, oppimiskeskus) virtuaalitilasta (esim. verkko, videoneuvotteluyhteys) yhteisöstä: oppijoista, opettajista dialogista: oppijoiden välinen, oppijan sisäinen dialogi toimintakäytännöistä: oppimisnäkemyksistä, opetusmenetelmistä, oppimateriaalista, välineistä ja tavoista käyttää näitä (esim. teknologia) EI PELKKÄ fyysinen tila, jossa opiskelu tapahtuu

12 Millaisissa ympäristöissä oppimista tapahtuu?
Formaali (muodollinen) – informaali (epämuodollinen) Fyysiset tilat, verkko/sosiaalisen median oppimisympäristöt ja näiden yhdistelmät Projektit Työyhteisöt Paikalliset ja kansainväliset …?

13 Oppimisympäristön avoimuus (Manninen 2000)
Suljettu Avoin Muut Tavoitteiden määrittely Oppija valitsee itse Sovitut Aika Omaan tahtiin Sidottu paikkaan Paikka Missä tahansa Kaikille samat Oppisisällöt Yksilöllisesti räätälöity Kurssi, luento Toteutustapa Itseopiskelu Opettajan määräämä Opiskelutahti Oppijan määräämä Vain yksi tapa Menetelmät Vaihtoehtoisia tapoja Lopputulos Oppimisen painopiste Oppimisprosessi Käytännössä oppimisympäristöjen avoimuus näiden ääripäiden väliltä!

14 Opettajan tehtävänä: luoda oppimisympäristö, jossa oppiminen mahdollista olennaista tavoitteenmukainen oppimisprosessi, tarkoituksenmukaiset menetelmät, välineet ja materiaalit erilaisiin tilanteisiin suljetumpia tai avoimempia oppimisympäristöjä

15 Oppijan tehtävät: aktiivinen itsenäiseen työskentelyyn kykenevä
joustava itsensä kehittämisestä kiinnostunut useimpien aikuisopiskelijoiden valmiudet oppia vastaavat vaatimuksia, joita perinteinen opetus edellyttänyt oppijan oppimaan oppimisen valmiuksien ja kehittymisen tukeminen

16 Virtuaaliset oppimisympäristöt
Oppiminen tiedonrakentamisprosessi Vastuu oppimisesta oppijalla? Aktiiviset oppijat? Opettaja sisällön asiantuntija Opettaja oppimistapahtuman helpottaja ja tiedon järjestelijä Oppija luova ongelmanratkaisija ja informaation käyttäjä Käytettävissä paljon informaatiota Opiskeluympäristö luokkahuoneen ulkopuolelle Painotus yhteistoiminnallisissa/yhteisöllisissä menetelmissä

17 Opetusmenetelmät Opettaminen vuorovaikutustilanne, johon vaikuttaa opettajaan ja oppijaan liittyvät tekijät

18 Opetusmenetelmän valintaan vaikuttavia tekijöitä
Oppimistavoitteet Oppisisällöt Oppijat (yksilöt ja ryhmät), oppimisprosessi ja -tehtävät Oppimateriaalit, välineet, tilat ja aika Opettajan oma osaaminen

19 Oppimistavoitteet Mihin opetuksessa pyritään?
tärkein peruste opetusmenetelmän valinnassa kognitiiviset, psykomotoriset, affektiiviset eli asenteelliset tavoitteet Tavoitteet oppimisprosessin eri vaiheissa erilaiset Millaisin menetelmien oppimista voidaan tukea oppimisprosessin eri vaiheissa?

20 Oppisisällöt Mitkä opetuksen ydinsisällöt?
Miten menetelmä sopii sisällön tarkasteluun? Miten kokonaisuus voidaan jakaa osiin? mieluummin vähän asiaa, kokonaisuuksia kuin sirpaletietoa Miten sisällön eteneminen tukee oppimisen logiikkaa? induktio-deduktio, jos oppijoilla entuudestaan tietoa deduktio-induktio, jos ei ennestään tietoa yleensä yksinkertaisesta monimutkaiseen, laajeneva etenemisjärjestys

21 Oppijat ja oppimisprosessi
Miten menetelmä sopii oppijaryhmälle? Millaisia oppijoita? Aktiivisuus? Miten menetelmä tukee oppijan oppimista, sosiaalista vuorovaikutusta? Millainen oppimisprosessi? Missä vaiheessa opiskelija oppimisprosessissaan? -> opiskelija-analyysi

22 Oppimateriaalit, välineet, tilat, aika
Mihin aika riittää? Millaiset tarkoitukseen sopivat tilat? Millaista materiaalia ja välineitä käytettävissä? Mihin aikaan päivästä opetusta?

23 Opettajan oma osaaminen
Miten opetusmenetelmä tukee oppimiskäsitystäsi? Miten menetelmä sopii persoonaasi? Miten hallitset menetelmän käytön?

24 Ei yhtä opetusmenetelmää, joka parempi kuin muut
Menetelmiä kannattaa yhdistellä Menetelmien toimivuus selviää opetustilanteissa tärkeää olla sinut käyttämänsä menetelmän kanssa kokemuksen karttuessa ja taitojen kasvaessa menetelmävalikoima lisääntyy

25 Erilaiset opetusmenetelmät

26 Opetusmenetelmien luokittelu
Esimerkki Opettajan rooli Yksilöity opetus Ohjattu opiskelu Itseopiskelu Tietokoneperusteinen oppiminen Oppimisresurssien luoja Opettaja Asiantuntija Opetusprosessin kontrolloija Massaopetus Luennot Esitelmät Demonstraatiot TV ja radio Eteepain vievä voima Tiedon välittäjä Ryhmäopetus Seminaarit Ryhmäharjoitukset Projektit Simulaatiot ja pelit Yhteistoiminnalliset ryhmät Oppimiskehyksen luoja Ohjaaja Oppimisprosessin kontrolloija

27 Opetusmenetelmien vahvuudet
yksilökeskeiset menetelmät edistää yksilön päätöksentekotaitojen ja identiteetin kehittymistä ryhmätyömenetelmät vahvistaa perusteluiden ja näkemysten arviointia kehittää yhteistyötä

28 YMMÄRTÄVÄ oppiminen haaste millä tahansa menetelmällä
Oppijan oppimisteko tärkeä!

29 Muodostakaa 4 ryhmää. Valitkaa 2-3 opetusmenetelmää.
Kuvatkaa opetusmenetelmät. Perustelkaa, miksi valitsitte ko. menetelmät. Pohtikaa, missä tilanteessa käyttäisitte niitä hoitotyön opetuksessa.

30 Opetusmenetelmät Esittävä, kyselevä, keskusteleva opetus Kuva, taulu
Demonstraatio Oppimateriaali

31 Esittävä opetus luento, esitelmä, puhe, alustus
tulee lähteä sisällöistä, jotka oppijan hallinnassa sopii tietojen jakamiseen, asioiden kuvaamiseen, erilaisten näkemysten esittämiseen tueksi havainnollistamista (AV, materiaalit) ja demonstraatioita tukee motivoituneita, erityisesti auditiivisia ja visuaalisia oppijoita huomioi luokkailmapiiri esim. luennot kuuluvat aina oppimiseen!

32 Esittävä opetus Vahvuudet:
opettaja voi jäsentää tiedon haluamallaan tavalla luo uusia yhteyksiä asioihin syventää tietoa, herättää ajatuksia johdattaa itsenäiseen opiskeluun taloudellista: useammalle yhtä aikaa, paljon asiaa Haasteet: voi passivoida oppijoita haastavaa saada oppijat jäsentämään asioita itselleen oppijan omalla tiedon muodostuksella ei tilaa/aikaa vaatii tuntumaa oppijoiden aiemmista tiedoista korostaa opettajan roolia tiedon hallitsijana, opiskelijaa passiivisena vastaanottajana

33 Luento: tyyli ja rakenne
tekstin lukeminen – ääneen ajatteleminen rakenne: klassinen (kokonaisuuksista osiin) ongelmakeskeinen (ongelma-ratkaisuvaihtoehtoja-yhteenveto) vaiheittainen (ongelma-havainnot-ratkaisu-johtopäätökset, yhteenvedot eri vaiheissa) vertaileva (eri näkökulmien vertailu mielummin visuaalisesti kuin suullisesti) teesi (väite-todistetaan/kumotaan argumenteilla, vaatii punaisen langan)

34 Luennoista oppiminen Tiedon siirto vastaanotto Tiedon
verbaalinen, extra-verbaalinen, non-verbaalinen, audiovisuaalinen Tiedon siirto vastaanotto Tiedon sisällön välittäminen ymmärryksen lisääminen motivaation herättäminen muistiinpanot tiedon vastaanotto ymmärryksen syventäminen motivoituminen Opiskelijan reaktiot Muutokset asenteissa Oppiminen Alkutieto Kiinnostus Tarkkaavaisuus Vireys Kuvat: ClipArt

35 Millainen on hyvä luento?
Luennon aloitus Luennon rakenne, selkeys, mielenkiintoisuus Selkeä ääni, ei liian nopea puhetyyli Havainnollistaminen (esimerkit, kuvat, kalvot) Av-laitteiden hallinta Oppijoiden reaktioihin vastaaminen 20 min.jaksotus, tarkkaavaisuus Yhteenvedot

36 Millaista on kyselevä opetus?
Kuva: ClipArt

37 Kyselevä opetus Vahvuudet: Haasteet:
Opettaja -> opiskelijat, opiskelijat -> opettaja, opiskelijat -> opiskelijat Kysymykset etukäteen, luodaan yhdessä tai syntyy spontaanisti Vahvuudet: lähemmäksi opiskelijoiden oman ymmärryksen tasoa haastaa opiskelijoita käyttämään omia aivojaan Haasteet: vaatii paljon opettajalta kohtaa kysymyksiä, joihin ei tiedä vastauksia tai ei ymmärrä vaatii hyviä ihmissuhdetaitoja, että saa opiskelijat osallistumaan

38 Kysymysten suunnittelu
jokaisella kysymyksellä tavoite kysymyssarja sisältää ongelman/tehtävän, joka vastauskelpoinen vaikeutuvassa tai loogisessa järjestyksessä vastaaminen tarkoitettu kaikille kysymysten vaikeustasoa vaihdeltava eritasoisuus: muistaminen-tunnistaminen, ymmärtäminen-soveltaminen ja arviointi hyvä kysymys lyhyt, täsmällinen ja selkeä vältä sivulauseita ja lauseenvastikkeita

39 Kysymysten esittäminen
yksi asia kerrallaan kysymyssana lauseen alussa kysymys vain kerran, toista jos häiriötilanne vältä –ko, -kö –liitteitä miettimisaika! vaadi kuuluvaa vastaamista, älä toista vastausta edistä vastaamista lisäkysymyksin palaute jokaisesta kysymyksestä sanoin tai ilmein pyri hyödyntämään vastauksia opetuksessa kysy yhtä usein edessä ja takana istuvilta innosta ilmein ja äänenpainoin vastaamaan älä ahdistele

40 Kyselevästä opetuksesta opetuskeskusteluun
kysymys -> ongelman pohdinta -> opetuskeskustelu oppija esittää kysymyksen, toinen oppija vastaa, opettaja seuraa tilannetta

41 Opetuskeskustelu vaihtelevat luentojaksot, kysely, yhteiskeskustelut
tavoitteiden suunnassa etenevää opetuksellista keskustelua, jossa vuorovaikutuksen avulla pyritään edistämään oppimista vaihtelevat luentojaksot, kysely, yhteiskeskustelut aihe osittain tuttu aiheeseen ei oikeaa ratkaisua aiheesta voida olla eri mieltä

42 Kuva tai havaintomalli opetusvälineenä
Käyttöön liittyy aina tarkoitus: virike, opetustavoite luoda tunnelmaa pyrkiä rakentamaan ja laajentamaan käsitystä herättää ajattelua, uteliaisuutta, pohdiskelua virittää ongelma kohdistaa tarkkaavaisuus kiinnittää levottomankin huomio Kuva: ClipArt

43 Kuva-analyysi ohjaa kysymyksin
Mitä esittää? Mitä tapahtuu? Miksi tapahtuu? Mitä muuta voisi tapahtua? Miten arvioit kuvaa? Opettajan kysymyksistä kohti oppijoiden kyselyä ja ääneen pohdiskelua Kuva: ClipArt

44 Taulu apuvälineenä Suunnittele etukäteen Vasemmalta oikealle
Keskeltä sivuille Pääotsikot, piirrokset, numerointi, ranskalaiset viivat, alleviivaukset Värejä korostamiseen Ennen tuntia apuviivoja, hahmotelmia Voi kiinnittää kuvia yms. Käytä oppijoita taulutyössä! Kuva: ClipArt

45 Demonstraatio Tavoite selväksi
Tarkkaavaisuus (varmista, että oppija seuraa suoritusta) Sisäisen jäljittelyn mahdollistaminen (kertaaminen, opetusvideon hidastus) Kokonaisuus jaetaan osiin, osat nimetään ja yhdistetään jälleen kokonaisuudeksi Selkeät suulliset ohjeet näytön aikana (olennaiset piirteet auttavat mieleenpainamista) Hyvien ulkoisten edellytysten järjestäminen (näköyhteys) Tulosten arviontiin ohjaaminen, huomio myös mahd. virhesuorituksiin Itsearviointi ennen opettajan arviointia

46 Oppimateriaalin kehittäminen
ei ainoaa oikeaa tapaa tehdä oppimateriaalia

47 Oppimateriaali sidoksissa opetussisältöön, oppijoihin, opetustilanteeseen, opintojaksoon havainnollistaa ja monipuolistaa opetusta pelkistää opetettavaa asiaa, keskeiset asiat vaatii käyttäjältään intensiivistä ajattelua ennalta valmistettu - opetustilanteessa syntyvä - oppijoiden tuottama

48 Oppimateriaalin suunnittelu
Tavoite miksi ja millaista oppimateriaalia tarvitaan? mihin oppimateriaalilla pyritään? Kohderyhmä kenelle oppimateriaali suunnattu? millainen kohderyhmän ennakkotietämys? Sisältö olennainen sisältö, perusasiat, avainsanat luentorunko, kirjallisuusviitteitä, lisätietoa materiaalin suhde kurssin laajuuteen

49 Oppimateriaalin suunnittelu
Rakenne / esitystapa aika-, tärkeysjärjestys, ongelma-ratkaisu, teoria-käytäntö, kokonaisuus-osat, perusasiat-lisätieto Havainnollisuus kuvat, kuviot, taulukot, käsitekartat, esimerkit Opiskelijoiden aktivointi kysymykset, keskustelu, oppimistehtävät, esimerkit

50 Oppimateriaali suunnittelu
Määrä ja ulkoasu ”vähemmän on enemmän" vaakasuora dia parempi kuin pystysuora ei liikaa sanoja (n. 7 tekstiriviä/dia) kirjaintyyppi ja -koko n. 20, riviväli n. 1,5 pienaakkoset luettavampia kuin suuraakkoset värejä korostamiseen

51 Luentolyhennelmät Luennon pääasiat (1 sivu)
Luentorunko, jota oppijat täydentävät Pääasiat (kuviot, kaavat, taulukot) Kopio luennoista Keskeiset luennon tehtävät ja ongelmat (ei kopio luennoista)

52 Oppimateriaalin muodot
Kirjallinen oppimateriaali kurssikirjat, oheislukemistot, ohjekirjat, monisteet, lehdet Visuaalinen oppimateriaali taulut, piirtoheitin, esitetyt kuvat, WWW-sivut Auditiivinen oppimateriaali äänitteet (nauhurit, cd-soittimet) opetusohjelmat radiossa Audiovisuaalinen oppimateriaali videot, opetus-ohjelmat tv:ssä, WWW-sivut, multimedia Muu oppimateriaali esineet, (rooli)pelit, simulaatiot

53 Miten sovellan opittua opetuksessani?
Yhteenvetoa Miten sovellan opittua opetuksessani?

54 Opetuksen sisältö Opetus Opiskelu Oppi-minen Oppimis-ympäristö
Oppimis-näkemykset Opetus-menetelmät Oppimis-prosessi Oppimis-strategiat Opettajan osaaminen Oppimateriaali, havainnollis-taminen Oppimis-tyylit Metakognitio, motivaatio, emootiot, itsesäätely Luennoilla käsiteltävät opetukseen ja opiskeluun vaikuttavat tekijät.

55 Oppiminen on… käsitys erilainen oppimisnäkemysten kesken TÄRKEINTÄ:
Mitä oppiminen on Sinun käsityksesi mukaan? Mitkä ovat oppimiskäsityksesi pedagogiset seuraukset?

56 Opetuksen suunnittelu
oppijoiden "koulutustarve”, ominaisuudet (oppija-analyysi, tutkimustieto) käytettävissä olevat resurssit (resurssianalyysi) opetuksen tavoitteet opetussisältöjen valinta opetuksen jaksottaminen oppijan oppimisprosessia tukien opetusmenetelmien valinta arvioinnin toteutus

57 Opetuksen toteutus Miten tuen sisäisen oppimismotivaation syntymistä?
herätä kognitiivinen eli tiedollinen ristiriita (ongelmatilanne, joka ei ratkea kokemuksen tai aiemman tiedon varassa) suosi miksi-kysymyksiä! tue oppijoiden omaa ajattelua ja sen näkyväksi tekemistä integroi käytäntöön pyri herättämään uteliaisuutta, ratkaisun etsintää Miten tuen orientoitumista, kokonaiskuvan muodostumista opittavasta asiasta? pyri perusoivalluksen muodostamiseen sisällöstä (esim. käsitekartta, sisällysluettelo)

58 Opetuksen toteutus Miten tuen opittavan asian sisäistämistä ja ulkoistamista? käytä tarkoituksenmukaisia opetusmenetelmiä ja havainnollistamista, erilaisia oppimistehtäviä mieti opettajan toimintaa oppimistilanteessa liitä uuden oppiminen aikaisempaan tietoon ja laajempiin asiakokonaisuuksiin, eri näkökulmiin integroi käytäntöön mieti sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä oppimisessa

59 Opetuksen arviointi Miten tuen opittavan arviointia ja kontrollointia?
sisäinen arviointi mieti,miten oppija arvioi opittavaa tietoa, korjaa ja täydentää oppimaansa mieti, miten tuet oppijaa itsearvioimaan oppimista ja sen tuloksia ulkoinen arviointi päätä, mitä asioita arvioit ja millaisilla menetelmillä diagnostinen, formatiivinen, summatiivinen arviointi

60 Teemasuunnitelma Opittava sisältö Oppimistehtävä Oppimisprosessi
Opetusmenetelmät Havainnollis- taminen Aika Aikaisemman osaamisen tunnistaminen Mielenkiinnon herääminen Motivoituminen Esittävä opetus PPT-esitys 10min Opetuksen tavoitteet ja sisältö Kokonaiskuvan muodostaminen ja rasteihin tutustuminen Orientoituminen 5min Gynekolo-giset välineet ja näytteet Rastilla tutustuminen gynekologisiin instrumentteihin, tutkimuksen kulkuun, tavallisiin näytteisiin Sisäistäminen Ulkoistaminen Demonstraatio Pienryhmä- työskentely Instrumentit (spekulat, kohottajat, pihdit,näytteenottovälineet, -ohjeet) Oppikirja 25min Yhteenvetoa Harjoiteltujen sisältöjen kertaus Keskeisten sisältöjen Hahmottuminen Itsearviointi Palautteen antaminen Arviointi Kontrollointi Keskusteleva opetus Palautekaavake 20min

61 Reflektoi omaa oppimistasi
Mitä opit… opettajan ammattietiikasta? erilaisista opetusmenetelmistä? tiedonjakamisesta muiden kanssa? Mikä jäi epäselväksi?


Lataa ppt "Opetusmenetelmät MK 2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google