Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI- TULOPROSESSI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI- TULOPROSESSI"— Esityksen transkriptio:

1 KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI- TULOPROSESSI
Kirsi Kiiski Britta Dölling-Hasu Tuula Jaakkola

2 2

3 Asiakkaaksituloprosessi
3

4 Asiakkaaksituloprosessi
4

5 L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000
1 § Lain tarkoituksena edistää asiakaslähtöisyyttä asiakassuhteen luottamuksellisuutta asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun 5

6 L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000
4 § Asiakkaan oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon hyvään kohteluun ilman syrjintää Asiakkaan kohtelu ei loukata ihmisarvoa vakaumusta kunnioitetaan yksityisyyttä kunnioitetaan 6

7 L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000
4 § (jatkuu) Sosiaalihuoltoa toteutettaessa otettava huomioon asiakkaan toivomukset mielipide etu yksilölliset tarpeet äidinkieli kulttuuritausta 7

8 Vaihe 1. Ilmoitus kotihoidon tarpeesta
8

9 9

10 Tavoitteena on myös tietoturvalliset toimintatavat
Kaapo Effica - asiakastietojärjestelmä otettiin käyttöön Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä, Anjalankosken, Jaalan, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan vanhustenhuollossa Tavoitteena yhteiseen alueellisen järjestelmään siirtymisessä oli työskentely yhteisesti sovitun toimintamallin mukaisesti, yhteistyön kehittäminen sekä asiakkaiden hoidon ja tutkimuksen joustava ja sujuva eteneminen poistamalla päällekkäisiä toimintoja (tässä korostui hoitoprosessien kuvaus ja yhdenmukaistaminen) Tavoitteena on myös tietoturvalliset toimintatavat 10

11 Yhteydenotto/palvelupyyntö
Copyright©2008TietoEnator Corporation Yhteydenotto/palvelupyyntö Yhteydenottotiedoista selviää, mistä ja keneltä pyyntö tuli ja missä muodossa. Myös mahdolliset jatkotoimenpiteet Copyright©2008TietoEnator Corporation HUOM! Asiakkaan lupa 11

12 Vaihe 2. Asiakkaan avun tarpeen kartoitus
12

13 13

14 L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
5 § Asiakkaalla oikeus selvitykseen toimenpidevaihtoehdoista Sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä asiakkaalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan Selvitys on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön ja merkityksen Tarvittaessa/mahdollisuuksien mukaan tulkitseminen/ tulkin hankkiminen 14

15 Hoito- ja palvelusitoumus
Copyright©2008TietoEnator Corporation Yhteisesti pidettävään asiakastietorekisteriin saa tallettaa asiakkaan tietoja ainoastaan hänen antamallaan kirjallisella luvalla Asiakastietorekisterin puolella sijaitseva kertomus osio sisältää mm. lääkelistan, SÄÄ-lehden, ANTIGO-lehden ja KHTIIV sekä KHTOTS – sivut, joita saa käyttää ainoastaan asiakkaan luvalla 15

16 Kotihoidon asiakasmaksut
Perheen koko Tuloraja euroa/kk (bruttotulot) Maksuprosentti tulorajan ylittävästä osasta 1. ryhmä avustava 2. ryhmä mahdollistava 3. ryhmä tuettu 4. ryhmä valvottu 5. ryhmä tehostettu 1 – 2,99 tuntia/kk 3 – 10,99 11 – 20,99 21 – 35,99 36 - 1 445 8 19 27 32 35 2 820 6 13 16 21 22 3 1.285 4 10 15 17 18 1.590 7 12 14 5 1.925 2.210 11 16

17 Kotihoidon asiakasmaksut
Käynnit Maksu euroa Alle yhden (1) tunnin kestävä käynti 7 Yksi (1) ja enintään kolme (3) tuntia kestävä käynti 15 Yli kolme (3) tuntia kestävä käynti 30 17

18 Vaihe 3. Valmisteluvaihe
18

19 19

20 20

21 L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
6 § Päätös tai sopimus sosiaalihuollon järjestämisestä Sosiaalihuollon järjestämisen tulee perustua viranomaisen tekemään päätökseen tai yksityistä sosiaalihuoltoa järjestettäessä sosiaalihuollon toteuttajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen 21

22 Palvelu- ja maksupäätös
Copyright©2008TietoEnator Corporation Asiakasmaksut perustuvat säännöllisten palveluiden osalta asiakkaan tuloihin ja käyntien tuntimäärään 22

23 Vaihe 4. Siirtyminen kotihoidon asiakkaaksi
23

24 24

25 L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
7 § Palvelu- ja hoitosuunnitelma Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu- ja hoitosuunnitelma, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa sekä asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa taikka asiakkaan ja hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa 8 § Itsemääräämisoikeus ja osallistuminen Ensisijaisesti on otettava huomioon asiakaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan 25

26 L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
8 § (jatkuu) Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Asiakkaan asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu Asiakkaan kuulemisesta ennen häntä koskevan päätöksen tekemistä säädetään hallintolaissa 26

27 L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
9 § Itsemääräämisoikeus erityistilanteissa Jos täysi-ikäinen asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi pysty osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujensa tai sosiaalihuoltoon liittyvien muiden toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen taikka ymmärtämään ehdotettuja ratkaisuvaihtoehtoja tai päätösten vaikutuksia, on asiakkaan tahtoa selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen edustajansa taikka omaisensa tai muun läheisen henkilön kanssa. 27

28 Hoito- ja palvelusuunnitelma
Kirjaaminen pohjautuu aina yhdessä asiakkaan kanssa tehtyyn hoito- ja palvelusuunnitelmaan Hoito- ja palvelusuunnitelmassa on sovittu hoidon tavoitteet käyntien määrä ja sisältö asiakkaan saamat palvelut 28

29 Hoito- ja palvelusuunnitelma
Copyright©2008TietoEnator Corporation Hoito- ja palvelusuunnitelma Hoito- ja palvelusuunnitelmaan liitetään voimavarakartoituksen yhteenveto Co 29

30 Hoito- ja palvelusuunnitelma
Copyright©2008TietoEnator Corporation Hoito- ja palvelusuunnitelma Asiakkaan ja omaisten kanssa sovitut tavoitteet ja auttamismenetelmät Copyright©2008TietoEnator Corporation Tavoitteiden on oltava realistisia ja käytännönläheisiä. Auttamismenetelmien on vastattava tavoitteisiin 30

31 Palvelujakson liittäminen hoito- ja palvelu-suunnitelmaan
Copyright©2008TietoEnator Corporation Palvelujakson liittäminen hoito- ja palvelu-suunnitelmaan Palvelujakso sisältää asiakkaan tulotiedot, suunnitellut palvelut sekä HILMO –tiedot (ohjelmasta saa tilastot) Copyright©2008TietoEnator Corporation Palvelujakso on liitettävä jotta päästään kirjaamaan ja tekemään asiakasmaksupäätös Maksun keskeytykset tähän 31

32 Hoitosuunnitelma Copyright©2008TietoEnator Corporation
Sairaanhoidollinen hoitosuunnitelma kirjataan vielä erikseen KSH-lehdelle kertomuksen puolelle Copyright©2008TietoEnator Corporation Ohjelman taustoihin on tallennettu suunnitelmaa/ kirjaamista ohjaavat fraasit 32

33 Voimavarakartoituksen
Copyright©2008TietoEnator Corporation Voimavarakartoitus Copyright©2008TietoEnator Corporation Voimavarakartoituksen täyttämistä ohjaavat apukysymykset 33

34 Voimavarakartoituksen apukysymykset
1. Asiakkaan omat voimavarat jokapäiväisissä toiminnoissa ruokahuolto, henkilökohtainen hygienia, pukeutuminen, lääkehuolto, kodin siisteyden ylläpito, vaatehuolto, asioinnit kodin ulkopuolella 2. Auttamismenetelmät tukipalvelut, kotisairaanhoidon käynnit, omaisten yhteystiedot, avaimet, psykososiaaliset voimavarat 3. Asuminen ja elinympäristö 4. Terveydentila ja elämäntavat 5. Sosioekonominen tilanne 34

35 Voimavarakartoituksen apukysymykset
6. Asiakkaan toiveet ja tulevaisuuden suunnitelmat 7. Elämänhistoria 8. Yhteenveto tiivistetty yhteenveto voimavarakartoituksesta, mihin asiakas pystyy itse, missä tarvitsee apua, minkälaista apua tarvitsee 9. Tavoitteet 35

36 Kotihoitokansio Kansio sisältää mm. sisällysluettelon KHTIIV -lehden
hoito –ja palvelusuunnitelman lääkelistan (myös eril. marevan ohjeen) hoito –ja palvelusitoumuksen lähetteen (sairaalaan laittoa varten) 36

37 Lääkelista/jako-ohje
Copyright©2008TietoEnator Corporation Lääkelista/jako-ohje Copyright©2008TietoEnator Corporation Lääkelistaa/jako-ohjetta päivittävät/tekevät vain sairaanhoitajat 37

38 KHTIIV-lehti Copyright©2008TietoEnator Corporation
KHTIIV-lehti sisältää kotihoidon yhteystiedot, kotihoidon palvelut sekä asiakkaan terveydentilaan ja hoitoon liittyvät tärkeät asiat tiivistetysti 38


Lataa ppt "KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI- TULOPROSESSI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google