Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvä yhteistoimintakäytäntö Case Orion

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvä yhteistoimintakäytäntö Case Orion"— Esityksen transkriptio:

1 Hyvä yhteistoimintakäytäntö Case Orion
YT-SEMINAARI mistä koostuu onnistuneen YT-prosessin läpivieminen Sirpa Pelttari Liisa Remes Orion Oyj/ SP & LR

2 Esittelyt Liisa Remes Sirpa Pelttari
Toimihenkilöiden luottamusmies Orionilla Espoossa v alkaen, johtoryhmän jäsen yht. yli 8 vuotta Henkilöstöedustajana mukana noin kymmenessä yt-neuvottelussa vuosina 1991 – 2008 Sirpa Pelttari Ylempien toimihenkilöiden luottamusmies Orionilla Espoossa v alkaen Henkilöstöedustajana mukana kuusissa yt-neuvottelussa vuosina 1998 – 2008 Työnantajan edustajat vaihtuneet useaan kertaan. Orion Oyj/ SP & LR

3 Hyvinvointia rakentamassa jo vuodesta 1917
Orion Oyj on suomalainen pörssiyhtiö, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä ja lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä globaaleille markkinoille. Orion Oyj liiketoiminta on organisoitu tulosyksiköihin. Tulosyksikön toiminnasta ja operatiivisesta johtamisesta vastaava johtaja raportoi toimitusjohtajalle. Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet) Erityistuotteet (patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoidon tuotteet) Eläinlääkkeet Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet) Orion Diagnostica (In vitro -diagnostiset testimenetelmät ja –järjestelmät) Linjatoiminnot tukevat konsernin tulosyksiköitä ja tarjoavat niille palveluita, muun muassa seuraavista toiminnoista: myynti- ja markkinointi, toimitusketju, tutkimus ja tuotekehitys ja liiketoiminnan tuki. Lääkeliiketoiminnan osuus Orionin liikevaihdosta on noin 95 %.  Huomattava osa liikevaihdosta muodostuu omista, patenttien suojaamista lääkekeksinnöistä. Orion toimii kotimaassa mm. Espoossa, Turussa, Kuopiossa, Oulussa ja Hangossa sekä useissa Euroopan maissa. Työntekijöitä Orionilla on yli 3200 henkilöä. Orion Oyj/ SP & LR

4 Ajatuksia yhteistoiminnasta
Yhteistoimintalaki - irtisanomislaki Hyvä yhteistoimintakäytäntö Yt-prosessi mahdollisimman vähin vaurioin Yt-neuvottelut ja irtisanomiset: ihmisten huomioon ottaminen Orion Oyj/ SP & LR

5 Yhteistoimintalaki 1 § Lain tarkoitus Tällä lailla edistetään yrityksen ja sen henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä, jotka perustuvat henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin yrityksen tilasta ja sen suunnitelmista. Tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Tarkoituksena on myös tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteistoimintaa työntekijöiden aseman parantamiseksi ja heidän työllistymisensä tukemiseksi yrityksen toimintamuutosten yhteydessä. Orion Oyj/ SP & LR

6 Yhteistoimintalaki 1 luku Yleiset säännökset
2 luku Yhteistoiminnan osapuolet 3 luku Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot 4 luku Yrityksen yleiset suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet 5 luku Sopiminen ja henkilöstön päätökset 6 luku Yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt 7 luku Yhteistoimintamenettely liikkeen luovutuksen yhteydessä 8 luku Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä 9 luku Erinäiset säännökset 10 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset Orion Oyj/ SP & LR

7 Yhteistoiminnasta Yt-lain tarkoitus positiivinen
Se ohjaa työnantajaa ja henkilöstöä yhdessä jatkuvasti kehittämään suhteitaan, yrityksen toimintaedellytyksiä ja työolosuhteita. Sitoutuminen yritykseen paranee kun henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa työtään, työolojaan ja asemaansa koskeviin päätöksiin lisääntyy. Työvoiman käytön vähentämistä käsittelevät yt-neuvottelut, pitäisi säästää vain tilanteeseen, jolloin yrityksen talous on todella romahtanut. Yt-neuvottelujen aloittamiseen ei pitäisi riittää ennalta asetettu tuotto- tai kannattavuustavoite. Henkilöstön edustajien on mahdoton tietää, missä ja miksi on päädytty tiettyyn kannattavuustavoitteeseen tai onko pelättävissä, että tavoitetta jossain vaiheessa korotetaan. Orion Oyj/ SP & LR

8 Hyvä yhteistoimintakäytäntö
Normaali, päivittäinen toiminta koko ajan seuraa ja kehittää perusrakenteita ja arvioi henkilöstötarpeen, eri tasoinen henkilöstö mukaan kehittämään, perusrakenteet kuntoon. Luottamusmiehille jatkuvasti tietoa yrityksen tilasta ja suunnitelmista. HUOM! Luottamusmiehillä salassapitovelvollisuus. Luottamusmiehet jatkuvasti mukana tai ainakin selvillä henkilöstöä koskevista muutoksista ja kehitysajatuksista. Luottamus työnantajaan kasvaa, jos henkilöstöedustajat mukana henkilöstöä koskevissa muutoksissa ym. (ytl 6 luku) Muutosten, kehityksen, erilaisten ohjelmien toteutumisen seuranta –mukana myös luottamusmiehet. Yt-lain ja TESien tiedonsaantioikeudet: ihannetilanteena tiedot pyytämättä! Molemminpuolisen luottamuksen rakentaminen, ei ”salaseuroja” Orion Oyj/ SP & LR

9 Yt-prosessi mahdollisimman vähin vaurioin
Yt-menettelyssä pyritään selvittämään työvoiman vähentämiseen johtavien suunnitelmien perusteita, vaikutuksia ja erikseen vaihtoehtoja. Hyvä valmistautuminen neuvotteluihin Neuvottelujen läpi viemisessä tärkeää: Avoimuus Hyvä tiedottaminen Neuvottelujen kirjaaminen Vuorovaikutus henkilöstön kanssa ja henkilöstön tukeminen: työnantaja, Henkilöstöosasto, luottamusmiehet Jälkihoito Neuvottelujen onnistumiseen vaikuttaa paljon se miten normaalioloissa toimitaan henkilöstön ja työnantajan kesken. Myös sillä on merkitystä, mitä on opittu mahdollisista aikaisemmista kokemuksista. Neuvottelujen onnistuminen varmistuu Kun yhteistyö ja luottamus vallitsee Kun henkilöstöllä on jatkuvasti riittävästi tietoa yrityksen tilasta ja suunnitelmista Pystytään aidosti hakemaan vaihtoehtoja. Orion Oyj/ SP & LR

10 Tukipalvelut yt-prosessin aikana Orionilla
Muutosturva- ja eläkeinfot esimiehille ja luottamusmiehille Erotilanteen hallinta-valmennukset esimiehille Tunteet, jaksaminen ja muutos-ryhmätilaisuudet henkilöstölle Infotilaisuudet käytännön asioista irtisanotuille Uudelleensijoitusvalmennuksia irtisanotuille* Muutosvalmennuksia ja fasilitointitukea jatkavalle henkilöstölle (työyksiköittäin)* Tukea luottamusmiesten jaksamiseen*: psykologin pitämä keskustelutilaisuus Työllistymisvapaa työsuhteen keston mukaisesti Työvoimatoimiston palvelut Työterveysaseman palvelut *Yhteistyössä MPS:n kanssa Orion Oyj/ SP & LR

11 Johdon ja esimiesten tuki Orionilla
Johto ja esimiehet informoivat ja tukivat alaisiaan vaihtelevasti. Saadun palautteen perusteella oman osaston esimiehen rooli koetaan tärkeäksi, samoin esimiesten avoimuus epävarmassa tilanteessa. Tutkimus – ja tuotekehitysjohtajan kahvihuonekeskustelut tutkimus- ja tuotekehitys-organisaation henkilöstön kanssa yt-neuvottelujen aikana ja niiden päättymisen jälkeen 100 tilaisuutta Palaute oli positiivista. Orion Oyj/ SP & LR

12 Yt-neuvottelut ja irtisanomiset: ihmisten huomioon ottaminen
Luottamusmiesten tiedontason pitäisi olla lähellä vastaneuvottelijoita Neuvotteluajat vähintään lain mukaiset Koulutustarjonta, oppisopimuskoulutus, huomioitava talon tuntevan etu Kunnolliset palkitsevat eläkejärjestelyt, ei ole ikäsyrjintää Kunnon valmiudet irtisanottaville - turvapaketit, henkinen tuki, ylimääräiset korvaukset, työstä vapautus. Korvaustaso suhteessa yrityksen tilanteeseen Autettava löytämään yhteiskunnan tuki Tiedotuksen pitää toimia hyvin ja avoimesti, huhujen pysähdyttäminen Johtajien ja esimiesten keskustelut henkilöstön kanssa, arvostava kohtelu Uudet organisaatiot valmisteltava hyvin Uusi töiden jako näkyviin toimenkuvissa ja palkoissa; palkitseminen lisätöistä ja lopetettavien töiden tekemisestä Työvelvoitteesta vapautus. Ei sekaisin irtisanottuja/jäljellejääneitä Ylimääräinen korvaus omien töiden opettamisesta Toiminnan sujuvaa jatkumista edistää se, että irtisanottujen kohtelu koetaan asialliseksi, heidän työpanostaan arvostetaan. Johdon uskotaan aidosti pyrkivän henkilöstön parhaaseen ja tekevän järkeviä päätöksiä ja valintoja. Orion Oyj/ SP & LR


Lataa ppt "Hyvä yhteistoimintakäytäntö Case Orion"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google