Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Transsendenttinen itsearviointi 3.10.2013 Juhani Anttila ”Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää.” (1. Moos. 1:31) 3851/20.11.2010/jan.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Transsendenttinen itsearviointi 3.10.2013 Juhani Anttila ”Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää.” (1. Moos. 1:31) 3851/20.11.2010/jan."— Esityksen transkriptio:

1 1 Transsendenttinen itsearviointi 3.10.2013 Juhani Anttila ”Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää.” (1. Moos. 1:31) 3851/20.11.2010/jan These pages are licensed under the Creative Commons 3.0 License http://creativecommons.org/licenses/by/3.0 (Mention the origin)

2 2 Itsearviointia tekee jokainen itse Jokainen on kiinnostunut omaa tilannetta koskevasta tiedosta ja sen hyödyntämisestä: - Missä olemme ja mihin olemme menossa? Tieto on arvokasta tai suorastaan välttämätöntä yksilöille ja organisaatioille päätöksien tekemiseksi omasta toiminnasta ja sen kehittämisestä. Tiedon pohjalta jokainen tekee aina ja jatkuvasti omaa toimintaansa koskevaa arviointia – itsearviointia – tietoisesti tai alitajuisesti. Itsearvioinnissa oleellinen asia on, että sitä tehdään itse. Organisaatiota koskevassa itsearvioinnissa tulee olla vähintään suorittajana ko. organisaatiosta vastuullinen johtaja. Muitakin henkilöitä voi tarpeen mukaan osallistua itsearviointiin. 3852/20.8.2013/jan

3 3 Kysymys tiedon luonteesta Arvioinnit perustuvat kaikkeen käytettävissä olevaan tietoon. ”Toiminnallaan ihminen osoittaa sen, minkä hän todella tiedoksi uskoo.” (Pragmatistinen tietoteoria) Tieto on luonteeltaan - konkreettisin merkein, esim. numeroin tai sanoin, esitettävää (eksplisiittistä tietoa) - hiljaisesti itsestään olevaa, esim. liittyen ihmisten toimintaan ja osaamiseen (tacit-tietoa). Pääosaltaan tieto (ehkä vähintään 95% kaikesta tiedosta ihmisillä ja yrityksissä) on hiljaista tai piilossa olevaa perustuen osaamiseen ja ”viisauteen”. 3853x/20.11.2010/jan

4 4 Monta tapaa tehdä itsearviointia Itsearviointia voidaan tehdä: - objektiivisesti eksplisiittiseen tietoon perustuen - subjektiivisesti tunnepitoisten mielipiteiden perusteilla (”MuTu”) - transsendenttisesti hyödyntäen yliaistillista ja kokemuksen ulkopuolella olevaa hiljaista tietoa, johon monesti liittyvät arvostukset, uskomukset, vaistot ja myytit Kaikessa arvioinnissa ja mittaamisessa nämä kaikki osat ovat aina mukana perustuen ihmisen luonteeseen kolmijakoisuuteen: - rationaalisuus (loogisuus) - ei-rationaalisuus (tunteellisuus) - irrationaalisuus (hulluus) Transsendenttinen arviointi tähtää erityisesti hyödyllisen hiljaisen tiedon ja irrationaalisuuden esille saamiseen. 3855/20.11.2010/jan

5 5 Arvioinnin tulos kertoo, missä ollaan minne mennään: Arvioinnin tulos esitetään aina jollakin tavalla sanallisen (kirjallisen) ilmaisun muodossa, mutta arvioinnissa on monesti hyödyksi olla myös jonkinlainen kvantitatiivinen tulosasteikko, esim.: - binäärinen: on/ei, paljon/vähän, hyvä/huono (jotakin asiaa) - kolmijakoinen - nelijakoinen - viisijakoinen - seitsemänjakoinen (esim. 4…10, kouluarvosana) - 64-jakoinen (2 potenssiin 6) - satajakoinen (esim. %-asteikko) - tuhatjakoinen (esim. laatupalkintoasteikko) 3856/20.11.2010/jan

6 6 Tunnussuureet aiheen kuvaamiseen Arvioinneissa kiinnostuksen aiheena olevaa aihetta kuvataan erilaisilla tunnussuureilla käyttämällä: - yhtä tarkailusuuretta tai indikaattoria - useaa suuretta samanaikaisesti (vektoritarkastelu), josta esimerkkinä on hyvin suosituksi tullut tasapainoinen tuloskorttimetodiikka - indeksiä (usean asian yhdistelmäsuuretta, usein normeerattuna) - sanallisia kuvauksia, kertomuksia tai tarinoita 3857/20.11.2010/jan

7 7 Miten asiantilat kehittyvät Hetkellisestä tiedosta ei useinkaan ole paljoa hyötyä, vaan arvioinneissa tarkastellaan asiantilan kehittymistä, ts. mistä tullaan ja mihin ollaan menossa. Tällöin tulevat kysymykseen mm.: - ajanhetken ulottuvuudet mennyt, nyt ja tuleva - trendit - ilmiöiden tapahtuminen erilaisissa nelikentissä Kehitys tapahtumisissa voidaan ymmärtää: - lineaarisena (kronos-aika) - eri tavoin epälineaarisena - spiraalimaisena ilmiönä (esim. nelikenttätarkasteluissa) - epäjatkuvana (kairos-aika) - yht’äkkisesti yllättävinä - tai sellaisilta näyttävinä - tapahtumina 3859/20.8.2013/jan

8 8 3860/15.11.2009/jan Itsearvioinnin tulisi johtaa sitoutumiseen ja toimenpiteisiin Hyväksyminen Osallistuminen Sitoutuminen Ymmärtäminen (Ref. K. Helin)

9 9 Miksi transsendenttista arviointia? Mittaaminen ja sen tuloksiin reagointi ovat aina subjektiivisia ja siten myös vahvasti transsendenttisia: - Ei ole olemassa mitään objektiivista mittaamista (arviointia) - ei edes fysikaalisissa ilmiöissä - vaan mittaaja vaikuttaa aina tulokseen joko ei- rationaalisesti tai irrationaalisesti - Asioihin sitoutuminen riippuu pääasiallisesti myös samoista tekijöistä (ts. logiikka ja rationaaliset seikat eivät ole välttämättä sitoutumisen perustekijöitä) - Kaikkien asioiden toimittamisessa on aina merkittävästi mukana ei-rationaalisia ja irrationaalisia aineksia - Kysymykset, joihin yritysjohtaja päivittäin joutuu ottamaan kantaa eivät välttämättä liity järkeen vaan siihen miten asiat ympärillämme tapahtuvat ja liittyvät yhteen elämän virraksi - Systemaattisesti (= luonnottomasti) kerätty faktatieto voi vaikuttaa ilmiöiden virheelliseen, vääristyneeseen tai puutteelliseen ymmärtämiseen. - Faktapohjainen itsearviointi on viimeaikoina ylikorostunut (“yltiöempirismi”) ja erityisesti siihen liittynyt erilainen palkitseminen on osoittautunut haitalliseksi (vrt. Deming). 3861/20.8.2013/jan

10 10 Transsendenttinen arviointi on luonnollista ja tarkoituksenmukaista Johdonmukainen päätelmä mittaamisen ja johtamistoiminnan transsendenttisuudesta on, että kaikessa arvioinnissa täytyy ottaa vakavasti varteen kaikki inhimilliset ja myös yli-inhimilliset (sattuman) näkökulmat: - Nykyajan turbulenteissa olosuhteissa ei logiikalla vain voi saada otetta. - Kaikella arvioinnilla tähdätään tulevaisuuden toteuttamiseen (menestymiseen), mkä on aina hämärän peitossa. - Humen Giljotiinia mukaillen ”Me emme voi löytää unelmiamme olevasta maailmantilasta”. - Tulevaisuuden ”eväät” löytyvät pääasiallisesti vain meistä itsestämme, johon ne ovat monimutkaisella ja transsendenttisella tavalla piilotettuja. (”Olemme oman onnemme seppiä.”) - Yrityksen toimintaa ohjaavat paljon monenlaiset rituaalit (esim. suunnittelutoiminta, raportit ja hallintoelinten viralliset kokoukset) sekä valtasuhteet. Rationaalinen ”ankkurointi” faktoihin usein estää irroittautumaan ”näkyvästä” informaatiomaailmasta. Transsendenttisessa itsearvioinnissa aina piilossa olevaa tietoa ja objektiivisia mittauksia ”häiritseviä” tekijöitä ei pyritäkään eliminoimaan, vaan pikemminkin korostamaan. 3862/20.8.2013/jan

11 11 Ikivanhat ja arvostetut menetelmät ja perustat, moderni lähestymistapa Transsendenttinen arviointi ei ole mitään uutta, vaan tosiasiallisesti empiiristä ja objektiivista arviointia vanhempaa. Tunnetuimpia kautta aikojen arvostettuja arviointimenettelyjä on yli neljän tuhannen vuoden takaa periytyvä kiinalainen I Ching (tai Yjing) –menettely, joka on nykyaikanakin saanut kannattajia eri alojen merkittävistä edustajista, esim.: • nobelfyysikko Niels Bohr, • matemaatikko Gottfried Leibniz, • psykologi Carl Jung, • geneetikko Martin Schonberger, • yritysjohtaja Matsushita Konosuke (National, Panasonic jne) • Kiinan johtajat Tšiang Kai-šek ja Mao Zedong Kuitenkin rakenteeltaan I Ching –menettely on hyvin nykyaikainen perustuen binääriajatteluun ja muistuttaen hypertekstisovelluksia. Länsimaisen historian alkuajan oraakkelimenettelyt (Delfoi) ovat perua samalle lähtökohdalle mutta ilman tieteellisenkaltaista systematisointia. Nykyajan erilaiset monet populäärit ennustamiskeinot ovat myös vailla tieteellisiä perusteita, vaikkakin niihin saattaa sisältyä elämän viisautta ja nokkeluutta. 3863/20.8.2013/jan 0 -- 1_1_ yangyin

12 12 Kaiken kattava systematiikka I Ching antaa kattavasti kuvan arvioijalle koko hänen maailmastaan ja sen kaikista mahdollisista tiloista, jotka ovat juuri nyt hänelle merkityksellisiä. Tilakuvausten lisäksi I Ching –systematiikkaan kuuluu luonnollisimmin tapahtuvien olotilojen siirtymien esilletuonti. I Chingin mukaan: - tämä kokonaisuus on jaettu 64 tilamahdollisuuteen (2 potenssiin 6) ja siirtymisiin kaikkein näiden tilojen välillä - kaikille tiloille on annettu symbolit (perustuen binäärilogiikkaan) sekä merkitykset perustuen luonnollisiin ilmiöihin (miten asiat tapahtuvat luonnollisella tavalla, vrt. vuodenajat, tällaisia luonnollisia tapahtumia on ollut olemassa jo vuosituhansia) - vaihtelut voivat tapahtua kaikkien tilojen välillä, so. mistä tilasta tahansa voidaan siirtyä mihin tilaan tahansa 3864/20.11.2010/jan

13 13 I Ching = Muutosten järjestelmä, Miten kaikki tapahtuvat? 易 (yì) 經 (j ī ng) ”Change” - Muutos Muutoksen kaikki mahdollisuudet Essence of the substance (Text) Järjestelmällinen kuvaus todellisuuden sisimmästä, pysyvästä olemuksesta 3865/20.11.2010/jan

14 14 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ I Ching -maailma: binäärinen 6-ulottuvuus (64 tilaa) 3866/20.8.2013/jan

15 15 Maailman menon 64 tilamahdollisuutta Kaikilla tiloilla on kuvaavat nimet ja yleisluontoiset selitystekstit: - Tilojen kuvauksissa tarkastellaan, miten ”viisas” näkee toimintansa kannalta maailman eri tilanteissa (kun toisistaan eroteltuja tilanteita on luokiteltu kaikkiaan 64 ja niiden välillä voi tapahtua mitä tahansa siirtymisiä). - Kuvaukset eivät ole tarkkoja reseptejä, vaan sisältö eri tiloille (niiden todellinen tulkinta) tulee arvioijasta itsestään ja riippuu aina asiayhteydestä, ts. minun itseni tai meidän sisäisistä ja ulkoisista sattumista. I Ching –menettelyn tarkoituksena on kaivaa nämä tiedot esille meistä itsestämme. - Koska menettely on tuhansia vuosia vanha, ovat alkuperäiset tilojen kuvaukset kielellisesti tulkinnanvaraisia, mutta niiden perusteella on myös johdettu vastaavat nykyoloja vastaavat kuvaukset. 3867/20.8.2013/jan

16 16 I Ching heksagrammit 4069/20.8.2013/jan

17 17 I Ching –heksagrammit 1. Naisellinen perusvoima 2. Miehinen perusvoima 3. Alkuvaikeudet 4. Oppiminen ja opettaminen 5. Odottaminen 6. Kiistojen välttäminen 7. Johtajuus 8. Yhteen liittyminen 9. Maltillisuus 10. Tahdikkuus 11. Sopusointu 12. Epäsointu 13. Toveruus 14. Vauraus ja yltäkylläisyys 15. Keskitie 16. Onni 17. Seuraaminen 18. Uusiutuminen 19. Voimien kokoontuminen 20. Syvällinen ymmärrys 21. Pakottaminen 22. Koreus 23. Epävakaa perusta 24. Käännekohta 25. Viattoman menestys 26.Tiedon voima 27. Ravinto 28. Sisäinen voima 29. Vaarallinen rotko 30. Tasainen kirkkaus 31. Vuorovaikutus 32. Hellittämättömyys 33. Peräytyminen 34. Lempeä voima 35. Eteneminen 36. Kätketty valo 37. Perhesuhteet 38. Väärinkäsitys 39. Vaikeuksien kohtaaminen 40. Ilman puhdistaminen 41. Väheneminen ja lisääntyminen 42. Sadonkorjuu 43. Päättäväisyys 44. Toisen alueelle tunkeutuminen 45. Onnellinen liitto 46. Hidas kehittyminen 47. Vastoinkäymiset 48. Syvä kaivo 49. Syvälliset muutokset 50. Oikeat keinot ja oikeat päämäärät 51. Myllerryksen ajat 52. Tyyneys 53. Vähittäinen eteneminen 54. Paikkansa täyttäminen 55. Hyvinvoinnin aika 56. Matkamies 57. Asialle omistautuminen 58. Elämästä nauttiminen 59. Hajoaminen 60. Rajoitukset 61. Vilpitön sydän 62. Kohtuus 63. Herkkä tasapaino 64. Menestys käden ulottuvilla 3869/20.11.2010/jan

18 18 Mitä on olla viisas? Arviointitulos on aina neuvoa-antava. On aina menettelyn soveltajan omassa harkinnassa, haluaako olla tällainen viisas? Jos vaikka kokeeksi haluaisimme olla, niin mitä sitten? Kun kysymys on lähitulevaisuudestamme niin, miten se syntyy, miten se tulee tapahtumaan? Missä siitä oleva tieto meillä on, missä ovat sen alkuainekset? I Chingillä on välinearvo: # 22 Koreus: Kuten luonnossa on koreutta, niin olkoon ihmisten elämässäkin. Mutta se on toissijaista sen rinnalla, mikä on olennaista. I Ching -ilmaukselle avautuu sisältö vain kunkin henkilö hiljaisen tiedon ja tarkastelutilanteen perusteella. 3870/20.8.2013/jan

19 19 Mitä tilailmaisut kertovat? Esimerkkeinä I Chingin kahdesta tilasta ja niiden kuvauksista: - Nro 62 Kohtuus (Small exceeding) - Linnun on parempi laskeutua, pysytellä lähellä oksaa, jolla se voi levätä, kuin nousta kodittomiin korkeuksiin. - Menestystä pikkuasioissa, vaikka korkealle kurkottavan tielle saattaa kertyä hankaluuksia; ponnistele hellittämättä. - Nro 24 Käännekohta (Returning) - Muutos on luonnon ja yhteisön laki. Kun sairaus on saavuttanut huippukohtansa, alkaa toipuminen. - Uudelleen harkinnan aika, paluu alkuun, mikä tarjoaa sinulle vapauden vakiinnuttaa asemasi ja ajatuksesi uudelleen. Lisäksi arviointi voi antaa tuloksena tieto siirtymisestämme lähitulevaisuudessa esim. tilasta nro 62 tilaan nro 24. 3871/20.8.2013/jan

20 20 Miten löydämme vastauksen - itsestämme? Kaikilla ko. tilannekuvauksilla ja mahdollisilla siirtymisillä on aina oma sisällyksensä ja merkityksensä meidän juuri tämän hetken elämässämme. Niiden todellinen sisältö ja merkitys tulevat meidän omasta alitajunnastamme. Kaikki tilat voivat siten olla meille yhtä todennäköisiä aina joka hetki. Arvioinnissa tilan valinta on siten parasta tehdä täysin sattumanvaraisesti. Tavallinen keino yhden tilan ja siihen liittyvän trendiajatuksen poimiseksi esille sattumanvaraisesti 64:stä mahdollisesta, on käyttää hyväksi arpomista. Perinteisesti arpominen tehdään kolmen kolikon avulla, joita heittämällä päästään sattumanvaraisesti aina johonkin näistä 64:stä tilasta. Lisäksi saadaan tietoa todennäköisistä siirtymisistä. 3872/20.11.2010/jan

21 21 Tilojen arvonta kolmella kolikolla + tarkoittaa siirtymistä osoitetusta tilasta toiseen, esim. _ + johtaa tilaan -- ja --+ tilaan _ 3873/20.8.2013/jan

22 22 Mitä sitten haluamme? Ennenkuin sattuman avulla lähdetään etsimään tilannekuvausta, täytyy kiinnittää etsintä johonkin nykyhetken kannalta kiinnostavaan näkökulmaan. Käytännössä se tarkoittaa kysymyksen asettamista, mihin etsitään vastausta. Kysymyksen tulee olla selkeä, yksinkertainen ja ristiriidaton. Esimerkiksi meitä voi kiinnostaa kaivaa esille meistä itsestämme transsendenttista tietoa kysymykseen: ”Miten meidän on viisasta ymmärtää tämän hetken xxx-tilanteemme, jotta menestyisimme toiminnassamme?” 3874/20.8.2013/jan

23 23 3878/5.9.2013/jan Arvioinnin kautta toimintaan Abstraktio Oleva tilanne Tilanteen sisäinen kokeminen Kehittymisen tarve/kiinnostus (kysymys) Arviointituloksen asiayhteyden tulkinta Toiminta- päätökset Uusi toiminta Olevasta tulevaan Transsendenttinen arviointi ja tulokset Cheshire Cat (Virnukissa)

24 24 Kannattaako minun kokeilla? Transsendenttisuus kuuluu kaikkeen inhimilliseen elämiseen. Länsimainen rationaalisuuden ja objektiivisuuden ihannointi on vain painanut sen piiloon. Länsimaisen ajattelun mukaista on pukea uskomukset logiikan kaapuun. Meillä yleensä aluksi käytetään analyyttisiä eksplisiittiseen tietoon perustuvia keinoja ja sitten tehdään subjektiivisesti transkendentit toimintapäätökset. I Ching –menettelyssä toimitaan päivastoin. Käytännön esimerkit kuitenkin ovat osoittaneet, että ihmiset (johtajat), jotka näkevät asioiden salattuja yhteyksiä – vaikka ehkä vähän hajanaisestikin – pärjäävät parhaiten myös organisaatioidensa järjestelmien kanssa. He näkevät niiden todelliset hyödyt, mutta he näkevät myös niiden rajoitukset. Ennen kaikkea he kuitenkin näkevät järjestelmien taakse, heille ne ovat tarinoita, joita voi lukea monella tavalla. Monesti ihmiselle on hyödyksi, että on tehnyt niin paljon hyödytöntä. Transsendenttinen arviointi on rehellistä petosta verrattuna monenlaiseen suunnittelukirjallisuuteen. 3875/20.11.2010/jan

25 25 Transsendenttinen itsearviointi 3.10.2013 Syvien vahvuuksien koulu Arviointi tehdään ryhmässä, jonka osanottajilla on kullakin omalla tavallaan kokemusta ja tietoa tämän hetken suomalaisesta koulumaailmasta ja syvien vahvuuksien koulutoimintamallista. Arviointia tarkastellaan koulun opettajien näkökulmasta. Arviointikysymys: 1.Miten tulisi koulun opettajien yhdessä “viisaasti” ymmärtää koululuokan toiminnan tämänhetkinen tilanne syvien vahvuuksien kannalta? 2.Mitä tällaisesta viisaasta ymmärryksestä voisi olla seurauksena? 4068/8.9.2013/jan


Lataa ppt "1 Transsendenttinen itsearviointi 3.10.2013 Juhani Anttila ”Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää.” (1. Moos. 1:31) 3851/20.11.2010/jan."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google