Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Museon strategiaprosessi Missio-Nykytila-Tavoitteet-Analyysit-Laadinta-Jalkauttaminen © Museonjohtajat ry.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Museon strategiaprosessi Missio-Nykytila-Tavoitteet-Analyysit-Laadinta-Jalkauttaminen © Museonjohtajat ry."— Esityksen transkriptio:

1 Museon strategiaprosessi Missio-Nykytila-Tavoitteet-Analyysit-Laadinta-Jalkauttaminen
© Museonjohtajat ry

2 Tehtävä Hallinto, johto, henkilöstö
Määrittele strategia? Mitä ymmärrämme “strategia” –sanalla? Mikä on strategian tehtävä?

3 Tehtävä Hallinto, johto, henkilöstö
Yhteinen määritelmä strategiasta on:

4 MUSEON TOIMINTA LAATU TULOS ASIAKAS KILPAILUYMPÄRISTÖ
En tarvitse viidesosatuuman poraa, vaan viidesosatuuman reiän! ASIAKAS KILPAILUYMPÄRISTÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ Tavoitteet Myynti Strategiat LAATU TULOS Markkinointi Taktiikat PROSESSIT TUOTE/PALVELU Henkilöstöhallinto Tuotanto Tutkimus ja kehitys Taloushallinto JOHTAMINEN

5 Tehtävä Henkilöstö, johto
Määrittele asiakkaat (Jos et muuta kriteeriä keksi, luettele tähän ne tahot/ryhmä/henkilöt, joilta museollenne tulee rahaa) Määrittele tuotteet ja palvelut, joista asiakkaat teille rahaa antaa

6 MISSÄ OLEMME NYT ● Missio (Miksi olemme olemassa?)
● Millä alalla/busineksessa toimimme? vapaa-aika? sosiaalitoimi? koulutoimi? tutkimus korjaaminen ja huoltaminen? arkisto? messu? ?

7 Tehtävä Hallitus, johtokunta
Missä olemme nyt? Tehtävä Hallitus, johtokunta Millä alalla toimimme asiakkaidemme näkökulmasta? (voi olla useita)

8 Tehtävä, keskeisimmät tunnusluvut Johto
Missä olemme nyt? Tehtävä, keskeisimmät tunnusluvut Johto Talous Absoluuttiset (liikevaihto, myyntikate, tulos, voitto) Suhteelliset (tunnusluvut suhteessa alan keskimääräisiin tai tulokset suhteessa henkilöstömäärään) Henkilöstö ja prosessit Määrä, vakituinen, osa-aikainen Ikärakenne Henkilöstön jakautuminen eri tehtäviin (hallinto, näyttelytoiminta, kokoelmat, myynti- ja markkinointi jne.) Tyytyväisyys Toiminta kokoelmamäärät (luetteloitu, luetteloimaton, digitoitu) näyttelyvieraiden määrät (yksittäiset, ryhmät, koululaiset jne) julkaisut, tutkimukset lausunnot muut, jotka keskeisiä yksittäiselle museolle

9 TAVOITTEET Tavoitteiden tulee olla muotoilultaan SMARTeja:
Erityisiä (Smart) Mitattavia (Measurable) Saavutettavissa olevia (Achievable) Tunnistettavia/erottuvia (Recognisable) Aikaan sidottuja (Time bounded)

10 TAVOITTEET Museo ei voi asettaa tavoitteita vaan ihmiset, joiden tavoitteita museo toteuttaa. Omistajat Asiakkaat Työntekijät Päälliköt, Johtajat Lainsäätäjät (Opetusministeriö, eduskunta) Muut museolle tärkeät viiteryhmät

11 Tavoitteet Tehtävä Omistajat Museon omistajina/omistajien edustajina meille ovat tärkeitä seuraavat SMARTit tavoitteet:

12 Tavoitteet Tehtävä Asiakkaat Museon asiakkaina meille ovat tärkeitä seuraavat SMARTit tavoitteet:

13 Tavoitteet Tehtävä Työntekijät Museon työntekijöinä meille ovat tärkeitä seuraavat SMARTit tavoitteet:

14 Tehtävä päälliköt, johtaja
Tavoitteet Tehtävä päälliköt, johtaja Museon päälliköinä ja johtajina meille ovat tärkeitä seuraavat SMARTit tavoitteet:

15 Tavoitteet Tehtävä Lainsäätäjät Lainsäätäjinä/lainsäätäjien edustajina meille ovat tärkeitä seuraavat SMARTit tavoitteet:

16 Tavoitteet TAVOITTEET Laadi tähän yhteenveto tavoitteista.

17 Strategian laadinta STRATEGIA Strategia määrittelee museon suunnan ja keinot, kuinka tavoitteeseen päästään. Stategiaprosessi on kolmivaiheinen: Analyysi Museomme toimintaympäristö Museomme sisäiset vahvuudet ja heikkoudet Museomme kilpailuympäristö Valinta Jalkauttaminen

18 STRATEGIA Toimintaympäristön analyysi: Poliittiset muutokset
Strategian laadinta STRATEGIA Toimintaympäristön analyysi: Poliittiset muutokset Ekonomiset muutokset Sosiaaliset muutokset Teknologiset muutokset Ekologiset muutokset Lainsäädännölliset muutokset

19 STRATEGIA Kilpailutilanteen muutosten analysointi
Strategian laadinta STRATEGIA Kilpailutilanteen muutosten analysointi Michael E. Porter: Five Forces asiakkaiden neuvotteluvoimassa tapahtuvat muutokset (customers bargain power) Alihankkijoiden, tavarantoimittajien muiden kumppaneiden neuvotteluvoimassa tapahtuvat muutokset (suppliers bargain power) uusien kilpailijoiden uhka (threats of new entrants) vaihtoehtoisten tuotteiden markkinoille tulon uhka (threats of substitutes) toimialan sisäisen kilpailun muutokset (competition)

20 STRATEGIA Museon sisäisen toiminnan analysointi
Strategian laadinta STRATEGIA Museon sisäisen toiminnan analysointi Museon nykyiset vahvuudet, (Strengths) Museon nykyiset heikkoudet, (Weaknesses) Toiminta- ja kilpailuympäristön luomat mahdollisuudet (Opportunities) Toiminta-ja kilpailuympäristön luomat uhat (Threats)

21 Strategian laadinta STRATEGIA Museon tuotteiden ja asiakkaiden analysointi, (Boston Conculting Group Matrix, The Product Life Cycle) Tuotteet Myynti Kokeilu Kehittyvä Valmis Lypsylehmä Taantuva Aika Asiakkaat

22 Strategian laadinta STRATEGINEN VALINTA Strategian pitää tähdätä kilpailuedun saavuttamisen. Kilpailuetu on mikä tahansa, joka erottaa tuotteet tai palvelut muiden vastaavista. Michael E. Porterin mukaan on olemassa kolme strategista valintaa, johon kilpailuetu voi perustua. Kustannusjohtaja: tuottaa tuotteet tai palvelut muita edullisemmin. Erilaistuminen uniikilla tuotteella tai palvelulla., Erikoistuminen kapealle erikoisosaamisalueelle/-alueille (niche) Koskaan ei pidä kilpailuetua perustaa hinnalle – älä koskaan kilpaile hinnalla. Kilpailuedun menettää helposti.

23 STRATEGINEN VALINTA Strateginen valinta voi perustua:
Toiminnan volyymin pitäminen nykyisellään, stabiloida nykyinen tilanne Toiminna volyymin kasvattaminen Toiminnan volyymin pienentäminen Kaikkien em. Toteuttaminen samanaikaisesti, strategian valinta riippuu toimminnoista

24 Tehtävä Hallitus, johtokunta
Strategian laadinta Tehtävä Hallitus, johtokunta Haluamme pitää toimintamme volyymin (resurssit, budjetti) nykyisellään, koska Keskeisintä tässä tehtävässä onnistumisssa on:

25 Tehtävä Hallitus, johtokunta
Strategian laadinta Tehtävä Hallitus, johtokunta Haluamme kasvattaa toimintamme volyymia (resursseja, budjetti), koska Keskeisintä tässä tehtävässä onnistumisessa on:

26 Tehtävä Hallitus, johtokunta
Strategian laadinta Tehtävä Hallitus, johtokunta Haluamme pienentää toimintamme volyymia (resurssit, budjetti), koska: Keskeisintä tässä tehtävässä onnistumisessa on:

27 Tehtävä Hallitus, johtokunta
Strategian laadinta Tehtävä Hallitus, johtokunta Strategiamme on keskittyä tiettyihin toimintoihin, koska Toiminnat, joiden resurssit ja budjetti pidetään nykyisellään: Toiminnat, joiden resursseja ja budjettia kasvatetaan: Toimnnat, joiden resursseja ja budjettia pienennetään:

28 STRATEGINEN VALINTA Strategian laadinta Kirjoitetaan museon tehtävän
tavoitteisiin toimintaympäristöanalyysiin (PEST) kilpailija-analyysiin (5 Forces) omantoiminnan analyysiin (SWOT) perustuvat päämäärät, jotka haluamme saavuttaa voimme saavuttaa ovat aikaan sidottuja huomioivat Kaikki museon toiminnat (prosessit) Hallinto ja talous Kokoelmien Näyttelytoiminta Sidosryhmäyhteistyö kaikki museon toimijat Omistajat Johtajat, päälliköt Henkilöstö Asiakkaat Lainsäätäjät Muut

29 STRATEGIAN JALKAUTTAMINEN Muutoksen johtaminen (by Kurt Levin)
TOIMINTASUUNNITELMISSA Kentän tarve Toimijoiden halu T A V O I T T E E T Muutosvoimat STRATEGIA TAKTIIKKA 3 askelta: sulattaminen, liikuttaminen, jäädyttäminen

30 MUUTOKSEN KOLME ASKELTA
Strategian jalkauttaminen MUUTOKSEN KOLME ASKELTA Sulattaminen Nykyisen tasapainon järkyttäminen Liikuttaminen Vastustus Hyväksyntä Sitoutuminen Jäädyttäminen Uusi tasapaino

31 Tehtävä Johto Strategian jalkauttaminen, taktiikka
Muutosta haluavat, edistävät voimat Olemassa oleva tila, voimatasapaino Nykytilaa säilyttävät, muutosta estävät voimat

32 STRATEGIAN SEURANTA Strategiset tavoitteet toimintasuunnitelmissa
Strategian jalkauttaminen STRATEGIAN SEURANTA Strategiset tavoitteet toimintasuunnitelmissa Strategiset tavoitteet toimintakertomuksissa Strategiset tavoitteet koulutuspäivillä Strategiset tavoitteet strategiakaudella tulevissa uusissa tehtävissä Uusien tehtävien ottaminen toiminta- ja työsuunnitelmiin arvioidaan aina strategian näkökulmasta Jos tukee, otetaan Jos ei tue, hylätään


Lataa ppt "Museon strategiaprosessi Missio-Nykytila-Tavoitteet-Analyysit-Laadinta-Jalkauttaminen © Museonjohtajat ry."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google