Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TE 3- Terveys ja tutkimus Kansio 2 Otavan Opiston nettilukio

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TE 3- Terveys ja tutkimus Kansio 2 Otavan Opiston nettilukio"— Esityksen transkriptio:

1 TE 3- Terveys ja tutkimus Kansio 2 Otavan Opiston nettilukio
Tutkimuksen teon ABC TE 3- Terveys ja tutkimus Kansio 2 Otavan Opiston nettilukio

2 Mitä tutkimus tarkoittaa?
Kartoitusten tekemistä, tietojen keräämistä ja luokittelua, erilaisia tilastotietoon perustuvia esityksiä, haastatteluaineistoihin perustuvia kuvauksia ja omakohtaiseen kokemukseen perustuvia kirjallisia kuvauksia tai esityksiä Tutkimuksiksi voidaan kutsua myös toiminnallisia tekoja, joissa on tehty teoreettistä selvitystä jonkin tuotoksen (kirja, esite tms.) toteuttamiseksi

3 Tutkimustiedon ja käytännön tiedon välissä ovat kaikki sellaiset menetelmät, joiden avulla kokeillaan eri vaihtoehtoja, punnitaan ja harkitaan sekä kysellään asiantuntijoilta heidän käsityksiään parhaaksi katsotun tuloksen saavuttamiseksi Tutkimustieto ja käytännön tieto sekä kokemus kulkevat aina käsikädessä!

4 Tieteellinen tutkimus
Tieteellisen tutkimukset ehtoja ovat: Tutkimuskohteen (esim. esine, asia, käsite, symboli, luokka, ryhmä) täsmällinen määrittäminen Tutkimuksen on tuotettava jotakin, jota ei ole ennen sanottu Tutkimuksesta on oltava hyötyä muille Tutkimuksen on annettava riittävät perustelut julkiselle keskustelulle

5 Tieteellisessä tutkimuksessa uusi tieto tuotetaan teorian avulla
Kaikki teoriat ovat tapoja tarkastella ja selittää todellisuutta Teoreettinen viitekehys ja käsitteet, jotka tutkimukseen valitaan, tulee aina selostaa ja määritellä tutkimustekstin lukijalle selkeästi ja täsmällisesti Tutkimuksella on oma logiikkansa ja luonnollinen kulkunsa, riippumatta siitä onko kysymys laajasta vai suppeasta tutkimuksesta

6 Tutkimuksessa on esitettävä aina täsmällisesti tutkimusongelma, tutkimuskysymykset ja tavoitteet
Myös tutkimusmenetelmä, aineiston keräämisen tapa, teoreettinen viitekehys ja analyysitapa sekä tutkimustulokset ja johtopäätökset on tuotava esille

7 Tutkijan on noudatettava tutkimusetiikkaan samalla tavalla kuin ammattilaisen on ammattiaan harjoittaessaan noudatettava ammattietiikkaa! Tutkijalla on vastuu tekemästään tutkimuksesta!

8 Tutkimuksen kulku Tutkimusprosessin kulku voidaan jakaa viiteen (5) vaiheeseen; Ideataso (tutkimusaiheen valinta ja rajaaminen) Sitoutuminen (tutkimusongelman asettaminen, tutkimusmenetelmien ja tutkimusasetelman valinta) Toteuttaminen (aineiston kerääminen) Kirjoittaminen (aineiston analysointi) Tiedottaminen (tulosten raportointi)

9 Ideataso, sitoutuminen, toteuttaminen ja kirjoittaminen lomittuvat kuitenkin monella tavalla tutkimuksen edetessä Usein prosessi sisältää myös harha-askeleita, ongelmia ja umpikujia… Tutkimusprosessissa ratkaisevat päätökset tehdään ideatasolla ja sitoutumisessa

10 Toteuttamisvaiheessa voidaan joutua täsmentämään tai muuttamaan joitakin tutkimuksen alussa tehtyjä ratkaisuja Usein täsmentämistä joudutaan tekemään ihmistieteissä Ihmistä ja hänen toimintaansa ja ajattelua ei voi aina ennakoida!

11 1. Ideavaihe ”Ajatukset kasaan”
Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tutkimus on eri vaiheineen luova prosessi Hyvä tutkimuksen aihe on hyvän tutkimuksen alku!

12 Hyvän aiheen etsimisessä omasta uteliaisuudesta ja tiedon halusta on hyötyä!
Terveystutkimuksen kohteita ja teemoja löytyy varmasti jo ihan tavallisesta arkielämästä ja lähipiiristäsi

13 Aihetta valitessasi kannattaa pohtia sitä, miksi juuri kyseinen aihe sinua kiinnostaa
Aivoriihi ja mind map-tyylinen työskentely helpottaa aiheen valinnassa ja rajauksessa

14 Varottavaa… Älä valitse aihetta, joka on liian laaja tutkimusaiheeksi (esim. suomalaisten nuorten terveys tai suomalainen yhteiskunta) Älä valitse aihetta, josta ei löydy lähdekirjallisuutta Älä valitse aihetta, joka ei avaudu sinulle tai joka ei selkiydy alustavan tarkastelun aikana Vältä liian emotionaalisia aihepiirejä Vältä myös aiheita, jotka edellyttävät sinulta aivan uusien, aikaa vievien taitojen hankkimista

15 2. Sitoutuminen eli tutkimusongelman asettaminen
Tärkeää on pohtia sitä, mitä tutkitaan ja mihin asiaan/ilmiöön halutaan saada vastauksia Tutkimusongelma kannattaa alkuvaiheessa hajottaa ja muotoilla selkeiksi kysymyksiksi

16 Esimerkki tutkimusongelmasta
Lukiolaisten mielenterveys Mitä asioita kuuluu mielenterveyteen? Mitä mielenterveys tarkoittaa? Onko poikien ja tyttöjen kokemukset omasta mielenterveydestä erilaisia? Onko koulumenestys yhteydessä lukiolaisten mielenterveyteen? Eroaako oman koulun oppilaiden mielenterveyden kokemukset muiden suomalaisten lukiolaisten kokemuksista? Onko lukiolaisen perheellä ja perhetaustalla yhteyttä tai merkitystä kokemukseen omasta mielenterveydestä?

17 Tutkimukselle voidaan asettaa myös hypoteeseja
Hypoteesi tarkoittaa mahdollisia ennakoituja ratkaisuja tai selityksiä asetettuihin tutkimusongelmiin

18 2. Sitoutuminen…jatkuu Tutkimusmenetelmien ja tutkimusasetelman valinta
Tutkimusongelma määrittää pitkälti, millaisia tutkimuksellisia menetelmiä tutkimuksessa käytetään Tutkimustyyppejä ovat kvantitatiivinen (määrällinen) ja kvalitatiivinen (laadullinen) tutkimus

19 Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ovat lähestymistapoja, joita on vaikea tarkkarajaisesti erottaa toisistaan Ne ovatkin toisiaan täydentäviä lähestymistapoja

20 Molempia tapoja voidaan käyttää rinnakkain, kvantitatiivinen tutkimusvaihe voi edeltää kvalitatiivista vaihetta jne. Yksinkertaistettuna kvantitatiivinen tutkimus käsittelee numeroita ja kvalitatiivinen merkityksiä, mutta ne eivät ole kuitenkaan toistensa vastakohtia!

21 Diassa 14 oli esimerkki tutkimusongelmasta, Nuorten mielenterveys
Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkitaan esimerkiksi ihmisten kokemuksia ja ajatuksia jostain tietystä aiheesta Tulokset ovat siis tilastojen sijaan kuvauksia ja tulkintoja Esimerkkinä ollut tutkimusongelma sopii siis laadulliseen tutkimusotteeseen

22 Määrällinen tutkimusmenetelmä soveltuu tutkimuksiin, joissa halutaan numeraalisesti kuvailla jotakin asiaa tai kuvailla, missä määrin joku asia on muuttunut tai missä määrin jokin asia vaikuttaa johonkin toiseen asiaan. Tavoitteena on siis selittää ihmisen toimintaa numeraalisesti, kausaalisesti ja teknisesti Kausaalisuus tarkoittaa sitä, että aineistosta etsitään syy-seuraussuhteita

23 Vielä kerraten; kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus
Kvantitatiivinen-Tilastoanalyysit Kvalitatiivinen-Tekstin tulkinta/Laajempi ymmärrys Toisiaan täydentäviä menetelmiä!

24 3. Toteuttaminen eli Tutkimusaineiston hankinta
Kerätäänkö aineisto itse vain käytetäänkö valmiita aineistoja? Mikä on tai ketkä ovat tutkimuksen kohteena? Millainen aikaulottuvuus tarvitaan? Pitkittäistutkimus Poikittaistutkimus

25 Mitä tutkimusmetodia käytetään?
Paljonko tutkittavia tarvitaan? Miten tutkittavat tavoitetaan? Miten tutkittavilta pyydetään suostumus tutkimukseen?

26 Terveystutkimuksen aineisto
Terveystutkimuksen aineistoa voi kerätä Kyselyillä (kyselylomake) Haastatteluilla (yksilö- tai ryhmä) Havainnoinnilla Mittauksilla ja testeillä Lisäksi voidaan käyttää valmiita aineistoja (tilastot, rekisterit jne.)

27 4. Kirjoittaminen eli Aineiston analysointi
Kun tutkijalla on aineisto kasassa, voi hän aloittaa aineiston analysoinnin Aineiston analysoinnin tavoitteena on kuvaaminen, selittäminen ja ymmärtäminen Usein kaikki ed. näkökulmat ovat käytössä samassa tutkimuksessa

28 5. Tiedottaminen eli tulosten raportointi
Tutkimusraportin kirjoittaminen alkaa jo tutkimuksen alkuvaiheessa Tutkimusraportin sisältöön kuuluvat Tiivistelmä Johdanto Tutkimusongelma Tutkimusmenetelmät Tutkimustulokset Pohdinta Kirjallisuuslähteet Mahdolliset liitteet

29 Mitä hiotumpi tutkimusteksti on, sitä uskottavamman vaikutuksen se herättää (teksti kokonaisuudessaan, kirjoitusvirheet, ulkoasu jne.) Toisaalta huonosti tehtyä tutkimusta ei pelasta edes hyvin kirjoitettu tutkimusraportti…

30 Kaksi kultaista käsitettä…
Tutkimuksen Realibiliteetti eli luotettavuus Tutkimuksen Validiteetti eli pätevyys

31 Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta
Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. Eli mittauksen tai tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia Mikäli kaksi eri tutkijaa toistaa tutkimuksen samalla tavoin ja päätyy vielä samaan tulokseen, voidaan tutkimuksen tulosta pitää reliaabelina

32 Tutkimuksen validius tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata Esimerkiksi onko kyselylomakkeen kysymykset yksiselitteisiä, ymmärtääkö vastaaja kysymyksen jne.

33 Lähteet Hirsjärvi, S. ym. 2004. Tutki ja kirjoita. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. Vilkka, H Tutki ja kehitä. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. Hakala, J. T Graduopas.Tampere: Tammer-Paino Oy.


Lataa ppt "TE 3- Terveys ja tutkimus Kansio 2 Otavan Opiston nettilukio"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google