Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MITÄ ON TYÖTOVERUUS? , S & A -päivät

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MITÄ ON TYÖTOVERUUS? , S & A -päivät"— Esityksen transkriptio:

1 MITÄ ON TYÖTOVERUUS? 4.-5.9.2008, S & A -päivät
Helsingin Messukeskuksessa. Seminaari MITÄ ON TYÖTOVERUUS? Torstaina , klo Kouluttaja: FM, logonomi Paula Hjelt-Putilin/ Assertum © Paula Hjelt-Putilin Tämän aineiston kaikenlainen kopioiminen, jäljentäminen ja levittäminen on kielletty, muutoin kuin tekijänoikeuden haltijan kanssa sovitulla tavalla ja sovitussa laajuudessa tekijänoikeuslain muuttamista koskevan ja voimaan astuneen lain 821/2005 nojalla. Assertum, Itämerenkatu 34 A, Helsinki,

2 TYÖPAIKKAKIUSAAMIEN JA EPÄASIALLINEN KOHTELU
Uhkailu, huutaminen Perättömien juorujen ja asioiden levittäminen Maineen mustaaminen Häirintä ja epäasiallinen kohtelu Loukkaaminen, nolaaminen Nöyryyttäminen, väheksyminen, alistaminen, kiusaaminen Työsuhteen vähättely Työn tärkeyden, ammattitaidon ja työssä suoriutumisen vähättely ja mitätöinti Työsuoritusten jatkuva arvostelu Työn ja työtehtävien hankaloittaminen ja estäminen Turha puuttuminen Mielipiteen esittämisen estäminen Kuuntelemisen puute Kyttääminen Epäilyn osoitukset Virheiden etsiminen ja/ tai niiden tekemiseen johdattaminen Mielipiteiden sivuuttaminen Negatiivinen palaute Negatiivinen sanallinen ja sanaton viestintä Myönteisen palautteen puute USEUS, TOISTUVUUS, JATKUVUUS. TARKOITUKSENA KIUSAAMISEN AVULLA SAVUSTAA TOINEN ULOS TAI HAITATA TOISTA, ILMAN LAILLISIA OIKEELLISIA JA ASIALLISIA PERUSTEITA.

3 RAKENTAVA TIIMI, PALAVERI JA YHTEISTYÖ
Yhteinen tavoite ja tavoitetietoinen työskentely Yhteistyöhalu Yhteistyökyky Yhteistyötä kilpailun sijasta Yhteiset pelisäännöt ja niiden noudattaminen Yhteinen tavoite itsekkäiden tarkoitusperien edelle Selkeä tehtäväjako ja odotuksista viestiminen Rohkaisu, ansaittu kiitos, tuki ja avoin palaute Yhteyden luominen ja kyky tasoittaa tunteita Kykyä sovittelevaan asioiden käsittelyyn Riittävä tarkkailu ja kommentointi Kyky laukaista ja lieventää jännityksiä Kyky säädellä viestintää ja itseä viestijänä © Paula Hjelt-Putilin

4 OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Ilmaista mielipide tai ehdotus. Pitää puheenvuoro. Kuunnella ja tulla kuulluksi. Ymmärtää. Kysyä. Oikeus perusteltuun palautteeseen. Saada totuudenmukainen muistio. Saada riittävän varhaisessa vaiheessa tieto palavereiden tai keskustelujen tarkoituksesta, kestosta ja niihin valmistautumisesta. Peräytyä kunniallisesti kasvojaan menettämättä. Toimia harkitsevasti ja maltillisesti. Esittää puheenvuoro tiiviisti ja selkeästi. Kuunnella keskeyttämättä. Esittää eriävä mielipide oikeaan aikaan. Pyytää mielipidettä. Toimia rehellisesti. Edistää neuvottelun tuloksellisuutta. Ylläpitää myönteistä viestintäilmastoa. © Paula Hjelt-Putilin Assertum, Itämerenkatu 34 A, Helsinki,

5 ON MYÖS OIKEUS Tulla kohdelluksi kunnioituksella
Tulla otetuksi vakavasti Asettaa omat prioriteettinsa Pyytää ja ilmaista, mitä haluaa Sanoa ´ei´ ilman syyllisyyttä Saada se, mistä maksaa Tehdä virheitä Pitää puoliaan, vaikka muut kokisivat sen epämukavaksi Olla pitämättä puoliaan © Paula Hjelt-Putilin Assertum, Itämerenkatu 34 A, Helsinki,

6 RAKENTAVA PALAUTE KOHTAAVA VIESTINTÄ Avoin sanaton viestintä.
Kysymyksiä ja kuunteleminen. Keskittyminen – läsnäolo. Tilaa olla hiljaa ja kypsytellä palautetta. Rakenteet – missä vaiheessa kokonaisuutta ja miten paljon palautetta – palautteen rajaaminen. Millä sanoilla? Konkreettista. Yksiselitteistä. Ymmärrettävää. Empatia. ARVIOIDAAN TYÖROOLIA (mieluiten tekijä itse), EI PERSOONAA, TAI PERSOONAA VAIN VAROVASTI. 3. TEKOA TAI SUORITUSTA ARVIOITAESSA MINÄ -VIESTIT © Paula Hjelt-Putilin Assertum, Itämerenkatu 34 A, Helsinki,

7 MITÄ TAPAHTUU PALAUTTEEN VASTAANOTTAJASSA?
ROOLI HALU Palautteen Palautteeseen PELKO PUOLUSTUS- MEKANISMIT Millä vahvistaa halua ? ja Millä lieventää pelkoa ? © Paula Hjelt-Putilin

8 RAKENTAVA PALAUTE KOHTAAVA VIESTINTÄ Avoin sanaton viestintä.
Kysymyksiä ja kuunteleminen. Keskittyminen – läsnäolo. Tilaa olla hiljaa ja kypsytellä palautetta. Rakenteet – missä vaiheessa kokonaisuutta ja miten paljon palautetta – palautteen rajaaminen. Millä sanoilla? Konkreettista. Yksiselitteistä. Ymmärrettävää. Empatia. ARVIOIDAAN TYÖROOLIA (mieluiten tekijä itse), EI PERSOONAA, TAI PERSOONAA VAIN VAROVASTI. 3. TEKOA TAI SUORITUSTA ARVIOITAESSA MINÄ -VIESTIT © Paula Hjelt-Putilin

9 TEHOKAS RYHMÄÄN VAIKUTTAMINEN
Hyvä käsitys ryhmän käsittelemästä asiasta. Kyky organisoida jäsentynyt keskustelu r:ssä. Avoimuus. Aktiivinen osallistuminen. Demokraattisuus ja konsultatiivisuus. Hyvä puhetaito. Toisten kunnioittaminen ja herkkyys toisia kohtaan. Hillitty käyttäytyminen ja kyky itsekontrolliin. Kyky nähdä asiat useasta eri näkökulmasta. Rohkaisu ja kiittäminen, ei itselle kunniaa toisten sanomisista ja tekemisistä. Luottamuksen osoittaminen ryhmää kohtaan. © Paula Hjelt-Putilin Assertum, Itämerenkatu 34 A, Helsinki,

10 KIELENKÄYTTÖ Täsmällisyys, tarkkuus, selkeys, yksiselitteisyys.
Käytä ymmärrettäviä sanoja ja ilmaisuja. Käytä riittävän lyhyitä lauseita. Käytä yksinkertaisia lauserakenteita. Havainnollista esimerkein. Käytä suoraa ilmaisutapaa epäsuoran sijasta. Siisti, korrekti, yleiskielinen puhekieli. Vältä leimaavaa ja kielteistä kielenkäyttöä. © Paula Hjelt-Putilin Assertum, Itämerenkatu 34 A, Helsinki,

11 KIELENKÄYTTÖ ON VAIKUTTAVAA
Tosiasioita ja informaatiota viestittäessä Mielipiteitä, asenteita ja arvoja ilmaistessa Merkitykset mahdollista ilmaista tarkasti ja täsmällisesti Perustellessa, todistellessa ja muuten argumentoidessa Käsitteiden, erityisesti abstraktien käsitteiden ilmaisussa Periaatteiden esiin tuonnissa Tavoitteiden esiin tuonnissa Sääntöjen esittämisessä ja selvittämisessä ja sanallisessa sääntelyssä Ohjeissa, komennoissa ja käskyissä Menettely- ja toimintatapoja esiin tuodessa © Paula Hjelt-Putilin Assertum, Itämerenkatu 34 A, Helsinki,

12 SANATON VIESTINTÄ 1. Eleet, ilmeet, liikkeet ja asennot = kinesiikka
2. Äänellinen ilmaisu = paralingvistiikka. 3. Fyysinen olemus. 4. Kosketuskäyttäytyminen = haptiikka. 5. Tilaan, etäisyyteen, suuntaan ja taso- eroihin liittyvä viestintä = proksemiikka. 6. Ajan käyttö viestinnässä = kronemiikka. 7. Esineet, aineet ja varusteet viestinnässä = artefaktit. © Paula Hjelt-Putilin Assertum, Itämerenkatu 34 A, Helsinki,

13 SANATON VIESTINTÄ ON VAIKUTTAVAA
Tunteiden ja emootioiden välittämisessä Asenteiden ilmaisemisessa Mieltymysten ilmaisemisessa Henkilösuhteiden ilmaisemisessa Kontaktin luomisessa Ensivaikutelman luomisessa Persoonallisuuden ja henkilökuvan välittämisessä Valta-, status- ja roolierojen välittämisessä Ristiriitatilanteissa Kriisitilanteissa Sanallisen viestinnän tehostamisessa, säätelyssä ja täydentämisessä Sanallisen viestinnän korvaamisessa © Paula Hjelt-Putilin Assertum, Itämerenkatu 34 A, Helsinki,

14 ILMAPIIRITEKIJÖITÄ Avoimuus. Luottamus. Sosiaalinen tuki.
Ihmisten välinen lämpö/ välittäminen. Korkeat suoritustavoitteet. © Paula Hjelt-Putilin Assertum, Itämerenkatu 34 A, Helsinki,

15 RISTIRIITA BRILHART & GALANES, 1995 Ristiriita on ilmaistu kamppailu vähintään kahden toisistaan riippuvaisen osapuolen välillä, joilla näyttää olevan yhteen sopimattomia päämääriä, niukkoja resursseja ja toista osapuolta häiritseviä seikkoja tavoitteisiin pyrkimisessä. © Paula Hjelt-Putilin Assertum, Itämerenkatu 34 A, Helsinki,

16 RISTIRIITA VOI OLLA Asiaristiriita, sisäsyntyinen
Affektiivinen, asian ulkopuolisista syistä johtuva ristiriita - valtaristiriidat, tykkäämiset, - ei- tykkäämiset Toimenpide- tai menettelytaparistiriita Tasa-arvo- tai painoarvoristiriita © Paula Hjelt-Putilin Assertum, Itämerenkatu 34 A, Helsinki,

17 RISTIRIITOJEN HAITTOJA JA ETUJA
- + Voi aiheuttaa pahoja tunteita ryhmän jäsenissä Voi vähentää koheesiota, varsinkin liian kauan kestäessään tai käsitellessään henkilökohtaisia hyökkäyksiä Voi hajottaa ryhmän Voi saada aikaan sekä ihmisten että asioiden parempaa ymmärtämistä Voi kohottaa jäsenten motivaatiota Voi tuottaa parempia päätöksiä Voi lisätä jäsenten välistä koheesiota © Paula Hjelt-Putilin Assertum, Itämerenkatu 34 A, Helsinki,

18 RISTIRIITOJEN RATKAISUTYYLIT
Brilhart - Galanes, 1995 Korkea A k s ä s y e t r t t ä i y i t v y i m n i e n n e n Kilpailu Yhteistyö Kompromissi Välttely Mukautuvuus Matala Yhteistoiminnallinen käyttäytyminen Korkea © Paula Hjelt-Putilin Assertum, Itämerenkatu 34 A, Helsinki,

19 SUORA, AVOIN JA KUNNIOITTAVA VIESTINTÄ
Vastaa spontaanisti Puhuu keskustelevalla, mutta kuitenkin kiinteällä ja kuuluvalla äänellä Ylläpitää katsekontaktia Keskittyy puhuessaan pääasiaan Ilmaisee mielipiteensä ja tunteensa avoimesti ja varmasti Arvostaa itseään yhtä paljon kuin muitakin On valmistautunut kuuntelemaan muiden näkökantoja Ei loukkaa ja vahingoita sen enempää toisia kuin itseään © Paula Hjelt-Putilin Assertum, Itämerenkatu 34 A, Helsinki,

20 EPÄSUORA, EPÄAVOIN JA EPÄ- LUOTTAMUSTA KOKEVA VIESTINTÄ
Epäröi, kiertelee, puhuu vältellen Puhuu pehmeästi Katsoo poispäin Taipumusta liikehtiä hermostuneesti Välttää aihetta Ilmaisee olevansa samaa mieltä henkilökohtaisista tunteistaan ja eri mieltä olemisistaan huolimatta Ei ilmaise mielipiteitään Ei arvosta itseään yhtä paljon kuin muita Varmuuden puutetta Vahingoittaa itseään välttäessään mahdollisuuksia loukata muita © Paula Hjelt-Putilin Assertum, Itämerenkatu 34 A, Helsinki,

21 TYÖTOVERUUTTA JA ASIALLISTA VUOROVAIKUTUSTA HAITTAAVAT:
Välinpitämättömyys Pakeneminen, vetäytyminen ja välttely Hyökkääminen ja aggressiivisuus Selittely (perustelun sijasta) Mökötys ja tehtävistä kieltäytyminen Marttyyrius Piikittely, ivallisuus ja vihjailu Vähättely, mitätöinti, ylimielisyys Takanapäin puhuminen Nöyryyttäminen, häpäisy (myös huumorin varjolla) Suora ja tarkoituksellinen loukkaaminen ja haavoittaminen Alistaminen © Paula Hjelt-Putilin Assertum, Itämerenkatu 34 A, Helsinki,

22 TYÖTOVERUUTTA JA ASIALLISTA VUOROVAIKUTUSTA EDISTÄVÄT:
Assertiivinen asenne ja tahdikas puolensa pitäminen Oikea erimielisyys Virheiden myöntäminen ja korjaaminen Ristiriitojen rakentava käsittely Aggressioiden rakentava käsittely Erilaisuuden hyväksyminen Kuunteleva ja ymmärtämään pyrkivä asenne © Paula Hjelt-Putilin Assertum, Itämerenkatu 34 A, Helsinki,

23 KUINKA KOHTELEN TOISIA ?
Hyvyys Reiluus Oikeudenmukaisuus Rehellisyys Kunniallisuus Järkevyys Kohtuullisuus Kauneus © Paula Hjelt-Putilin Assertum, Itämerenkatu 34 A, Helsinki,


Lataa ppt "MITÄ ON TYÖTOVERUUS? , S & A -päivät"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google