Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ohjeita kevään 2013 sähköiseen yhteishakuun

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ohjeita kevään 2013 sähköiseen yhteishakuun"— Esityksen transkriptio:

1 Ohjeita kevään 2013 sähköiseen yhteishakuun

2 Kevään yhteishaku: Nettihaku – missä ja milloin?
Hakuaika Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo Joustavan valinnan liitteet sekä musiikki-, tanssi- ja liikunta-alan lisälomakkeet palautettava hakuajan loppuun mennessä suoraan oppilaitokseen

3 Kevään 2013 yhteishaku Nettihakulomake paperihakemusta helpompi täyttää -> vähemmän virheitä ja puutteita Paperisen hakulomakkeen (pdf) voi tulostaa osoitteesta Paperisen hakulomakkeen täyttöohjeet löytyvät Koulutusoppaasta Hakulomakkeiden on oltava perillä Opetushallituksessa hakuajan loppuun mennessä (klo 16.15) osoitteessa: Ohjaus- ja neuvontapalvelut Opetushallitus PL 380 00531 Helsinki

4 Minne hakea? Yhteishaussa on mukana nuorille tarkoitettu ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus sekä kotitalousopetus Kevään 2013 koulutustarjontaan voi tutustua nettihaun demossa marraskuusta lähtien ( Koulutusoppaan avulla (ilmestyy joulukuussa) Koulutusnetissä (

5 Terveydelliset seikat ammatilliseen koulutukseen haettaessa
Ammatinvalintaan vaikuttavat terveydelliset seikat on otettava huomioon hakutoiveita pohdittaessa Uuden lainsäädännön myötä (951/2011) tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia täsmennetään Terveydentilavaatimuksista määrätään tutkintojen perusteissa (lista päivitetään syksyn aikana Koulutusnettiin) Lähtökohtana on se, että hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle Opiskelijaksi ei voida kuitenkaan ottaa henkilöä joka ei ole terveydentilaltaan/toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin/harjoitteluun Hakijoita pyydetään nettihaussa ilmoittamaan, täyttävätkö he opinnoissa edellytettävät terveydelliset vaatimukset – jos hakijan ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, oppilaitos voi pyytää hakijalta tarkempia terveydentilatietoja arvioidakseen sen, pystyykö hakija suoriutumaan opinnoista

6 Hakuohjeita 1/3 Hakemista voi harjoitella nettihaun demoversiossa joka aukeaa marraskuun alussa osoitteessa Oppilas voi täyttää varsinaisen hakemuksen hakuaikana kotona tai koulussa ohjatusti opo-tunnilla Opinto-ohjaaja voi seurata omien oppilaidensa hakeutumista KOULUTA –järjestelmästä, jos oppilaan perustiedot on siirretty rekisteriin  mahdollisuus hakemusten tarkistamiseen

7 Hakuohjeita 2/3 Hallintolain soveltaminen: Sähköistä hakemusta ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista Itse haku ei edellytä huoltajan allekirjoitusta Oppilaitos voi järjestää huoltajan kuulemisen parhaaksi katsomallaan tavalla, esim. täytetyn hakemuksen tulostaminen huoltajalle ja allekirjoituksen pyytäminen huoltajalta

8 Hakuohjeita 3/3 Kodin ja koulun yhteistyö tärkeää!
Keskustelut opon, vanhemman ja oppilaan kesken Opinto-ohjaajan tulee vanhemman tiedustellessa kertoa oppilaan hakukohteet

9 Miten haetaan? Yhteishaussa voi hakea enintään viiteen koulutukseen
Peruskoulun päättäneet hakevat pk-pohjaisiin koulutuksiin tai er-pohjaisiin koulutuksiin (peruskoulupohjaisiin erityisryhmiin) Pk-pohjaiset ovat peruskoulupohjaisia koulutuksia Er-pohjaiset koulutukset erityisryhmiä, jotka tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville oppilaille

10 Hakutoivejärjestys Hakutoivejärjestys on sitova – hakuajan päätyttyä toiveita ei voi muuttaa Ensimmäisestä ja toisesta ammatillisesta hakutoiveesta saa pisteitä Hakija saa kutsun kokeisiin valintakoeryhmän ylimmältä hakutoiveelta, johon hakijan pisteet riittävät Valinta aina ylimpään hakutoiveeseen, johon hakijan pisteet riittävät -> alimmat hakutoiveet peruuntuvat eikä hakija voi tulla valituksi niihin, vaikka pisteet olisivat riittäneet

11 Millä todistuksella haetaan?
Opiskelijaksi ottamisessa käytetään perusopetuksen päättötodistusta Peruskoulun päättävältä hakijalta ei kysytä hakuvaiheessa arvosanoja, ellei hän hae pääsykokeelliseen koulutukseen Pääsykokeelliseen koulutukseen hakeva täyttää hakemukseen arvosanat välitodistuksestaan ”Yhdeksännen luokan oppilaalle tulee antaa tarvittaessa jatko- opintoihin pyrkimistä varten välitodistus, jossa oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättötodistuksessa” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 kohta 8.3)

12 Hakeminen musiikki-, tanssi- tai liikunta-alalle
Musiikki-, tanssi- tai liikunta-alalle hakevan tulee täyttää yhteishaun hakemuksen lisäksi mahdollisesti myös oppilaitoksen oma lisätietolomake -> Hakijan tulee tarkistaa oppilaitoksen nettisivuilta, vaatiiko oppilaitos lisätietolomakkeen täyttämistä Lomakkeen voi usein tulostaa oppilaitoksen nettisivuilta ja se pitää toimittaa suoraan oppilaitokseen hakuaikana

13 Joustava valinta 1/2 Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella valita enintään 30 % kuhunkin ammatillisen peruskoulutuksen valintayksikköön otettavista opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta Hakijan erityisiä henkilökohtaisia syitä voivat olla esim. terveydelliset syyt, sosiaaliset syyt, ym. Joustavalla valinnalla voi hakea kaikkiin ammatillisen koulutuksen hakutoiveisiin

14 Joustava valinta 2/2 Joustavan valinnan perustelut (lääkärintodistukset, koulutodistukset ym.) ja kopio hakulomakkeesta toimitettava hakuaikana suoraan oppilaitokseen Joustavan valinnan perustelut voi halutessaan kirjoittaa valmiille joustavan valinnan lisälomakkeelle, joka löytyy osoitteesta Kaikki ulkomaisella todistuksella hakevat ja oppivelvollisuuden keskeyttäneet hakevat joustavasti (myös lukiokoulutukseen) -> Hakijan toimitettava koulu- tai erotodistuksensa suoraan oppilaitokseen

15 Hakutoiveiden muuttaminen 1/2
Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana Muutoksen voi tehdä ainoastaan hakija (ei siis opo eikä hakijan huoltaja) Hakutoivemuutos tehdään lähettämällä hakutoivemuutospyyntö hakijan omasta hakemukseen merkitystä sähköpostiosoitteesta osoitteeseen (jos hakijalla ei ole sähköpostiosoitetta, muutoksen voi lähettää myös faksilla tai kirjeitse Opetushallituksen Ohjaus- ja neuvontapalveluihin) Hakija saa aina kuittauksen sähköpostiinsa, kun muutos on tehty hakemukseen HUOM! Sähköposti ei ole kirjattu kirje

16 Hakutoiveiden muuttaminen 2/2
Jos hakija tekee hakutoivemuutoksen, muutospyynnössä on mainittava Hakijan nimi Hakemusnumero Uudet hakutoiveet selkeästi lopullisessa järjestyksessä Henkilötunnusta ei saa ilmoittaa sähköpostissa

17 Muiden tietojen muuttaminen
Opo voi korjata tarvittaessa hakijan henkilötietoja tai virheellisiä arvosanatietoja KOULUTAan Hakijan kannattaa ilmoittaa yhteystietomuutokset opinto-ohjaajalle tai Opetushallitukseen mahdollisimman nopeasti, jotta uusi tieto saadaan korjattua rekisteriin ajoissa HUOM! Arvosanamuutokset tulee ilmoittaa klo mennessä, jotta ne huomioidaan kokeeseen kutsumisessa HUOM! Arvosanamuutokset (ja muut mahdolliset muutokset) tulee ilmoittaa 3.6. klo mennessä, jotta ne huomioidaan lopullisessa valinnassa

18 Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet 1/3
Kokeet järjestetään Jos koulutukseen järjestetään pääsy-, soveltuvuus- tai kielikoe, kutsu kokeeseen lähetetään hakijalle kirjeitse alkaen Pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin kutsutaan koulutuksen järjestäjän päättämä määrä hakijoita (esim. 3 kertaa aloituspaikat) valintakoeryhmittäin Jos hakija hakee useampaan saman valintakoeryhmän hakutoiveeseen (esim. sosiaali- ja terveysalan pt), hänet kutsutaan kokeeseen ylimpään hakutoiveeseen, johon hänen pisteensä riittävät. Hakijan saama koetulos siirtyy myös kaikkiin

19 Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet 2/3
Mikä on valintakoeryhmä? Ryhmä niistä koulutuksista, jotka käyttävät opiskelijavalinnassaan samaa pääsy- ja soveltuvuuskoetulosta HUOM! Seuraaviin tutkintoihin huomioidaan vain koulutuksen järjestäjän oma koe: käsi- ja taideteollisuusalan pt, audiovisuaalisen viestinnän pt, kuvallisen ilmaisun pt, tanssialan pt, musiikkialan pt ja liikunnanohjauksen pt

20 Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet 3/3
Hakija kutsutaan kielikokeeseen, jos oppilaitos järjestää kielikokeen ja hakijan äidinkieli on muu kuin koulutuksen opetuskieli 1. Jos hakija hakee useampaan kielikokeelliseen koulutukseen, hän saa kutsun ylimmän hakutoiveen kielikokeeseen, josta hakija saa tuloksen myös muihin kielikokeellisiin hakutoiveisiin Hylätyn pääsykoetuloksen tai kielikoetuloksen saanut hakija ei voi tulla hakutoiveeseen hyväksytyksi

21 Opiskelijaksi ottaminen: Ammatilliset perustutkinnot ja kotitalousopetus 1/2
A opiskelijaksi ottamisen perusteista (167/2002, 1248/2003, 772/2006) Hakijat valitaan saamansa pistemäärän ja hakutoivejärjestyksen perusteella, pisteet koostuvat seuraavista: perusopetuksen suorittaminen hakuvuonna tai lisäopetuksen oppimäärän suorittaminen, valmentavan/ohjaavan/valmistavan koulutuksen suorittaminen jne. yleinen koulumenestys (asetuksessa huomioitavat arvosanat) painotettavat arvosanat (ei koske yo-pohjaista) yleinen työkokemus 1. tai 2. ammatillinen hakutoive vähemmistösukupuoli (alle 30% hakijoista) mahdolliset pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet aiemmat opinnot, muut lisänäytöt (musiikki-, tanssi- ja liikunta-alalla)

22 Opiskelijaksi ottaminen: Ammatilliset perustutkinnot ja kotitalousopetus 2/2
Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavasti: Hakutoivejärjestys Mahdollinen pääsy- tai soveltuvuuskokeen pistemäärä Sukupuolen perusteella annettujen pisteiden määrä Yleinen koulumenestys Seuraavien oppiaineiden aritmeettinen keskiarvo: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja terveystieto Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet hakijat otetaan sattumanvaraisessa järjestyksessä.

23 Opiskelijaksi ottaminen lukioon 1/2
A opiskelijaksi ottamisen perusteista (856/2006) Perusopetuksen päättötodistuksen keskiarvon perusteella Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti perusopetuksen päättötodistuksen oppiaineiden (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantieto) arvosanojen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä Koulutuksen järjestäjä voi lisäksi päättää, että Keskiarvoa laskettaessa painotetaan joitakin lukion opetussuunnitelmassa painotettavia arvosanoja ja/tai käytetään keskiarvon lisäksi pääsy- ja soveltuvuuskokeita ja/tai huomioidaan keskiarvon lisäksi muuta koulutusta, harrastuksia tai muita näyttöjä. Koulutuksen järjestäjä voi asettaa keskiarvorajan lukioon valittaville.

24 Opiskelijaksi ottaminen lukioon 2/2
Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavasti: 1. Hakutoivejärjestys 2. Seuraavien oppiaineiden aritmeettinen keskiarvo: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto, maantieto, liikunta, käsityö, kotitalous, musiikki ja kuvataide Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet hakijat otetaan sattumanvaraisessa järjestyksessä.

25 Opiskelijavalintojen tulokset
Hyväksymiskirjeet opiskelijaksi valituille postitetaan aikaisintaan Tiedon valinnasta antaa koulutuksen järjestäjä Jälkiohjauskirjeet ilman opiskelupaikkaa jääneille postitetaan myös aikaisintaan HUOM! Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään

26 Lisätietoa ja ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakuun liittyvää neuvontaa
Yhteishaun ohjaus- ja neuvontapalvelut Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: Palveluaika arkisin klo 9-13 Faksi: Postiosoite: Ohjaus- ja neuvontapalvelut Opetushallitus PL 380 00531 Helsinki


Lataa ppt "Ohjeita kevään 2013 sähköiseen yhteishakuun"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google