Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Metropolian arvot Esimiesten tieto- ja tukipaketti arvokeskusteluihin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Metropolian arvot Esimiesten tieto- ja tukipaketti arvokeskusteluihin."— Esityksen transkriptio:

1 Metropolian arvot Esimiesten tieto- ja tukipaketti arvokeskusteluihin.
”Arvoissa on kaikkein tärkeintä se, mitä oikeasti tehdään. Sanat ja teot kuuluvat yhteen.”

2 Mitä arvot ovat ja miksi ne ovat työyhteisössä tärkeitä?
Arvot ovat osa strategialähtöistä toimintaa. Ne ohjaavat toimintaamme kohti vision toteutumista. Arvot muodostavat työyhteisön kivijalan. Arvot ovat periaatteita, joiden mukaan työyhteisö toimii, ja jotka kertovat, mitä työyhteisö edustaa. Arvot ovat työyhteisön kuva (identiteetti): ne heijastuvat aina työyhteisön kulttuurissa; olivat ne sitten eksplisiittisiä ja/tai implisiittisiä. Arvot osoittavat, mitä työyhteisö pitää oikeana/vääränä, mitä tavoiteltavana/vältettävänä (toiminnan johdonmukaisuus). Jos yhteisö määrittelee arvonsa julkisesti, on tärkeää, että arvot näkyvät yrityksen toiminnassa. Julkilausutut arvot ovat uskottavia vain, jos puheet ja teot kohtaavat toisensa. Arvot toimivat työyhteisön johtamisen välineenä ja ”kompassina” – auttavat päätöksenteossa valinta- ja – priorisointitilanteissa.

3 Arvojen määrittely Metropoliassa

4 Miten arvot Metropoliassa määriteltiin?
Metropolian arvojen määrittelyyn osallistui koko Metropolian työyhteisö: henkilökunta ja opiskelijat Arvojen määrittely toteutettiin vaiheittain: Vaihe I: Verkkohaastattelu Haastattelu toteutettiin Fountain Parkin verkkotyökalulla. Linkki verkkohaastatteluun julkaistiin koko henkilökunnalle ja kaikille opiskelijoille Tuubissa. Vaihe II: Arvojen jatkotyöstö yksiköissä ja METKAssa Ensimmäisen vaiheen materiaali jaettiin kaikkiin yksiköihin jatkotyöstettäväksi. Kunkin yksikön toivottiin tuottavan 4-6 ehdotusta Metropolian arvoiksi (auki kirjoitettuina ja konkretisoituina). Vaihe III: Arvojen työstö pienryhmässä Toisessa vaiheessa syntynyt arvomateriaali työstettiin pienryhmässä, johon henkilökunta sai ilmoittautua mukaan ja jonka kokoonpano arvottiin. Pienryhmässä oli mukana: 2 edustajaa kustakin henkilöstöryhmästä: •    esimiehet •    opetushenkilöstö •    muu henkilöstö 2 opiskelijaedustajaa opiskelijakunta METKAn esittämänä.

5 Metropolian arvot 5

6 Metropolian arvot Asiantuntijuus on intohimomme
Arvostamme asiantuntijuutta ja suhtaudumme siihen intohimoisesti. Asiantuntijuuteen kuuluu myös oman toimintamme ja ympäröivän yhteiskunnan jatkuva kehittäminen. Haluamme uudistua määrätietoisesti, vahvistaa omaa toimintaamme ja luoda kunnianhimoisen, henkilökunnasta ja opiskelijoista muodostuvan korkeakouluyhteisön.

7 Metropolian arvot Korkea laatu on lähtökohtamme
Kaikki toimintamme – on kyseessä sitten tuotteemme tai toimintatapamme – tähtää korkeaan laatuun. Tähän tavoitteeseen pääsemme parhaiten hyvällä yhteistyöllä oman organisaatiomme sisällä ja ympäröi- vän yhteiskunnan kanssa. Huipputulokset syntyvät yhdessä tekemisestä.

8 Metropolian arvot Yhteisöllisyys on voimamme
Arvostamme toisiamme, luotamme toisiimme ja kohtelemme toisiamme tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Edistämme dialogia, mistä syntyy yhteinen ymmärrys korkeakoulu- yhteisöstämme ja sen tavoitteista.

9 Metropolian arvot Avoimuus on toimintatapamme
Yhteisömme avoimuus on keskeinen osa laadukasta työ- ja opiskelukulttuuriamme. Tiedonvälityksemme on avointa ja tekemämme päätökset ovat meidän kaikkien saatavilla. Avoimuus tarkoittaa meille myös halua käydä ennakoivaa, joustavaa ja avointa dialogia ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

10 Arvojen toiminnallistaminen Tavoite: arvot näkyväksi osaksi arjen toimintaa.

11 Arvojen vieminen käytäntöön etenee vaiheittain, monin erilaisin toimenpitein
Arvot ja strategia kulkevat ”käsi kädessä” Arvopohdintoja käydään samaan aikaan kun tehdään strategiatyötä; strategia kuvaa, miten aiomme saavuttaa omat päämäärämme ja tahtotilamme, arvot kuvaavat tapaa, jolla haluamme työtämme tehdä. Arvoja viestitään monipuolisesti talon sisällä ja suhteessa sidosryhmiin Johdon ja henkilöstön keskustelutilaisuudet, sisäiset foorumit, Metropooli, huoneentaulut, arvo-oppaat jne. Arvoviestintä ei ole vain Metropolian viestintäyksikön tehtävä, vaan koko Metropolian johdon ja esimiesten tehtävä. Arvokeskusteluja käydään vaiheittain ja usealla eri tasolla Keskustelut alkavat yhtä aikaa sekä yksikkökohtaisilla pienryhmäkeskusteluilla että Metropolia-tasoisilla arvotyöpajoilla(2 x ½ pv joulukuussa ja tammi/helmikuun vaihteessa, viimeksi arvokeskusteluja käydään yksilötasolla osana tavoite- ja kehityskeskusteluja. Arvot nivotaan systemaattiseksi osaksi henkilöstöjohtamisen käytänteitä. Arvot linkitetään tiiviiksi osaksi Metropolian tavoite- ja kehityskeskustelu-, rekrytointi- ja perehdyttämiskäytänteitä. Arvojen mukaista toimintaa tullaan seuraamaan, arvioimaan ja palkitsemaan. Arvot nivotaan myös osaksi johdon ja esimiesten valmennus- ja kehittämisohjelmaa - Metropolia Akatemiaa.

12 Aikataulu keskeisistä toimenpiteistä
Toimintasuunnitelma tavoitteet, aikataulu, työryhmä esitelty jorylle Esimiesten tieto- ja tukipaketti arvokeskusteluun postitus esimiehille Arvot esimiesfoorumeissa 30.10 27.11. Arvot johdon ja henkilöstön keskustelutilaisuuksissa 15.9 3.12. Arvokeskustelut pienryhmäkeskustelut Arvokeskustelut -arvotyöpajat (2 x ½ pv) alustava pvm 16.12. tammi/helmikuun vaihde Arvot osaksi henkilöstöjohtamisen käytäntöjä - Tavoite- ja kehityskeskustelut Arvot osaksi strategiaa ja Metropolia Akatemiaa syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu kesäkuu Metropolia Ammattikorkeakoulu 12 12

13 Arvokeskustelut - miksi, missä ja miten?
Miksi arvokeskusteluja käydään? Työyhteisön keskusteluilla etsitään arvoille tulkintaa ja keskeisiä sisältöjä: mitä arvot merkitsevät oman työmme ja oman työyhteisömme kannalta? Onko toimintatapamme arvojen mukaista? jne. Missä arvokeskustelua käydään? Arvokeskustelua käydään useilla eri tasoilla, mm.: Yksilötasoisena pohdintana. Tulosalue-/tulosyksikkökohtaisina jne. pienryhmäkeskusteluina. Metropolian yhteisissä arvotyöpajoissa. Tavoite- ja kehityskeskustelut ovat erinomaisia kahdenvälisiä arvokeskustelutilanteita. Miten arvoista keskustellaan? Arvokeskustelujen ”pelin henki” on avoin, innostava ja osallistava. Oma asenteesi vaikuttaa kaikkien keskustelijoiden asenteeseen! Arvokeskusteluja käydään osallistavin ja innovatiivisin menetelmin. Muista, että parhaimmissa arvopohdinnoissa on mukana sekä käytännön järkeä että tunteita, sillä arvot ankkuroivat aina sekä järkeen että tunteeseen!

14 Metropolia Ammattikorkeakoulu
Arvopohdintaa Asiantuntijuus on intohimomme. Arvostamme asiantuntijuutta ja suhtaudumme siihen intohimoisesti. Asiantuntijuuteen kuuluu myös oman toimintamme ja ympäröivän yhteiskunnan jatkuva kehittäminen. Haluamme uudistua määrätietoisesti, vahvistaa omaa toimintaamme ja luoda kunnianhimoisen, henkilökunnasta ja opiskelijoista muodostuvan korkeakouluyhteisön. Pohdittavaksi: - Mitä asiantuntijuus tarkoittaa meidän työssämme? Miten asiantuntijuus näkyy työyhteisössämme? Ovatko kaikki asiantuntijoita? Millainen on hyvä asiantuntija? jne Konkretiaa arvoille löytyy meidän kaikkien omasta työhistoriasta. Mieti, mitä kokemuksia sinulla on tilanteista, joissa arvo on toteutunut tavoitellulla tavalla? Pohdi, miten arvot voisivat näkyä omassa työpäivässäsi. Metropolia Ammattikorkeakoulu

15 Arvopohdintaa Korkea laatu on lähtökohtamme.
Kaikki toimintamme – on kyseessä sitten tuotteemme tai toimintatapamme – tähtää korkeaan laatuun. Tähän tavoitteeseen pääsemme parhaiten hyvällä yhteistyöllä oman organisaatiomme sisällä ja ympäröi- vän yhteiskunnan kanssa. Huipputulokset syntyvät yhdessä tekemisestä. Pohdittavaksi: - Mitä korkea laatu tarkoittaa meidän työssämme? - Voidaanko laatua mitata ja todentaa? - Miten laatua voidaan parantaa? - Onko korkea laatu aina paras ratkaisu? - Vai riittääkö meille kyllin hyvä? jne Konkretiaa arvoille löytyy meidän kaikkien omasta työhistoriasta. Mieti, mitä kokemuksia sinulla on tilanteista, joissa arvo on toteutunut tavoitellulla tavalla? Pohdi, miten arvot voisivat näkyä omassa työpäivässäsi?

16 Arvopohdintaa Yhteisöllisyys on voimamme.
Arvostamme toisiamme, luotamme toisiimme ja kohtelemme toisiamme tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Edistämme dialogia, mistä syntyy yhteinen ymmärrys korkeakoulu- yhteisöstämme ja sen tavoitteista. Pohdittavaksi: - Mikä on yhteisöllisyyttä? - Miten yhteisöllisyys näkyy Metropoliassa ja omassa työyksikössämme? - Ketkä kuuluvat yhteisöömme? - Yhteisöllisyys vai yksilöllisyys? - Miten yhteisöllisyyttä voidaan lisätä? jne Konkretiaa arvoille löytyy meidän kaikkien omasta työhistoriasta. Mieti, mitä kokemuksia sinulla on tilanteista, joissa arvo on toteutunut tavoitellulla tavalla? Pohdi, miten arvot voisivat näkyä omassa työpäivässäsi?

17 Arvopohdintaa Avoimuus on toimintatapamme.
Yhteisömme avoimuus on keskeinen osa laadukasta työ- ja opiskelukulttuuriamme. Tiedonvälityksemme on avointa ja tekemämme päätökset ovat meidän kaikkien saatavilla. Avoimuus tarkoittaa meille myös halua käydä ennakoivaa, joustavaa ja avointa dialogia ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Pohdittavaksi: - Mitä avoimuus tarkoittaa meidän työyhteisössämme? - Onko avoimuudella rajoja? Millaisia? Missä tapauksissa? - Onko avoimuus aina positiivista? Onko asiatonta avoimuutta? Miten voin omalta osaltani lisätä avoimuutta? jne Konkretiaa arvoille löytyy meidän kaikkien omasta työhistoriasta. Mieti mitä kokemuksia sinulla on tilanteista, joissa arvo on toteutunut tavoitellulla tavalla? Pohdi, miten arvot voisivat näkyä omassa työpäivässäsi?

18 Arvokeskustelua pienryhmässä - Esimerkki pienryhmäkeskusteluun
Yksilönä: kirjoita ensin ajatuksesi paperille Pohdi, mitä tavoiteltavat arvot sinulle tarkoittavat? Mieti, mitä kokemuksia sinulla on tilanteista, joissa arvot ovat toteutuneet tavoitelluilla tavoilla? Pohdi, miten tavoiteltavat arvot parhaimmillaan näyttäytyisivät omassa päivittäisessä toiminnassasi? Pienryhmässä: Kertokaa kukin vuorollanne omista pohdinnoistanne. Tehkää yhteenveto tavoiteltavista toimintatavoista fläpille. Ryhmätöiden purku: Jokainen pienryhmä esittelee tuotoksensa toisille pienryhmille, joka jälkeen valitaan yhdessä 3-5 tärkeintä tavoiteltavaa toimintatapaa. (= ”näiden mukaan haluamme arkipäivässämme toimia”) Konkreettisten toimenpiteiden suunnittelu: Pohtikaa yhdessä konkreettisia ehdotuksia käytännön toimenpiteiksi: mitä tavoitellut 3-5 toimintatapaa meiltä edellyttävät? nykyisen toiminnan vahvistamista? toiminnan uudistamista (ja poisoppimista)? Mitkä ehdotukset käytännön toimenpiteiksi voidaan ottaa käyttöön heti? Mitä toimenpiteet vaativat enemmän aikaa?

19 Arvokeskustelua arvotyöpajoissa
Arvotyöpajojen osallistujat: 30-50 henkeä/arvotyöpaja eri puolilta organisaatiota; esimiehiä voi velvoittaa, muiden osallistuminen on vapaaehtoista Arvotyöpajojen idea: Arvotyöpajat tarjoavat tilaisuuksia kysyä, keskustella ja pohtia. Arvotyöpajoissa arvoille luodaan Metropolia-tasoista yhteistä ajattelua, pelisääntöjä ja yhteisiä toivottuja toimintamalleja. Esimiehet saavat työpajoista sisältöä ja mallia omiin pienryhmäkeskusteluihin. Arvotyöpajojen työtapa: Työtapana ovat osallistavat ja innovatiiviset menetelmät. Tavoitellaan innostusta, sitoutumista ja yhteisöllistä kokemusta (”Metropolia spirittiä”) Arvotyöpajojen toteutus: 2 x ½ pv- työpajaa, jotka muuten identtisiä, paitsi että molemmissa yksi työstettävä erityistehtävä. Ensimmäinen arvotyöpaja järjestetään joulukuussa (alustava pvm 16.12), toinen työpaja tammi-helmikuun vaihteessa. Arvotyöpajojen ohjaajina/fasilitaattoreina toimivat Novetos Oy:n kokeneet ”arvokeskusteluttajat”.

20 Arvokeskustelua arvotyöpajoissa -luonnos arvotyöpajojen ohjelmarakenteesta ja tuotoksista
Metropolian johdon puheenvuoro Mitä tavoittelemme arvoilla? Kokemuksia muualta. –Virikeluento /Novetos Oy Learning Café –työskentely. Jokaisen arvon osalta kaksi kysymystä: Millainen käyttäytyminen on tämän arvon mukaista? Millainen käyttäytyminen on tämän arvon vastaista? Päivän erityisteeman käsittely ”Visuaalinen arvomatka” Näkemys tulevaisuudesta. Mistä luovumme? Mitä vahvistamme? Dokumentoidut tuotokset arvotyöpajoista: Välittömiä tuotoksia: työpajojen yhteenvedot kiteytettyinä, dia-word -aineisto & työkirja, jonka avulla arvot työstetään arkeen. Arvotyöpajoissa keskustelujen kautta luodut merkitykset ”ilmennetään” luovin keinoin: tuotoksina musiikkia, tarinateatteria. ja muuta tunteisiin vetoavaa aineistoa.


Lataa ppt "Metropolian arvot Esimiesten tieto- ja tukipaketti arvokeskusteluihin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google