Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MITÄ HYÖTYÄ ON LIIKETOIMINTASUUNNITELMASTA ?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MITÄ HYÖTYÄ ON LIIKETOIMINTASUUNNITELMASTA ?"— Esityksen transkriptio:

1 MITÄ HYÖTYÄ ON LIIKETOIMINTASUUNNITELMASTA ?
Tarjoaa yksinkertaisen rungon ja etenemistavan yritystoiminnan suunnittelulle Johdattaa hahmottamaan yrityskokonaisuutta sekä toiminnallisesti että ajallisesti ( markkinointia, tuotteita, tuotekehitystä, tuotantoa, henkilöstöä ja toiminnan organisointia, kannattavuutta ja rahoitusta) Pakottaa miettimään kysyntää, asiakkaita, kilpailua, tavoitteita, toimintaperiaatteita, tehokkuutta, taloudellisuutta jne. Tarjoaa mahdollisuuden testata ideat paperilla. Tulevan toiminnan haasteet ja riskit voivat tulla esille jo etukäteen Viestittää yrityksen ajatukset tulevasta toiminnasta sidosryhmille Sisäisiä tekijöitä

2 MILLOIN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA KANNATTAA LAATIA ?
Yrityksen suunnitteluvaiheessa Suunniteltaessa jo toiminnassa olevan yrityksen kehittämistä Yrityksen vuosisuunnittelun yhteydessä Uusille urille lähdettäessä ( uusia tuoteideoita harkittaessa, tavoiteltaessa uusia asiakasryhmiä, laajennettaessa uusille markkina-alueille, suunniteltaessa yrityksen toiminnan laajentumista ) Muutosvaiheessa ( kriisitilanteessa, omistajan tai johdon vaihtuessa, ostettaessa uutta liiketoimintaa, yhtiöitettäessä liiketoiminta-alueita ) Sisäisiä tekijöitä

3 MILLAINEN ON HYVÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ?
Selkeä, tiivis, oleelliseen keskittyvä Looginen, johdonmukainen Tehty yrityksen omista lähtökohdista, ei vain rahoittajaa varten Yrityksen johdon oma näkemys Ennakoi tulevaisuutta, ei vain kuvaile tätä päivää Asiallinen ja realistinen Ei peittele riskejä, vaan tunnistaa ja varautuu niihin Pohjautuu yrittäjän tieto – taitoon tulevasta toimialasta Sisäisiä tekijöitä

4 OY YRITYS AB Liiketoimintasuunnitelma Sisäisiä tekijöitä

5 Sisäisiä tekijöitä SISÄLLYSLUETTELO Liikeidea Liikeideamatriisi Riskit
Yrityksen perustiedot Yrittäjäominaisuudet Tuote / Palvelu Asiakkaat Kilpailijat Tuotteen / Palvelun lisäarvo Taloudellinen arvo Markkinointi Tuotteen tai palvelun tarve Kilpailutilanne Kysyntä PR-toiminta Kansainvälistyminen Menestyksen mittarit Riskit Kehittämiskohteet Toimialan näkymät SWOT-analyysi Sisäisiä tekijöitä

6 LIIKEIDEA MITÄ TEET ? KENELLE TEET? MITEN TEET ? Sisäisiä tekijöitä

7 LIIKEIDEAMATRIISI Sisäisiä tekijöitä Imago
minkälaisen mielikuvan asiakkaasi saa yrityksestäsi? Tarve / hyöty asiakkaalle esim. mihin tarpeeseen yritys toiminnallaan vastaa ja mitä ongelmia se poistaa ? Asiakkaat / asiakasryhmät ketä ? missä ? millaisia ? Tuotteet / palvelut Tapa toimia = yrityksen perusfilosofia ? Meillä tehdään näin. Mitä yrittäjä itse tekee mitä töitä palkataan tekemään työntekijöitä, mitkä työt teetetään yrityksen ulkopuolella esim. alihankintana ? Voimavarat /fyysiset esim. voimakastahtoinen, ennakkoluuloton, itsevarma Sisäisiä tekijöitä Voimavarat / taloudelliset esim. henkilöstö, rahoitus, toimitilat, koneet ja laitteet Voimavarat / henkiset esim. elämäntilanne, riskinotto- ja paineensietokyky, yrittäjähenkisyys

8 PERUSTIEDOT YRITYKSESTÄ
Mitä aiot tehdä ja miten ? Mitä tuotantovälineitä ja muita yritystoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisia välineitä käytät ? Mieti, missä aiot omaa yritystoimintaasi harjoittaa ? Missä toimitilasi ovat ja millaiset toimitilasi ovat ? Kuka olet ja onko sinulla henkilökuntaa ? Yhteystiedot Sisäisiä tekijöitä

9 YRITTÄJÄOMINAISUUDET
Onko sinusta yrittäjäksi ? Mitä osaat, missä olet hyvä ? Mieti itseäsi tässä ja nyt. Mieti oletko yrittäjätyyppiä ja minkälaista ? Osaatko toimia yrittäjänä? Tunnetko tarpeeksi erilaisia asioita yritystoiminnan pyörittämisestä ? Osaatko myydä ja markkinoida ? Miten aiot ansaita rahaa ? Mitkä ovat sinun vahvat ja heikot puolesi ? Totta kai sinusta on, mutta kerro, mihin tämä uskomuksesi perustuu ! TEE SWOT-ANALYYSI Sisäisiä tekijöitä

10 TUOTE / PALVELU Kerro, mikä on tuotteesi tai tarjoamasi palvelu ?
Mitä ainutlaatuista / erinomaista siinä on kilpailijoihin vastaaviin tuotteisiin/palveluihin verrattuna ? Miten valmistat tuotteesi tai tarjoat palvelusi ? Mitä etua tai hyötyä tuotteesta/palvelusta on asiakkaalle ? Sisäisiä tekijöitä

11 YRITYKSESI ASIAKKAAT Kartoita asiakkaasi ja nimeä tarkemmin kuka / ketkä ovat asiakkaitasi ? Ryhmittele asiakkaasi esim. iän, sukupuolen, asuinpaikan jne. mukaan. Valitse nyt itsellesi 3-5 tärkeintä asiakasta tai asiakasryhmää ja keskity heihin. Missä mahdolliset asiakkaasi fyysisesti ovat ? Mitkä ovat heidän ostotottumuksensa ? Mikäli asiakkaasi on yritys, selvitä ketkä tuotteesi todelliset käyttäjät ja ostajat. Sisäisiä tekijöitä

12 YRITYKSESI KILPAILIJAT
Melkein aina sinulla tulee olemaan kilpailijoita, vaikket sitä uskoisikaan. Siis mieti, kuka / ketkä ovat sinun kilpailijoitasi ? Kuinka paljon löydät heitä ? Keskity 3 – 5 tärkeimpään kilpailijaasi. Mitkä ovat heidän vahvat / heikot puolensa ? Mikä on heidän tuotteiden/ palveluiden hinta- / laatusuhde ? Miten uskot kilpailijoidesi reagoivan sinun tullessasi markkinoille ? Onko mahdollista ajatella jonkinlaista yhteistyön, verkoston luomista kilpailijoiden kanssa ? Sisäisiä tekijöitä

13 TUOTTEEN / PALVELUN LISÄARVO
Kun mietit yrittäjäksi lähtemistä, sinun on hyvä muistaa, ettei hinnalla kannata lähteä kilpailemaan aloittavana yrittäjänä. Siispä mieti, mitä etua tai hyötyä tuotteestasi on asiakkaallesi ? Mitä lisäarvoa tuote antaa ? Tuoko se ratkaisun asiakkaasi ongelmaan ? Tällöin asiakkaasi on valmis jopa maksamaan sinun tuotteestasi kalliimman hinnan, sillä asiakkaat korostavat tänä päivänä laatua ja pitkäkestoista asiakassuhdetta. Sisäisiä tekijöitä

14 TALOUDELLINEN ARVO Mieti huolellisesti mitä yritystoiminnan aloittaminen maksaa, onko toimintasi taloudellisesti kannattavaa ja miten aiot rahoittaa toimintasi ? Miten tuotteesi / palvelusi hinta muodostuu ? Voit joutua tarkastelemaan uudelleen jo aikaisempia kohtia, esim. onko asiakkaita tarpeeksi, voitko aloittaa toimintasi pienemmissä toimitiloissa, miten suuri alkuvarasto tarvitaan, onko sinulla koneita, laitteita ja rahaa sijoitettavaksi yritykseen jne. Muista, kukaan ei lopulta tiedä mitä huominen tuo tullessaan. Varaudu aina laskelmissasi yritystoimintaan ensimmäisten kuukausien aikana tarvittavan rahoituksen, käyttöpääoman riittävyydestä, vaikka luvut näyttäisivätkin sen jälkeen hurjilta. Sisäisiä tekijöitä

15 MARKKINOINTI Mieti, minkälainen markkinatilanne on olemassa ja miten se tulee kehittymään omalla toimialallasi. Mieti, mitä markkinointikeinoja aiot käyttää tuodessasi oman tuotteesi markkinoille ? Onko kilpailu kovaa ? Miltä vaikuttaa kilpailijoiden markkinointi ja mainonta ? Miten paljon aiot käyttää rahaa markkinointiin ? Keskity 3 –5 tärkeimpään asiakkaasi ja kilpailijaasi alkuvaiheessa. Sisäisiä tekijöitä

16 TUOTTEEN TAI PALVELUN TARVE
Asiakkaan tarpeiden tietäminen on menestyksellisen markkinoinnin edellytys. Mikä on se tarve, jonka tyydyttämiseksi tuotteesi / palvelusi ostetaan ? Onko markkinoilla jo olemassa vastaavia tuotteita ? Mitä ne ovat ? Edellyttääkö tuotteesi, että ostajien on muutettava nykyisiä ostotottumuksiaan ? Onko asiakkaiden tarve jatkuvaa vai ajoittaista esim. vuodenaikojen tai suhdanteiden mukaan ? Onko sinulla tiedossa seikkoja, jotka saattavat vaikuttaa tarpeen muuttumiseen ? Sisäisiä tekijöitä

17 KILPAILUTILANNE Analysoi kilpailutilannetta hieman syvemmin.
Ketkä ovat merkittävimmät kilpailijasi ? Mitkä ovat heidän vahvat ja heikot puolensa ja miten ne asettuvat suhteessa omiin vahvuuksiisi ja heikkouksiisi ? Millaisia ovat kilpailijoiden toimintatavat ? Millaisia ovat kilpailijoiden markkinaosuudet ja kuka on menettämässä asemiaan ja kuka nousussa ? Mitä kilpailukeinoja he käyttävät ? Miten he markkinoivat ja mainostavat ? Onko markkinoille tulossa uusia kilpailijoita? Mitkä ovat 3 tärkeintä tekijää, joiden varassa aiot menestyä kilpailussa ? Sisäisiä tekijöitä

18 KYSYNTÄ Mitkä tekijät määrittävät tuotteesi/palvelusi kysynnän ?
Kuinka suuri on omia tuotteitasi/palveluitasi vastaavien tuotteiden/palveluiden tarjonta tällä hetkellä suunnittelemallasi toiminta-alueella ? Mikä on vastaavien tuotteiden merkitys ? Miten kysyntä mahdollisesti muuttuu lähivuosina ja miksi ? Millaista markkinaosuutta tavoittelet ja millä perusteella uskot siihen pääseväsi ? Sisäisiä tekijöitä

19 ONKO ASIAKKAASI TYYTYVÄINEN, PR-TOIMINTA
Minkälainen sinun yrityksesi imago on ? Miten pidät huolta, että yrityskuvasi pysyy asiakkaiden silmissä aina hyvänä, kiinnostavana? Sinun on hyvä pitää mielessä, että tyytyväinen asiakas on yrityksesi paras valttikortti. Sinun on syytä tehdä jatkuvasti asiakastyytyväisyysmittauksia, analyysejä, vaikka se tuntuisi ajan hukalta. Käytä hyödyksesi markkinatutkimusta Sisäisiä tekijöitä

20 KANSAINVÄLISTYMINEN Mikäli aikomuksesi on lähteä joskus mukaan kansainväliseen kaupan käyntiin, on sinun syytä pysähtyä hetkeksi miettimään myös näitä asioita. Miten aiot päästä kansainvälisille markkinoille, mitä apuvälineitä tarvitset ? Riittääkö kielitaito ? Paljonko tulee maksamaan erilaiset luvat, tullit ja muut logistiikkapalvelut ? Tiedätkö mihin sinun pitää / kannattaa ottaa yhteyttä, kun aloitat suunnitella kansainvälistymistä ? Sisäisiä tekijöitä

21 MENESTYKSEN MITTARIT Olet aika lopussa liiketoimintasuunnitelman teossa, eikä se niin vaikeata ole ollut. Jouduitpa vielä kerran miettimään asioita. Minkälaiset tavoitteet asetat itsellesi menestyäksesi yrittäjänä markkinoilla ? Miten tulet pitämään yllä hyvää laatua koko ajan ? Asiakkaat tyytyväisinä, henkilökunnan motivoituneena ja itsesi tyytyväisenä yrittäjänä, mietipä sitä. Sisäisiä tekijöitä

22 RISKIT Yrittämiseen liittyy aina riskejä.
Mieti, minkälaisia riskejä sisältyy yritystoimintasi aloittamiseen niin oman itsesi kannalta kuin yrityksesi kannalta ? Joitakin riskejä voit vakuuttaa. Miten näitä riskejä voisi mielestäsi pienentää tai jopa poistaa kokonaan ? Oletko riskinotto- ja riskinkantokykyinen ? Sisäisiä tekijöitä

23 KEHITTÄMISKOHTEET Yritystoiminta ja kuten sinä itse yrittäjänä tarvitsette myös jatkuvaa kehittämistä. Miten aiot kehittää itseäsi ja yritystäsi tulevaisuudessa ? Missä asioissa uskot tarvitsevasi esim. jatkokoulutusta, neuvonantaja-apua, jne. ? Sisäisiä tekijöitä

24 TOIMIALAN NÄKYMÄT Sitten hieman visiointia ja analysointia.
Mieti, minkälaista on toimialasi kehitys nyt ja tulevaisuudessa. Miten maailma muuttuu. Miten sinä itse muutut ja miten kaikki tulee vaikuttamaan alaan ja sinuun itseesi ? Toimialoista saat paljon tietoa esim. TE-keskuksen toimialabarometreista, eri elinkeinotahojen tuottamista julkaisuista, tutkimuksista ja keskustelemalla eri ihmisten kanssa. Pääasia, että visioit tulevaisuuttasi ja toimialaasi ainakin 5 vuoden päähän, missä olet ja minkälainen aiot olla. Sisäisiä tekijöitä

25 SWOT-ANALYYSI vahvuudet heikkoudet mahdollisuudet uhat
Sisäisiä tekijöitä


Lataa ppt "MITÄ HYÖTYÄ ON LIIKETOIMINTASUUNNITELMASTA ?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google