Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opettajan työ ja työaika

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opettajan työ ja työaika"— Esityksen transkriptio:

1 Opettajan työ ja työaika

2 Peruskoulun opettajan työ
Peruskoulun opettajan työ oppitunnit valmistelu- ja jälkityöt yhteissuunnittelu kodin ja koulun yhteistyö arviointityö valvonnat neuvonpidot kasvatustyön suunnittelu tukiopetus tapahtumien suunnittelu oppilas- työpäivät opetuksen kehittäminen kerhotyö aineryhmä- työskentely suunnittelu- ja kehittämistyö opettajan- kokoukset lisätehtävät erityistehtävät 0-2 kehittämis- päivää 3 koulutus- ja suunnittelu- päivää ehtojen suoritus- päivä MKo

3 Opettajan työaika Opetusvelvollisuus työaika Yt-aika
NOPE Opettajan työaika Opetusvelvollisuus työaika Yt-aika Oppilastyöpäivät 190 Muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuvat itsenäisyyspäivä, loppiainen, vapunpäivä ovat työjärjestyksen mukaisia palkallisia päiviä Veso-päivät yhteensä 3x6h Lisäksi enintään 2x6h kehittämispäivää Maksetaan päiväpalkka vakiintunut käytäntö OVTES OSIO A 28 §, OSIO B § MKo

4 OVTES OSIO B L1 L2 L3, YOLTES -LIITE 11 §, 49 §
NOPE Opetusvelvollisuus Peruskoulu Esiluokanopettaja 23 Luokanopettaja 24 Erityisopettaja 24 Erityisluokanopettaja 22 Aineenopettaja 18-24 Lukio Lehtori 16-23 Tuntiopettaja 18-23 OVTES OSIO B L1 L2 L3, YOLTES -LIITE 11 §, 49 § MKo

5 Lehtorin opetusvelvollisuus OVTES
Lehtorin opetusvelvollisuus OVTES Perus-koulu Lukio äidinkieli ja kirjallisuus, myös suomi/ruotsi toisena kielenä 18 16 toinen kotimainen kieli, vieras kieli, myös vieraskielisten oppilaiden äidinkieli 20 19, 18* matematiikka, fysiikka, kemia, kuvataide, musiikki 21 tietotekniikka 19 uskonto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, biologia, maantieto 23 filosofia, psykologia - kotitalous 22 terveystieto kaupalliset aineet tekstiilityö, tekninen työ, oppilaanohjaus 24 maa- ja metsätalous ja puutarhanhoito liikunta muu OVTES OSIO B L1 7 §; L2 3 § *)A1–2- ja B1-kielessä MKo

6 Painotettu opetusvelvollisuus
Lasketaan luokkaopetustunneista Pyöristetään kokonaisluvuiksi Opetusvelvollisuuden ollessa yhtä lähellä kahta lukua pyöristetään alaspäin Esim. peruskoulun lehtori 14 luokkatuntia äidinkieltä, opv 18 6 luokkatuntia historiaa, opv 23 2 tuntia kirjaston hoitoa (ei vaikuta painotukseen)

7 Yhteissuunnittelutyö
NOPE Yhteissuunnittelutyö Peruskoulu 3 tuntia viikossa Lukio 2-5 tuntia kahdessa viikossa KSV:n yleiskirje A21/1985 Yhteissuunnittelu on koulun opettajille annettu väline oman koulun toiminnan kehittämiseen. Yhteissuunnittelu korostaa jokaisen koulun opettajan vastuuta koulun toiminnasta ja sen kautta rehtorilla on yhdessä opettajan kanssa mahdollisuus koulun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. koulun rehtori on yhteissuunnittelun käynnistäjä ja vireillä pitäjä, jolla on myös seurantavelvollisuus ja vastuu yhteissuunnittelusta. Yhteissuunnitteluaika on tarkoitettu käytettäväksi sellaiseen opettajien väliseen yhteistyöhön ja koulun kehittämistoimintaan, joka paikallisesti koetaan tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Tämän johdosta ei ole tarkoituksenmukaista valtakunnallisesti antaa sen sisältöä sitovia ohjeita. Seuraavassa on yhteenvedonomaisesti selvitetty mihin yhteissuunnitteluaikaa on tuntikehystä kokeilleissa kouluissa katsottu tarkoituksenmukaiseksi käyttää. Erityisesti yläasteella oppiaineryhmätyöskentely on tarpeen koulun tavoitteiden saavuttamiseksi. Asiasisällöltään oppiaineryhmätyöskentely on kohdistunut integraatiokysymyksiin, yhteisiin kokeisiin, oppiaineksen rytmitys- ja käsittelytapaan, opetusmateriaali- ja menetelmäkysymyksiin jne. Yhteissuunnittelu on opettajan opetustuntien ulkopuolella tehtävää koulun kehittämistyötä, joka voidaan käyttää paitsi edellä mainittuun oppiainekohtaiseen ryhmätyöskentelyyn - kahden tai useamman opettajan yhteistyönä tapahtuvaan opetuksen suunnitteluun, koulun kasvatustyön suunnitteluun, koulun toimintaan liittyvien tapahtumien, juhlien, retkien ym. suunnitteluun - yhteistyöhön muiden koulujen tai päiväkotien opettajien kanssa, yhteistyöhön koulupsykologin, koulukuraattorin, terveydenhuoltohenkilöiden tai muiden viranomaisten kanssa oppilasasioissa - yhteistyöhön oppilaiden huoltajien kanssa. Joskin yhteissuunnittelun tarkoituksena on koulun yhteisvastuullinen kehittäminen, niin opettaja voi yhteissuunnitteluajan puitteissa yksinäänkin tehdä koulun toiminnan kehittämiseen liittyviä suunnittelu- ja valmistelutöitä. Omien oppituntien suunnittelu, valmistelu- ja jälkityö ei luonnollisesti ole yhteissuunnittelutyötä. Soveltamisohje KT:n yleiskirje A 17/1986: Ala-asteen ja erityisopetuksen yhteissuunnittelussa tulisi korostaa kodin ja koulun välinen yhteistyö. OVTES OSIO B L1 6 §, L2 2 §, L3 3 §; YOLTES-LIITE 14 §, 48 § MKo

8 Yhteissuunnittelutyö
NOPE Yhteissuunnittelutyö Yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa Koulun kasvatustyön suunnittelu Opettajien välinen yhteistyö Opettajankokoukset Oppiainekohtainen ryhmätyöskentely Opetuksen suunnittelu Koulun tapahtumien, juhlien, retkien ym. suunnittelu Yhteistyö muiden koulujen tai päiväkotien opettajien kanssa Yhteistyö koulupsykologin, koulukuraattorin, terveydenhuoltohenkilöiden tai muiden viranomaisten kanssa oppilasasioissa Yt ei kuulu lukujärjestykseen KT YLEISKIRJE 6/2005 LIITE 2 JA A21/85 MKo

9 Yhteissuunnittelutyö
Painopistealueet, resursointi ja toteuttaminen päätetään yhdessä opettajien kanssa koulun lukuvuoden toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työt on voitava tehdä sopimuksen mukaisen tuntimäärän puitteissa. Kodin ja koulun välisen yhteistyön tulisi korostua erityisesti esiopetuksen, vuosiluokkien 1-6 ja erityisopetuksen opettajien yhteissuunnittelutyössä. Opettajankokoukset kuuluvat yhteissuunnittelutyöaikaan. Viikoittain pidettävät kaikkia koskevat yhteistyökokoukset eivät kuitenkaan ole järjestelmän tarkoitus. Yhteissuunnittelutöitä voi tehdä muuallakin kuin koululla ja kokouksissa. Opettaja voi yksinäänkin tehdä koulun toiminnan kehittämiseen liittyviä suunnittelu- ja valmistelutöitä.

10 Yhteissuunnittelutyö Espoon ohjeistus
Tunti 1: Strategiatyö, opetussuunnitelmatyö, opetussuunnitelman arviointi, EFQM-arviointi, koulun itsearviointi, koulun kehittäminen sekä koulun toimintakulttuurin kehittäminen ja ylläpito. Tällä tunnilla opettajat kokoontuvat yllä mainittujen yhteisten asioiden käsittelyyn. Tätä tuntia voidaan käyttää myös koko henkilökunnan kokouksiin, kuten yhteistoiminnan mukaisiin työpaikkakokouksiin.

11 Yhteissuunnittelutyö Espoon ohjeistus
Tunnit 2 ja 3: Näitä tunteja ei merkitä kiinteänä lukujärjestykseen, vaan ne käytetään yhteistyöosapuolten sopimina aikoina. Toisella näistä tunneista jokainen opettaja tekee opetuksen yhteiseen suunnitteluun kuuluvia asioita. Näitä ovat pedagogiset ja opetussuunnitelmalliset palaverit, koulun projektit, luokka- asteiden opettajien yhteiset palaverit, aineenopettajien yhteiset palaverit sekä koulun teemaviikkojen suunnittelu. Kolmas tunti on ns. henkilötasoista luottotyöaikaa, joka käytetään muuhun yhteistyöhön, kuten kodin ja koulun yhteistyöhön ja sen kehittämiseen, oppilashuollon kehittämiseen, asiantuntijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön, niveltämiseen päiväkodon ja/tai ala-yläkoulun kanssa. Luottotyöaikana käytettyä yhteissuunnitteluaikaa on joskus tarkoituksenmukaista väliaikaisesti ajoittaa joustavasti.

12 Yhteissuunnittelutyö Espoon ohjeistus
Yhteissuunnittelutyöaikaan eivät kuulu: hallinnolliset kokoukset ovtes:sissä mainitut eritystehtävät ja välitunnit, koska ne ovat muutenkin palkallista työaikaa arviointikeskustelut, jos todistus korvataan niillä ohr:ään osallistuminen jos siellä käsitellään omien oppilaiden asioita

13 Virkavapaudet

14 Virkavapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta Kokonaan tai osittain Palkattomana tai palkallisena Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Harkinnanvarainen Myöntäminen ja palkallisuus työnantajan harkinnassa Henkilöstön yhdenmukainen kohtelu Kunnan omat periaatepäätökset

15 www.oaj.fi > jäsensivut
Virkavapaa Lakeihin perustuvia Perhevapaat Opintovapaa Virka- ja työehtosopimuksiin perustuvia Sairausloma Reservin kertausharjoitus ja väestönsuojelukoulutus 50- ja 60-vuotispäivä Oma vihkiäispäivä tai parisuhteen rekisteröimispäivä Lähiomaisen hautajaispäivä Kutsuntapäivä Työnantajan määräämä terveydenhoidollinen tutkimus ym. Välttämätön lääkärissä tai lääkärin määräämässä tutkimuksessa käynti > jäsensivut

16 Palkallisia Alkukarensseja! Sairausloma Äitiysvapaa 72 arkipäivää
NOPE Palkallisia Alkukarensseja! Sairausloma Palkallinen aika riippuu sopimuksesta Äitiysvapaa 72 arkipäivää Tilapäinen hoitovapaa 3 kalenteri- tai työpäivää Reservin kertausharjoitus ja väestönsuojelukoulutus 50- ja 60-vuotispäivä Oma vihkiäispäivä tai parisuhteen rekisteröimispäivä Lähiomaisen hautajaispäivä Kutsuntapäivä Työnantajan määräämä terveydenhoidollinen tutkimus ym. Välttämätön lääkärissä tai lääkärin määräämässä tutkimuksessa käynti MKo

17 Palkattomia Erityisäitiysvapaa Äitiysvapaa 72 arkipäivän jälkeen
NOPE Palkattomia Erityisäitiysvapaa Äitiysvapaa 72 arkipäivän jälkeen Isyysvapaa Vanhempainvapaa Valtion ves: ottoäidin 72 ensimmäistä ap. palkallinen Hoitovapaa Tilapäinen hoitovapaa Palkka 3 ensimmäiseltä päivältä Poissaolo pakottavista perhesyistä Opintovapaa Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat yleensä Mm. vuorotteluvapaa MKo

18 OVTES A 33 §, KVTES V 1–5 §, YOLTES 16 §, EKTES 20 §, EKAKKTES 16 §
NOPE Sairausloma Sairastumisilmoitus viipymättä esimiehelle Työnantajan ohjeet siitä miten ilmoitetaan Hyväksyttävä lääkärintodistus tai muu selvitys KVTES: muu selvitys enintään viisi päivää Esimies voi perustellusta syystä aina vaatia lääkärintodistuksen Viimeistään sairastumisilmoituksen yhteydessä Kaikki lääkärintodistukseen merkityt työkyvyttömyyspäivät ovat sairauslomapäiviä Poikkeus: Oppilaitoksen kesäkeskeytysajaksi ei ole pakko hakea virkavapaata OVTES A 33 §, KVTES V 1–5 §, YOLTES 16 §, EKTES 20 §, EKAKKTES 16 § MKo


Lataa ppt "Opettajan työ ja työaika"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google