Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Varojen jakaminen ja velkojainsuoja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Varojen jakaminen ja velkojainsuoja"— Esityksen transkriptio:

1 Varojen jakaminen ja velkojainsuoja
Lapin yliopisto professori Seppo Villa

2 professori Seppo Villa
Tavat jakaa varoja 1. Voitonjako (osinko) 2. Vapaan oman pääoman rahaston jakaminen 3. Osakepääoman alentaminen (OYL 14 luku) 4. Vararahaston ja ylikurssirahaston jakaminen (OYLvpL 13 §) 5. Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen 6. Yhtiön purkaminen ja rekisteristä poistaminen 7. Yksimielisten osakkeenomistajien tekemä päätös professori Seppo Villa

3 professori Seppo Villa
Tavat jakaa varoja Lisäksi huomioon otettavaa Vapaata omaa pääomaa voidaan siis jakaa myös muulla tavalla kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella, jollei yhtiöjärjestyksestä johdu muuta Yhtiön muu tarkoitus kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille Lahjan antaminen Muu liiketapahtuma, joka vähentää yhtiön varoja tai lisää sen velkoja ilman liiketaloudellista perustetta, on laitonta varojenjakoa (OYL 13:1.2 §). professori Seppo Villa

4 Tavat jakaa varoja / osinko
Osinkona voidaan jakaa tuloksesta kertynyttä vapaata omaa pääomaa Varojen jakamisen on perustuttava kaikissa OYL 13:1.1 §:ssä tarkoitetuissa varojenjakotilanteissa viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen. professori Seppo Villa

5 Tavat jakaa varoja / minimiosinko
Osinkona on jaettava vähintään puolet tilikauden voitosta, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät määrät, jos sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa ennen voiton käyttämistä koskevan päätöksen tekemistä vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Ei kuitenkaan enempää kuin mitä yhtiö voisi jakaa ilman velkojien suostumusta eikä enempää kuin kahdeksan prosenttia yhtiön omasta pääomasta. Voidaan määrätä toisin yhtiöjärjestyksessä! professori Seppo Villa

6 Tavat jakaa varoja / sijoitetun vapaan oman pääoman palautus
OYL 8:2 § sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut vapaan oman pääoman rahastot OYL 13:1.1 §:n 1) kohta: ”--- ja varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta”. on vapaan oman pääoman palautusta ! professori Seppo Villa

7 Osakepääoman alentaminen
OYL 14 luku Yhtiökokous voi päättää: 1. osakepääoman jakamisesta; 2. osakepääoman alentamisesta varojen siirtämiseksi vapaan oman pääoman rahastoon; sekä 3. osakepääoman käyttämisestä tappion kattamiseen, johon vapaa oma pääoma ei riitä. Osakepääomaa ei saa alentaa OYL 1:3.1 §:ssä tarkoitettua vähimmäisosakepääomaa pienemmäksi. professori Seppo Villa

8 Osakepääoman alentaminen
OYL 14:2 § Niillä yhtiön velkojilla, joiden saatava on syntynyt ennen rekisteriviranomaisen kuulutuksen antamista, on oikeus vastustaa osakepääoman alentamista. Velkojainsuojamenettely koskee osakepääoman alentamista vararahaston alentamista OYLvpL 13 § ylikurssirahaston alentamista OYLvpL 13 § professori Seppo Villa

9 Velkojainsuojan laajentaminen
OYL 14:7 Yhtiöjärjestykseen voidaan ottaa määräys siitä, että yhtiöjärjestyksen tiettyä määräystä ei saa muuttaa tai siitä ei saa poiketa noudattamatta velkojainsuojamenettelyä. Rikkominen laukaisee vahingonkorvausvastuun Tuottamusolettama professori Seppo Villa

10 Osakepääoman alentaminen
Absoluuttisesti jakokelvottomia: arvonkorotusrahasto KPL 5:17 käyvänarvonrahasto KPL 5:2 a ja IFRS -yhtiöt IAS 39, uudelleenarvostusrahasto IFRS -yhtiöt IAS 16, 38 Ei voida siirtää rahastosiirtona osakepääomaan professori Seppo Villa

11 Omien osakkeiden hankinta ja lunastus
Yhtiö voi päättää: 1) hankkia omia osakkeitaan (hankkiminen); 2) että osakkeenomistajan on luovutettava osakkeita yhtiölle vastikkeetta tai vastiketta vastaan (lunastaminen); sekä 3) ottaa pantiksi omia osakkeitaan. Jos hankkiminen tai lunastaminen toteutetaan yhtiön osakepääomaa alentamalla, noudatetaan lisäksi, mitä OYL 14 luvussa säädetään. (OYL 15 luku) professori Seppo Villa

12 professori Seppo Villa
Tasetesti Vain vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa (OYL 13:5 §) Osakepääoman jakaminen edellyttää velkojiensuojamenettelyn läpikäymistä Jaon perusteena vahvistettu tilinpäätös osinko lisäosinko väliosinko (?) ennakko-osinko professori Seppo Villa

13 ”Vapaata mutta sidottua”
OYL 14:7 § / velkojan aseman vahvistaminen yhtiöjärjestykseen otettavalla määräyksellä Yhtiöjärjestysmääräykseen voidaan liittää ehto, jonka mukaan määräystä ei saa muuttaa tai siitä ei saa poiketa noudattamatta velkojainsuojamenettelyä. professori Seppo Villa

14 professori Seppo Villa
Maksukykyisyystesti Uusi innovaatio (OYL 13:2 §) Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Säännös koskee kaikkia varojenjakotilanteita. Tyypillisesti kysymykseen tulee osingonjako, mutta vaatimus maksukyvyn säilyttämisestä koskee myös omien osakkeiden hankintaa ja osakepääoman alentamista. Säännös ei kuitenkaan yleensä tule sovellettavaksi yhtiön purkamisen ja rekisteristä poistamisen yhteydessä, koska näissä tilanteissa on kysymys yhtiön toiminnan lopettamisesta. professori Seppo Villa

15 professori Seppo Villa
Maksukykyisyystesti Varoja ei saa jakaa edes silloin, kun pääomanpalautukselle on hankittu rekisteriviranomaisen lupa, jos OYL 13:2 §:n rajoitukset täyttyvät. Säännös varmistaa, että vieraan pääoman ehdoin tehdylle sijoitukselle kyetään suorittamaan sopimuksen mukaiset suoritukset. Jos yhtiön solmiman sopimuksen tai muiden velvoitteiden vaatima maksukyky on uhattuna säännöksessä kuvatulla tavalla, yhtiön antamien osakkeiden omistajalle ei saa jakaa lainkaan varoja. professori Seppo Villa

16 professori Seppo Villa
Maksukykyisyystesti Maksukykyisyystestiä sovelletaan varojenjakoa koskevien nimenomaisten säännösten lisäksi. Varojenjakoa koskeva testi on siis kaksiosainen: ensiksi testataan, onko varojenjako mahdollinen osingonjakoa ja vapaan oman pääoman rahaston jakamista koskevan OYL 13:5 §:n tasetestin mukaan ja tämän jälkeen testataan, onko jaettavaa määrää mahdollisesti vähennettävä maksukykyisyystestin perusteella. Maksukykyisyystesti ei koske velkojalle suoritettavia maksuja. Säännöstä ei myöskään sovelleta pääomalainalle suoritettaviin maksuihin, vaan pääomalainan maksua rajoittavat ainoastaan OYL 12 luvun säännökset. professori Seppo Villa

17 professori Seppo Villa
Maksukykyisyystesti Jaossa on otettava huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taseasemaan vaikuttaneet olennaiset muutokset. Varojen jako tapahtuu viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Väliosinko? professori Seppo Villa

18 professori Seppo Villa
Maksukykyisyystesti Sen arviointi, onko yhtiössä menetelty maksukyvyn säilyttämistä koskevan säännöksen mukaisesti, ei poikkea muusta osakeyhtiölain tulkinnasta. Pelkästään se, että yhtiöstä tulee maksukyvytön suhteellisen lyhyen ajan kuluttua varojen jakamisesta, ei vielä kerro säännöksen rikkomisesta. Olennaista arvioinnissa on se, mitä päätöstä tehtäessä tiedettiin tai olisi pitänyt tietää eikä se, mitä tiedetään päätöksenteon jälkeen ilmi tulleen tiedon valossa professori Seppo Villa

19 professori Seppo Villa
Maksukykyisyystesti Maksukyvyn asettaminen varojen jakamista rajoittavaksi tekijäksi on perusteltua monista syistä. Oman pääoman jakaminen voi ylittää yhtiön maksukyvyn esimerkiksi silloin, kun oman pääoman määrä perustuu tulevaisuuden tuotto-odotuksien perusteella tehtyihin arvioihin tai kun yhtiön omaisuus on vaikeasti realisoitavaa. Velkojien kannalta ei ole hyväksyttävää, jos oman pääoman jakaminen yksinomaan taseen perusteella voi johtaa yhtiön välittömään maksukyvyttömyyteen, koska tällöin osakkeenomistajat on asetettu maksunsaantijärjestyksessä velkojien edelle. professori Seppo Villa

20 professori Seppo Villa
Maksukykyisyystesti Säännöksellä pyritään ensi sijassa suojaamaan velkojia. Velkojien kannalta on tärkeää, että yhtiön toiminta jatkuu. Säännöksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole asettaa yhtiön johdolle, osakkeenomistajille tai tilintarkastajille kohtuuttomia vaatimuksia maksukyvyn arvioimisessa eikä yhtiöille korostettuja oman pääoman määrää tai omavaraisuutta koskevia vaatimuksia. Varsinkin pienissä yhtiöissä maksukyky saattaa jatkuvasti olla suhteellisen heikko. Tällaisessakaan yhtiössä ei ole tarkoituksena kokonaan estää varojen jakamista. Säännös ei myöskään sinänsä estä velan ottamista varojen jaon mahdollistamiseksi. professori Seppo Villa

21 professori Seppo Villa
Maksukykyisyystesti OYL 13:2 §:n mukainen maksukykyisyystesti laajentaa velkojainsuojan ulottumaan OYL 13:2 §:n säännöksessä edellytetyn maksukykyisyyden rajoissa myös yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Säännös onkin nähtävänä ei ainoastaan osingonjakoa rajoittavana velkojainsuojasäännöksenä, vaan myös yhtiöön sijoitetun vapaan oman pääoman jakamista rajoittavana velkojainsuojasäännöksenä, joka antaa suojaa velkojalle myös tilikauden päättymisen jälkeen syntyneille tappioille. professori Seppo Villa

22 professori Seppo Villa
Maksukykyisyystesti Maksukykyisyystesti on kuitenkin siinä mielessä joustava normi, että maksukykyä arvioitaessa on otettava huomioon aina myös sellaiset yhtiön tiedossa olevat seikat, jotka eivät ilmene tilinpäätöksestä. Tällaisia voivat olla tulevaisuudessa erääntyvät velat ja muut suoritukset ja niiden suhde yhtiön rahoitusmahdollisuuksiin Maksukykyisyystesti koskee myös jakoa ei-voitontuottamisyhtiöstä ja laillisia lahjoja. professori Seppo Villa

23 Seuraamukset laittomasta varojenjakamisesta
OYL 13:4 § Vastoin OYL:a tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä saadut varat on palautettava, jos varojen saaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää jakamisen tapahtuneen OYL:n tai yhtiöjärjestyksen määräysten vastaisesti. Palautettavalle määrälle on maksettava vuotuista korkoa korkolain (633/1982) 12 §:ssä tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan viitekoron mukaisesti. professori Seppo Villa

24 Hallituksen vastuu varojen jakamisesta
Johdon korvausvastuu (OYL 22:1) korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään OYL 1:8:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten OYL:a tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle professori Seppo Villa

25 Hallituksen vastuu varojen jakamisesta
Käännetty näyttötaakka Johto (OYL 22:1.3): Vahinko aiheutettu rikkomalla OYL:a muulla tavalla kuin pelkästään rikkomalla 1 luvussa tarkoitettuja periaatteita rikkomalla yhtiöjärjestyksen määräystä OYL 8:6.2:ssa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti. professori Seppo Villa

26 Hallituksen vastuu varojen jakamisesta
Osakkeenomistajan vahingonkorvausvelvollisuus (OYL 22:2) korvattava vahinko, jonka hän on myötävaikuttamalla OYL:n tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, toiselle osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle professori Seppo Villa

27 Hallituksen vastuu varojen jakamisesta
Osakkeenomistajat (OYL 22:2.2): Milloin käännetty näyttötaakka? Vahinko, joka on aiheutettu OYL 8:6.2:ssä tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella, katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei osakkeenomistaja osoita menetelleensä huolellisesti professori Seppo Villa

28 Hallituksen vastuu varojen jakamisesta
--> Maksukykyisyystestin rikkominen on OYL:n säännöksen rikkomista --> Vastuu kolmannelle aiheutetusta vahingosta --> Käännetty näyttötaakka professori Seppo Villa

29 Oman pääoman vähentyminen
Jos yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on alle puolet osakepääomasta, hallituksen on viipymättä laadittava tilinpäätös ja toimintakertomus yhtiön taloudellisen tilan selvittämiseksi (OYL 20:23.1 §). Jos yhtiön oma pääoma on taseen mukaan alle puolet osakepääomasta, hallituksen on viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle päättämään toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. Yhtiökokous on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa tilinpäätöksen laatimisesta. Ei saneerausvelvoitetta. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen nähtävänä pitämiseen ja osakkeenomistajille toimittamiseen sovelletaan OYL 5:21 §:n säännöksiä. professori Seppo Villa

30 Oman pääoman vähentyminen
Jos hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus (OYL §). Osakepääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä voidaan poistaa yhtiön tekemän rekisteri-ilmoituksen perusteella, jos yhtiön oma pääoma on rekisteri-ilmoitukseen liitetyn tilintarkastajien tarkastaman taseen mukaan yli puolet osakepääomasta. Pääomalaina luetaan OYL 20:23.2 §:ssä tarkoitetussa laskelmassa omaksi pääomaksi, (mutta ei OYL 20:23.1 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa - onko puolet osakepääomasta jäljellä). professori Seppo Villa

31 professori Seppo Villa
Yritysjärjestelyt Sulautuminen Sulautumisen lajit tavallinen kombinaatio tytäryhtiö kolmikanta Sulautumissuunnitelma Velkojainsuoja Vastustaneiden lunastus Omaisuuden siirtyminen professori Seppo Villa

32 professori Seppo Villa
Yritysjärjestelyt Jakautuminen Jakautumisen lajit osittaisjakautuminen kokonaisjakautuminen jakautuminen olemassa olevaan yhtiöön velkavastuu omaisuuden siirtyminen professori Seppo Villa

33 professori Seppo Villa
Yritysjärjestelyt Osakevaihto Mistä on kysymys? Sopimusperusta Toteutetaan yhtiöoikeudellisesti Uudet mahdollisuudet professori Seppo Villa

34 Yhtiömuodon muutokset
Osakeyhtiö voi muuttua osuuskunnaksi avoimeksi yhtiöksi kommandiittiyhtiöksi toiminimeksi Velkojainsuoja Menettely professori Seppo Villa


Lataa ppt "Varojen jakaminen ja velkojainsuoja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google