Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Koostaja: Vaike Rootsmaa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Koostaja: Vaike Rootsmaa"— Esityksen transkriptio:

1 Koostaja: Vaike Rootsmaa
Mullad Koostaja: Vaike Rootsmaa Vaike Rootsmaa foto Kostivere loopealsest

2 Kust pärinevad mulla koostisosad?
Mulla horisont Mulla profiil VEDEL OSA 25% GAASILINE OSA 25% TAHKE OSA 50% ORGAANILINE MINERAALNE Ülesanded: Millest koosneb mulla vedel osa? Millest koosneb mulla gaasiline osa? Mida on mullas rohkem, kas orgaanilist või mineraalset (anorgaanilist) ainet? Mis vahe on mullal ja kivimil? Mis on huumus? ORGANISMID HUUMUS KIVIMID MINERAALID

3 Milline on mulla osa bioloogilises aineringes?
taim taimtoiduline loom kiskja lagundaja mulla huumus Ülesanded: Mis on taimede ülesanne bioloogilises aineringes? Milline on taimede toitumise põhimõte? Kuidas tekib orgaaniline aine? Mis on lagundajate ülesanne bioloogilises aineringes? Too näiteid organismidest, kes lagundavad surnud taime- ja loomajäänuseid. Mis juhtuks, kui lagundajaid poleks? Kuidas tekib huumus? Miks on vaja kultuuristatud aladel mulda väetada, looduslikes kooslustes aga mitte? minerali-seerumine orgaaniline aine huumuse süntees Microsoft Clip Art pildid

4 KLIIMA Temperatuuri mõju murenemisprotsessile; Sademete mõju taimkatte tüübile ja vee liikumine mullas; Taimejäänuste kõdunemiskiirus ja huumuse moodustumine ELUSTIK Taimkatte tüüp; Loomad; Mikroorganismide mõju huumuse moodustumisele, aineringele, mulla segamisele (õhustamisele) Millised toodud mullatekketeguritest mõjutavad enim huumuse kujunemist? Põhjenda! RELJEEF Kõrgus merepinnast; Nõlvade kallakus; Asukoht AEG Põllunduseks sobiva mullakihi moodustumiseks kulub ~3000 – aastat Ülesanded: Kuidas mõjutab kliima kivimite murenemist? Too näiteid kliima ja elustiku seostest. Kui kaua on saanud kesta mullateke Eesti aladel? LÄHTEKIVIM Vee läbilaskvus; Mineraalne koostis (toitained); Happesus või aluselisus; Sügavus, värvus, struktuur C A B

5 Murenemist põhjustavad tegurid:
Keemiline murenemine ehk porsumine Külmarabenemine, jää-, tuule-, vee- kulutus soodustab: kuiv ja suurte temperatuuri-kõikumistega kliima vesi hapnik süsihappegaas soodustab: niiske ja soe kliima Füüsikaline murenemine ehk rabenemine Bioloogiline murenemine Ülesanded: Kuidas on muld seotud geoloogilise aineringega? Mis vahe on füüsikalisel ja keemilisel murenemisel? Millistes loodusvööndites on ülekaalus füüsikaline murenemine? Millistes loodusvööndites on ülekaalus keemiline murenemine? Kuidas soodustab vesi füüsikalist murenemist? Kuidas soodustab vesi keemilist murenemist? Too näiteid, kuidas soodustavad organismid kivimite murenemist. taimed loomad mikroorganismid Muldade mineraalne osa pärineb kivimite murendist

6 Füüsikaline murenemine
Temperatuuri kõikumine soodustab rabenemist Vaike Rootsmaa foto Islandil

7 Keemiline murenemine Lubjakivide esinemisalale on iseloomulikud karstiprotsessid Vaike Rootsmaa foto Naissaarelt

8 Bioloogiline murenemine
Samblikud soodustavad kivimipinna murenemist Vaike Rootsmaa foto Islandilt

9 Kõik murenemise liigid esinevad koos
Taimede juureeritised soodustavad bioloogilist murenemist Merelainetega koos liikuv kiviklibu soodustab füüsikalist murenemist Ühendite vees lahustumine näitab keemilist murenemist Vaike Rootsmaa fotod Pakri poolsaarel

10 Mullateke kõval kivimil
Lähtekivim hakkab välisjõududde mõjul murenema Esimesed organismid asuvad murendile elama Huumushorisont A Tekib huumushorisont Sademeteveega kantakse osa aineid sügavamale Leethorisont E Tekib sisseuhtehorisont Ülesanded: Võrdle mullatekke kiirust kõval lähtekivimil (Põhja- ja Lääne-Eestis lubjakivi) ja liustiku alt vabanenud moreenil (Lõuna-Eesti) või Läänemere veesetetel (Lääne-Eesti rannikualad). Võrdle mullatekke kestvust parasvöötme okasmetsade ja rohtlate alal. Millisel alal on mullateke kestnud kauem? Miks? Kasuta õpiku või Eesti atlase mullaprofiile ja tee kindalaks, kas kõikides muldades esineb leethorisont? Mille järgi Sa leet- e. väljauhtehorisondi ära tunned? Kumb horisontidest, sisseuhte- või väljauhtehorisont, tekib mulda enne? Sisseuhtehorisont B Edasise ainete väljauhtumise tagajärjel tekib hele leethorisont Reasta, millises järjekorras tekivad mulda nimetatud horisondid: A-E-B-C Vastus: Lähtekivim C C – A – B – E

11 Selle mulla lähtekivimiks on moreen
! Vaike Rootsmaa foto Lofootidelt

12 Miks kujunevad mulda horisondid?
Aja jooksul kujunevad mullas horisondid, mis on erineva: tihedusega koostisega värvusega jm omadustega Ainete liikumine mullas oleneb: lähtekivimi koostisest murenemise lähtematerjal taimkatte tüübist orgaanilise massi hulk sademete ja aurumise vahekorrast ainete liikumise suund A U R M I N E S A D E M huumushorisont sisseuhte-horisont lähtekivim Küsimusi: Meenuta mullatekketegureid! Millest kujuneb mulla mineraalosa? Millest kujuneb mulla orgaaniline osa? Kuidas satub vesi mulda (mitte unustada reljeefi)? Milline seos on muldade niiskus- ja õhusisalduse vahel? aluskivim

13 Mullaosakesed on erineva kuju ja suurusega
Mullaosakeste kujust ja suurusest olenevad mulla omadused. Kui mullaosakesed on suured (nt liivmullad), mahub nende vahele palju õhku, kuid vesi liigub mullast kergesti ära. Kui mullaosakesed on väikesed (nt savimullad), mahutab muld palju niiskust, kuid need mullad on õhuvaesed ja paakuvad kergesti.

14 Mulla niiskus Selgita, kuidas mõjutab mulla vee- ja õhusisaldust:
pikaajaline põud? pikaajaline sajuperiood? Ülesanded: Kui palju on mullas keskmiselt orgaanilist ainet? Millest koosneb mulla mineraalne aine? Selgita, kuidas saab vesi mullas liikuda ülevalt alla, alt üles, külgsuunas? Millest sõltub vee liikumine mullas? Planeeri katse, kuidas võrrelda erinevate muldade veeläbilaskvust ja - mahutavust.

15 Mille järgi tunned ära leethorisondi?
Leetmuld Iseloomulik parasvöötme okasmetsale sademed ületavad aurumise mullalahuse valdav liikumissuund ülalt alla toitained kantakse sügavamale kujuneb hele toitainetevaene väljauhte- e. leethorisont mullaviljakus langeb ja happesus suureneb seepärast lubjatakse muldi Mille järgi tunned ära leethorisondi?

16 Miks ei kujune pruunmuldades väljauhtehorisonti?
Iseloomulik parasvöötme laialehisele metsale sademed ja aurumine on tasakaalus varisevad lehed soodustavad huumuse teket üsna viljakad enamasti põllustatud Miks ei kujune pruunmuldades väljauhtehorisonti?

17 Miks on rohtla muldades tüse huumushorisont?
Mustmuld Iseloomulik rohtlale aurumine ületab suveperioodil sademed veevarud kogunevad lumesulaveega tüse huumushorisont isegi üle 1 m rohttaimede lehed ja juured rikkalik orgaanilise aine allikas kõrge viljakuse tõttu suur põllustatus lageda puudeta ala tõttu suur erosioonioht Miks on rohtla muldades tüse huumushorisont?

18 Mis annab mullale punase värvi?
Troopika punamuld Iseloomulik vihmametsale ja savannile kuumas ja niiskes kliimas toimub murenemine ja kõdunemine kiiresti sademed ületavad aurumise mullalahus liigub ülalt alla kasutamata toitained uhutakse sademeteveega välja kujuneb väljauhtehorisont aineringe peab olema kiire, sest toitaineid mulda ei kogune väheviljakad, taimkatte kadumisel kivistuvad või kantakse vihmaveega minema Mis annab mullale punase värvi?

19 Kuidas mõjutab sademete hulk murenemist ja muldade arengut?
Millises loodusvööndis on ülekaalus füüsikaline ja millises keemiline murenemine? Millises loodusvööndis ületavad sademed aurumise?

20 Mullad loodusvööndites
Okasmetsa leetmuld Tundramuld igikelts Lehtmetsa pruunmuld Ülesanded: Miks on erinevates kliimavöötmetes muldadel erinev veerežiim? Võrdle troopilise puis- ja rohusavanni muldade veerežiimi. Miks esineb tundramuldades igikelts? Millise loodusvööndi muldades on kõige tüsedam huumushorisont? Miks? Miks ulatuvad murenemisprotsessid ekvatoriaalsetel aladel tunduvalt sügavamale kui parasvöötmes? Miks on suur osa lehtmetsade alast tänapäeval kultuuristatud? Miks ei ole vihmametsamullad viljakad? Millised toodud muldadest esinevad parasvöötmes? Rohtla mustmuld Troopika punamuld Sademete ülekaal Kõrbemuld Aurumise ülekaal Tasakaalustatud veerežiim

21 Muld tekib väga aeglaselt, kuid võib hävida kiiresti
Vee-erosioon Muld tekib väga aeglaselt, kuid võib hävida kiiresti Tuuleerosioon Sooldumine Millistele loodusvöönditele on need protsessid iseloomulikud? Birgit Nigulas’e foto tolmutormist Mojave kõrbes

22 Kuidas peatada erosiooni ja muldade hävimist?
Terrasspõllud Hiinas Kuidas peatada erosiooni ja muldade hävimist? Paakunud savimuld hein kaer mais Ribapõllud USA preerias USDA-NRCS

23 Kui on mulda, siis on toitu!
Vaike Rootsmaa foto 2010 Aasta Põllumehe Madis Ajaotsa põllul Tartumaal Pilsu talus


Lataa ppt "Koostaja: Vaike Rootsmaa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google