Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vajaaravitsemuksen vaikutukset toimintakykyyn

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vajaaravitsemuksen vaikutukset toimintakykyyn"— Esityksen transkriptio:

1 Vajaaravitsemuksen vaikutukset toimintakykyyn
Jaakko Valvanne

2 Vajaaravitsemuksen vaikutukset vanhusten toimintakykyyn

3 Vajaaravitsemus heikentää toimintakykyä ja lisää kuolemanvaaraa.
Iäkkäät, heidän läheisensä ja alan ammattilaiset voivat tehdä paljon haurastumisen ehkäisemiseksi!

4 Mitä toimintakyky tarkoittaa?

5 sosiaalinen psyykkinen fyysinen ympäristö
toimintakyky on keskeinen osa ihmisen hyvinvointia kyky selviytyä itseä tyydyttävällä tavalla itselle merkityksellisistä toiminnoista omassa elinympäristössä tasapainotila omien kykyjen ja tavoitteiden sekä toimintaympäristön kanssa sosiaalinen psyykkinen fyysinen ympäristö

6 Fyysinen toimintakyky
= yksittäisen elimen ja elinjärjestelmien toiminta ● fysiologiset perustoiminnot: hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminta tuki- ja liikuntaelimistön toiminta = henkilön kykyä selviytyä fyysistä ponnistelua edellyttävistä tehtävistä ● päivittäiset toiminnot pukeutuminen ja peseytyminen tuolista seisomaannousu käveleminen ● fyysinen aktiivisuus, työ, liikunta 6 6

7 Psyykkinen toimintakyky
= ihmisen kykyä ottaa vastaan ja käsitellä tietoa, muodostaa käsityksiä ympäröivästä maailmasta, kykyä tuntea ja kokea ● havaitseminen, aistiminen ● ongelmanratkaisu ● itsearvostus ● keskeisessä asemassa kognitiiviset toiminnot kuten muisti, havaintotoiminnot, ajattelu, kieli sekä oman kognitiivisen tilan arvioiminen 7

8 Sosiaalinen toimintakyky
= edellytykset suoriutua elämässä toisten ihmisten kanssa perheessä ja eri yhteisöissä koko yhteiskunnassa = kykyä suoriutua sosiaalisista rooleista sekä kykyä toimia yhteisöjen ja yhteiskunnan jäsenenä ● edellyttää toteutuakseen myös fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä 8

9 Ikääntymismuutokset ja ravitsemus
Hyvä ravitsemustila ylläpitää toimintakykyä ehkäisee sairauksia ja niiden komplikaatioita Ikääntyessä ravitsemusongelmat muuttuvat fysiologiset muutokset, sairaudet sekä sosiaaliset ja psyykkiset syyt voivat johtaa negatiiviseen energiatasapainoon

10 Iäkkäille tyypillistä
Ylipaino tavallista eläkkeelle siirryttäessä Iän karttuessa ja sairauksien seurauksena ruokahalu heikkenee syödyn ruoan määrä vähenee paino laskee Ikääntymiseen liittyy monia muutoksia, jotka altistavat ravitsemushäiriöille ja vaikeuttavat niiden korjaantumista

11 Ikääntyneen proteiinin tarve
Ikääntyneille proteiinin saantisuositus on 1-1,2 g/kehonpaino kg, mikä takaa solujen uusiutumisen Lihaskuntoharjoittelun tai sairauden yhteydessä 1,4 – 2,0 g/kg 60 – 100 g proteiinia/vrk Vähäinen saanti kiihdyttää lihaskatoa, heikentää vastustuskykyä, hidastaa haavojen paranemista ja lisää väsymystä ja heikkouden tunnetta Merja Suominen

12 Vanhuksen vajaaravitsemus
Yleisintä liian vähäisestä energian ja proteiinien saannista aiheutuva laihtuminen ja aliravitsemus Voi myös olla virheravitsemus energiansaanti sopivaa, mutta suojaravintoaineita liian vähän Suuri terveysriski heikentää immuunipuolustuskykyä altistaa infektioille hidastaa haavojen paranemista heikentää toimintakykyä lisää väsymystä ja heikkouden tunnetta Paradoksi: lihavakin vanhus voi olla aliravittu runsaan rasvakudoksen alla voi olla vaikeaa lihaskatoa

13 Vajaaravitsemus vanhuksilla yleistä
Tutkimusten mukaan vajaaravittuja: Eläkeläisväestössä (65+) n. 5-10% 80. ikävuoden jälkeen ilmaantuvuus lisääntyy nopeasti Sairaalahoidossa olevista vanhuksista % Vajaaravitsemus pidentää hoitojaksoja ja lisää kuolleisuutta, sairaalahenkilökunnan työmäärä sekä hoidon kustannuksia Pysyvässä laitoshoidossa %

14 Fysiologisia ikääntymismuutoksia
Fyysisen aktiviteetin väheneminen => energiatarpeen väheneminen Lihassäikeiden lukumäärän vähentyminen => lihasmassan pieneminen => perusaineenvaihdunnan hidastuminen Ravinnon proteiinin hyväksikäytön heikkeneminen vaikka lihasmassa pienenee, proteiinin tarve säilyy ennallaan Rasvakudoksen suhteellisen osuuden kasvu Elimistön vesipitoisuuden pieneneminen Endokriinisen järjestelmän muutokset Nälän ja janon tunteen vaimentuminen Suun kuivuminen, hampaiston muutokset

15 Heikentyneen ravitsemustilan ja anoreksian syyt vanhuksilla
Sosiaaliset Köyhyys, yksinäisyys, leskeytyminen Liikkumisvaikeudet ja toimintakyvyn heikentyminen vaikeuttavat ruoan hankintaa Vähäinen tieto, yksipuolinen ravinto Riippuvuus muiden avusta Psykologiset/psykiatriset Masennus, dementia, harhaluuloisuus, alkoholismi Lääketieteelliset Monet lääkkeet (mm. digoxin, tulehduskipulääkkeet, laksatiivit) Endokriniset sairaudet, GI-kanavan ongelmat, syövät, COPD, Parkinsonin tauti, aivohalvaus Inflammaatio, infektiot

16 Lihasten vanhenemismuutoksia
Neuronikato Neuronikato Hormonaaliset muutokset (estrogeeni!) Aliravitsemus Aliravitsemus Lihasten massa pienenee ja voima, nopeus ja kestävyys heikkenevät Lihasentsyymien (aldolaasi, kreatiniinikinaasi) vähentyminen Lihasentsyymien (aldolaasi, kreatiniinikinaasi) vähentyminen Lihassäikeiden kato Fyysisen aktiivisuuden väheneminen Sairaudet Sairaudet

17 Lihaskato heikentää toimintakykyä
Aliravitsemustila (erityisesti proteiinialiravitsemus) johtaa lihaskatoon (sarkopenia) => lihasvoiman heikentyminen => kehonhallinan vaikeutuminen => kaatumis- ja murtumariski => toimintakyvyn heikentyminen => kuolleisuuden lisääntyminen Tutkimus iäkkäillä naisilla (Castenada ym. 1996) 2 kk:n niukkaproteiininen ruokavalio johti 14 % lihasmassan vähenemiseen kuntosaliharjoittelusta huolimatta! Aliravitsemustila on olennainen osa vanhuksen haurautta (frailty)

18 Vajaaravitsemuksen synty
Vajaaravitsemuksen synty Ikääntyminen ja sairaudet, vähäinen liikkuminen ja alentunut energiankulutus Huono ruokahalu, vaikeuksia syömisessä Akuutti sairaus Lisääntynyt ravintoaineiden tarve Ruokavalion laatu huono Vähäinen syöminen Energiaa riittävästi tai liikaa, ei painonlaskua Ikäihmisen anoreksia ja laihtuminen Puutetta ravintoaineista (proteiini, vitamiinit, kivennäisaineet) Lihaskato Sairastumisriski kasvaa ja toipuminen hidastuu Toimintakyky heikkenee (M Suominen, mukailtu)

19 Toimintakyvyn rajoitukset
Lihaskunto ja ikä Lapsuus Aikuisuus Vanhuus Lihasmassa ja lihasvoima Ympäristötekijät Toimintakyvyn rajoitukset Ikä

20 Naisilla miehiä suurempi riski toiminnanvajeille
Lihaskato Vaikea lihaskato Naisilla 30% vähemmän lihasmassaa kuin miehillä Naisilla lihakset heikkenevät nopeammin yhteydessä estrogeenin tuotannon vähenemiseen Ikä, vuosia Janssen et al. J Am Geriatr Soc 2002; 50: (M Suominen) 20

21 Sairauksien kasautuminen ja raihnaistumisen eteneminen
Pitkälä ja Strandberg 2003

22 Hauraus-raihnausoireyhtymä
Haurastuminen ja vanhuudenheikkous ≠ normaalia ikääntymistä = itsenäinen geriatrinen oireyhtymä ja riskitila Muotoutunut itsenäiseksi käsitteeksi vasta viime vuosina Haurauteen liittyy lisääntynyt alttius Terveyden heikentymiselle Toiminnan vajauksille Kaatuilulle Sairaala- ja pitkäaikaishoidolle Kuolemalle Vanhusväestössä tavallinen jopa %:lla yli 80-vuotiaista ja suurimmalla osalla laitosvanhuksista saattaa selittää, miksei pois kuihtuneelle vanhukselle löydy yksittäistä kuolinsyytä

23 HRO:N KLIINISEN KUVAN SYNTY Strandberg ym. 2006

24 Hauraus-raihnausoireyhtymän diagnosointi
Tahaton painon lasku (> 10 % aiemmasta) Uupumus Pieni energiankulutus Hitaus (alentunut kävelynopeus) Lihasheikkous (puristusvoima dynamometrillä) Vähintään kolmen osatekijän toteutuminen merkitsee HRO:ta HRO:n luonnollinen kulku on etenevä

25 HRO:N SEURAUKSIA Strandberg ym. 2006

26 Hauraus-raihnausoireyhtymä (HRO)
Geneettiset tekijät, ateroskleroosi, krooninen tulehdustila Liikunnan vähyys, virheravitsemus Ehkäisy Kliiniset sairaudet Primaarinen HRO Sekundaarinen HRO Toiminnan vajaus Palliatiivinen hoito (Strandberg 2010)

27 Hauraus-raihnausoireyhtymän ehkäisy ja hoito
Erityisesti primaarinen HRO tunnistettava varhain ja hoito aloitettava ajoissa Avohoito ja kotisairaanhoito avainasemassa Keskeisiä hoitomuotoja Fyysisen aktiivisuuden ylläpito Riittävä energian ja proteiinien saanti Näistä hyötyä myös sekundaarisessa HRO:ssa yhdistettynä liitännäissairauksien hyvään hoitoon D-vitamiinista hyötyä osteoporoosin ehkäisyssä sekä lihasvoiman ja kehonhallinnan edistäjänä

28 (Stratton et al. 2003, mukailtu)
Aikuisten riittämättömään energian ja ravintoaineiden saantiin johtavat tekijät sairauteen liittyvän vajaaravitsemuksen syynä (mukailtu lähteestä Stratton et al. 2003) (Stratton et al. 2003, mukailtu)

29 Oikein suunnatusta ravitsemushoidosta on hyötyä
Monet aliravitsemuksen syyt palautuvia Energiatiheä ruokavalio (Odlund ym. 2003) lisää vanhusten energiansaantia parantaa ravitsemustilaa hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä Täydennysravitsemusvalmisteiden käyttö vähentää sairaalahoitopäiviä ja kuolleisuutta parantaa sairaiden vanhusten ravitsemustilaa Kuntoutukseen yhdistettynä vähentää sairaalapäiviä ja komplikaaioita lisää lihasmassa ja -voimaa parantaa kävelyä Myös muistisairaat hyötyvät

30 Yhteenveto Ravitsemusongelmat liittyvät vain osin ikääntymismuutoksiin
Useimmiten ne ovat yhteydessä sairauksiin Sairaudet aloittavat anorektisen kierteen => sairaudet pahenevat => toimintakyky heikentyy entisestään Monet ikäihmiset hyötyvät oikein suunnatusta ravitsemushoidosta Liikunta + ravitsemushoito = tehokas kombinaatio!

31

32


Lataa ppt "Vajaaravitsemuksen vaikutukset toimintakykyyn"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google