Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kertauksen aiheita Mahdolliset soveltavat kysymykset prosessioikeuden kirjasta Asianosaisen oikeudellinen avustaminen Tuomioistuimen alueellinen toimivalta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kertauksen aiheita Mahdolliset soveltavat kysymykset prosessioikeuden kirjasta Asianosaisen oikeudellinen avustaminen Tuomioistuimen alueellinen toimivalta."— Esityksen transkriptio:

1

2 Kertauksen aiheita Mahdolliset soveltavat kysymykset prosessioikeuden kirjasta Asianosaisen oikeudellinen avustaminen Tuomioistuimen alueellinen toimivalta Eri kannetyypit Prekluusio Kanteenmuutoskielto Kannekumulaatio

3 Kertauksen aiheita Riita-asian käsittely käräjäoikeudessa
Tuomion lainvoima ja oikeusvoima

4 Pääsykokeessa vuonna 2015 oli kirjana Matti Tolvanen: rikosoikeuden perusteet
Kirja sisälsi myös (ja pääosin?) rikosprosessia Kirjasta tuli yksi aineistotehtävä, yksi oikeustapaus ja yksi suora kysymys Kysymyksiin oli sisäänleivottuna soveltavia asioita ja suorien kysymyksien osia. Soveltaminen koski joko sitä, että annetusta aineistosta tuli erottaa jokin prosessioikeudellinen ”ilmiö” tai annetun aineiston perusteella tuli tehdä johtopäätöksiä siitä, mihin prosessioikeudellisten sääntöjen soveltaminen siinä tilanteessa johtaisi

5 Mahdolliset soveltavat kysymykset prosessioikeuden kirjasta
Voisivat koskea ainakin seuraavia kokonaisuuksia Vaatimis- ja väittämistaakka Vaatimistaakasta esimerkiksi oikeustapaus, jossa tuomioistuin on tuominnut vastoin asianosaisten vaatimuksia ja tehtävänantona on tunnistaa, mitä prosessuaalista sääntöä tuomioistuin ei ole noudattanut ja miksi Väittämistaakasta esimerkiksi oikeustapaus, jossa tuomioistuin on perustanut tuomionsa seikkaan, johon asianosainen ei ole vedonnut ja tehtävänantona on tunnistaa, mitä prosessuaalista sääntöä tuomioistuin ei ole noudattanut ja miksi Esimerkiksi tuominnut kaupan purun, vaikka kanneperusteena ei ole ollut väitettä siitä, että tavaran virhe on olennainen

6 Prosessinedellytyksiä
Oikeustapauksessa voitaisiin tuoda esiin jokin puute kantajan prosessinedellytyksissä ja pisteytyksessä edellytettäisiin prosessinedellytyksen puuttumisen tunnistamista ja sen tietämistä, mitä kanteelle puuttuvan prosessinedellytyksen johdosta tulisi tapahtua Esimerkiksi prosessinedellytyksen puute voisi olla jokin erilaisilta kanteilta vaadittava erityinen edellytys (suorituksen erääntyminen, vahvistusintressi) tai esimerkiksi puute asialegitimaatiossa Kanteita ja kannekumulaatiota Oikeustapauksessa voitaisiin esittää tapahtumankulku ja tehtävänantona olisi tunnistaa, millaisia erilaisia kanteita sen johdosta voidaan nostaa (luultavasti kerrottaisiin, että Pekalla on oikeus vaatia vahingonkorvausta Sarilta ja Sarilla taas saada joltain kolmannelta) ja millaisin edellytyksin ne voidaan käsitellä yhdessä tms. tai sitten tehtävänannossa olisi kerrottu asiassa nostetut erilaiset kanteet ja ne tulisi osta nimetä oikein

7 Kanteita ja kannekumulaatiota
Voi olla myös mahdollista, että tehtävänä olisi tunnistaa, että vastaaja voi nostaa vastakanteen tai kuittausta koskevaan vastakanteeseen liittyen tulisi tunnistaa se, mikä ero on kuittauksen tekemisellä asiaväitteenä tai vastakanteena tuomioistuimen tuomion kannalta Yksi vaihtoehto olisi myös se, että tulisi tunnistaa millä perusteella väliintulijalla on esimerkiksi väliintulointressi Kanteenmuutoskieltoa ja prekluusiota Tehtävänantona voisi olla esimerkiksi tunnistaa, onko asiassa tehty kanteenmuutos sallittu vai kielletty ja millä perusteella (koska perusteita on useita) Mahdollista voi olla myös, että tulee osata kertoa, millä perusteella uusia oikeustosiseikkoja voisi esimerkiksi tuoda mukaan oikeudenkäyntiin

8 Asian käsittelyä käräjäoikeudessa
Tehtävä voisi olla esimerkiksi sellainen, jossa tulee kertoa, miten tuomioistuimen tulee jonkin kanteen suhteen toimia (hyväksyä, hylätä, jättää tutkimatta jne.) Muutoksenhaku Tehtävä voisi koskea sitä, että kuka saa hakea asiaan muutosta ja minä päivänä tyytymättömyyttä tulisi ilmoittaa jne. Todistelu Esimerkiksi missä asemassa tiettyä henkilöä voidaan kuulla Nämä ovat vain mahdollisia ideoita ja vaihtoehtoja on paljon!

9 Prosessioikeudelliseen kysymykseen vastaaminen:
Mieti ainakin, mitä kysytty asia tarkoittaa Kantajan (ja kantajan kanteen) Vastaajan Tuomioistuimen (velvollisuuksien / tutkimisvallan) kannalta.

10 Asianosaisen oikeudellinen avustaminen

11 KKO 1986 II 98 Yhtiö oli merkattu kaupparekisteriin ja asetettu konkurssiin. Konkurssimenettely oli konkurssipesän varojen vähyyden vuoksi rauennut. Pohdittavana oli kysymys siitä, oliko yhtiö tämän jälkeen asianosaiskelpoinen sitä vastaan ajetussa kanteessa.

12 Asianosainen voi olla Luonnollinen henkilö Oikeushenkilö
Oikeuskelpoinen = asianosaiskelpoisuus Oikeudenkäyntikelpoinen yleisesti pl. alle 18-vuotiaat ja vajaavaltaiset Rajoitetun oikeudenkäyntikelpoisuuden tilanteet Oikeushenkilö Asianosaiskelpoisuus määräytyy aineellisen lain mukaan Yleisesti katsotaan, ettei oikeudenkäyntikelpoinen Launialla eriävä mielipide

13 Oikeushenkilöllisyyttä vailla olevat yhteenliittymät
Jakamaton kuolinpesä tai konkurssipesä Asianosaiskelpoisia Oikeudenkäyntikelpoisuutta ei ”selosteta” Välttämätön prosessinyhteys! Asianosaiskelpoisuus ja oikeudenkäyntikelpoisuus ehdottomia prosessinedellytyksiä

14 Asianosaisen oikeudellinen avustaminen
Lakimääräinen edustaja Tarvitaan, jos asianosainen ei ole oikeudenkäyntikelpoinen Edustusvalta voi perustua suoraan lakiin, viranomaisen määräykseen tai asemaan oikeushenkilön toimielimissä Oikeudellinen avustaja Oikeudenkäyntiasiamies Oikeudenkäyntiavustaja Avustajapakko vain poikkeuksellisesti

15 Oikeudenkäyntiasiamiehen ja –avustajan kelpoisuusvaatimukset
Yleisesti kelpoisia toimimaan asiamiehinä ovat: Kvalifioidut lakimiehet Asianajaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ja julkinen oikeusavustaja Tietyt viranomaiset Kuluttaja-asiamies & vähemmistövaltuutettu säädetyissä tehtävissä Muut lakimiehet määrätyissä olosuhteissa Edellyttää tietyntyyppistä työ- tai virkasuhdetta Muut henkilöt määrätyissä juttutyypeissä (summaarinen asia, ei-riitainen hakemusasia, maaoikeusasiat) Ulkomailla toimivat asianajajat Määrätyt juttutyypit: summaarinen asia, hakemusasia, joka ei ole riitainen + maaoikeusasiat

16 ... jatkuu Erityinen kelpoisuus asiamiehellä tai avustajalla on, kun mikään laissa mainittu esteellisyysperuste ei tee hänestä jääviä Esteellisyysperusteet Läheisyysperuste (oikeuden jäseneen) Osallisuusperuste (oikeuden jäsenenä) Vastapuoliperuste Läheisyysperusteella jääviys syntyy joko asiamiehelle/avustajalle tai tuomarille (aika)

17 Oikeudenkäynnissä Mikäli asianosaista ei ole velvoitettu saapumaan henkilökohtaisesti oikeuden istuntoon, voi paikalla olla vain oikeudellinen avustaja (tällöin asiamies) Lakimääräinen edustaja Oikeudellinen avustaja Oikeudellinen avustaja Alle 18-vuotias Yli 18 -vuotias

18 Oikeudenkäynnissä Alle 15-vuotias Yli 15 -vuotias
Mikäli asianosaista ei ole velvoitettu saapumaan henkilökohtaisesti oikeuden istuntoon, voi paikalla olla vain oikeudellinen avustaja (tällöin asiamies) Lakimääräinen edustaja Oikeudellinen avustaja Lakimääräinen edustaja Oikeudellinen avustaja Rinnakkainen puhevalta Alle 15-vuotias Yli 15 -vuotias

19 Oikeudenkäynnissä Mikäli asianosaista ei ole velvoitettu saapumaan henkilökohtaisesti oikeuden istuntoon, voi paikalla olla vain oikeudellinen avustaja (tällöin asiamies) Lakimääräinen edustaja Oikeudellinen avustaja Osakeyhtiö

20 TUOMIOISTUIMEN ALUEELLINEN TOIMIVALTA

21 Tuomioistuimen alueellinen toimivalta
OK 10 luku: Yleinen oikeuspaikka 1 § ( /135) Luonnollista henkilöä vastaan (ei kirjassa) esitetty vaatimus tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

22 Tuomioistuimen alueellinen toimivalta
2 § ( /135) (--)Yksityisoikeudellista oikeushenkilöä taikka muuta julkisoikeudellista oikeushenkilöä kuin valtiota tai kuntaa vastaan esitetty vaatimus tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä oikeushenkilöllä on kotipaikka tai oikeushenkilön hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Valtiota vastaan esitetty vaatimus tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä valtion puhevaltaa käyttävä viranomainen sijaitsee. Kuntaa vastaan esitetty vaatimus tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kunta sijaitsee.

23 Tuomioistuimen alueellinen toimivalta
Valinnaiset oikeuspaikat  4 § ( /135) Valtiota vastaan esitetty vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kantajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

24 Tuomioistuimen alueellinen toimivalta
5 § ( /135) Kuluttajan elinkeinonharjoittajaa vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. 8 § ( /135) Kiinteää omaisuutta koskeva asia voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kiinteä omaisuus on.

25 Tuomioistuimen alueellinen toimivalta
Ehdottomat oikeuspaikat 11 § ( /135) (pykälän sisältöä ei kirjassa!) Avioeroa, yhteiselämän lopettamista tai avioliiton pätevyyttä taikka muuta kuin puolison kuoleman jälkeen toimitettavaa ositusta koskeva asia tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä jommallakummalla puolisolla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

26 Tuomioistuimen alueellinen toimivalta
Toissijaiset oikeuspaikat 18 § ( /135) Jos ei muutoin ole tuomioistuinta, jossa asia voitaisiin tutkia: 1) asia, joka koskee luonnollista henkilöä vastaan esitettävää vaatimusta, voidaan tutkia käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä vastaaja oleskelee tai hänellä viimeksi on ollut kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Asia, johon eivät sovellu 1 momentin toimivaltaperusteet, tutkitaan Helsingin käräjäoikeudessa.

27 Tuomioistuimen alueellinen toimivalta
Yleinen oikeuspaikka Valinnainen oikeuspaikka (valittavissa yleisen oikeuspaikan lisäksi) Ehdottomat oikeuspaikat (lähinnä perheoikeudelliset) Toissijaiset oikeuspaikat Mahdollisuus oikeuspaikka- eli prorogaatiosopimuksella määrätä oikeuspaikka

28 KANNETYYPPEJÄ

29 Kertaus / esimerkkitapaus
Paavo Lipponen on ostanut Aulis Aarnion kuolinpesän osakkailta Matti, Teppo ja Seppo Aarniolta tehdyllä kauppakirjalla asuinkiinteistön euron kauppahintaan. Kiinteistöstä löytyi kosteus- ja homevaurioita, joiden takia asunto oli asumiskelvottomassa kunnossa. Lisäksi rakennuksesta löytyi useita rakenteellisia virheitä ja puutteitta. A oli ostanut B:n jakamattoman kuolinpesän osakkailta C:ltä, D:ltä, E:ltä, F:ltä, G:ltä, H:lta, I:ltä, J:ltä, K:lta ja L:ltä (jäljempänä osakkaat) tehdyllä ja täydennetyllä kauppakirjalla asuinkiinteistön euron kauppahintaan. A vaati käräjäoikeudessa nostamassaan kanteessa, että kysymyksessä oleva kiinteistökauppa puretaan, koska kiinteistö poikkesi laatuvirheiden vuoksi olennaisesti siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voitiin edellyttää. Toissijaisesti A vaati, että osakkaat velvoitetaan suorittamaan hänelle hinnanalennuksena ,05 euroa. Kanneperusteinaan A esitti, että kiinteistöllä sijaitsevassa asuinrakennuksessa oli kosteus- ja homevaurioita ja rakennus oli niistä aiheutuvan terveyshaitan vuoksi kokonaan asuinkelvoton. Lisäksi rakennuksessa oli useita rakenteellisia virheitä ja puutteita. Osakkaat vaativat, että kanne hylätään perusteettomana.

30 Kertaus / esimerkkitapaus
Kannevaatimukset Lipponen vaatii ensisijaisesti, että kiinteistökauppa puretaan, koska kiinteistö poikkeaa laatuvirheiden vuoksi olennaisesti siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan edellyttää. Toissijaisesti Paavo vaatii, että osakkaat velvoitetaan suorittamaan hänelle hinnanalennuksena ,05 euroa rakennuksen virheiden perusteella.

31 Kertaus / esimerkkitapaus
Mikä kannetyyppi vaatimus kaupan purkamisesta on? Lipponen vaatii ensisijaisesti, että kiinteistökauppa puretaan Katsoisin, että kyseessä on vahvistuskanne Mikä kannetyyppi vaatimus hinnanalennuksesta on? Toissijaisesti Paavo vaatii, että osakkaat velvoitetaan suorittamaan hänelle hinnanalennuksena ,05 euroa. Suorituskanne

32 Kertaus / esimerkkitapaus
Miksi kantaja voi vaatia sen vahvistamista, että sopimus on pätemätön, mutta ei sen vahvistamista, että velkakirja on väärennetty? Vahvistustuomiossa vaaditaan vahvistamaan, että kantajan ja vastaajan välillä on tietty oikeussuhde Yksin oikeustosiseikkoja koskevan kanteen ajaminen ei ole mahdollista Sopimus on oikeussuhde kantajan ja vastaajan välillä Velkakirjan väärennyksellä ei ole kantajan ja vastaajan suhteessa itsenäistä oikeudellista merkitystä

33 Vahvistuskanne Negatiivinen vahvistuskanne
Kantaja vaatii vahvistettavaksi, että vastaajalla ei ole tiettyä voimassa olevaa oikeutta kantajaa kohtaan Edellytyksenä vahvistuskanteen hyväksymiselle Vahvistusintressi Konkreettinen ajankohtainen oikeussuhde, johon liittyy oikeudellista epävarmuutta ja kantaja kärsii tästä haittaa Oikeustosiseikat ja oikeusseuraamus yhdistyvät Vahvistuskanne pelkästään oikeustosiseikan olemassaolosta ei ole mahdollinen Vahvistuskanne pelkästään yleisestä laintulkintakysymyksestä ei ole mahdollinen Huom kirjassa virhe Esine: esimerkiksi koira, tavallisia perheoikeudellisissa asioissa

34 KANNETYYPIT Suorituskanne: Vaaditaan suoritusvelvollisuuden asettamista varsinainen suorituskanne, kieltokanne, sietämiskanne Vahvistuskanne: negatiivinen ja positiivinen vahvistuskanne yksilöidyn oikeussuhteen vahvistaminen tai sen vahvistaminen, ettei yksilöityä oikeussuhdetta ole Muotoamiskanne muutetaan vallitseva oikeustila Vastakanne vastaajan kanne Ryhmäkanne Kuluttajasuoja-asiamies ja elinkeinoharjoittaja Vahvistuskanne= vahvistusintressi

35 KANNETYYPIT Edellytykset kanteiden hyväksymiselle: Suorituskanne
Vaadittavan suorituksen oltava jo erääntynyt Poikkeuksena korko-, elatusapu- ja ns. ehdollinen tuomio Vahvistuskanne Vahvistusintressi Konkreettinen ajankohtainen oikeussuhde, johon liittyy oikeudellista epävarmuutta ja kantaja kärsii tästä haittaa Muotoamiskanne Mahdollista vain kuin laki nimenomaisesti sen sallii Vastakanne Koskee samaa tai samaan yhteyteen kuuluva asia / kuittauskelpoinen saatava Vahvistuskanne: eli ei voida rändömillä vaatia vahvistettavaksi, että esimerkiksi omistaa jonkun esineen.

36 Kertaus / esimerkkitapaus
Paavon kanneperusteet Kiinteistöllä sijaitsevassa asuinrakennuksessa oli kosteus- ja homevaurioita ja rakennus oli niistä aiheutuvan terveyshaitan vuoksi kokonaan asuinkelvoton Lisäksi rakennuksessa oli useita rakenteellisia virheitä ja puutteita Mitä termiä kanneperusteen sisältävistä seikoista käytetään? oikeustosiseikka Kanneperusteinaan A esitti, että kiinteistöllä sijaitsevassa asuinrakennuksessa oli kosteus- ja homevaurioita ja rakennus oli niistä aiheutuvan terveyshaitan vuoksi kokonaan asuinkelvoton. Lisäksi rakennuksessa oli useita rakenteellisia virheitä ja puutteita. Osakkaat vaativat, että kanne hylätään perusteettomana.

37 Kertaus / esimerkkitapaus
Aulis Aarnion jakamattoman kuolinpesän osakkaat vastustivat kannetta ja vaativat, että se hylätään perusteettomana. Miksi kutsutaan Matin, Tepon ja Sepon suhdetta toisiinsa asiassa vastaajina? Välttämätön prosessinyhteys Voiko tuomioistuin tutkia kanteen ilman, että Mattia, Teppoa ja Seppoa olisi jokaista saatu haastettua asiaan vastaajaksi Asiavaltuus => ehdoton prosessinedellytys => annettava tilaisuus korjata

38 Kertaus / esimerkkitapaus
Asian edettyä pääkäsittelyyn Paavo pyysi saada vedota vielä asiassa uutena seikkana keittiön virheisiin, jotka oli havaittu talon rakenteita juuri avattaessa ja pyysi luvan saada esittää todistelua myös näistä virheistä rakenteita asuinrakennuksen keittiön kohdalla käräjäoikeuden tuomion antamisen jälkeen avattaessa havaittuihin virheisiin ja pyysi saada esittää hovioikeudessa todistelua myös näistä virheistä.

39 Kertaus / esimerkkitapaus
Mikä saattaa estää Paavon mahdollisuuden vedota näihin uusiin virheisiin? Prekluusio Millä perusteella Paavo voi saada mahdollisuuden vedota uusiin oikeustosiseikkoihin? Jos hän saattaa todennäköiseksi, että hänen menettelynsä on johtunut pätevästä syystä Millä perusteella Paavo voi saada mahdollisuuden vedota uusiin todisteisiin? Jos siihen on pätevä syy Jos vastapuoli suostuu

40 Prekluusio Asianosainen menettää oikeuden vedota uuteen oikeustosiseikkaan tai uusiin todisteisiin Koskee vain dispositiivisia riita-asioita Tuomioistuin voi asettaa ”prekluusiopäivän” jo valmistelussa ja pääkäsittelyssä voimassa suoraan lain nojalla Kuulemisperiaate = reilu prosessaaminen Prekluusiopäivä yleensä viikko ennen pääkäsittelysä

41 Prekluusio Aiheutuuko uusiin oikeustosiseikkoihin vetoamisesta Paavolle ongelmia kanteenmuutoskiellon näkökulmasta? Ei, jos esitettävä vaatimus (kaupan purku / hinnanalennus) ei muutu

42 Kanteenmuutoskielto Kannetta ei saa oikeudenkäynnin aikana muuttaa siitä, millaisena se on haastehakemuksessa esitetty (OK 14:2) Ehdoton prosessinedellytys Mitä tapahtuu, jos puuttuu? Kanne jätetään muutetuilta osin tutkimatta Saa kuitenkin

43 Kannevaatimuksen sallittu muuttaminen
Supistaminen Välisattumus olosuhteiden muutos tai vasta tietoon tullut seikka yleensä uusi oikeustosiseikka => muutos kanneperusteeseen Ennakkoluonteinen kysymys Vaaditaan välituomiolla vahvistettavaksi jotain, joka on ennakkoluonteista asian muulle ratkaisemiselle Esim. vuokrasuhteen olemassaolo Minkä tyyppinen kanne on sellainen, jossa vaaditaan vahvistettavaksi vuokrasuhteen olemassaolo? Vahvistuskanne Supistaminen: luovutaan vaatimuksista tai vaaditaan määrällisesti vähemmän Välisattumus: esimerkki irtaimen kaupan kohteen tuhoutumisesta , tapahtunut oikeudenkäynnin aikana (!) Ennakkoluonteinen kysymys: vuokrasuhde MITÄ JOS VASTAAJA VAATII VAHISTETTAVAKSI

44 Kannevaatimuksen sallittu muuttaminen
Lisävaatimukset: Liitännäisvaatimus korko-, oikeudenkäyntikulu- tai muu sivuvaatimus Olennaisesti samasta kanneperusteesta johtuva uusi vaatimus Voidaan esittää vaihtoehtoinen toissijainen vaatimus Absoluuttisesti mahdollista vain valmistelun aikana, pääkäsittelyssä ennakkoluonteinen ja liitännäisvaatimus voidaan estää ja muutoksenhaussa vain välisattumus

45 Kanneperusteen sallittu muuttaminen
Epävarsinainen kanteenmuutos (vaatimukset pysyvät ennallaan) Eli kysymys ei ole kanteenmuutoksesta Voidaan vedota uusiin oikeustosiseikkoihin, jos asia ei muutu toiseksi Edellyttää sitä, ettei vaadittu oikeusseuraamus muutu toiseksi Asia ei muutu toiseksi, jos

46 Kertaus / esimerkkitapaus 3
Anssi Kela vaatii vahvistettavaksi, että hän omistaa kitaransa. Millä perusteella tuomioistuin voi hyväksyä Kelan vaatimuksen? Oltava vahvistusintressi eli konkreettinen ajankohtainen oikeussuhde, johon liittyy oikeudellista epävarmuutta ja kantaja kärsii tästä haittaa Ensinnäkin Kelan tulisi osoittaa jokin vastapuoli, jota vastaan hän kaipaa vahvistusta. Toiseksi hänen tulisi osoittaa, että kitarana omistussuhteeseen liittyy oikeudellista epävarmuutta, josta hän kärsii haittaa.

47 Kertaus / esimerkkitapaus 3
Mitä tapahtuu Anssi Kelan kanteelle, jos tuomioistuin katsoo, ettei hänellä ole vahvistusintressiä? Kanne jätetään tutkimatta (päätös tutkimatta jättämisestä) puuttuvan prosessinedellytyksen takia.

48 Prosessinedellytykset
Prosessinedellytysten oltava olemassa, jotta asia voidaan tuomioistuimessa tutkia Tuomioistuinta, asianosaisia, jutun vireillepanoa ja käsiteltävää asiaa koskevat edellytykset Ehdottomat vs. tahdonvaltaiset Tahdonvaltaisen puutteesta tehtävä väite ensi kertaa puhevaltaa käyttäessä Ensisijaisesti puute prosessinedellytyksissä korjataan ja toissijaisesti asia jätetään tutkimatta Prosessinedellytyksiä koskeva ratkaisu on päätös Esimerkiksi päätös tutkimatta jättämisestä Muutoksenhakuoikeus riippuu päätöksestä TI: Kokoonpano, kelpoisuusvaatimukset, toimivalta As.os: Asianosaiskelpoisuus, oikeudenkäyntikelpoisuus, asiavaltuus, asianosaisen edustaminen Kantajan kanne: Oikea vireillepanotapa, haastehakemukselle laissa säädettyjen edellytysten täyttyminen, haasteen tiedoksianto Käs. Asiaa koskevat edellytykset: Tuomioistuinasia, ei aiemmin lainvoimaisesti ratkaistu tai ennestään vireillä muualla, kantajalla oikeussuojan tarve, kannetta ei muutettu kanteenmuutoskiellon vastaisesti

49 KANNEKUMULAATIO JA SEN LÄHI-ILMIÖT

50 Kanteenmuutoskielto Kannetta ei saa oikeudenkäynnin aikana muuttaa siitä, millaisena se on haastehakemuksessa esitetty (OK 14:2) Koskee kannevaatimusta ja kanneperustetta Ehdoton prosessinedellytys Olennainen yhteys prekluusioon Saa kuitenkin

51 Pääväliintulijan kanne
KANNEKUMULAATIO Objektiivinen Subjektiivinen Alkuperäinen kanne Toinen kanne Alkuperäinen kanne Toinen kanne Vastakanne Kuittaussaatava Pääväliintulijan kanne Takautumis-kanne Seurannais-kanne Samat asianosaiset HUOM! Ei kyse siitä, että rikosasiassa käsitellään vahingonkorvauskannetta, se on adheesioperiaate ja rikosasiaa ei kumuloida riita-asiaan, vaan se tehdään toisin päin Useita kantajia ja/tai vastaajia sekä mahdollisesti sivullisia

52 Pakollinen objektiivinen kumulaatio
Kantajalla kaksi tai useampia kanteita samaa vastaajaa vastaan (samanaikaisesti, olennaisesti sama peruste) Alkuperäisen jutun vastaajalla alkuperäisen jutun kantajaa vastaan kanne (sama tai samaan asiayhteys) Alkuperäisen jutun vastaajalla alkuperäisen jutun kantajaa vastaan kanne (kuittauskelpoinen saatava) HUOM! Ero asiaväite vs. erillinen kanne Samanaikaisuus: Ei edellytä, että samalla haastehakemuksella, mutta ”väli merkityksetön”, Väli merkityksetön = ainakin silloin, kun ei ole ehditty pyytää vastaajalta vielä vastinetta Esimerkiksi samaan urakkasopimukseen perustuvat useat vahingonkorvauskanteet Olennaisesti sama kanneperuste eli oikeustosiseikat keskeisiltä osilta yhtenäiset, mutta esim. myös sama urakkasopimus usea eri laiminlyönti

53 ESIMERKKI Alkuperäinen kanne: erääntynyt huoneenvuokrasaatava
Vastakanne: Vaaditaan vahvistettavaksi, ettei vuokrasopimusta ole olemassa Toinen kanne: Myöhemmin erääntynyt huoneenvuokrasaatava Alkuperäinen kanne: erääntynyt huoneenvuokrasaatava Vastakanne: Vaaditaan kuittauskelpoisen saatavan kuittaamista Alkuperäinen kanne: erääntynyt huoneenvuokrasaatava

54 Pakollinen subjektiivinen kumulaatio
ESIMERKKINÄ VAHINGONKORVAUS, EI KIRJASSA Vahingonkorvauslain mukaisesti, mikäli vahingon on aiheuttanut usea henkilö yhdessä, vastaavat he korvauksesta yhteisvastuullisesti omasta ja toistensa puolesta Vahingonkärsijä saa valita, hakeeko hän korvausta yhdeltä vai kaikilta vahingonaiheuttajilta Korvausvelvollisten keskinäisestä vastuusta säädetään vahingonkorvauslain 6 luvun 3 §:ssä Sillä, joka on maksanut vahingonkorvausta yli oman osuutensa on oikeus saada kultakin muulta korvausvelvolliselta, mitä hän on tämän osalta maksanut.

55 Esimerkkinä vahingonkorvaus
Matti ja Teppo ovat (väitetysti) yhdessä aiheuttaneet Tiuhtille ja Viuhtille vahinkoa. Vahingonkärsijä Tiuhti Vahingonaiheuttaja Matti Vahingonkärsijä Viuhti Vahingonaiheuttaja Teppo

56 Esimerkkinä vahingonkorvaus
Tiuhtilla on oikeus vaatia vahingonkorvausta Matilta, Tepolta tai molemmilta Viuhtilla on oikeus vaatia vahingonkorvausta Matilta, Tepolta tai molemmilta Mikäli Matti tai Teppo yksin velvoitetaan maksamaan vahingonkorvausta, on heillä oikeus vaatia toiselta osansa maksua

57 Skenaario 1 Tiuhti vaatii Matilta vahingonkorvausta
Mitä muita mahdollisia kanteita oikeudenkäyntiin voidaan kumuloida? Mitä muita mahdollisuuksia sivullisilla on osallistua kanteiden käsittelyyn? Vahingonkärsijä Tiuhti Vahingonaiheuttaja Matti Vahingonkärsijä Viuhti Vahingonaiheuttaja Teppo

58 Tiuhti voi nostaa vahingonkorvauskanteen myös Teppoa vastaan
Pakollinen subjektiivinen kumulaatio Viuhti voi nostaa vahingonkorvauskanteen myös Seppoa vastaan Viuhti voi nostaa vahigonkorvauskanteen myös Teppoa vastaan

59 Miten Teppo voi tulla omasta aloitteestaan asiaan mukaan
Matti voi nostaa seurannaiskanteen, jossa se vaatii Tepon velvoittamista suorittamaan oman osuutensa Tiuhtille tai Viuhtille tulevista vahingonkorvauksista Miten Teppo voi tulla omasta aloitteestaan asiaan mukaan Pääväliintulo? Sivuväliintulo?

60 Skenaario 2 Vahingonkärsijä Tiuhti Vahingonaiheuttaja Matti
Alkuperäinen kanne Pakollinen subjektiivinen kumulaatio Seurannaiskanne TAI Litis denuntiatio Seurannaiskanne TAI Sivuväliintulo Vahingonkärsijä Viuhti Vahingonaiheuttaja Teppo

61 Skenaario 3 Vahingonkärsijä Tiuhti Vahingonaiheuttaja Matti
Alkuperäinen kanne Pakollinen subjektiivinen kumulaatio Seurannaiskanne Pak. subj. kumulaatio Seurannaiskanne Vahingonkärsijä Viuhti Vahingonaiheuttaja Teppo Pak. subj. kumulaatio

62 Pakollinen subjektiivinen kumulaatio
Kantajalla tai usealla kantajalla on vastaajaa tai useita vastaajia vastaan kanne tai kanteita (samanaikaisuus ja olennaisesti sama peruste) Kanteet säilyttävät itsenäisyytensä Kantajien/vastaajien prosessitoimet koskevat vain niitä kanteita, joissa he ovat osallisina Asianosaispiirin ulkopuolisen henkilön kanne siitä, mitä riita koskee (pääväliintulo, esim. kitaracase!) Asianosaisen takautumis- tai seurannaiskanne, sen varalta, että häviää jutun Asianosaispiirin ulkopuolisen henkilön takautumis- tai seurannaiskanne, sen johdosta minkä lopputuloksen asia voi asianosaisten välillä saada

63 Pääväliintulo Esimerkiksi Anssi Kela F - musiikki Olli Lindholm
Anssi Kela vaatii F-musiikkia velvoittamista luovuttamaan hänelle heiltä ostamansa kitaran Olli Lindholm vaatii väliintulossa F-musiikin velvoittamista luovuttamaan ostetun kitaran Lindholmille ja sen vahvistamista, että ostettu kitara kuuluu Olli Lindholmille eikä Anssi Kelalle Kitaranluovutuskanne Anssi Kela F - musiikki Sivuväliintulo? Kitaranluovutus-kanne Olli Lindholm Vahvistuskanne

64 Kannekumulaation lähikäsitteitä
Välttämätön prosessin-yhteys Litis denuntiatio Sivuväliintulo Itsenäinen väliintulo

65 Kannekumulaation lähikäsitteitä
Välttämätön prosessinyhteys Poikkeuksellisesti kaikkien (henkilöiden) oltava asiassa kantajina tai vastaajina Asianosaispiirin ulkopuolinen henkilö tekee hakemuksen saadakseen luvan esiintyä jommankumman asianosaisen puolella (koskee hänen oikeuttaa, todennäköiset perusteet) => sivuväliintulo Asianosainen kutsuu sivullisen käyttämään väliintulijan puhevaltaa asiassa => litis denuntiatio

66 Sivuväliintulo Erilaiset väliintulointressit Todistusvaikutus
Myöhempi oikeudenkäynti Täytäntöönpanovaikutus Sivu- eli tosiseikastovaikutus Tuomio vaikuttaa sivulliseen lain tai sopimuksen nojalla Usein kyse regressitilanteista Todistusvaikutus: Asiassa tehtävät näyttöratkaisut vaikuttavat väliintulijan omaan myöhempään oikeudenkäyntiin Esimerkiksi vakuutusyhtiö Täytäntöönpanovaikutus: Sivullinen voi kärsiä täytäntöönpanosta Esimerkiksi alivuokralainen (häädön varalta) SIVU ELI TOSISEIKASTOVAIKUTUS Sivullinen voi kärsiä täytäntöönpanosta

67 Kannekumulaatio ja sen lähi-ilmiöt
Ravintola Vorten järjestyksenvalvoja oli työntäessään ravintolassa häiriötä aiheuttanutta asiakasta ulos asiakkaan kättä vääntämällä aiheuttanut tälle kyynärvarren luun murtuman. Ravintola Vorte Järjestyksenval-voja Jari Asiakas Antti

68 Kannekumulaatio ja sen lähi-ilmiöt
EI KIRJASSA: Vahingonkorvauslain kanavointisäännös (VahL 6:2) Jos työntekijä aiheuttaa vahingon tahallaan, hän on velvollinen korvaamaan sen kokonaisuudessaan Jos työntekijä aiheuttaa vahingon tuottamuksellisesti, työnantaja on ensisijainen korvausvelvollinen KKO:n ratkaisukäytäntö: Mikäli työnantajan (isännän)vastuu toteutuu, tulee vaatimukset ensisijaisesti kohdistaa työnantajaan Työntekijän haastaminen vastaajaksi ei pakollista

69 Kannekumulaatio ja sen lähi-ilmiöt
Ravintola Vorten järjestyksenvalvoja oli työntäessään ravintolassa häiriötä aiheuttanutta asiakasta ulos asiakkaan kättä vääntämällä aiheuttanut tälle kyynärvarren luun murtuman. Vastuussa asiakkaalle työntekijän työssä virheellä tai laiminlyönnillä aiheuttamasta vahingosta Ravintola Vorte Järjestyksenval-voja Jari Velvollinen korvaamaan tuottamuksellisesta vahingosta kohtuullisen määrän Asiakas Antti

70 Kannekumulaatio ja sen lähi-ilmiöt
Asiakas Antti vaatii Ravintola Vorttelta vahingonkorvausta. Millä perusteella järjestyksenvalvoja Jari on haastettava kuultavaksi oikeudenkäyntiin Litis denuntiatio

71 Kannekumulaatio ja sen lähi-ilmiöt
Vahingonkorvauslain 4:3 mukaan työntekijä voidaan velvoittaa maksamaan työnantajalle (kohtuullisen) summan, jonka työnantaja on maksanut vahingonkärsijälle Ravintola Vorttella voi olla oikeus saada järjestyksenvalvoja Jarilta korvausta sen asiakas Antille maksamasta vahingonkorvauksesta. Missä vaiheessa ravintola Vortten on mahdollista nostaa kanne, jossa se vaatii järjestyksenvalvoja Jarilta edellä mainittua korvausta?

72 Kannekumulaatio ja sen lähi-ilmiöt
Ravintola Vorten järjestyksenvalvoja oli työntäessään ravintolassa häiriötä aiheuttanutta asiakasta ulos asiakkaan kättä vääntämällä aiheuttanut tälle kyynärvarren luun murtuman. Takautumiskanne Ravintola Vorte Järjestyksenval-voja Jari Vahingonkorvaus-kanne Asiakas Antti

73 Erot siinä, missä vaiheessa käsittelyä kanne on nostettava:
Pakollinen objektiivinen kumulaatio Samanaikaisesti Vastakanne Valmistelun aikana tai ennen tuomioistuimen kanteen nostamista varten erikseen asettaman määräajan kulumista umpeen Jos nostettu myöhemmin, kumulaatio ei pakollista Kuittausvaatimus (vastakanne) Pakollinen subjektiivinen kumulaatio

74 Pääväliintulijan kanne
Valmistelun aikana Jos nostettu myöhemmin, kumulaatio ei pakollista Tuomioistuin voi käsitellä erikseen, jos yhdessä käsitteleminen ei käy haitatta päinsä Takautumis- tai muu seurannaiskanne Asianosainen: nostettava ennen tuomioistuimen kanteen nostamista asettaman määräajan umpeutumista

75 Kannekumulaation lähikäsitteitä
Välttämätön prosessin-yhteys Litis denuntiatio Sivuväliintulo Itsenäinen väliintulo

76 Riita-asian käsittely käräjäoikeudessa

77 Pdf - tiedostosta

78 TUOMION OIKEUS- JA LAINVOIMA

79 Tuomion lainvoima Lainvoima = tuomioon ei saa hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin (valitus ja takaisinsaanti), ylimääräisillä muutoksenhakukeinoilla ei merkitystä Osittainen lainvoima: Silloin, kun ilmoitetaan tyytymättömyyttä tai haetaan muutosta vain osaan tuomiosta Yksipuolinen lainvoima: Jos vain toinen asianosaisista hakee muutosta, tuomio saa lainvoiman tuomioon tyytyneeseen asianosaiseen nähden

80 Tuomion oikeusvoima Oikeusvoima = lainvoimaisella tuomiolla ratkaistua asiaa ei saa enää uudestaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi Tuomio saa lainvoiman = se saa myös oikeusvoiman pl. yksipuolisen lainvoiman tilanteessa Oikeusvoimavaikutuksen murtaminen mahdollista ylimääräisellä muutoksenhaulla Tuomio voidaan siis purkaa Kynnys purkamiselle on korkeampi kuin muutoskynnys varsinaisessa muutoksenhaussa

81 Tuomion oikeusvoima Negatiivinen oikeusvoimavaikutus
Oikeudenkäynti 1 Oikeudenkäynti 2 Positiivinen oikeusvoima Oikeudenkäynti1 Oikeudenkäynti 2 Kanne A Tuomio A Kanne A Kanne B Kanne A Tuomio A Tuomio A

82 Esimerkki tuomion lainvoima ja oikeusvoima
Tuomion lainvoimaisuus tarkoittaa: Pertti vaatii Matilta vahingonkorvausta sattuneen tapahtuman seurauksena. Käräjäoikeus tuomitsee Matin maksamaan Pertille vahingonkorvausta 500 € => Kumpikaan ei ilmoita tyytymättömyyttään => Pertti keksii kahden kuukauden päästä, että haluaakin hakea muutosta ja saada enemmän vahingonkorvauksia. => Tuomion lainvoima estää tämän

83 Esimerkki Tuomion oikeusvoima tarkoittaa:
Matti lannistuu tuomion lainvoiman edessä, mutta saa toisen kuningasidean. Hän laittaakin samanlaisen kanteen vireille sattuneen menettelyn seurauksena ja vaatii enemmän vahingonkorvauksia. Tuomion oikeusvoima estää tämän Tuomioistuin ei saa ratkaista uudestaan asiaa, joka on jo kerran lainvoimaisella tuomilla ratkaistu (res judicata)

84 Oikeustapaus / esimerkki 1
Hippi on nostanut Calonian käräjäoikeudessa kanteen Leikkuria vastaan ja vaatinut tältä valmistelussa – samoin kuin haastehakemuksessakin – korvausta 5000 euroa ansiomenetyksenä, joka hänelle oli aiheutunut loukattuaan itsensä Leikkurin epäkuntoisella ja hengenvaarallisella ruohonleikkurilla. Toissijaisena perusteena kanteelleen Leikkuri ilmoittaa suullisen valmistelun istunnossa sen, että hänelle oli aiheutunut kustannuksia lääkärinhoidosta parantolassa onnettomuuden jälkeen samansuuruinen summa. Arvioi Hipin menettelyn sallittavuutta prosessioikeudellisesti

85 Oikeustapaus / esimerkki
Hippi on nostanut Calonian käräjäoikeudessa kanteen Leikkuria vastaan ja vaatinut tältä valmistelussa – samoin kuin haastehakemuksessakin – korvausta 5000 euroa ansiomenetyksenä, joka hänelle oli aiheutunut loukattuaan itsensä Leikkurin epäkuntoisella ja hengenvaarallisella ruohonleikkurilla. Toissijaisena perusteena kanteelleen Leikkuri ilmoittaa suullisen valmistelun istunnossa sen, että hänelle oli aiheutunut kustannuksia lääkärinhoidosta parantolassa onnettomuuden jälkeen samansuuruinen summa. Arvioi Hipin menettelyn sallittavuutta prosessioikeudellisesti

86 Vaatimus: vahingonkorvausta 5000 euroa
Peruste 1: ansiomenetystä 5000 euroa (Toissijainen) peruste 2: lääkärinhoitokulut 5000 euroa Prosessioikeudellinen ilmiö? Kanneperusteen muuttaminen eli epävarsinainen kanteenmuutoskielto Kanteen perustaksi voidaan vedota uusin oikeustosiseikkoihin, ellei asia uusien oikeustosiseikkojen johdosta muutu toiseksi Asia ei muutu toiseksi silloin, kun vaadittu oikeusseuraamus pysyy uusista oikeustosiseikoista huolimatta samana Kanteenmuutoskielto ei estä uusien oikeustosiseikkojen esittämistä

87 Mikä voi estää uusien oikeustosiseikkojen esittämisen?
Prekluusio Riita-asian asianosaisen on jo valmistelun aikana ilmoitettava kaikki ne oikeustosiseikat, joihin hän asiassa vetoaa. Lisäksi hänen on ilmoitettava kaikki todisteet, jotka hän haluaa esittää. Dispositiivisessa riita-asiassa tuomioistuin voi tarvittaessa kehottaa asianosaista täyttämään määräajassa edellä mainitun velvollisuutensa uhalla, ettei asianosainen enää määräajan jälkeen saa vedota uuteen oikeustosiseikkaan taikka ilmoittaa uutta todistetta, ellei hän saata todennäköiseksi, että hänen menettelynsä johtuu pätevästä syystä. Pääkäsittelyssä ei saa vedota sellaiseen oikeustosiseikkaan, johon hän ei ole vedonnut valmistelussa, ellei asianosainen saata todennäköiseksi, että hänen menettelynsä johtuu pätevästä syystä.

88 Oikeustapaus / esimerkki
Hippi on nostanut Calonian käräjäoikeudessa kanteen Leikkuria vastaan ja vaatinut tältä valmistelussa – samoin kuin haastehakemuksessakin – korvausta 5000 euroa ansiomenetyksenä, joka hänelle oli aiheutunut loukattuaan itsensä Leikkurin epäkuntoisella ja hengenvaarallisella ruohonleikkurilla. Toissijaisena perusteena kanteelleen Leikkuri ilmoittaa suullisen valmistelun istunnossa sen, että hänelle oli aiheutunut kustannuksia lääkärinhoidosta parantolassa onnettomuuden jälkeen samansuuruinen summa. Arvioi Hipin menettelyn sallittavuutta prosessioikeudellisesti

89 Valmistelua johtavan tuomarin ei tarvitse reagoida, sillä
Valmistelussa saadaan pääsääntöisesti vedota uusiin oikeustosiseikkoihin (ellei TI asettanut määräpäivää) Kannevaatimus, 5000 € vahingonkorvaus, ei muutu toiseksi

90 Olettakaamme, että tuomari pysyy passiivisena valmistelun aikana ja että Hippi muotoilee kanteensa myöhemmin pääkäsittelyssä samalla tavoin kuin suullisen valmistelun istunnossakin. Leikkuri on kiistänyt Hipin vaatimukset kokonaisuudessaan perusteettomina. Käräjäoikeuden tuomiossa Leikkuri velvoitetaan maksamaan Hipille kaikkiaan euroa onnettomuuden johdosta. Onko asia mennyt prosessioikeudellisesti oikein?

91 Mitä prosessioikeudellista sääntöä tuomioistuin on loukannut?
Hippi on nostanut Calonian käräjäoikeudessa kanteen Leikkuria vastaan ja vaatinut tältä valmistelussa – samoin kuin haastehakemuksessakin – korvausta 5000 euroa ansiomenetyksenä, joka hänelle oli aiheutunut loukattuaan itsensä Leikkurin epäkuntoisella ja hengenvaarallisella ruohonleikkurilla. Toissijaisena perusteena kanteelleen Leikkuri ilmoittaa suullisen valmistelun istunnossa sen, että hänelle oli aiheutunut kustannuksia lääkärinhoidosta parantolassa onnettomuuden jälkeen samansuuruinen summa.

92 Vaatimistaakka Asianosaisen hyväksi ei voida tuomita muuta oikeusseuraamusta tai määrällisesti enempää kuin mitä hän on vaatinut tai hänen vastapuolensa on myöntänyt Leikkuri on kiistänyt kaiken Hippi on vaatinut ainoastaan 5000 € Tuomioistuin on tuominnut € Tuomioistuin on rikkonut oikeudenkäymiskaarea

93 Esimerkki oikeustapaus 2
Hippi on nostanut Calonian käräjäoikeudessa kanteen Leikkuria vastaan ja vaatinut tältä valmistelussa – samoin kuin haastehakemuksessakin – korvausta 5000 euroa ansiomenetyksenä, joka hänelle oli aiheutunut loukattuaan itsensä Leikkurin epäkuntoisella ja hengenvaarallisella ruohonleikkurilla. Hippi on valmisteluistunnossa esittänyt myös toisen vaatimuksen 3000 euron korvaamisesta. Kanneperusteena on se, että Hipille oli aiheutunut kustannuksia lääkärinhoidosta parantolassa onnettomuuden jälkeen. Arvioi Hipin menettelyn sallittavuutta prosessioikeudellisesti

94 Esimerkki oikeustapaus 2
Hippi on nostanut Calonian käräjäoikeudessa kanteen Leikkuria vastaan ja vaatinut tältä valmistelussa – samoin kuin haastehakemuksessakin – korvausta 5000 euroa ansiomenetyksenä, joka hänelle oli aiheutunut loukattuaan itsensä Leikkurin epäkuntoisella ja hengenvaarallisella ruohonleikkurilla. Hippi on valmisteluistunnossa esittänyt myös toisen vaatimuksen 3000 euron korvaamisesta. Kanneperusteena on se, että Hipille oli aiheutunut kustannuksia lääkärinhoidosta parantolassa onnettomuuden jälkeen. Arvioi Hipin menettelyn sallittavuutta prosessioikeudellisesti

95 Kyseessä kanteenmuutos, joka voi olla sallittua
Uuden vaatimuksen esittäminen on sallittua, mikäli se johtuu olennaisesti samasta kanneperusteesta. Vaatimus ja peruste 1: Hippi on loukannut itsensä Leikkurin sahalla, jonka johdosta hänelle on syntynyt ansiomenetystä. Vaatimus ja peruste 2: Hippi on loukannut itsensä Leikkurin sahalla, jonka johdosta hänelle on syntynyt lääkärikuluja Katsoisin, että kyse on olennaisesti samasta kanneperusteesta, jolloin uuden vaatimuksen saisi esittää eli kyseessä sallittu kanteenmuutos Vaatimus on esitetty jo valmistelussa eli kanneperusteena olevat oikeustosiseikat eivät ole vielä prekludoituneet

96 Esimerkkitapaus 3 Valle on haastanut veljensä Heikin oikeuteen ja vaatinut Heikiltä vahingonkorvausta euroa Suullisessa valmistelussa Valle tuovat esiin uusia seikkoja, joiden perusteella vahingonkorvaus kuluu hänelle maksaa ja vaatinut näillä uusillakin perusteilla euroa ja sen lisäksi hän vaatiit lainmukaisia korkoja ja oikeudenkäyntikulujensa korvaamista Vastaaja Heikin asiamies Asianajaja Janne vastustaa kannetta ja on katsonut, että suullisen valmistelun istunnossa esitetyt uudet vaatimukset ja perusteet sekä oikeudenkäyntikuluvaatimukset ja korkovaatimukset on jätettävä tutkimatta kiellettyinä kanteenmuutoksina ja joka tapauksessa liian myöhään tehtyinä Arvioi väitettä Kielletystä kanteenmuutoksesta

97 Esimerkkitapaus 3 Valle on haastanut veljensä Heikin oikeuteen ja vaatinut Heikiltä vahingonkorvausta euroa Suullisessa valmistelussa Valle tuo esiin uusia seikkoja, joiden perusteella vahingonkorvausta kuluu hänelle maksaa ja vaatinut näillä uusillakin perusteilla euroa ja sen lisäksi hän vaatii lainmukaisia korkoja ja oikeudenkäyntikulujensa korvaamista Vastaaja Heikin asiamies Asianajaja Janne vastustaa kannetta ja on katsonut, että suullisen valmistelun istunnossa esitetyt uudet vaatimukset ja perusteet sekä oikeudenkäyntikuluvaatimukset ja korkovaatimukset on jätettävä tutkimatta kiellettyinä kanteenmuutoksina. Arvioi väitettä Kielletystä kanteenmuutoksesta

98 Vaatimus 3: oikeudenkäyntikulut
Vaatimus 1: euroa Uudet perusteet => sallittu kanneperusteen muutos eli epävarsinainen kanteenmuutoskielto Seikat eivät vielä pääkäsittelyssä ole prekludoituneet Ei ongelmaa Vaatimus 2: korkokulut Vaatimus 3: oikeudenkäyntikulut Kysymys lisävaatimuksesta, tässä tapauksessa liitännäisvaatimuksesta Kirjassa ei suoraan kerrota mahdollisista ajallisista rajoituksista Maininta esikysymyksen vahvistamisen ja lisävaatimuksen osalta s. 67 Kyse sallitusta kanteenmuutoksesta Jos sen esittää pääkäsittelyssä, voidaan jättää tutkimatta, mikäli vaatimuksen tutkiminen vaikeuttaisi asian käsittelyä

99 Esimerkki oikeustapaus 3:
Kati Kotila oli ostanut mökkiä varten tontin Reijo Retkulta. Kotila oli tonttia tarkastaessaan kiinnittänyt huomiota avaraan rantaan. Retku oli kertonut, että rantaa oli laajennettu ajamalla maa-ainesta neljä lavallista. Siltä varalta, että maa painuu lisää, Retku oli suostunut alentamaan jo sovittua kauppahintaa eurolla. Näin kauppa tehtiin ja vahvistettiin asianmukaisesti. Ryhtyessään seuraavana kesänä kunnostamaan rantaa Kotilan epäilys heräsi, koska rannassa ei oikein kasvanut mikään kunnolla. Kotila teetti maa-ainesanalyysin ja siinä kävi ilmi, että rannalla on saastunutta maa-ainesta toimintansa lopettaneen huoltoaseman alueelta.

100 Kotila nosti kanteen Retkua vastaan käräjäoikeudessa ja vaati kaupan purkamista ja euron vahingonkorvausta aiheutuneista kuluista. Antamassaan kirjallisessa vastauksessa Retku vastusti kaupan purkamista ja ilmoitti Kotilan tienneen, että kyseessä on muualta jälkikäteen tuotu maa-aines. Päälle vain vähän uutta ruokamultaa – niin hyvää tulee. Asiassa toimitettiin käräjätuomari Pekka Pykälän johdolla valmisteluistunto. Siinä Kotila uudisti vaatimuksensa ja nimesi todistajakseen mökkinaapurinsa Rauha Rajalan, joka osasi kertoa siitä, kuinka oli varoittanut Retkua saastuneen maa-aineksen siirtämisestä paikalle. Retku vastusti Rajalan nimeämistä todistajaksi, koska tällä oli asiassa oma intressi, toisin sanoen pelko omankin mökkitontin arvon alentumisesta. Retku totesikin, että todistajan tulee lain mukaan olla luotettava ja puolueeton.

101 Kun asiaa käsiteltiin pääkäsittelyssä, Kotila ilmoitti vaativansa lisää vahingonkorvausta, koska ei ollut muistanut vaatia maa-ainesanalyysin kustannuksia 900:aa euroa. Lisäksi oli käynyt ilmi, että valmisteluistunnon jälkeiset rankkasateet yhdessä öljypitoisen maa-aineksen kanssa olivat aiheuttaneet vahinkoa myös Kotilan arvokkaalle puuveneelle, joka oli vedetty rannalle. Vahingon määrä oli tältä osin hiomisen ja uudelleen tervauksen muodossa 500 euroa. Ketku vastusti jyrkästi tällaisten uusien asioiden esiin tuomista pääkäsittelyssä ja vaati ratkaisun perustamista yksinomaan niihin puheenvuoroihin, joita asianosaiset käyttivät valmistelussa.

102 Kysymys: Miten tilannetta on prosessioikeudellisesti arvioitava? (Vastauksessa ei tarvitse pohtia juttuun liittyviä aineellisoikeudellisia kysymyksiä, kuten sitä onko kyseessä virhe kaupan kohteessa ja kenen syy virhe on).

103 Kotila nosti kanteen Retkua vastaan käräjäoikeudessa ja vaati kaupan purkamista ja euron vahingonkorvausta aiheutuneista kuluista. Antamassaan kirjallisessa vastauksessa Retku vastusti kaupan purkamista ja ilmoitti Kotilan tienneen, että kyseessä on muualta jälkikäteen tuotu maa-aines. Päälle vain vähän uutta ruokamultaa – niin hyvää tulee. Asiassa toimitettiin käräjätuomari Pekka Pykälän johdolla valmisteluistunto. Siinä Kotila uudisti vaatimuksensa ja nimesi todistajakseen mökkinaapurinsa Rauha Rajalan, joka osasi kertoa siitä, kuinka oli varoittanut Retkua saastuneen maa-aineksen siirtämisestä paikalle. Retku vastusti Rajalan nimeämistä todistajaksi, koska tällä oli asiassa oma intressi, toisin sanoen pelko omankin mökkitontin arvon alentumisesta. Retku totesikin, että todistajan tulee lain mukaan olla luotettava ja puolueeton.

104 Todistajan yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset
Lähtökohtaisesti kuka tahansa asianosaispiirin ulkopuolinen henkilö voidaan kuulla todistajana Alle 15-vuotiaat ja henkiseltä toiminnaltaan häiriintyneiden kohdalla poikkeuksia Ratkaisevaa on se, onko henkilö todistamishetkellä asianosaisena asiassa Retku vastusti Rajalan nimeämistä todistajaksi, koska tällä oli asiassa oma intressi, toisin sanoen pelko omankin mökkitontin arvon alentumisesta. Retku totesikin, että todistajan tulee lain mukaan olla luotettava ja puolueeton. Rajala ei kuitenkaan ole jutun asianosainen => voidaan kuulla todistajana Väliintulointressi?

105 Kun asiaa käsiteltiin pääkäsittelyssä, Kotila ilmoitti vaativansa lisää vahingonkorvausta, koska ei ollut muistanut vaatia maa-ainesanalyysin kustannuksia 900:aa euroa. Lisäksi oli käynyt ilmi, että valmisteluistunnon jälkeiset rankkasateet yhdessä öljypitoisen maa-aineksen kanssa olivat aiheuttaneet vahinkoa myös Kotilan arvokkaalle puuveneelle, joka oli vedetty rannalle. Vahingon määrä oli tältä osin hiomisen ja uudelleen tervauksen muodossa 500 euroa. Ketku vastusti jyrkästi tällaisten uusien asioiden esiin tuomista pääkäsittelyssä ja vaati ratkaisun perustamista yksinomaan niihin puheenvuoroihin, joita asianosaiset käyttivät valmistelussa.

106 Kun asiaa käsiteltiin pääkäsittelyssä, Kotila ilmoitti vaativansa lisää vahingonkorvausta, koska ei ollut muistanut vaatia maa-ainesanalyysin kustannuksia 900:aa euroa. Olennaisesti sama kanneperuste? Kyllä Lisävaatimuksen esittäminen oikeudenkäynnissä? Vaatimus on lain mukaan jätettävä tutkimatta, jos vaatimuksen tutkiminen viivyttäisi asian käsittelyä Tuomioistuimen harkinnassa Asianosainen oli unohtanut vedota maa-ainesanalyysin kustannuksiin? Kustannukset oikeustosiseikkana voivat olla jo prekludoituneita Unohdus ei liene pätevä syy

107 Lisäksi oli käynyt ilmi, että valmisteluistunnon jälkeiset rankkasateet yhdessä öljypitoisen maa-aineksen kanssa olivat aiheuttaneet vahinkoa myös Kotilan arvokkaalle puuveneelle, joka oli vedetty rannalle. Vahingon määrä oli tältä osin hiomisen ja uudelleen tervauksen muodossa 500 euroa.

108 Kanteenmuutoskielto? Kantajalla on oikeus vaatia muuta kuin kanteessa tarkoitettua suoritusta, kun vaatimus perustuu oikeudenkäynnin aikana tapahtuneeseen olosuhteiden muutokseen tai vasta oikeudenkäynnin aikana kantajan tietoon tulleeseen seikkaan (välisattumus) Valmisteluistunnon jälkeiset rankkasateet Sallittu kanteenmuutos Prekluusio? Lienee pätevä syy sille, ettei ole vedottu jo valmisteluistunnossa

109 Kanteenmuutoskielto ja sen rajoitukset
Epävarsinainen Valmisteluistunto Kanteenmuutoskielto Välisat- tumus Ennakko luonteinen kysymys Lisä- vaatimus Kontradiktorisuus Pääkäsittely Kanteenmuutoskielto Prekluusio (oikeustosiseikat ja todisteet) Epävarsi-nainen Ennakko luonteinen kysymys Lisä- vaatimus Oikeudenkäyn-nin joutuisuus

110 Määrittele seuraavat termit
Esimerkkejä Lapin yliopiston prosessioikeuden tenttikysymyksistä ( Selosta lyhyesti hovioikeuden jatkokäsittelyluvan myöntämisen perusteet Määrittele seuraavat termit Asianosaiskelpoisuus Oikeudenkäyntikelpoisuus Asialegitimaatio eli asiavaltuus (lakimääräinen) Edustaja oikeudenkäynnissä Oikeudenkäyntiavustaja Litis denuntiatio Mitkä ovat korkeimman oikeuden valitusluvan myöntämisperusteet? Selosta lyhyesti niiden sisältö

111 Mitä tiedät prekluusiosta? Kanteenmuutoskiellon sisältö?
Selosta lyhyesti, mitä tarkoitetaan Oikeusvoimalla Mitä tiedät väittämistaakasta? Oikeudenkäynnin julkisuuden funktiot? Mitä tiedät prosessioikeuden funktioihin kuuluvasta konfliktinratkaisufunktiosta? Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet Vastavalitus Positiivinen oikeusvoimavaikutus Väittämistaakka

112 Selvitä lyhyesti seuraavat käsitteet
Vapaa todistusharkinta Prekluusio Todistusteema

113 Turun yliopistosta (www.lex.fi/prosessioikeus)
Mitä todistusoikeudessa tarkoitetaan Vapaalla todistusten harkinnalla Legaalisella presumptiolla Notorisuudella Mitä tarkoitetaan prekluusiolla ja mihin prekluusio kohdistuu?


Lataa ppt "Kertauksen aiheita Mahdolliset soveltavat kysymykset prosessioikeuden kirjasta Asianosaisen oikeudellinen avustaminen Tuomioistuimen alueellinen toimivalta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google