Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaalialan työorientaatiot ja työtavat

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaalialan työorientaatiot ja työtavat"— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaalialan työorientaatiot ja työtavat
Ann-Mari Dufva

2 Johdatuksena ”Kuinka puhua niin, että toisessa syntyy halu kuunnella ja kuinka kuunnella niin, että toisessa syntyy halu puhua.” (Pyhäjoki 2015)

3 Sosiaalialan työn lähtökohta
Sosiaalityötä ei ole olemassa ilman asiakaskontakteja ja kohtaamisia. Sosiaalityö on vuorovaikutustyötä. ”Sosiaalityötä tarkastellaankin sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden suhteena. Sosiaalityön sisältö määrittyy sen mukaan, miten nämä osapuolet kohtaavat toisensa ja millaisiksi heidän roolinsa suhteessa toisiinsa näissä kohtaamisissa muodostuu.” (Juhila 2006)

4 Sosiaalisten ongelmien tulkintatyö
Sosiaalisten ongelmien tulkintatyö (social problems work) Sosiaalialan työ ja sosiaaliset ongelmat (huolet) nivoutuvat monesti yhteen -> tunnistetaan ongelma -> ongelmien vuorovaikutuksellinen nimeäminen -> tehdään ongelmatilanteisiin kohdistuvia interventioita (väliintuloja), vuorovaikutuksessa -> ongelmiin liittyvä puhe -> ominaista ammatilliselle auttamistyölle

5 Vuorovaikutuksessa rakentuva suhde
Asiakkaan kohtaaminen – sosiaalialan ydintä asiakkaan ja työntekijän identiteetit sosiaalisten ongelmien tulkintatyö uhrius ja toimijuus sosiaalityön narratiiviiveissa sosiaalialan tytöntekijä tukijana ja kontrolloijana kulttuuriset diskurssit vuorovaikutuksessa valta reflektiivisyys vuorovaikutuksessa sosiaalityön tilanteittainen etiikka asiakaslähtöisyyden haaste

6 Sosiaalialan työntekijä
Tukijana Asiakkaan rinnalla kulkeminen sekä omien voimavarojen vahvistaminen Kontrolloijana Kontrollointia tilanteissa, joissa ihmisen käyttäytyminen on vaaraksi hänelle itselleen tai muille Asiakkaan uhrius ja toimijuus, vastuu ja syyllisyys -> työntekijän asettuminen tukijaksi vai kontrolloijaksi

7 Sosiaalialan työ ammatillisena interventiona
Ammatillinen interventio = väliintulo poikkeuksellisissa tilanteissa Sosiaalityö ymmärretään ihmisen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksessa ilmeneviin ongelmiin puuttuvana toimintana Tavoitteena saada aikaa muutosta, arkipäivän sujumisessa sekä arjessa selviytymisessä -> ohjaus, huolenpito, hoiva, neuvonta ja kasvatus

8 Orientaatiot Kannatteluorientaatio Muutosorientaatio

9 Muutos merkitsee Riippuvaisesta - itsenäiseksi Passiivisesta - aktiiviseksi Syrjäytyneestä - kansalaiseksi Työttömästä - työssä käyväksi Painottuu; tukeminen ja vahvistaminen psykososiaalisen työn avulla Suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa

10 Sosiaalityön osatekijät tekemisenä (Louhelainen 1985)
Kuka tekee (sosiaalityön suorittaja) Kenelle (sosiaalityön kohde) Mitä (sosiaalityön tehtävä yhteiskunnassa) Miten (sosiaalityön menetelmät ja työmuodot) Miksi (sosiaalityön arvot ja etiikka) Millä vaikutuksella (sosiaalitytön päämäärä ja tavoite)

11 Työmuodot – kysymys – miten?
Yksilötyö Perhetyö Yhdyskuntakohtainen työ Rakenteellinen työ – pyritään vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

12 Työmuodot Yksilön ja perheen kanssa työskenneltäessä työmuotoja ovat;
Kontrolli ja sosialisaatio, jossa yksilöä ohjataan / palautetaan yhteiskunnan normatiiviseen yhteyteen Tuki, jossa yksilölle annetaan lisäresursseja, ohjausta ja neuvontaa Suojelu, jolloin yksilöä tuetaan kontrolloimalla kolmatta osapuolta Terapia, jossa tavoitteena tukea yksilön sisäistä toimintarationaliteettia

13 Työmuotoja Verkostotyö Asiantuntijaverkostot – moniammatillinen työ
Asiakkaan tukiverkostot Palveluohjaus Yhteisöllinen sosiaalityö

14 Lähestymistavat Ammattikäytäntö - huollollinen sosiaalityö, muutossosiaalityö Työorientaatio - pyrokratiatyö, kriisityö, professiotyö, aktivointityö Työmenetelmät - palveluohjaus, psykososiaalinen työ, verkostyö Työvälineet - kontrollityö, asiakasohjaus Työtaito - tunnetyö, metodinen työote, reflektiivinen työote

15 Suhteet ja menetelmät Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhde
Liittämis – ja kontrollisuhde Kumppanuussuhde Huolenpitosuhde Vuorovaikutuksessa rakentuva suhde Sosiaalityön menetelmät Vastuuttaminen, näyttöön perustuvat työkäytännöt Osallisuuden ja valtauttamisen vahvistaminen Auttaminen, tukeminen ja asioiden hoitaminen Identiteettien ja narratiivien rakentuminen, sosiaalisten ongelmien tulkintatyö

16 Sosiaalityön toimintatavat
Byrokratia – byrokratiatyö – etuuden myöntäminen, pakkotoimi (säännöstö) Palvelupisteet – palvelutyö – ohjaus ja neuvonta (yksilöllinen palveluohjaus) Terapeuttiset organisaatiot – psykososiaalinen työ – terapeuttinen keskustelu (asiakasta ymmärtämään pyrkivä työote)

17 Sosiaalityön toiminnalliset perspektiivit (Payne 1996)
Eli millaisista lähtökohdista sosiaalityötä tehdään Individualistis – reformistinen = palvelujärjestelmäkeskeinen, jossa toiminnan perustana on järjestelmä Reflektiivis – terapeuttinen = terapeuttinen, jossa toiminnan perustana on vuorovaikutus Sosialistis – kollekstiivinen = yhetiskuntakriittinen, jossa toiminnan perustana yhteiskunnallinen tilanne

18


Lataa ppt "Sosiaalialan työorientaatiot ja työtavat"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google