Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Liikenteenohjaajan koulutusaineisto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Liikenteenohjaajan koulutusaineisto"— Esityksen transkriptio:

1 Liikenteenohjaajan koulutusaineisto
2018

2 Liikenteen ohjaajaa koskeva lainsäädäntö
Tieliikennelaki 267/81 4 § 1 mom. Tienkäyttäjän on ensisijaisesti noudatettava poliisimiehen tai muun liikenteen ohjaajan antamaa merkkiä tai ohjetta. Tieliikennelain tämä pykälä velvoittaa myös hälytysajoneuvon kuljettajaa noudattamaan liikenteen ohjaajan antamaa merkkiä. Pysäytysmerkin antamisen syynä voi työmaalla olla mm. räjäytystyö, jolloin pysähtymisvelvoite on ehdoton. Pysäytyksen syynä voi olla esim. räjäytystyö 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

3 Liikenteen ohjaajaa koskeva lainsäädäntö
TLL 49 § Liikenteen ohjaajat Liikenteen ohjaajana toimii poliisimies. Tiellä suoritettavien puolustusvoimien harjoitusten aikana liikennettä ohjaa sotilaspoliisi tai tähän tehtävään määrätty sotilashenkilö. Rajavartiomiehen osallistumisesta liikenteen ohjaukseen säädetään rajavartiolaissa (578/2005).. Poliisi voi oikeuttaa työsuojelutarkastajan ohjaamaan liikennettä poliisin ja työsuojeluviranomaisten yhdessä tiellä suorittamassa moottoriajoneuvon kuljettajan ajo- ja lepoaikojen valvonnassa. 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

4 Liikenteen ohjaajaa koskeva lainsäädäntö
Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi liikenteen ohjaajina toimivat myös henkilöt, jotka: 1) Liikennevirasto määrää ohjaamaan liikennettä tien ja rautatien tasoristeyksessä; 2) kunnallinen viranomainen määrää ohjaamaan liikennettä paikassa, jossa raitio-vaunuliikenteestä voi aiheutua vaaraa tai haittaa muulle tieliikenteelle; 3) liikenteen ohjauksesta vastaava viranomainen määrää ohjaamaan liikennettä tiellä tai sen läheisyydessä tehtävän työn tai tutkimuksen vuoksi; 4) Liikennevirasto tai poliisi määrää ohjaamaan liikennettä erikoiskuljetuksessa; 5) poliisi määrää ohjaamaan liikennettä laajan ja pitkäkestoisen liikenneruuhkan vuoksi; 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

5 Liikenteen ohjaajaa koskeva lainsäädäntö
Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi liikenteen ohjaajina toimivat myös henkilöt, jotka: 6) poliisi määrää tilapäisesti ohjaamaan liikennettä urheilukilpailujen, kansanjuhlien, näyttelyiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi; 7) poliisi määrää ohjaamaan liikennettä lauttapaikalla, pysäköintialueella tai -laitoksessa; 8) poliisi määrää ohjaamaan liikennettä onnettomuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi; 9) pelastusviranomainen tai muu pelastustoiminnan johtaja määrää ohjaamaan liikennettä, kun tehtävä liittyy pelastuslain (468/2003) mukaiseen avustamiseen pelastustoiminnassa. PelastusL 468/2003 on kumottu L:lla 379/2011. Ks. PelastusL 379/ §. 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

6 Liikenteen ohjaajaa koskeva lainsäädäntö
Viranomainen voi määrätä liikenteen ohjaajan tiettyä tehtävää varten taikka määräajaksi. Liikenteen ohjaajana toimivan henkilön on oltava täysi-ikäinen annettava suostumuksensa tehtävään henkilöllä oltava tehtävän edellyttämä asiantuntemus. Liikenteen ohjaajaksi 3 momentin 1―5 kohdan perusteella määrätyltä henkilöltä edellytetään tehtävään määräävän viranomaisen hyväksymää liikenteen ohjaajan koulutusta. 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

7 Yleiskuvaus työstä Liikenteen ohjaajalla on tieliikennelain mukaan samat valtuudet kuin poliisilla, lukuun ottamatta rangaistusmääräyksen antamista. Hänen antamiaan ohjeita on ensisijaisesti noudatettava vaikka ne edellyttäisivätkin poikkeamista liikennesäännöistä myös hälytysajoneuvon kuljettajan on noudatettava käsimerkillä annettua pysähtymismerkkiä Liikenteenohjaaja vastaa työkohteen läpäisevän liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta sekä osaltaan työkohteessa työskentelevien henkilöiden turvallisuudesta 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

8 B A ESTE Esimerkki liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisesta
A väistää ajokaistallaan olevan esteen vuoksi A 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

9 B A ESTE Esimerkki liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisesta
3. Liikenteenohjauslaite Liikenteenohjauslaite muuttaa väistämis-järjestyksen. B väistää liikennemerkin “Väistämisvelvollisuus kohdattaessa” vuoksi A 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

10 B A ESTE Esimerkki liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisesta
2. Liikennevalot Liikennevalot muuttavat tilanteen, väistämis-velvollisuus niiden mukaan A 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

11 B A ESTE Esimerkki liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisesta
1. Liikenteenohjaaja Punaista valoa vastaan voi ajaa, jos liikenteenohjaaja antaa ajoluvan. Vastaavasti vihreä valo ei oikeuta ajamaan, jos liikenteenohjaaja pysäyttää liikenteen A 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

12 2012 Liikenteen ohjaus Liikennesääntöjen ja -määräysten noudattamisjärjestys: Liikenteenohjaajan antama merkki tai ohje (myös poliisi) Liikennevalot Liikenteen ohjauslaitteella annettu ohje Liikennesääntö 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

13 Yleiskuvaus työstä Työn aloittamisesta ilmoitetaan tienpitäjän edustajalle samalla ilmoitetaan liikenteenohjaajina toimivat henkilöt tehtävään hyväksymistä varten Jos pysäytetään työkohteen yksikaistaisen tieosuuden toisen suunnan liikenne ajoittain käytetään työmaan kummassakin päässä liikenteenohjaajia. Jos tällainen työkohde on pitkäaikainen ja pituudeltaan muuttuva käytetään liikenteenohjaajan apuna siirrettäviä liikennevaloja tällaisia työkohteita ovat esimerkiksi päällystystyöt Yleensä työkohteeseen nimetään kolme liikenteenohjaajaa, jotta pystytään järjestämään ohjaus myös liittymäalueille ja muissa vaativissa kohteissa sekä taukojen aikana. 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

14 Liikenteenohjaajan vastuut
Työnantaja vastaa liikenteenohjaajan aiheuttamista vahingoista vahingonkorvauslain (412/1974) mukaan. Liikenteenohjaaja on kuitenkin henkilökohtaisesti vastuussa vahingoista, jotka hän on aiheuttanut tahallisella tai törkeällä tuottamuksella Liikenteen ohjaajaksi määrättyyn henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

15 Tehtävään perehdytys Liikenteenohjaajan kelpoisuusvaatimukset (Liikennevirasto) Aina vähintään 18 vuoden ikä, sillä tiellä tehtävä työ on luokiteltu vaaralliseksi työksi; sitä ei saa tehdä nuori henkilö. (TLL edellyttää myös 18 v ikää) Liikenteenohjaajalla on oltava normaalit aistit eli näkö, kuulo ja reaktiokyky Liikenteenohjaajan riittävä liikennetuntemus edellyttää ajokorttia (vähintään AM tai B-luokka) Liikenteenohjaajaksi perehdytettävällä oltava voimassaoleva Tieturva 1- pätevyys Liikenteenohjaajaksi saa nimetä vain siihen koulutuksen saaneen henkilön Liikenteenohjaajan tulee olla tehtävään suostunut ja perehdytetty. Suostumus tulee pyytää kirjallisena. 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

16 Tehtävään koulutus ja perehdytys
Liikenteenohjaaja on aina koulutettava ja perehdytettävä tehtäväänsä. Kouluttaja selvittää opastettavan aikaisemman kokemuksen, tiedot ja asenteen opastuksen lähtötason määrittämiseksi selvitetään onko henkilö kykenevä hoitamaan tehtävää varmistaa kelpoisuusvaatimusten täyttymisen kertoo liikenteenohjauksen perusteet liikenteenohjaaja huolehtii siitä, että hänen valvonnassaan olevalla tieosalla ei tapahdu ajoneuvojen kohtaamisia kertoo perusteellisesti liikenteenohjaajaan kohdistuvat riskit jokainen ajoneuvo on turvallisuusriski! Liikenteenohjaaja on lisäksi perehdytettävä kuhunkin työkohteeseen ennen työn aloittamista hänet tutustutetaan esimerkiksi työkohteen liikenteenohjaussuunnitelmaan Sesonkiluonteisessa liikenteen ohjaustehtävässä toimivalle henkilölle on työn aikana ajoittain muistutettava tehtävään liittyvistä vaaroista ja jatkuvasta varuillaan olosta 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

17 Liikenteenohjaajan pakolliset varusteet
Pysäytysmerkki Suunnitelman mukaisessa suunnitellussa liikenteenohjauksessa päivällä pysäytysmerkki on: ajoneuvolla ajo kielletty -merkki, liikennemerkki 311 halkaisija 400 mm pintamateriaali päiväloistekalvo tausta on harmaa lyhyt varsi ja rannehihna Paino mielellään enintään 700g 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

18 Liikenteenohjaajan pakolliset varusteet
Pysäytysmerkki pimeällä Liikenteenohjaus pimeällä erityisen vaarallista! Hämärässä ja pimeässä käytettävä sisältä valaistua tai LED-tekniikkaan perustuvaa merkkiä (halkaisija 200 mm) Jokaisen Liikenneviraston tilaamissa töissä maanteillä työskentelevän työkoneen, myös aurausauton, varusteisiin kuuluu pysäytysmerkki halkaisija 200 mm sitä käytetään työ- ja vahinkotilanteessa, jossa satunnaisesti joudutaan pysäyttämään liikenne käsiohjauksella kalvomateriaalina päiväloistekalvo 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

19 Ajoneuvolla ajo kielletty 311
400 mm 200 mm Hämärässä ja pimeässä: sisältä valaistu merkki, halkaisijaltaan 200 mm 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

20 Liikenteenohjaajan pakolliset varusteet
Varoitusvaatetus Liikenteen ohjaajalla on oltava selvästi erottuva vaatetus, joka vastaa standardin SFS-EN 471 tai SFS-EN-ISO vaatimuksia Tieliikennelain mukaan Liikenteenohjaajan on käytettävä CE-merkittyä, standardin SFS-EN 471 tai SFS-EN-ISO mukaista näkyvää varoitusvaatetusta, jonka suojausluokka päiväloistevärillä käsitellyn taustakankaan (keltainen tai oranssi) pinta-alan mukaan on 3 Liikenneviraston vaatimus Vain satunnaisessa liikenteen käsiohjauksessa (työ- ja vahinkotilanteet, jossa satunnaisesti joudutaan pysäyttämään liikenne käsiohjauksella) voi liikenteenohjaajalla olla 2-luokan varoitusvaatetus 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

21 Liikenteenohjaajan varusteet
Muita varusteita Suojakypärä rakennustyömaalla työskennellessä tulee käyttää kypärää, joka tarvittaessa varustetaan alushupulla Turvajalkineet rakennustyömaalla aina jalassa Vaaleat käsineet lisäävät käsien näkyvyyttä, jolloin käsillä tehtävien liikkeiden merkitys korostuu on tärkeää etenkin risteysalueella tapahtuvassa liikenteenohjauksessa silloin pysäytysmerkkiä käytetään vasemmalla kädellä ja oikealla kädellä annetaan viittomat Yhteydenpitoväline radiopuhelin tai vastaava kun liikenteenohjaajat eivät ohjattavassa kohteessa näe toistensa merkinantoja 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

22 Liikenteenohjaajan varusteet
Radiopuhelin Yhteyden pitoon liikenteenohjaajien kesken voidaan käyttää UHF tai VHF puhelimia tällöin noudatettava Viestintäviraston luvassaan antamia ohjeita Luvasta vapautettuja radiopuhelinlaitteita LA-radiopuhelin PR-27-radiopuhelin CB-radiopuhelin PMR446-radiopuhelin Kuva: Jari Marjanen/ Context Learning Finland Oy ( 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

23 Liikenteenohjaajan varusteet
Yhteydenpito Käytössä olevalle kanavalle ei saa tunkeutua kanavalla on liikennettä koskee myös LA-, PR-27- ja CB -puhelimia. kanava 19 on kuorma-autoliikenteen yleisesti käyttämä kanava Työnjohto sopii liikenteenohjaajien kanssa mitä kanavaa kulloinkin käytetään Liikenteenohjaajat kokeilevat aina ennen ohjaustyön alkamista puhelimien ja sovittujen kanavien toiminnan pitävät yhteyttä radioliikenteen yleisten määräysten mukaisesti yhteydenpito selväkielistä, asiallista, lyhyttä 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

24 Liikenteenohjauksessa käytetyt viittomat
Liikenne tietyömaalla – Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset LO 2/2015 Viittoma A Viittoma C Edestä ja takaa lähestyvien on pysähdyttävä, samanaikaisesti sivulta lähestyvä liikenne saa edetä. Merkillä annetaan asianomaisesta suunnasta tuleville lupa jatkaa ajoa. Merkistä huolimatta kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka asianmukaisessa järjestyksessä on astunut tai astumassa suojatielle. Kun pysähtymismerkki on annettu, on se voimassa uuden merkin antamiseen asti, vaikka ohjaaja välillä laskisi kätensä tai ohjaisi muualta lähestyvää liikennettä. Risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä myös risteävää teitä ylittävää polkupyöräilijää, mopoilijaa tai jalankulkijaa. Viittoma voidaan tehdä myös molemmat kädet sivuille osoittaen, jolloin molemmilta sivuilta tuleva liikenne saa jatkaa matkaansa. Vasemmalle kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä. Viittoma B Lähestyvän ajoneuvon on pysähdyttävä. Merkin 311 (Ajoneuvolla ajo kielletty) tulee pimeän ja hämärän aikaan olla valaistu. 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

25 Liikenteenohjaajan toiminta
Liikenteen ohjauspaikan valinta Liikenteen pysäytyspaikka suunnitellaan niin, että ohjaajan etäisyys työkohteesta on kulloiseenkin työhön nähden kohtuullinen Näkyvyyttä liikenteen tulosuuntaan tulee olla riittävästi riippuu tieosuuden normaalista nopeusrajoituksesta 100 km/h m 80 km/h 150 m 60 km/h 100 m nopeusrajoitus porrastetaan 20 km/h välein liikenteenohjauspaikkaa lähestyttäessä Ohjauspaikalla on yleensä nopeusrajoituksena 50 km/h Paikka mahdollisimman valoisa liikenteenohjaajan havaittavuus varjoisassa paikassa huono 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

26 Liikenteenohjaajan toiminta
Liikenteenohjaus normaalitilanteessa Liikenteenohjaaja seisoo aluksi ohjattavan liikenteen ajokaistan oikeanpuoleisella pientareella kasvot päin ohjattavaa liikennettä näin hänen on toimittava oman turvallisuutensa vuoksi, jotta näkee pysäytyspaikkaa lähestyvät ajoneuvot ilmoittaa sovitulla merkillä muille liikenteenohjaajille katkaisevansa liikenteen nostaa pysäytysmerkin näkyviin määrätietoisesti ja rauhallisesti on muistettava, että äkilliset ja hosuvat liikkeet saattavat yllättää tienkäyttäjät. ensimmäisen ajoneuvon pysähdyttyä liikenteenohjaaja siirtyy tien keskiviivalle merkki edelleen kohotettuna, jotta muutkin paikalle saapuvat kuljettajat näkevät hänet. Liikenteenohjaajan on aina seurattava pysäytettävän auton pysähtymistä! 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

27 Liikenteenohjaajan toiminta
Pysäytysmerkin hidas liikuttelu pienessä kaaressa puolelta toiselle lisää sen havaittavuutta samalla sen oikea näkyminen kirkkaassa auringonpaisteessa varmistuu Liikenteenohjaajan on aina muistettava varoa takaa tulevaa liikennettä! Ruuhkautuneella tiellä katkaistaan ajoneuvojono osoittamalla vapaalla kädellä pysäytettävää ajoneuvoa samalla nostetaan pysäytysmerkki ylös näin pysäytettävä välttyy äkkijarrutukselta Kun vastakkaisen suunnan viimeiseksi ilmoitetut ajoneuvot ovat tulleet siirtyy liikenteenohjaaja takaisin tien reunaan laskee pysäytysmerkin alas viittaa vapaalla kädellä rauhallisesti ja määrätietoisesti tien olevan käytössä 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

28 Liikenteenohjaajan toiminta
Liikenteenohjaajan on pidettävä yhteyttä vastakkaisen suunnan ohjaajan kanssa jonon muodostumisesta Vastakkaisen suunnan liikenteenohjaajalle ilmoitetaan 2-3 viimeisen ajoneuvon tuntomerkit koska joku viimeisistä voi poiketa sivutielle Liikenteenohjaaja katkaisee liikenteen kun oma suunta on tyhjentynyt tai vastakkaiseen suuntaan on muodostunut jonoa Tien liikenteenvälityskyky on paras jos jono voidaan päästää kerralla kokonaan läpi Jatkuvassa jonossa tienkäyttäjät eivät yleensä pitkästy, jos jono etenee 3-5 minuutin välein 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

29 Liikenteenohjaajan toiminta
Liikenteenohjauksessa on huomioitava erityisryhminä myös pyöräilijät kävelijät muut hitaasti kulkevat Liikenteenohjaaja ei saa käyttää mitään ohjaustyötä häiritseviä laitteita ei saa kuunnella korvalappustereoita tms. ei puhua kännykkään muita kuin ohjaukseen liittyviä asioita 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

30 Liikenteenohjaajan toiminta
Liikennevaloja käyttävä liikenteenohjaaja toimii samalla tavalla pysyy kuitenkin ohjatessaan koko ajan poissa ajoradalta Hän ei saa istua autossa, vaan hänen on aktiivisesti seurattava liikenteen sujumista turvallisesta paikasta Hänellä on oltava käytössään myös pysäytysmerkki liikennevalojen toimintahäiriön varalta Pysäytysmerkki tarvitaan myös pelastus- tai poliisitehtävässä olevan ajoneuvon pysäyttämiseksi hälytysajoneuvon kuljettaja on velvollinen noudattamaan liikenteenohjaajan merkinantoja vaikka kuljettaja voikin ajaa punaista näyttävää valo-opastinta vastaan 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

31 Toiminta poikkeustilanteessa
Pyritään järjestämään esteetön kulku ja muun liikenteen pysäyttäminen: ääni- ja valomerkkejä antavalle hälytysajoneuvolle järjestäytyneelle kulkueelle valvotulle lapsiryhmälle sotilasosastolle Jos tienkäyttäjä ei noudata annettua pysähtymismerkkiä on vastakkaisen suunnan liikenteenohjaajalle ilmoitettava asiasta välittömästi, jotta tämä katkaisee oman suuntansa liikenteen liikenneturvallisuussyistä. annettuasi varoituksen jatka omaa tehtävääsi 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

32 Toiminta poikkeustilanteessa
Jos ohjauksen alaisella tieosalla tapahtuu onnettomuus liikenne katkaistaan molemmista suunnista jotta vältetään onnettomuuspaikan ruuhkautuminen ilmoitetaan asiasta työnjohdolle jos työnjohtoa ei onnistuta tavoittamaan pyydetään lähinnä olevan auton kuljettajaa tekemän hätäilmoitus yleiseen hälytysnumeroon 112 vältetään lisäonnettomuudet jatkamalla liikenteen ohjausta poliisin/pelastushenkilöstön tuloon saakka Kaikilla tienkäyttäjillä on yleinen auttamisvelvollisuus TLL 4 luku § 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

33 Toiminta poikkeustilanteessa
Liikenteenohjaajien on päätettävä etukäteen, miten yllättävät tilanteet hoidetaan miten toimitaan, jos esimerkiksi yhteydenpitovälineet menevät epäkuntoon kesken ohjauksen Liikenteen ohjauspaikan muutoksen aikainen menettely on myös aina erikoistilanne se on suunniteltava ja sovittava yhdessä koko työryhmän kanssa. Liikenteenohjaaja ei saa hetkeksikään keskeyttää tehtäväänsä! 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

34 Käytännön vinkkejä Liikenteenohjaaja
toimii rauhallisesti, määrätietoisesti, yksiselitteisesti jotta tienkäyttäjä tietää, miten menetellä vastaa tienkäyttäjien kysymyksiin asiallisesti ja lyhyesti ei antaudu suunsoittoon välttää ruuhka-aikana lyhyitä ohjausjaksoja ettei liikenteen välityskyky kärsi pyrkii laskemaan reittiliikenteessä olevat linja-autot mukaan ohjausjaksoon jotta ne pysyvät aikataulussaan 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

35 Käytännön vinkkejä Liikenteenohjaaja
ei pysäytä raskasta ajoneuvoa jonon ensimmäiseksi iso ajoneuvo heikentää liikenteenohjaajan havaittavuutta jono lähtee liian hitaasti liikkeelle pysäyttää jonon perään suurella nopeudella pyrkivän ajoneuvon kuljettaja saattaa kärsiä vauhtisokeudesta ja ajaa siksi liian suurella nopeudella työkohteessakin katsoo viimeisen ajoneuvon ohitettua hänet, ennen kuin laskee jonon liikkeelle että ajokaista on muutoin vapaa. työkohteessa voi olla esimerkiksi massa-auto kääntymässä tai jokin muu ajoneuvo tullut taloliittymästä. 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

36 Työsuojelu Liikenteenohjaaja on aina koulutettava ja perehdytettävä tehtäväänsä. Liikenteenohjaaja tulee myös aina perehdyttää työmaahan. Sesonkiluonteisessa liikenteenohjaustehtävässä toimivalle henkilölle on ajoittain muistutettava tehtävään liittyvistä vaaroista ja jatkuvasta varuillaan olosta. Liikenteen pysäytyspaikka on aina valittava niin, että liikenteenohjaaja havaitaan riittävän etäältä eikä työkohteen melu häiritse toimintaa. Työkohteen liikennejärjestelyjä suunniteltaessa on aina harkittava siirrettävien liikennevalojen käyttämistä liikenteenohjaajan apuna. Tien suunnassa matalalla paistavan auringon häikäisyn vaaroista on aika ajoin muistutettava liikenteenohjaajia ja liikennejärjestelyiden toteuttajia. 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

37 Työsuojelu Liikenteenohjaaja
Työnantajan on huolehdittava liikenteenohjauksen tauottamisesta yhtäjaksoisessa työssä tauot vähintään kahden tunnin välein Liikenteenohjaaja käyttää puhdasta, CE-merkittyä, 3. luokan varoitusvaatetusta ja vain hyväksyttyjä, puhtaita ja laadukkaita liikenteenohjausvälineitä ilmoittaa havaitsemistaan puutteista esimiehelleen vaikka pystyisikin ne poistamaan itse huolehtii kuumina kesäpäivinä nestetasapainonsa ylläpitämisestä juo nestettä pieniä määriä kerrallaan, pitkin päivää suojautuu auringonpistokselta pitää kypärän päässään suojaa myös ihonsa auringolta välttyy auringon UV-säteilyn aiheuttamilta vaurioilta 2018 Liikenteenohjaajan koulutus

38 Minne liikenteenohjaaja sijoittuu?
2018 Liikenteenohjaajan koulutus

39 Onko liikenteenohjaajat sijoitettu oikein?
2018 Liikenteenohjaajan koulutus


Lataa ppt "Liikenteenohjaajan koulutusaineisto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google