Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma"— Esityksen transkriptio:

1 Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma
VASU-terveisiä ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

2

3 Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma
Seutu-VASU on hyväksytty lautakunnissa touko-kesäkuun aikana Yhteistyötä jatketaan kuntien kesken: Suuntaviivat lapsen VASU:lle Yhteiset NLA-lomakkeet yhteistyössä SIUN SOTEN kanssa 18kk- ja 4v-lomakkeet ovat valmiit Lääkehoitosuunnitelma 3v- ja 5v- lomakkeet ovat tulossa Seutu-VASU:n perheversio valmistuu syyskuun aikana Pedanet-sivuja täydennetään syksyn kuluessa:

4

5

6

7 Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma
Vertaisverkostot henkilöstölle Ajatustenvaihtoa yli kuntarajojen Varhaiskasvatusjohtajat PPH-esimiehet Eltot Kaikki muutkin!! Kolmiportainen tuki Ediva:n tuki- ja arviointimateriaali Positiivinen pedagogiikka

8 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Mikä muuttuu?

9 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden toteuttamiseksi laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen varhaiskasvatus- suunnitelman lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja tarpeet. Suunnitelmaan kirjattavat tavoitteet asetetaan pedagogiselle toiminnalle. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan lapsen aloitettua päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Henkilöstö laatii suunnitelman yhteistyössä huoltajan kanssa. Lapsen mielipide ja toiveet tulee selvittää ja huomioida suunnitelmassa. Henkilöstön vastuulla on etsiä sopivat keinot lapsen näkökulmien selvittämiseksi. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmista nousevat tavoitteet otetaan huomioon lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Varhaiskasvatuslaki 7 a § (580/2015)

10 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
OPH:n tiedote: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle (varhaiskasvatuslaki 7 A § 580/2015) yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa. Tarvittaessa se toimii myös kehityksen ja oppimisen tuen suunnittelun välineenä. Mikäli lapsi on esiopetuksen lisäksi muussa varhaiskasvatuksessa, voidaan siihen liittyvät tavoitteet ja huomioitavat asiat kirjata esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Mikäli lapselle ei laadita esiopetuksen oppimissuunnitelmaa, voidaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa ottaa huomioon esiopetuksen tavoitteet ja tarpeet.

11 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Joensuun seudun varhaiskasvatuksessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhdessä lapsen, ikä- ja kehitystaso huomioiden, huoltajien, sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Joensuun seudun varhaiskasvatuksessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan positiivinen pedagogiikka. Toiminnalle asetetuista tavoitteista keskustellaan ja ne kirjataan lapsen vahvuuksien kautta.   Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan ensimmäisen kerran kahden kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloituksesta. Laadittaessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa, tavoitteet asetetaan aina varhaiskasvatuksen toiminnalle, kuinka aikuinen pystyy omalla toiminnallaan vastaamaan lapsen tarpeisiin. Jos lapsi tarvitsee vahvempaa tukea kehitykseen ja oppimiseen, tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai siihen liitettävään tukiosaan. Havainnointi ja siihen perustuva toiminnan suunnittelu ja toteutus alkaa välittömästi lapsen aloitettua varhaiskasvatuksessa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitetään aina tarvittaessa, kun toiminnalle asetetut tavoitteet muuttuvat tai ne täyttyvät. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjatut toiminnan tavoitteet ohjaavat lapsiryhmän toiminnan suunnittelua ja toteuttamista. Toiminnan suunnittelussa ja sen arvioinnissa käytetään kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmaa. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laadinnassa esiin nousevat toiminnan tavoitteet otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma s. 9

12 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta ja toteutumisen arvioinnista päiväkodeissa vastaa henkilö, jolla on lastentarhanopettajan kelpoisuus. Perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä käytetään lastentarhanopettajan asiantuntijuutta. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen osallistuvat tarpeen mukaan lapsen kehitystä ja oppimista tukevat asiantuntijat tai muut tarvittavat tahot. Varhaiskasvatuslaki 7 a § ja Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (341/2014) 7 a §, perustelut s. 18 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (341/2014) 7 a §, perustelut s. 18

13 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat: lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vahvuudet sekä lapsen kiinnostuksen kohteet lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi sekä toteutumisen arviointi lapsen mahdollisesti tarvitsema tuki (luku 5) mahdollinen lääkehoitosuunnitelma lasten, henkilöstön ja huoltajien yhdessä sopimat asiat suunnitelman laatimiseen osallistuneet muut mahdolliset asiantuntijat tieto siitä, milloin suunnitelma on laadittu ja tarkistettu ja milloin suunnitelma tarkistetaan seuraavan kerran.

14 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Opetushallitus julkaisi lapsen vasun mallilomakkeen kesäkuussa 2017 Tukimateriaalia saatavilla OPH:n nettisivuilla Ohjeistus lapsen vasun laadintaan Noora Heiskasen erinomainen koulutusvideo lapsen vasusta. sen_jarjestaminen/lapsen_vasu

15

16

17 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Joensuun seudun lapsen vasun luonnos on OPH:n mallin pohjalta. Huomioitu ryhmä-vasu Lisätty ”laatikoita” arviointia varten

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Lapsen vasun toimintakulttuurin muutos: Toimintaa ohjaavat asiakirjat: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma Ryhmä-VASU Lapsen VASU Lapsen vasuun kirjataan ne lapsen kannalta tärkeät asiat, joita pitää tarkentaa muista asiakirjoista.

27 MITÄ PITÄÄ HUOMIOIDA LAPSEN VASUSSA? MITÄ VOIDAAN HUOMIOIDA
RYHMÄVASUSSA?

28 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

29 VASU:n arviointia

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Toimintakulttuurin muutos Eroon lapsen kuvailusta Tavoitteet toiminnalle, EI LAPSELLE Ongelmakeskeisyys – ratkaisukeskeisyys Lapsen vasu on suunnitelma, sen täytyy sisältää ennen kaikkea suunnittelua kirjatut tavoitteet, menetelmät, tuki ja sopimukset ovat vasun keskeisin osa EI SIIS KUVAUS LAPSESTA Oleellista lapsen vasussa on kuvata toimintaa, ei lasta itseään

40 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Ediva OY:n materiaalia, jota kannattaa mm. hyödyntää: Aloituskeskustelulomake Lasten vasujen koontilomake Vasu-keskustelun havainnointilomake Lapsen oma arvio varhaiskasvatusympäristöstä Lasten osallisuuden arviointi Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen kanssa JNE!!

41

42 TAUON PAIKKA!!


Lataa ppt "Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google