Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YHTEISET PERUSASIAT KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YHTEISET PERUSASIAT KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN"— Esityksen transkriptio:

1 YHTEISET PERUSASIAT KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN TERVEYDEN, TOIMINTAKYVYN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN YHTEISET TUTKINNONOSAT MATEMATIIKKA ÄIDINKIELI

2 YHTEISET PERUSASIAT Orientaatio (ei ammattitaitovaatimuksista, oppilaitoksen käytännöt, tvt) Lait, toimintaperiaatteet ja palvelut (eettiset periaatteet, sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö, kestäväkehitys, palvelujärjestelmä) Suunnitelmallinen ja asiakaslähtöinen työskentely  (oman työn suunnittelu, yrittäjämäinen toiminta, kasvatus-, hoito ja palvelusuunnitelmat, osallisuus) Vuorovaikutus (monikulttuurisuus, kohtaaminen, selkokieli) Turvallisuus (omavalvonta?, aseptiikka) Työhyvinvointi (ergonomia, työn riski- ja kuormitustekijät) Ammatillinen kasvu ? (Työssäoppimassa?, esimerkiksi blogi/porfolio) Ravitsemus (suositukset, erityisruokavaliot) Toiminta digitaalisessa ympäristössä Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen Kestävän kehityksen edistäminen Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Työelämässä toimiminen TERVEYDEN, TOIMINTAKYVYN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Toimintakyvyn edistäminen (voimavaralähtöinen työote)  Työmenetelmät ja apuvälineet Fysiologia, anatomia ja tautioppi Kansansairaudet ja perushoito  Lääkehoito Ensiapu Toiminnalliset menetelmät: Liikunta KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys ja hyvinvointi Kasvatus –ja ohjaustyö - Toiminnalliset menetelmät: Taide ja kulttuuri Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta Matematiikka

3 ORIENTAATIO ei ammattitaitovaatimuksista, oppilaitoksen käytännöt, tunnukset ja opiskelujärjestelmät Aloituspaketti, itsenäisesti tehtävä - tutorope/ro antaa osana HOKS-keskustelua ryhmäytyminen Ammatillinen kasvu HOKS-keskustelu Osaamisen tunnistaminen Portfolio? Opiskeluvalmiudet YHTEISET PERUSASIAT Lait, toimintaperiaatteet ja palvelut (eettiset periaatteet, sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö, kestäväkehitys, palvelujärjestelmä) Suunnitelmallinen ja asiakaslähtöinen työskentely  (oman työn suunnittelu, yrittäjämäinen toiminta, asiakassuunnitelmat, osallisuus) Vuorovaikutus (monikulttuurisuus, kohtaaminen, selkokieli) Turvallisuus (omavalvonta?, puhtaus, aseptiikka) Työhyvinvointi (ergonomia, työn riski- ja kuormitustekijät) Hyvinvoinnin ulottuvuudet (holistinen ihmiskäsitys, lepo, seksuaalisuus, ravitsemus (suositukset, erityisruokavaliot)) Opiskelu- ja ura- suunnitteluvalmiudet

4 Vuorovaikutus KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN
Asiakkaan rohkaiseminen vuorovaikutukseen  Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät (ehdotettu myös yhteiseen osioon) Ryhmädynamiikka, ryhmän ohjaaminen  YHTEISET PERUSASIAT Vuorovaikutustaidot, non-verbaalinen viestintä Ryhmässä toiminen Kielen, kulttuurin ja katsomuksen huomioiminen  Asiakkaan ja lähiverkoston kohtaaminen  arvostavasti ja yksilöllisesti Asiakaslähtöisyys Ammatillinen vuorovaikutus Selkokieli  TERVEYDEN, TOIMINTAKYVYN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Kohtaaminen / Toiminnan ohjaaminen arkitilanteissa Vuorovaikutus erilaisten asiakkaiden kanssa esim. saattohoito, kipupotilas, muistisairas, aggressiivinen asiakas Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (äidinkieli) Taide ja luova ilmaisu

5 Hyvinvoinnin ulottuvuudet
KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ympäristön puhtaus ja viihtyisyys Osallisuuden vahvistaminen: Tuetaan asiakasta tunnistamaan hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä Eri asiakasryhmien hyvinvoinnin havainnoiminen  YHTEISET PERUSASIAT Holistinen ihmiskäsitys Havainnointi Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi Ravitsemus ja suun terveys (tämä laajemmin!) seksuaalisuus lepo ja uni  liikunta, ulkoilu itsetunto elämänkatsomus ja arvot Tunteet oppiminen Ihmissuhteet päihteet itsensä toteuttaminen toimeentulo arjessa selviytyminen TERVEYDEN, TOIMINTAKYVYN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Eri asiakasryhmien hyvinvoinnin havainnoiminen ja edistäminen Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ja kaltoinkohtelun tunnistaminen Omahoitoon ja elämäntapa-muutoksiin motivointi  Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

6 Turvallisuus ja työhyvinvointi
KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ympäristön puhtaus ja viihtyisyys Ergonomia tässä työympäristössä YHTEISET PERUSASIAT Asiakasturvallisuus Työturvallisuus Työhyvinvointi ja työturvallisuusohjeet ja määräykset, turvallisuussuunnitelma Ergonomisen työskentelyn periaatteet omavalvonta Turvallisuusriskit ja vaaratilanteet, tapaturmien ehkäisy Hygienia ja aseptiikka TERVEYDEN, TOIMINTAKYVYN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Hoitotyön fyysiset kuormitustekijät  Vaaratilanteesta ilmoittamisen käytännöt Ergonomia hoitotyössä ja tuki-ja liikuntaelinongelmien ehkäisyssä Terveysliikunta, asiakkaan näkökulma Tartuntatautien torjuntatyön säädökset Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

7 Lait, toimintaperiaatteet ja palvelut
KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lapsiperheiden palvelut Vammaispalvelut Työllisyyspalvelut YHTEISET PERUSASIAT Lakisääteisyys ja lähihoitajan työtä ohjaavat keskeiset lait (yleisellä tasolla!) Lähihoitajan eettiset periaatteet Palvelujärjestelmä Palvelun tarjoajat Palveluryhmät Palvelun tarpeen arviointi  Kestävä kehitys TERVEYDEN, TOIMINTAKYVYN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN  Vanhuspalvelut Mielenterveyspalvelut Päihdepalvelut Terveyspalvelut Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen Kestävän kehityksen edistäminen

8 Suunnitelmallinen ja asiakaslähtöinen työskentely
KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Kasvatus- oppimis- ja palvelusuunnitelmat YHTEISET PERUSASIAT Oman työn suunnittelu Hoito- ja kasvatustyön prosessi (tiedon keruu, tavoitteet, arviointi) Tiedonkeruumenetelmät: toimintakyvyn arviointi Raportointi Työryhmänjäsenenä toimiminen TERVEYDEN, TOIMINTAKYVYN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Hoito ja palvelusuunnitelmat Yrittäjämäinen toiminta Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta Viestintä ja vuorovaikutus-osaaminen 

9 Huomioita: - ruotsi / enkku, voisi integroitua osaamisalaopintoihin
Huomioita: - ruotsi / enkku, voisi integroitua osaamisalaopintoihin? Saa kannatusta - miten huomioidaan asiat, jotka tulevat vasta K3 tasolla? - oppimispäiväkirja/blogi työpaikalla ja näytön aikana? N16E ja N17EF testaavat tänä lukuvuotena

10 KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN: Kehitys ja elämänkaari
Elämänkaariajattelu, holistinen ihmiskäsitys Kehitykseen vaikuttavat tekijät Fyysinen kehitys elämänkaaren eri vaiheissa (kehollisuus, lapsen kasvu, motorinen kehitys, ikääntyminen)  Kognitiivinen kehitys elämänkaaren  eri vaiheissa (ajattelu, kieli, muisti, oppiminen) Persoonallisuuden kehitys elämänkaaren eri vaiheissa (temperamentti, itsetunto) Sosiaalinen kehitys elämänkaaren eri vaiheissa (vuorovaikutus- ja tunnetaidot) Tuen tarpeen tunnistaminen ja varhainen puuttuminen

11 KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN: Toiminnalliset menetelmät
Toiminnalliset menetelmät kasvatus, ohjaus ja opetustyössä Taide ja kulttuuri osallisuuden edistämisessä Taide ja kulttuuri

12 KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN: Kasvatus, opetus ja ohjaustyö
Oppimisen tukeminen (teoriaa oppimisesta ja arjen oppimistilanteiden luominen) Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen Osallisuuden edistäminen Toimintaympäristö: oppimista tukeva ja esteetön Apuvälineiden ja teknologian hyödyntäminen Toiminnalliset menetelmät Taide ja kulttuuri

13 Ravitsemus YHTEISET PERUSASIAT
KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN TERVEYDEN, TOIMINTAKYVYN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN


Lataa ppt "YHTEISET PERUSASIAT KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google