Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MOTIVOINTI OHJAUKSESSA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MOTIVOINTI OHJAUKSESSA"— Esityksen transkriptio:

1 MOTIVOINTI OHJAUKSESSA
Ohjaus ja opetus työpaikalla – motivointi ohjauksen työvälineenä Susanna Hjulberg

2 KOULUTUS: MOTIVOINTI OHJAUKSESSA
Ohjaus ja opetus työpaikalla – motivointi ohjauksen työvälineenä6 Ohjelma klo 9.30 – 9.30 Ilmoittautuminen ja kahvi Motivointi ohjauksen työvälineenä: Motivaatioon vaikuttavat tekijät, motivoiva haastattelu ja motivoiva ohjaaminen (Susanna Hjulberg) Lounas (omakustanteinen) Motivointi ohjauksen työvälineenä: Motivaation ja muutoksen tukeminen (Susanna Hjulberg) Motivointi työpaikoilla – mikä toimii käytännössä? Keskustelua ryhmissä Kahvi Keskustelu ryhmissä jatkuu Päivän koonti ja päätös (Hannele Siekkinen) Susanna Hjulberg

3 MIKÄ SINUA MOTIVOI TEKEMÄÄN TÖITÄ?
Raha 2. Työn mielekkyys / mielekäs työ 3. Toimeentulo 4. Arvostus, kannustus, onnistumisen tunne, hyvä työilmapiiri, työn tulokset ja ihanat työkaverit sekä pakko jne. Susanna Hjulberg

4 MOTIVAATIO kertoo millä aktiivisuudella, vireydellä ja ahkeruudella yksilö toimii saavuttaakseen tavoitteensa saa meidät innostumaan esim. työstä, opiskelusta, harrastuksista ja antaa voimaa suorittaa vaativia tehtäviä suuntaa käyttäytymistämme vaikuttaa toiminnan intensiteettiin (kova yrittäminen), pysyvyyteen (toimintaan sitoutuminen) ja tehtävien valintaan (haasteelliset tehtävät) Susanna Hjulberg

5 TAKE- Hanke / susanna Hjulberg
ULKOINEN JA SISÄINEN MOTIVAATIO (Ryan & Deci 2000, Oksanen 2014, Liukkonen 2017.) Jos toiminta on sisäisesti motivoitunutta  sitoutuminen toimintaan kasvaa Sisäinen motivaatio Ulkoinen motivaatio Motivaatio puuttuu Toimintaan osallistutaan vapaaehtoisesti. Toimintaan sitoutuminen Toimintaan osallistutaan palkkioiden tai pakotteiden vuoksi. Susanna Hjulberg Motivointi ohjauksessa

6 MOTIVAATION ILMENEMISMUODOT
(Liukkonen 2017.) 1. Intensiivisyys ponnistelu kova yrittäminen 3. Toiminnan valinta mihin aktiviteetteihin hakeutuu haasteelliset tehtävät 2. Pysyvyys jaksaa pidempään toimintaan sitoutuminen 4. Suoritustulos suoriutuu paremmin laadukkaat suoritukset Sisäisesti motivoitunutta kuvaa sitoutuminen toimintaan ja haasteellisten tehtävien valinta  jos toiminnan ilmapiiri on hyvä, ulkoiset motiivit voivat muuttua kohti sisäistä. Susanna Hjulberg

7 MOTIVAATIOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
Psykologiset tarpeet kaikilla itsensä toteuttamisen tarve jokaiselle tärkeää saada elämässään jotain aikaan esim. työ ammatillinen identiteetti, joka tarjoaa elämälle tarkoituksen Arvot ja tavoitteet säätelevät motivaatiota ja tekemisiämme motivaatiolla kuvataan toiminnan ärsykettä, joka saa ihmisen tavoittelemaan joko omia, ryhmänsä tai yhteisön tavoitteita  vaikuttavat käyttäytymiseen, tavoitteellisessa toiminnassa, esim. työssä Susanna Hjulberg

8 MOTIVAATIOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
Ajatusprosessit ja ihmisen tulkinnat niistä toimivat motivaation lähteinä esim. alaisen tulkinnat johtajan käyttäytymisestä ja merkitykset alaiselle Oma kontrolli oma kontrolli toiminnan kohteena olevista asioista synnyttää motivaatiota  oman kontrollin puute johtaa motivaatio-ongelmiin käsitys siitä pystyykö itse kontrolloimaan lopputulosta on oleellista motivaation syntymiselle Susanna Hjulberg

9 MOTIVAATIOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
Selitykset onnistumisista ja epäonnistumisista vaikuttavat motivaatioon  jos selitämme onnistumiset sisäisillä ja kontrolloitavilla syillä, esim. omilla kyvyillä ja yrittämisellä, motivaatio on optimaalinen ja kasvaa Suoritusmotivaatio ihmisellä on luontainen halu onnistua ja välttää epäonnistumista suoritusperusteisessa toiminnassa toiminnan motiivina yl. pätevyyden kokeminen Susanlerg

10 MOTIVAATIOON VAIKUTTAVAT MYÖS:
TAKE- Hanke / susanna Hjulberg MOTIVAATIOON VAIKUTTAVAT MYÖS: Viihtyminen on tärkeä tekijä sisäisen motivaation syntymisessä ja vaikuttaa merkittävästi toiminnan luopumisen ennaltaehkäisyssä Itsemääräämisteoria: koettu pätevyys Psykologisia koettu autonomia perustarpeita koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus Tavoiteorientaatio: Tehtävä- tai minäsuuntautunut  tehtäväsuuntautunut tavoitteellisuus on yhteydessä sisäiseen motivaatioon (= parempi) Koettu pätevyys: Luottamus omiin kykyihin. Jos kokee olevansa hyvä työssään, opiskelussa tai urheilussa ja pystyy kontrolloimaan lopputulosta  koettu pätevyys on suuri  korosta itsevertailua, yrittämistä ja uuden oppimista normatiivisen vertailun sijaan Koettu autonomia: Missä määrin koemme, että meillä on mahdollisuus tehdä valintoja päivittäisessä elämässämme  Kuinka paljon saa osallistua omaan toimintaan liittyviin päätöksiin ja ratkaisuihin tai voiko olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus: Yksilön side tiimiin ja jokapäiväisiin ryhmiin, joiden kanssa toimitaan  yhteiset hengen nostatus-tempaukset Tehtäväsuuntautuminen  koetun kyvykkyyden tunteen syntyminen seurausta omasta kehittymisestä ja yrittämisestä  tyytyväinen, jos suoritus on aikaisempaa parempi, vaikka se olisi muita huonompi Minäsuuntautuminen Kyvykkyyden kokeminen peilaamalla itseä muihin  kyvykkyyden tunne yhteydessä suorituksen sosiaaliseen vertailuun  tyytyväinen jos pärjää muita paremmin  lopettaa herkemmin, jos on mahdollisuus toistuvasti KOKEA epäonnistumista  Toimintaympäristön tehtäväorientoitunut suuntautuminen tärkeää, varsinkin jos ihminen itse ei sitä ole Kielteinen palaute  kyvykkyyden kokemus ja samalla motivaatio alkavat heikentyä. Susanna Hjulberg Motivointi ohjauksessa

11 MOTIVAATIOON VAIKUTTAA MYÖS
Työpaikan motivaatioilmasto autonomiaa korostava ilmapiiri parantaa kaikkien työmotivaatiota  sisäinen motivaatio lisääntyy kontrolloiva ilmapiiri yleensä laskee työntekijöiden motivaatiota  muuttuvat enemmän ulkoisiksi työpaikan motivaatioilmapiiriä voidaan selvittää Työpaikan motivaatioilmasto -testin avulla ( Liukkonen 2017)  sisältää 16 väittämää, jotka liittyvät 4 ulottuvuuteen: autonomiaa tukeva ilmasto sosiaalista yhteenkuuluvuutta tukeva ilmasto koettua ammatillista pätevyyttä tukeva ilmasto työn merkityksellisyyden kokeminen - Susanna Hjulberg

12 TAKE- Hanke / susanna Hjulberg
Pyri autonomiaa tukevaan ilmastoon MOTIVOIVA OHJAUS Motivaatioilmasto esim: työpaikan motivaatioilmasto: 1 = täysin eri mieltä… 5 = täysin samaa mieltä (Liukkonen 2017). Työntekijöitä kannustetaan tekemään itselleen koulutussuunnitelmia Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työnsä toteutustapoihin Työntekijöillä on sanavaltaa työyhteisön kehittämisessä Työntekijät saavat osallistua oman työnsä yksityiskohtien toteuttamiseen Yhteensä: _____ pistettä Tulosten tulkinta: Mitä suurempi lukema, sitä voimakkaammin työssä koetaan kutakin motivaatioilmaston osa-aluetta: - AUTONOMIAA tukeva ilmasto arvot 4-9 alhainen ko. motivaatioilmaston osa-alue arvot keskinkertainen arvot suuri Laskemalla yhteen 4:n moivaatioilmaston pistemäärä saadaan arvio työpaikan kokonaisvaltaisesta motivaatioilmastosta (16-37 =alhainen, keskinkertainen , suuri pistettä) - SOSIAALISTA YHTEENKUULUVUUTTA tukeva ilmasto - KOETTUA AMMATILLISTA PÄTEVYYTTÄ tukeva ilmasto - TYÖN MERKITYKSELLISYYTTÄ tukeva ilmasto Susanna Hjulberg Motivointi ohjauksessa

13 tärkeintä on, että testi toimii jutun juurena tulevissa keskusteluissa
Testien käyttö: voidaan teettää asiakkaalla keskustelun aikana tai se voidaan antaa tehtäväksi seuraavaan tapaamiseen tärkeintä on, että testi toimii jutun juurena tulevissa keskusteluissa antavat asiakkaalle kuvan hänen omasta toiminnastaan ja helpottavat seurantaa Susanna Hjulberg

14 MOTIVOIVA OHJAUS Motivaatioilmasto  Pyri tehtäväsuuntautuneeseen ilmapiiriin Tarkoittaa yksilöllistä ja kokemuksellista ilmapiiriä Motivaatioilmasto voi olla olla tehtävä- tai minäsuuntautunut  Opettaja, ohjaaja, esimies ja vanhemmat luovat toiminnallaan ja vuorovaikutustyylillään tämän psykologisen ilmaston Motivaatioilmasto koostuu: 1. autonomian, 2. yhteenkuuluvuuden, 3.kyvykkyyden ja 4.toiminnan merkityksellisyyden kokemuksista Susanna Hjulberg

15 MOTIVOIVA OHJAUS Luo tehtäväsuuntautunut toimintaympäristö
Motivaation ja viihtymisen kannalta paras tulos saadaan, kun tuetaan tehtäväsuuntautunutta työskentelyä ja toimintaympäristö on tehtäväsuuntautunut eli: vältä vertailua (muihin) korosta toiminnassa ja palautteessa itsearviointia, uuden oppimista ja yrittämistä sekä kehittymistä omissa taidoissa aluksi kannustava palaute  opastava palaute myöhemmin anna palautetta toiminnasta, ei henkilöstä  hyvin hoidettu homma!  osasitko vs. miten (koe) meni? voititko vs. oliko hauskaa? Susanna Hjulberg

16 MOTIVOIVA OHJAUS LISÄÄ tehtäväsuuntautuneisuutta ja sisäistä motivaatiota: Tehtävien valinta tarjoa erilaisia, kohtuullisen vaativia tehtäviä auta jokaista asettamaan omat (väli- ja kokonais-) tavoitteensa yksilöllistä tehtävien vaatimukset vältä samanlaisten tehtävien ja ohjauksen antamista kaikille Tehtävät kunkin edellytysten mukaisia ja olosuhteet valinnaisia 2. Osallistuminen päätöksentekoon rohkaise osallistumaan ja huomioi kaikkien näkökulmat vältä autoritaarista ja kontrolloivaa ohjaustapaa korosta valinnan mahdollisuuksia  Korosta autonomiaa ja sekä kunkin omaa vastuullisuutta Susanna Hjulberg

17 MOTIVOIVA OHJAUS LISÄÄ tehtäväsuuntautuneisuutta ja sisäistä motivaatiota: 3. Palautteen antaminen henkilökohtainen keskustelu ja yksilöllisen kehittymisen käsittely huomioi myös yrittäminen ja suoritukset  korosta uuden oppimista varmista, että palaute on yksityistä ja yksilölliseen kehittymiseen perustuvaa 4. Arviointi teetä itsearviointia kiinnitä huomio prosessiin vältä normatiivista ja julkista arviointia sekä virheistä moittimista  varmista, että arviointi on yksilöllistä ja yksityistä, korosta yrittämistä ja sinnikkyyttä

18 MOTIVOIVA OHJAUS Neljän minuutin sääntö (Oksanen, 2014).
Mitä vähemmän on aikaa, sitä tärkeämpää on keskittyä kohtaamisen ensimmäisiin minuutteihin, jolloin työntekijä: istuu asiakkaan suuntaan kysyy avoimen kysymyksen ja ”istuu käsiensä päällä”  EI TEE muuta asiakas kertoo vapaasti, mitä hänellä on mielessään kuuntelee, kysyy tarkentavia kysymyksiä ja osoittaa myötätuntoa edistää asiakkaan aiheesta keskustelua  tämän jälkeen työntekijä siirtyy normaaliin työskentelyyn Susanna Hjulberg

19 MOTIVOIVA HAASTATTELU
Menetelmän kehittäneet W.R. Miller ja C. Rollnick (1991; 2002). asiakaskeskeinen, asiakkaan omista tarpeista ja arvomaailmasta lähtevä ohjausmenetelmä  tavoitteena on vahvistaa asiakkaan sisäistä motivaatiota ja halua muutokseen. perustuu asiakkaan ja työntekijän luottamukseen ja kumppanuuteen, jossa osapuolet tutkivat ja rakentavat uutta ymmärrystä, ratkaisevat ongelmia ja tarkastelevat ristiriitoja. perusajatus on, että asiakas löytää muutokseen tarvittavat voimavarat itsestään ja on valmis, halukas ja kykenevä muuttumaan ohjaajan tehtävänä on antaa välineitä, tukea ja mahdollistaa voimaantumista sekä edustaa realiteetteja Susanna Hjulberg

20 MOTIVOIVA HAASTATTELU
Motivoivan haastattelun menetelmät avoimet kysymykset ja keskustelun dialogi  ks. esimerkkejä kysymyksistä: heijastava kuuntelu, reflektiot yhteenvedot ristiriidan näkyväksi tekeminen vahvistaminen ja palaute muutospuheen kuuleminen, sen houkuttelu ja siihen tarttuminen vahvistetaan muutokseen sitoutumista ja tehdään muutossuunnitelma  Tarkoituksena on lisätä asiakkaan muutoshalua tutkimalla hänen kanssaan nykytilanteen toimintaa, tarkoitusta ja varsinkin toiminnan ja arvojen välistä ristiriitaa Susanna Hjulberg

21 MOTIVOIVA HAASTATTELU
Periaatteita Suopea ympäristö anna asiakkaalle tunne arvostamisesta ja kumppanuudesta yhteistyösuhde, joka perustuu asiakkaan kunnioittamiseen Johdonmukainen toiminta kuntoutus ja kontrolli  esim. säännöt päihteettömyydestä ovat ehdottomia Näky tulevaisuuteen pystyvyyden tunteen vahvistaminen  tuo esille toivoa Sopimuskulttuuri asiakkaan oma käsitys osuudestaan muutokseen asiakkaan toimijuuden tukeminen Susanna Hjulberg

22 MOTIVOIVA HAASTATTELU
Periaatteita  vältä neuvomista asiakkaan puolesta tietämistä väittelyä ja konfrontaatiota  vahvistaa ”ei toivottua” ajattelua tulkintaa  tarkista ja kysy asiakkaan epäilyä kyynisyyttä  lipsahduksista oppii ! Susanna Hjulberg

23 MOTIVOIVA HAASTATTELU
Motivointi on taitoa rakentaa yhteys asiakkaaseen ja ylläpitää tätä yhteyttä saada asiakas puhumaan ja kuulla muutospuhetta kysyä avoimesti, vahvistaa sekä heijastaa osa kuullusta takaisin ja tehdä yhteenvetoa hahmottaa tilanne ja auttaa asiakkaan omaa hahmotusta, kunnes (muutos) tavoite muodostuu tehdä asiakkaan kanssa suunnitelma, johon asiakas sitoutuu OMO  ohjaava ja motivoiva ohjaus = motivoivan haastattelun periaatteisiin nojaavaa ohjausta  ks. er-tools.purot.net taustalla myös muutosvaihemalli Susanna Hjulberg

24 Susanna Hjulberg

25 MOTIVOIVA HAASTATTELU
Ohjaava ja motivoiva ohjaus työskentely on säännöllistä kahdenkeskistä keskustelua, jossa voidaan myös työstää pienimuotoisia tehtäviä työskentelyn aluksi tuetaan ajattelun muutosta  työskentelyn edetessä käyttäytymisen ja toiminnan muutosta työskentely etenee vaiheittain, seuraavien teemojen kautta: muutostarve (opiskelun)ongelmat muutostoiveet / -tavoitteet muutoksen tukeminen Susanna Hjulberg

26 MUUTOSMOTIVAATION ARVIOINTI
1. Ei tunnista muutostarvetta 2. On huolestunut (opiskelun) ongelmista 3. Päätös muuttaa käytöstä, ei vielä konkreettisia tekoja 4.Toimii, yrittää muutosta, konkreettisia tekoja 5. Ylläpitää muutosta Lipsahdus vanhaan tapaan 1.Muutostarpeen havaitseminen 2. Ongelmien havaitseminen 4. Muutoksen tukeminen 3. Muutostoiveet /-tavoitteet Susanna Hjulberg

27 OHJAUSTYÖSKENTELYN JA MUUTOKSEN VAIHEET
Muutostarpeen havaitseminen  ohjauksessa: tuo esille muutostarve ja ristiriitaa eli tilanteen hyödyt/haitat ole ystävällinen ja kannustava, mutta varaudu kohtaamaan ärtymystä vältä syyttelyä ja ”kinastelua” Ongelmien havaitseminen  ohjauksen tavoite! tyypillistä edestakaisin sahaaminen  ongelmat havaitaan / niitä vähätellään tuo edelleen esiin ristiriitaa  edut/haitat tue asiakkaan itseluottamusta ja voimavaroja anna positiivista palautetta keskusteluun ryhtymisestä Susanna Hjulberg

28 OHJAUSTYÖSKENTELYN JA MUUTOKSEN VAIHEET
Muutostoiveet /-tavoitteet muutostarpeen ja ongelmien havaitsemisen jälkeen on tärkeää asettaa muutostavoitteita  kysy toivetta toive siitä, miten tilanteen pitäisi muuttua /ratketa auta konkreettisen suunnitelman tekemisessä (esim. aikataulu, lista hoidettavista asioista jne.) Huom! hyväkään suunnitelma ei toteudu ilman tukea Muutoksen tukeminen ohjauksen tavoitteena on tukea muutosoptimismia tue aikaisempien tapojen muutosta ja uusien toimintatapojen vakiinnuttamista  konkreettinen apu muutos edellyttää usein uudenlaisia rakenteita ja toimintatapoja Susanna Hjulberg

29 MUUTOKSEN OLENNAISIA PIIRTEITÄ
Motivoinnissa pyritään tähän Tukea ja apua 1. Usko muutoksen mahdollisuuteen 2. Halu muuttua 3.Tahto muutoksen läpiviemiseen 4. Rakenteita muutoksen ylläpitämiseen ESIMERKIKSI: uusi työ, opiskelu, työpaja, terapia, tms. säännöllinen kontakti ohjaajaan uusia harrastuksia, uusia ystäviä mielekästä tekemistä ja struktuuria päivään uusia rakenteita ja toimintatapoja Susanna Hjulberg

30 TAKE- Hanke / susanna Hjulberg
LÄHTEITÄ: Haapaniemi, R. ja Raina, L Rakenna oppiva ryhmä. PS-kustannus. Liukkonen, J Psyykkinen vahvuus. Mielen taitojen harjoituskirja. PS-kustannus. Oksanen, J Motivointi työvälineenä. PS-kustannus. Salmela-Aro, K ja Nurmi, J-E. (toim.) Mikä meitä liikuttaa – Motivaatiopsykologian perusteet. PS-kustannus. Uusitalo-Malmivaara, L. ja Vuorinen, K Huomaa hyvä! PS-kustannus. Miller, W. ja Rollnic, S Motivational Interviewing. Helping People Change. Guildford press. Susanna Hjulberg Motivointi ohjauksessa

31 PIKALINKIT Ohjaava ja motivoiva ohjaus  OMO
Motivoivan haastattelun kysymyksiä Susanna Hjulberg


Lataa ppt "MOTIVOINTI OHJAUKSESSA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google