Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Johdatus viestintään, 1. luento: peruskäsitteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Johdatus viestintään, 1. luento: peruskäsitteet"— Esityksen transkriptio:

1 Johdatus viestintään, 1. luento: peruskäsitteet
Leif Åberg syksy 2005

2 Suorittaminen Viestinnän peruskurssin luennot kirjallisuus
kaikki tenttivät loka- tai tammikuussa kirjallisuus pääaineopiskelijat: pienryhmissä sivuaineopiskelijat: tenteissä loka- tai tammikuussa

3 Luentojen jaksotus 1 Peruskäsitteet 14. 09.
2 Prosessi-, merkitys- ja rituaalimallit 3 Edellinen teema jatkuu 4 Organisaatioviestintä 5 Joukkoviestintä 6 Verkkoviestintä ja kooste tentti rästitentti

4 Kirjallisuus: Kunelius R: Viestinnän vallassa (uusin painos)
Åberg, L: Viestinnän johtaminen Nieminen H ja Pantti M: Media markkinoilla Pietilä V: Joukko-viestintätutkimuksen valtateillä

5 Pääaineopiskelijoiden pienryhmät
ongelmasuuntautuneen oppimisen (pbl) mallin mukaisia Pienryhmätyö alkaa tiistaina kello 10 osoitteessa U37 sh 1

6 Peruskäsitteet

7 Viestinnän käsitteen kehittyminen
prosessimallit huomio viestinnän tapahtumassa lähettäjä - sanoma - kanava - vastaanottaja - palaute - häiriöt semioottis-kulttuuriset mallit huomio merkityksenannossa ja kulttuurisen yhteisyyden syntymisessä edellisten synteesi:

8 Yhteisiä elementtejä:
vaihdanta lähettäjä (=käynnistäjä) vastaanottaja jokin joka siirtyy merkityksenanto kulttuurinen ja fyysinen konteksti

9 Viestintä prosessi, tapahtuma, jossa merkityksien antamisen kautta tulkitaan asioiden tilaa ja jossa tämä tulkinta saatetaan muiden tietoisuuteen vuorovaikutteisen, sanomia välittävän verkoston kautta (Åberg L, Viestinnän johtaminen, 2000)

10 Mitä viestintä siis on? sanomien vaihdantaa lähettäjän ja vastaanottajan kesken tietyssä kulttuurisessa ja fyysisessä kontekstissa nämä sanomat kantavat informaatiota merkityksien tuottamista, jakamista ja tulkintaa, siis sekä lähettäjä- että vastaanottajapäässä kulttuurisen yhteisyyden luomista Kaikki mallit voivat edelleen hyvin ja täydentävät toisiaan mainiosti. Prosessi tietenkin tarvitaan, mutta viestintä ei ole niin mekanistista kuin kenties aikoinaan ajateltiin. Jos haetaan kaikkien kolmen synteesiä, voitaneen viestintä määritellä näin: Viestintä on prosessi, jossa merkityksen antamisen kautta tulkitaan asioiden tilaa, ja jossa tämä tulkinta saatetaan muiden tietoisuuteen vuorovaikutteisen verkoston kautta ja jonka seurauksena vahvistetaan kulttuurista yhteisyyttä.

11 Viestinnän fysiologinen perusta
sisäisviestintää (intracommunication) sisäisviestintä tarkastelee ihmisten sisäisiä prosesseja aistien ja aivojen toimintaa yksilödynaamisten tekijöiden kuten arvot, asenteet ja tarpeet vaikutuksia

12 Viestinnän fasettiteoria
teoria tarkastelee aktiivista ja passiivista viestien käsittelyä linkittää sisäisviestinnän kognitiiviset prosessit ja semioosin, merkityksen antamisen

13 Aktiivinen ja passiivinen viestien käsittely
ärsykkeitä ja viestejä käsitellään tietoisesti ärsykkeet kulkevat työmuistin kautta kognitiiviset prosessit aktivoituvat esim lukeminen, autonajo, keskittynyt kuuntelu passiivinen: ärsykkeitä ja viestejä ei käsitellä tietoisesti muistijäljet muodostuvat tiedostamatta esim taustakuuntelu, aistien rajatoiminnat, alitajuinen vaikuttaminen

14 Premissit eli lähtötekijät:
10 miljardia aivosolua, jotka eivät uusiudu aivosolut versovat: kukin voi kasvattaa soluhaaraketta eli synapsia, jotka kytkeytyvät toisiinsa synapsit kytkevät aivosolun toisiin aivosoluihin tai muihin hermosoluihin ja siten aisteihin synaptiset kytkennät ovat joustavia ja nopeita

15 Premissit jatkuvat: viesteistä irtisaatu “informaatio” varastoituu aivosoluihin kemiallisina muistijälkinä aivojen käyttämät ärsykkeet ovat a) ulkoisia eli aistiperäisiä ja/tai b) sisäisiä eli ajattelussa käytettäviä, jo tallennettuja ärsykkeitä ja/tai c) satunnaismelua

16 Premissit jatkuvat ... ulkoiset ärsykkeet tulevat aistien kautta
eri aisteista tulevat ärsykkeet ovat erilaisia jokainen ärsyketilanne on moniärsykkeinen hahmotamme ärsykkeitä eri voimalla: yksikanavaoletus aivojen eri osat ovat erikoistuneita

17 Fasetti moniulotteinen pinta tajunnassamme, joka koostuu mielikuvista eli assosiaatioista mielikuvat aktivoituvat tietyn ärsykkeen käsittelyn yhteydessä fasetti koostuu ytimestä (primaari-assosiaatio) ja siihen kytkeytyvistä heikommista, ‘haaleammista’ muistijäljistä (sekundaari- jne -assosiaatiot, vrt. Umberto Econ juurakkomalli, edempänä) synonyymejä: solupopulaatio, skeema, kognitiivinen kartta

18 Ajattelu fasettien aktivaatiotapahtuma, jonka tuloksena syntyy ajatuksia, ideoita aktivoitumisen voivat laukaista ulkoiset tekijät tai oma ajattelumme esimerkkinä luova ajattelu: luovuus on vanhojen asioiden yhdistämistä uudella tavalla käytännössä: korvikeaistimus eli kvasireseptuaalinen kokemus (vrt merkityksenanto, edempänä)

19 Viestien käsittely fasettiteorian mukaan
1 kokonaisvaltainen tulkinta 2 yksinkertaistaminen eli redusointi 3 fasettien aktivoituminen 4 kiinnittyminen

20 1 Kokonaisvaltainen tulkinta
ärsykkeitä ei pilkota atomistisesti osiin, vaan ne käsitellään holistisesti, ajatuskokonaisuuksina työmuistiin mahtuu kerrallaan 5-9 sanaa ajatuskokonaisuuden tulisi syntyä kahden työmuistillisen raameissa

21 Työ- ja kestomuisti Työmuisti eli pikamuisti pieni: 5-9 “sanaa”
lyhytkestoinen: muutamasta sekunnista pariin minuuttiin funktionaalinen eli toiminnollinen Kestomuisti eli säil(i)ömuisti “ääretön”: miljardia aivosolua, jotka eivät uusiudu pitkäkestoinen assosiatiivinen episodinen, tieto- ja ohjausmuisti

22 2 Yksinkertaistaminen ärsykevirta yksinkertaistetaan eli redusoidaan ennen kuin se aiheuttaa muuta henkistä toimintaa tätä yksinkertaistettua sanomaa verrataan kestomuistissa jo oleviin fasetteihin muuntuessaan ärsyke menettää osan tarkkuudestaan, mutta sen kiinnittyminen helpottuu

23 1 Kokonaisvaltainen tulkinta ja 2 Yksinkertaistaminen
ärsykkeet aistit hermo- radat työ- muisti kesto- muisti

24 3 Fasettien aktivoituminen
ärsykevirta aktivoi jo olemassaolevia fasetteja uusi asia aktivoi useampia fasetteja kuin vanha, jo tuttu asia on helpompaa verrata ärsykkeitä fasetteihin kuin palauttaa fasetti mieleen ilman ärsykeympäristön tukea (liipasinvaikutus, trigger effect)

25 3 Fasettien aktivoituminen
ärsykkeet aistit hermo- radat työ- muisti kesto- muisti

26 4 Kiinnittyminen mieleenpainettavat tai mieleenpainuvat asiat kiinnittyvät aivosoluihin ja kytkeytyvät kestomuistissa jo oleviin muistijälkiin solupolkujen avulla tämä assosiatiivinen kytkentä linkkautuu niihin fasetteihin, joiden kautta ärsykkeille haettiin merkitystä

27 4a Aktiivinen kiinnittyminen
ohjausmuisti: arvot, asenteet, normatiivinen tieto ärsykkeet aistit hermo- radat työ- muisti kesto- muisti

28 4b Passiivinen kiinnittyminen
ärsykkeet aistit hermo- radat työ- muisti kesto- muisti

29 Tehokas viestintä fasettiteoriaa soveltaen
vaikuta kaikkien aistien kautta! synnytä korvike-elämyksiä! toista, sillä peitto kasvaa ja viestiin liittyy uusia, episodisia mielikuvia! ajattele empaattisesti! ole yllätyksellinen (-> semiotiikan paradigmaattiset valinnat)! älä anna liian valmiita ratkaisuja!

30 Syntagma (MITÄ) ja paradigma (MITEN)
yllätyksellinen Syntagmaattiset valinnat tavanomainen Paradigmaattiset valinnat

31 Esimerkkejä merkityksenannosta
luennolla tarkasteltavat mainokset alitajuinen eli sublimaalinen vaikuttaminen: ärsykkeet ylittävät ärsytyskynnyksen mutta eivät tietoisesti erotuskynnystä esimerkkejä: hiljainen, tunnelmaa luova musiikki, kuvien nopea ristiinleikkaus, takistoskooppi


Lataa ppt "Johdatus viestintään, 1. luento: peruskäsitteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google