Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LSSAVI Valvontaprosessin vaiheet varhaiskasvatuksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LSSAVI Valvontaprosessin vaiheet varhaiskasvatuksessa"— Esityksen transkriptio:

1 LSSAVI Valvontaprosessin vaiheet varhaiskasvatuksessa
Laadukasta varhaiskasvatusta yksityisesti- Yksityisen varhaiskasvatuksen hyvät ohjauksen ja valvonnan käytännöt Jyväskylä LSSAVI Valvontaprosessin vaiheet varhaiskasvatuksessa Lea Liukku

2 Valvonta varhaiskasvatuksessa perustuu
Varhaiskasvatuslaki (36/1973) Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), mm. muistutusmenettely ”Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelletaan muussa lainsäädännössä olevia säännöksiä sosiaalihuollosta ja sosiaalipalveluista soveltuvin osin myös lasten päivähoitoon.” ( Varhaiskasvatuslaki 14 §) Lea Liukku

3 Varhaiskasvatusta valvovat
Palveluntuottaja/omavalvonta Sijaintikunta Palvelua ostavat kunnat Aluehallintovirasto Valvira Opetus- ja kulttuuriministeriö Lea Liukku

4 Mitä valvotaan? Palvelun laatu
Tulee vastata varhaiskasvatuslaissa säädettyä mm. toimintasuunnitelma, omavalvontasuunnitelma Toimintaedellytykset Riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet mm. tilojen tulee olla terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan annettavalle hoidolle ja kasvatukselle sopivat Toiminnan edellyttämä henkilöstö mm. henkilöstön määrä ja kelpoisuus sekä soveltuvuus, Lea Liukku

5 Valvontaprosessin vaiheet
OHJAUS, NEUVONTA JA SEURANTA VIREILLETULO VALMISTELU RATKAISU RATKAISUN JÄLKEISET TOIMET Lea Liukku

6 Valvontaprosessin osat: OHJAUS, NEUVONTA, SEURANTA
Koulutustoiminta Tiedottaminen Ohjaus ja neuvonta mm. sähköposti, puhelut, käynnit, työkokoukset jne. Yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteri (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 15 §, 25 §) Lea Liukku

7 Valvontaprosessin osat: VIREILLETULO
Selvitysten, muun tiedonkeruun ja rekisteröinnin yhteydessä kerätystä materiaalista riskiperusteisesti kerätyt valvonnan kohteet Ilmoitus asiakkaan, yksikön työntekijän, kunnan, muun tahon tekemänä tai Kanteluasian yhteydessä, median kautta jne. esiin tulleet tilanteet Lea Liukku

8 Valvontaprosessin osat: VALMISTELU
Selvityspyyntö Sijaintikunnalle, joka pyytää yksityisen palveluntuottajan selvityksen Tarkastuskäynti Sovitaan yksikön kanssa tarkastuskäyntiajankohta kohteeseen tai Tarpeen mukaan voidaan tehdä myös yllätystarkastus Käynnistä tehdään aina tarkastuskertomus Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17 § ja 18 § Lea Liukku

9 Valvontaprosessin osat: VALMISTELU
Mikäli epäkohtia ilmenee selvityksen tai tarkastuksen perusteella -Sopimus korjaavista toimista -Sopimus määräajasta -Toteutus yksikössä Valvonnallista yhteistyötä tehdään sijaintikunnan kanssa ja myös tarpeen mukaan esimerkiksi lapsia yksikköön sijoittaneiden kuntien kanssa Lea Liukku

10 Valvontaprosessin osat: RATKAISU I
Mikäli -jo tarkastuksessa on tilanne valvottavilta osin ok tai -epäkohta poistetaan sovitussa ajassa Päätös valvonnan lopettamisesta Lea Liukku

11 Valvontaprosessin osat: RATKAISU I, jatkuu
Mikäli -sovittuja korjauksia ei toteuteta yksikössä tai -korjaustarve on sellainen, että sitä ei voi toteuttaa pelkän sopimuksen pojalta Kuulemispyyntökirje palveluntuottajalle -epäkohta -perustelut -mahdolliset jatkotoimenpiteet ml. uhkasakkomenettely ellei tarvittavia muutoksia toteuteta Lea Liukku

12 Valvontaprosessin osat: RATKAISU II
Päätös valvonnan jatkumisesta, Jossa mahdollisina seuraamuksina: - Määrätään palveluntuottaja poistamaan epäkohta määräajassa (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20 §) Raportointivelvollisuus tai tarkastuskäynti korjausvelvoitteen todentamiseksi -Kiinnitetään toimijan huomiota tai annetaan huomautus (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 19 §) -Mahdollisia seuraamuksia ovat myös toiminnan keskeyttäminen tai käyttökielto (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 21 §) - Uhkasakko-menettely (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 22 §) Lea Liukku

13 Valvontaprosessin osat: RATKAISU IRATKAISU III
Valvonnan lopettava päätös -Kun valvottavan yksikön tilanne on lain mukainen, voidaan valmistella päätös valvonnan lopettamisesta. Lea Liukku

14 Valvontaprosessin osat: RATKAISUN JÄLKEISET TOIMET
Ratkaisun allekirjoittamisen jälkeen se lähetetään aluehallintovirastosta palvelutuottajalle ja tiedoksi yksikölle, sijaintikunnalle, tarvittaessa myös yksikön muille käyttäjäkunnille ja työsuojeluviranomaiselle. Asian tultua loppuun käsitellyksi asiakirjat arkistoidaan Lea Liukku

15 Kiitos! Lea Liukku


Lataa ppt "LSSAVI Valvontaprosessin vaiheet varhaiskasvatuksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google