Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Recovery - toipumisorientaatio

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Recovery - toipumisorientaatio"— Esityksen transkriptio:

1 Recovery - toipumisorientaatio
Nordling Esa PsT, kehittämispäällikkö Mielenterveysyksikkö Esityksen nimi / Tekijä

2 Toipumisorientaatio on ajattelun ja toiminnan viitekehys, missä painottuvat voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys.

3 Esityksen nimi / Tekijä
Esityksen nimi / Tekijä ________ ____ _____

4 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling
Tavoitteena asiakkaan osallisuus Hierarkinen professionalismi Tiimikeskeisyys Omaiset mukaan Verkostot mukaan Asiakas-/potilas mukaan Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling

5 Esityksen nimi / Tekijä
Mielenterveyskuntoutujien elämään on usein liittynyt kokemuksia epäonnistumisista ja menetetyistä mahdollisuuksista, mitkä ovat voineet muokata mielikuvia omista vaikuttamismahdollisuuksista ja pärjäämisestä kielteisiksi Opittu avuttomuus Vieraantuneisuus Pessimistinen näkemys tulevaisuudesta Motivaatio-ongelmat ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

6 Esityksen nimi / Tekijä
Ulkopuolisuuden tunne, opittu avuttomuus ja motivaatio-ongelmat ovat usein seurausta hoidon ja kuntoutuksen objektisoivista valtasuhteista, jotka on naamioitu… vastuukysymyksiin: ”kuka vastaa, jos kuntoutujalle tapahtuu jotain ikävää” kuntoutujan suojeluun: ”estämme häntä tekemästä tyhmyyksiä” kuntoutujan edun ajamiseen: ”tiedämme, mikä hänelle on parasta” ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

7 Esityksen nimi / Tekijä
Teesejä motivaation vahvistumiseksi Motivointi ei yleensä johda motivoitumiseen Motivoituminen alkaa kuntoutujan omista tavoitteista ja kiinnostuksen kohteista Onnistumiskokemukset lisäävät halua oppia lisää Uteliaisuus on hyvä motivoitumisen käynnistäjä Toimintaympäristöllä on joskus suuri vaikutus motivoitumisprosessin käynnistymiseen ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

8 Esityksen nimi / Tekijä
Miksi toipumisorientaatio kiinnostaa? Mielenterveystyön kehittäminen on ollut systemaattista ja laaja-alaista 2000-luvulla - siirtyminen pirstaleisesta hanketyöstä pitkäjänteiseen ja kokonaisvaltaiseen kehittämiseen: Kärkihankkeet (Pohjanmaa-hanke, Lapin hanke, Sateenvarjo-projekti), Kaste-ohjelma (Mielen avain, Välittäjä, Tervein mielin Pohjois-Suomessa, Länsi-hanke, Arjen mieli) - Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma ( )  mielenterveys- ja päihdetyön integraatio, matala kynnys, yhden luukun periaate, kokemusasiantuntijuus, vertaistuki jne. ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

9 Esimerkki hankeviidakosta
Vuosina syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä hankkeita Helsingissä Lapset ja nuoret: yksilö 39, perhe 12, lähiyhteisöt 15, asuinalueet 7  yhteensä 73 Työikäiset: yksilö 22, perhe 6, lähiyhteisöt 7, asuinalueet 4  yhteensä 39 Vanhukset: yksilö 7, perhe 2, lähiyhteisöt 4, asuinalueet 3  yhteensä 16 Erityisryhmät: yksilö15, perhe 2, lähiyhteisöt 3, asuinalueet 7  yhteensä 27 Kaikki yhteensä: 155 Lähde: Helsingin kaupungin turvallisuusohjelman alatyöryhmän raportti 2009

10 Esityksen nimi / Tekijä
2. Stigman heikkeneminen julkisuuden henkilöiden tarinat aikakauslehtien artikkelit mielenterveyteen liittyvien asioiden käsittely kulttuurin keinoin Ovat arkipäiväistäneet mielenterveyteen liittyviä asioita ja lisänneet tietopohjaa 3. Käypä hoito –suositukset Depressio (2016), Epävakaa persoonallisuus (2015), Kaksisuuntainen mielialahäiriö (2013), Skitsofrenia (2015), Syömishäiriöt (2014), Traumaperäinen stressihäiriö (2014) ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

11 Esityksen nimi / Tekijä
4. Lisääntynyt hyväksyntä sille, että mielenterveys on 2-dimensionaalinen käsite, jossa häiriö- ja voimavaraulottuvuudet voivat olla toisistaan riippumattomia 5. Vakavista psyykkisistä sairauksista kärsiviä ihmisiä ei hoidon ja kuntoutuksen keinoin pystytä auttamaan niin, että hoitoennuste olisi merkittävästi parantunut 6. Potilas- ja omaisjärjestöt ovat saaneet paremmin ääntään kuuluviin ja niillä on enemmän vaikutusvaltaa 7. Terapeuttisen yhteisön arvoja ja periaatteita on pyritty toteuttamaan 1970-luvulta asti erityisesti kolmannen sektorin toiminnassa (sosiaalipsykiatriset toimijat ja klubitalot) ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

12 MITÄ TOIPUMISORIENTAATIOLLA TARKOITETAAN?
________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

13 Esityksen nimi / Tekijä
Toipumisorientaatiosta on tullut avainkäsite mielenterveyspalveluiden järjestämisestä useissa maissa: Uusi-Seelanti (Mental Health Commission 1998) USA (Department of Health and Human Service 2003) Australia (Australian Health Ministers 2003) Irlanti (Mental Health Commission 2005) Skotlanti (Scottish Executive 2006) Englanti (Royal College of Psychiatrists 2008) ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

14 Toipumisorientaatio – kokonaisvaltaisen kuntoutuksen perusta (Pilgrim & McCranie 2013)
Personal journey, which emphasizes the role of the individual’s meaningful life. Therapeutic optimism demands a shift from medical paternalism to a genuine partnership model of service delivery

15 Esityksen nimi / Tekijä
Toipumisorientaatio lähtee rakenteiden ja sisällön kritiikistä Onken el al. 2002: Virallinen järjestelmä estää usein toipumisprosessin etenemistä: byrokraattiset rajat ja ohjeet, vääränlaiset käytännöt, palveluiden huono laatu, palveluihin pääsyn vaikeudet Hoidon fokusoituminen bio-psykiatriseen orientaatioon, joka voi jättää huomiotta inhimillisyyden sekä ihmisen psykologiset, sosiaaliset ja henkisyyden tarpeet sekä arkielämässä vaadittavan tuen ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

16 Esityksen nimi / Tekijä
Tärkeä käsitteellinen ero Toipumisorientaatio ei tarkoita samaa kuin toipuminen (parantuminen) kliinisenä käsitteenä Ammattihenkilöstö toimii toipumisorientaation mukaisesti palvelu- ja vuorovaikutusprosesseissa silloin, kun se tukee ja edistää kuntoutujan toiveikkuutta, elämän tarkoituksellisuuden kokemusta ja elämän mielekkyyttä ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

17 Esityksen nimi / Tekijä
Recovery -määritelmiä Vaikeista mielenterveyden häiriöistä ja päihdeongelmista toipuminen on muutosprosessi, jossa henkilön terveys ja hyvinvointi kohentuvat, henkilö ohjaa elämäänsä mahdollisimman itsenäisesti ja pyrkii löytämään piileviä resurssejaan ja käyttämään niitä mahdollisimman täysimääräisinä (Pandya & Myrick 2013) Toipuminen on syvästi henkilökohtainen ja ainutlaatuinen asenteiden, arvojen, tunteiden, päämäärien, taitojen ja roolien muutosprosessi. Se on tapa elää tyydytystä tuovaa ja toivorikasta elämää sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta (Slade, Amering & Oades 2008) ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

18 Esityksen nimi / Tekijä
Toipumisprosessille on luonteenomaista henkilön vahvuuksien ja voimavarojen, tyydytystä tuovien ja mielekkäiden sosiaalisten roolien etsiminen sekä virallisten ja epävirallisten sosiaalisten tukijärjestelmien mobilisointi (Thorton & Lucas 2011)  Palveluntuottajien ja avainhenkilöiden on mietittävä uudelleen sitä roolia, mikä heillä on palvelujen käyttäjien toipumisen tukijoina ja minkälaisia välttämättömiä taitoja ja osaamista se heiltä edellyttää (Vanderplasschen et al 2013) ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

19 Esityksen nimi / Tekijä
Toipumisorientaation viisi asiakokonaisuutta (Leamy ym. 2011) CHIME: connectedness, hope and optimism about the future, identity, meaning in life, and empowerment Liittyminen: subjektiivinen tunne kuulumisesta yhteisöön, merkityksellisten ihmissuhteiden olemassaolo, tuen saanti muilta, vertaisuuden kokemus ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

20 Esityksen nimi / Tekijä
Toivo ja optimismi: usko toipumisen mahdollisuuteen, positiivinen ajattelu tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuuksista, motivaatio muutoksiin keskeisten verkostojen tuen avulla Identiteetti: myönteisen minäkuvan rakentuminen ja stigman voittaminen Elämän tarkoitus: merkityksellisten elämän laatua lisäävien sosiaalisten roolien ja päämäärien löytäminen Voimaantuminen: henkilökohtaisen vastuun ja kontrollin vahvistuminen elämän eri osa-alueilla ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

21 Esityksen nimi / Tekijä
Petrosin ym. (2015) tutkimuksessa edellisten lisäksi toipumisprosessin kannalta merkittäviksi asioiksi osoittautuivat vastavuoroisuus ja muiden tukeminen  Kokemus hyödyksi olemista, vuorovaikutustaitojen parantuminen, henkilökohtaisten oppimiskokemusten ja sosiaalisen hyväksynnän saaminen ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

22 Esityksen nimi / Tekijä
Toivon ulottuvuudet (Lehtimäki 2005) Afffektiivinen ulottuvuus erilaiset tunnekokemukset, kuten luottamus, rauha, varmuus ja turvallisuus 2. Toiminnallinen ulottuvuus luova ja aktiivinen toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi 3. Kontekstuaalinen ulottuvuus elämäntilanteet ja – olosuhteet, jotka vaikuttavat ihmisen toivoon ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

23 Esityksen nimi / Tekijä
4. Ajallinen ulottuvuus sisältää henkilön menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden ajallisen kokemuksen suhteessa toivoon 5. Suhdeulottuvuus - vuorovaikutussuhteet: suhde voi olla omaan itseen ja omaan elämään, toiseen ihmiseen, ideologiaan tai korkeampaan voimaan ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

24 Esityksen nimi / Tekijä
Lehtinen (2011): Auttamistyössä tulisi entistä paremmin ja tarkemmin havaita ne pienet asiat ja orastavat toivon siemenet, joilla on merkitystä ihmiselle ja joiden kautta voidaan luoda toivoa Toivo ei paranna sairautta, mutta se voi antaa ihmiselle arvokkaita voimavaroja vaikeassa elämäntilanteessa ja auttaa löytämään positiivisia asioita ja mahdollisuuksia omasta elämästä Kuohula (2008): Keskeistä hoitotyössä on toivon ylläpitäminen, sillä toivo antaa potilaalle mahdollisuuden elää rikasta elämää sairaudestaan huolimatta. ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

25 Esityksen nimi / Tekijä
Romakkaniemi 2017 ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

26 Esityksen nimi / Tekijä
Romakkaniemi 2017 ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

27 Toipumisessa tärkeää Toivo Omien asioiden hoitaminen
Itsehallinnan tunne (tunne siitä, että ohjakset ovat omissa käsissä) Aktiivinen osallistuminen Osallisuuden kokeminen Optimistinen suhtautuminen Mahdollisuus saada ja antaa tukea ja apua Tarkoitus ja tavoitteet selkeitä Tukiverkosto, tukea antava ihmissuhde

28 Esityksen nimi / Tekijä
Toipumisorientaatiota täydentää palveluohjauksellinen työote Palveluohjaus on asiakaslähtöinen työtapa, jonka tarkoituksena on saada määriteltyä asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet ja löytää niiden kanssa parhaiten yhteensopivat palvelut, sekä koordinoida asiakkaan kulkua palveluissa. Käytännössä… Aktiivinen työote kun palvelujen tarve havaitaan Oikea apu, oikeaan aikaan, oikeasta paikasta Yhdessä suunniteltu palvelukokonaisuus  Seuranta ja valvonta: asiakas saa niitä palveluita, joihin hänellä on oikeus. ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

29 Esityksen nimi / Tekijä
Asumis- ja elinympäristöllä on merkitystä voimavarojen aktivoitumisen kannalta Ympäristö, jossa ihmiset elävät, ohjaa tekemään asioita, jotka ovat yhdenmukaisia ympäristön odotusten kanssa  Sairaalaympäristö vahvistaa potilaan roolia. Eläminen ympäristössä, jossa päihteiden käyttö on yleistä, normalisoi päihteiden käytön arkipäivään kuuluvaksi. Asuminen alueella, jossa elää paljon syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä, vahvistaa syrjäytymisen prosesseja myös yksilötasolla. ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

30 Esityksen nimi / Tekijä
Voimavarojen löytyminen tapahtuu helpoimmin arkisissa elämän olosuhteissa, missä rooliodotukset tukevat normaalia, ei sairausmallin, mukaista toimintaa.  Asuminen normaalisuutta tukevassa asuinympäristössä, lähellä erilaisia palveluita ja sosiaalisia virikkeitä ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

31 Esityksen nimi / Tekijä
Törmä ym. 2014 ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

32 Esityksen nimi / Tekijä
Taitoresurssit Toipumisorientaatiossa vahvuuksien ja taitojen näkyväksi tekeminen on tärkeä osa työotetta. Tämä tapahtuu vuorovaikutuksen kautta niin, että keskusteluissa käsitellään näitä teemoja konkreettisten kysymysten avulla: - missä asioissa olet osaava ja taitava - mitä arvostat itsessäsi - mitä henkilöt, jotka tuntevat sinut, arvostavat sinussa - mitä olet kuntoutuksen aikana oppinut itsestäsi - miten itsessäsi arvostamasi asiat ja taitosi ovat auttaneet sinua aikaisemmin jne? ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

33 Esityksen nimi / Tekijä
Tiedolliset resurssit Kuntoutujan sairauden hallintaan liittyvien ja toipumista edistävien tiedollisten resurssien lisäämisellä, psykoedukaatiolla, on keskeinen osa toipumisorientaation mukaisessa työotteessa. On tärkeää, että kuntoutujat sisäistävät tiedon siitä, että yleisin syy psyykkisen sairauden oireiden pahenemiseen ja toistuviin sairaalahoitoihin on psyykenlääkityksen laiminlyönti tai lääkityksen käyttö vastoin ohjeita. Sisäistäminen edellyttää paitsi omakohtaisten kokemusten käsittelemistä, niin myös asiallisten ja ymmärrettävien vastausten saamista niihin kysymyksiin, joita joskus pitkäaikainenkin lääkkeiden käyttö herättää. ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

34 Esityksen nimi / Tekijä
Tiedon saaminen stressin ja psyykkisen voinnin yhteyksistä auttaa elämän suunnittelussa ja liiallista stressiä aiheuttavien tilanteiden välttämisessä. Psyykkisen sairauden hallintaan liittyvien menetelmien ja tekniikoiden käytön oppimisesta on suuri hyöty. On tärkeää, että tiedollisten resurssien lisääminen tapahtuu niin, että tieto annetaan sellaisella tavalla ja siinä muodossa, että sen omaksuttavissa ja ymmärrettävissä. Varsinkin skitsofreniaa sairastavien kuntoutujien kohdalla mahdollisten kognitiivisten puutteiden uuden tiedon omaksumista vaikeuttava vaikutus on pidettävä mielessä. ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

35 Esityksen nimi / Tekijä
Psyykkisen sairaus osallisuutta uhkaavana riskinä Perinteinen lähestymistapa sairauteen ja hoitoon liittyvissä kysymyksissä on yksipuolisesti perustunut sairauskeskeisiin muuttujiin, kuten lääkityksen vaikutuksiin oireisiin ja henkilön käyttäytymiseen  henkilön hyvinvointia koskevia päätelmiä on tehty yksipuolisin perustein Perinteisen hoidon viitekehys on unohtanut sen, että sairaudesta huolimatta henkilö on osa ihmissuhteiden verkostoa ja tällöin psyykkiseen sairauteen liittyvä henkisten voimavarojen kuihtuminen on usein johtanut henkilön sosiaalisten suhteiden merkittävään köyhtymiseen ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

36 Esityksen nimi / Tekijä
luonnolliset sosiaaliset verkostot alkavat korvautua toimenpiteiden ja rutiinien jatkumona, mikä nopeuttaa henkilön laitostumista ja kiinnostuksen kohteiden kapeutumista henkilö ei ole enää osallisena omassa elämässään, vaan ulkoapäin ohjattujen toimenpiteiden kohde nopeuttaa henkisten voimavarojen köyhtymistä, sairauden etenemistä ja tylsistymistä sekä henkilökohtaisen vastuu viemistä ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

37 Esityksen nimi / Tekijä
Osallisuus ja sen vahvistaminen Osallisuuden kokemus tarkoittaa kuulumista tai liittymistä sellaiseen ryhmään tai toimintaan, missä tulee hyväksytyksi ja ymmärretyksi tai jossa voi jakaa omia kokemuksiaan tai tunteitaan. Osallisuuteen liittyy yhteyden luominen ja säilyttäminen ihmisiin, toimintoihin tai asioihin, joita pitää itselle merkityksellisinä. Osallisuus tarkoittaa myös yhteyttä tarvittaviin palveluihin sekä mahdollisuutta osallistua itselle tärkeistä asioista päättämiseen Jos näitä yhteyksiä ei ole, on syrjäytymisen vaara suuri. ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

38 Esityksen nimi / Tekijä
Toipumisorientaation mukaisella työotteella pyritään vahvistamaan kuntoutujan osallisuutta: kartoittamalla ja aktivoimalla kuntoutujan selviytymisen kannalta keskeisiä sosiaalisia verkostoja lisäämällä vertaistuen saannin tai antamisen mahdollisuuksia vahvistamalla kuntoutujan vaikuttamismahdollisuuksia hänen tarvitsemiensa palveluiden muotoihin ja sisältöihin sekä virittämällä kuntoutujan kiinnostusta erilaisia kansalaistoiminnan muotoja kohtaan Kuntoutujan toipumisprosessin kannalta erityisen tärkeä asema on vertaistuella ja kokemusasiantuntijatoiminnalla, koska niiden kautta voivat todentua monet osallisuuden muodot ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

39 Mikä tekee vertaistuesta vaikuttavan?
Puhuminen auttaa jäsentämään elämän tilannetta Tunteiden tunnistaminen helpottuu ja tunteet saavat nimen Tulevaisuuden usko vahvistuu Tilanne realisoituu ja hahmottuu väliaikaiseksi Löytyy uusia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja Tulee tunne siitä, että joku oikeasti välittää Pääsee pahimman yli Saa esimerkin selviytymisestä Esityksen nimi / Tekijä

40 Selviytymisprosessi (Parknäs)
vaihe: Hälytys (alarm) 2. vaihe: Osallisuus (sharing) 3. vaihe: Ymmärtäminen (understanding our relationship with the system) 4. vaihe: Voimaantuminen (empowerment)

41 Esityksen nimi / Tekijä
Yhteiskunnallisesti mielenterveyskuntoutujien osallisuuden vahvistaminen tarkoittaa… palvelujärjestelmän toimintaa ohjaavan paradigman muutosta köyhyyden torjuntaa mielenterveyskuntoutujien työelämäpolkujen rakentamista ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

42 Esityksen nimi / Tekijä
Mitä toipumisorientaatio ei tarkoita? Ammatillisen asiantuntijuuden väheksymistä Kapea-alaista konsumerismia: ”Asiakas on aina oikeassa” Relapsien ihannointia vrt. antipsykiatria ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

43 Esityksen nimi / Tekijä
Mitä toipumisorientaation toteutuminen edellyttää? Jacobson and Greenley (2001): Toipumisprosessi näkyy yksilön kokemusmaailman positiivisena muutoksena, jota palvelut edistävät ja jonka järjestelmä mahdollistaa Muutokset rakenteissa Mieli Muutokset käytännöissä suunnitelma Muutokset asenteissa ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

44 Esityksen nimi / Tekijä
Käytännössä toipumisorientaatio edellyttää… luottamuksellisen yhteistyösuhteen luomista kuntoutujan tukemista omien tarpeiden, päämäärien, unelmien ja tulevaisuuden suunnitelmien löytämisessä ja niiden huomioimista hoidon ja kuntoutuksen sisällöissä toipumisorientaatiota tukevan ja rakentavan organisaatiokulttuurin olemassa oloa kansalaisoikeuksien ja sosiaalisen inkluusion edistämistä: mahdollisuus osallistua ja kuulua erilaisiin yhteisöihin ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

45 Toipumisprosessi Toipuminen - Mukana olo itselle merkityksellisissä asioissa – mielekäs tekeminen Osallisuus: - vastuunotto omista päätöksistä ja hoidosta - Sairauden ja oireiden hallintakeinot - Psykoedukaatio Tieto: - Omat selviytymiskokemukset - Vertaistuki ja positiiviset mallit Toivo ja optimismi: - Haaveet Elämäntyytyväisyys: - Palveluohjaus: tarvittava apu saatavillla - Ihmissuhteet - Asuminen Psyykkisestä sairaudesta paranemineni / Jaana SuvisaariNNordling & Suvisaari 2016

46 TOIPUMISORIENTAATION TAUSTATEORIAT
________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

47 Esityksen nimi / Tekijä
Toipumisorientaatiossa integroituvat monet teoriat Humanistinen psykologia (esim. Maslowin tarveteoria) Eksistentialismi (esim. Franklin logoterapia) Kognitiivisen psykologian teoriat (esim. Seligman, Beck, Bandura, Kobasa, Rotter) Salutogeneesi: Terveyden edistämisen teoriat (esim. Antonovskyn koherenssi –teoria) ja positiivisen mielenterveyden käsite ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

48 Robert Dilts (1991): Loogiset tasot
Spirituaalinen ydin Minkä suuremman osa olen? 2. Identiteetti Millainen olen? 3. Uskomukset Mitä voin saavuttaa? Mitä voin oppia? 4. Kyvyt ja taidot Mitä osaan? 5. Käyttäytyminen 6. Ympäristö

49 Positiivinen mielenterveys (Suvisaari & Nordling 2016)
Tarkoittaa mielen hyvinvointia  psyykkiset vahvuudet ja kyvyt, jotka muodostavat ihmisen voimavarat Toiveikkuus Tunne siitä, että on hyödyllinen Kyky käsitellä ongelmia Kyky tehdä itseä koskevia päätöksiä Kyky tuntea läheisyyttä muihin ihmisiin Psyykkisestä sairaudesta paranemineni / Jaana Suvisaari

50 Esityksen nimi / Tekijä
Mielenterveyden kahden jatkumon malli (Appelqvist-Schmidlechner ym. 2016) Hylkää ajatuksen, jossa mielenterveys ja mielenterveyden häiriö ovat saman jatkumon vastakkaisia päivä Perustuu näkemykseen, minkä mukaan mielen hyvin- ja pahoinvointi ovat kaksi erillistä ulottuvuutta  mielenterveys ei ole vain mielenterveyshäiriön puuttumista ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

51 Esityksen nimi / Tekijä
Esimerkiksi: skitsofreniaa sairastava henkilö voi runsaista harhaoireista huolimatta kokea onnellisuutta, elämän mielekkyyttä ja läheisyyttä muihin ihmisiin Toisaalta… psykiatrisesti arvioituna terve, mutta työuupumuksesta kärsivä henkilö voi kokea olevansa onneton, heikosti motivoitunut ja yksin pärjäämään joutuva ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

52 Esityksen nimi / Tekijä
Esityksen nimi / Tekijä ________ ____ _____

53 Toipumisorientaatiota estävät ja edistävät tekijät tutkimuksen valossa
________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

54 Esityksen nimi / Tekijä
Toipumisorientaatioon liittyviä väärinkäsityksiä - Toipumisorientaatio –lähestymistapa ei sovi kovin sairaille henkilöille - Näyttöön perustuvat hoidot ja palvelut sisältävät elementtejä, jotka tuottavat toipumisorientaation mukaisia vaikutuksia - Huolehtiva hoidollinen asenne edistää aina toipumista - Toipumisorientaatio lähestymistapana vähentää palveluiden tarvetta - Toipumisorientaatio tekee ihmisistä ”normaaleja” ja itsenäisiä ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

55 Esityksen nimi / Tekijä
Romakkaniemi 2017 ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

56 Esityksen nimi / Tekijä
Romakkaniemi 2017 ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

57 Esityksen nimi / Tekijä
Romakkaniemi 2017 ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

58 Esityksen nimi / Tekijä
Mikä muuttuu toipumisorientaation myötä? Kuntoutujien vastuu hoidostaan ja elämästään vahvistuu myönteisellä tavalla Hoito- ja kuntoutus monipuolistuu: kokemuksellisuutta ja vertaisuutta hyödynnetään vahvemmin  kokemustieto synnyttää teoreettista tietoa, mikä syventää eri tieteenalojen teoriapohjaa  professioiden koulutusohjelmat uudistuvat  ammattitaito paranee Ihmisoikeudet toteutuvat paremmin, pakon käyttö hoidossa vähenee  avun hakemisen kynnys laskee  paremmat hoitotulokset pienemmillä kustannuksilla Stigma heikkenee Potilasyhdistysten ja –järjestöjen vaikutusvalta lisääntyy ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

59 Esityksen nimi / Tekijä
MITÄ TOIPUMISORIENTAATIOON PERUSTUVAN VIITEKEHYKSEN KÄYTTÖÖNOTTO EDELLYTTÄÄ? ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

60 Esityksen nimi / Tekijä
Romakkaniemi 2017 ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

61 Esityksen nimi / Tekijä
Peruslähtökohdat Toipumisorientaation mukaisten arvojen löytäminen Toipumisorientaation arvomaailman pitää toteutua kaikilla organisaation tasoilla --> johdon ja työntekijöiden yhteiset koulutukset, seminaarit ja kehittämispäivät, joissa opetellaan yhteistä tapaa ajatella ja toimia ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

62 Esityksen nimi / Tekijä
Aarons, Hurlburt & Horwitz (2011): Uusien menetelmien ja toimintatapojen implementoinnin onnistuminen riippuu siitä, miten ne sopivat organisaation ja sen työntekijöiden arvomaailmaan ja työkulttuuriin Hoito-ohjelmien juurruttamista koskevat tutkimukset osoittavat, että huomion kiinnittäminen organisaatiokulttuuriin ja organisaatioilmastoon ovat avaintekijöitä onnistumisen kannalta (Gilbert et al 2013) ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

63 Esityksen nimi / Tekijä
Arvot Arvot ja arvostukset ovat organisaatiossa ja työyhteisössä omaksuttuja hyvinä ja tärkeinä pidettyjä toimintaperiaatteita, jotka viestivät organisaation tarkoituksesta ja joiden tehtävänä on auttaa ja tukea yksilöiden ja ryhmien yhteistyötä perustehtävän suorittamisessa Esa Nordling Esityksen nimi / Tekijä

64 Esityksen nimi / Tekijä
Koska arvot ovat periaatteellisia, on ne konkretisoitava sellaiseksi, että kaikki ymmärtävät, mitä ne tarkoittavat 1) Asiakas-/potilastyössä 2) Työyhteisössä 3) Organisaation johtamisessa Hyödyllisiä kysymyksiä ovat, miten arvot näkyvät toiminnan tasolla tai miten ne ovat havaittavissa arkipäivän toiminnassa Esa Nordling Esityksen nimi / Tekijä

65 Esityksen nimi / Tekijä
- Jos organisaation arvot ovat tiedostettuja ja niillä on todellista toimintaa ohjaavaa vaikutusta, niin ne näkyvät tehdyissä ratkaisuissa, valinnoissa, asenteissa ja tavoitteissa Tulevat näkyviin suunnitelmissa ja kehittämistyössä Tiedostetut arvot ovat organisaation olemassa olemisen ja elossa pysymisen välttämätön ehto Yhteisten arvojen tunnistaminen on aidon yhteisöllisyyden toteutumisen välttämätön ehto Esa Nordling Esityksen nimi / Tekijä

66 Esityksen nimi / Tekijä
Ongelmia syntyy silloin, kun yhteiset arvot eivät realisoidu toiminnassa tai kun yksilön arvot eivät vastaa organisaation arvoja tai kun yhteiskunnassa / organisaation toimintaympäristössä tapahtuu sellainen arvojen muutos, että organisaation missio menettää merkitystään tai kun arvot alkavat konkretisoitua organisaatiossa uudella tavalla  esim. silloin, kun esimiehet tai työntekijät vaihtuvat  Ongelmien välttäminen edellyttää toiminnan suunnittelua arvojen pohjalta Esa Nordling Esityksen nimi / Tekijä

67 Esityksen nimi / Tekijä
Kuntoutujalähtöisyyttä tukevan osallisuuden vahvistaminen (mukaellen Günther ym. 2013) Kiinnitä huomiota kielenkäyttö- ja vuorovaikutustapoihin, joilla viestitään kuntoutujan arvostusta, tasa-arvoisuutta, vastuullisuutta sekä mukana oloa päätöksenteossa sekä laajemmin sosiaalisissa yhteisöissä Tiedosta mielenterveystyöhön liittyviä pakkoja ja vallankäytön muotoja Kavenna tiedollisia ja taidollisia eroja työntekijän ja kuntoutujan välillä tiedonvaihdon, asioihin tutustumisen ja asioiden jakamisen avulla ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

68 Esityksen nimi / Tekijä
Siirrä sopiva määrä vastuuta ja valtaa ammattilaisilta kuntoutujille Tarjoa emotionaalista tukea kuntoutujalle vaikeissa tilanteissa ja päätöksiä tehdessä Anna tilaa kuntoutujan itsenäiselle osallisuudelle ja kunnioita itsemääräämisoikeutta aina kun se on mahdollista Tue kuntoutujan osallisuutta mielekkäiden vaihtoehtojen avulla ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

69 Esityksen nimi / Tekijä
Romakkaniemi 2017 ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

70 Esityksen nimi / Tekijä
Romakkaniemi 2017 ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

71 Esityksen nimi / Tekijä
Romakkaniemi 2017 ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

72 Esityksen nimi / Tekijä
Uutta kohti! ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä


Lataa ppt "Recovery - toipumisorientaatio"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google