Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Havainnointi tutkimus-menetelmänä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Havainnointi tutkimus-menetelmänä"— Esityksen transkriptio:

1 Havainnointi tutkimus-menetelmänä

2 Observointi Huolellista, hyväksyttyjen metodien mukaan toteutettua ja tarkkaa havainnointia tutkimuskohteesta Tutkimushavainnointi myös muuta kuin katsomista; voi olla myös kuuntelemista, tuntemista, haistamista tai maistamista. Havainnoija ei koskaan havainnoi ilman omia tunteitaan ja tuntemuksiaan Tutkimushavainnointi ihmisen kokonaisvaltaista ja tietoista ilmiöiden, asioiden ja tapahtumien aistimista suhteessa siihen, missä ne ilmenevät

3 Havainnointi vs. observointi
Havainnointi kattaa sekä laadullisella että määrällisellä tutkimusmenetelmällä tehdyn havainnoinnin Observointi viittaa lähinnä ulkopuoliseen tarkkailuun ja siten määrällisen tutkimusmenetelmän käyttämään havainnointitapaan Tieteellinen tutkimus perustuu aina luotettaviin havaintoihin, jotka ovat ongelmanasettelun, menetelmien ja teoreettisen viitekehyksen kannalta olennaisia.

4 Määrällinen/laadullinen ote havainnoinnissa
Määrällisessä tutkimuksessa ei pidetä niin luotettavana, koska havainnointi on ainutkertainen tapahtuma, eikä havainnointia voi näin ollen toistaa. Eri havainnoijat saisivat samasta tilanteesta erilaisia havaintoja tutkittavakseen. Määrällisessä tutkimuksessa käytetään yleensä jäsenneltyä, systemaattista havainnointia – tarkasti rajatut tilat (labrat)

5 Laadullisessa tutkimuksessa havainnointia pidetään hyvin tärkeänä aineiston keräämisen tapana
Usein käytetään ns. vapaata, osallistuvaa havainnointia, jossa tutkija osallistuu tutkimuskohteensa toimintaan (vuorovaikutus)

6 Havainnointitavat Tarkkaileva havainnointi (ulkopuolinen havainnointi)
Osallistuva havainnointi (sisällä toiminnassa) Aktivoiva osallistuva havainnointi (toimintatutkimus) Kokemalla oppiminen (etnografia) Piilohavainnointi

7 Tutkimuskohteen ympäristöt
Materiaalinen ympäristö (tila, tilajako, rakennus, sijainti y,.) Taloudellinen ympäristö (millä tavalla raha ja taloudelliset asiat säätelevät ympäristöä) Sosiaalinen ympäristö (millaisia normeja ja sääntöjä ympäristössä käytetään) Kulttuurinen ympäristö (mikä on ympäristön kulttuurinen merkitys) Semanttinen ympäristö (puhe ja tekstit ympäristöstä, miten siitä puhutaan) ihmisympäristö

8 Hiljainen tieto eli tacit knowledge
Tieto, joka on hankittu aistimalla, tekemällä ja harjaantumalla Tieto muodostuu henkilökohtaisen kokemuksen avulla esimerkiksi seuraamalla ja toistamalla toisen tekemistä Ammatillinen tieto ja taito, ajattelutapa ym. Siirtyvät ammattilaissukupolvelta toiselle Ammatillisessa tekemisessä noudatetaan aina jonkinlaisia sääntöjä tai ohjeita, jotka opitaan seuraamalla, eikä niitä ole kirjattu mihinkään.

9 Hiljainen tieto tutkimuskohteessa on löydettävä eläen, kokemalla ja oppimalla
Havainnointi tutkimusaineiston keräämisen tapana toimii, kun tutkitaan toisia koskevaa hiljaista tietoa Lisää tietoa teoksessa Vilkka, Hanna Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi.


Lataa ppt "Havainnointi tutkimus-menetelmänä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google