Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Arvioijien päivityskoulutus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Arvioijien päivityskoulutus"— Esityksen transkriptio:

1 Arvioijien päivityskoulutus
kello 13-16 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Keudan aikuisopinto, hyvinvointialat

2 Koulutuksen sisältö Tervetuloa Keudaan, Irma Kähkönen, Satu Packalén ja Merja Asunmaa voimaan tulleet muutokset arvioijille, Merja Asunmaa Kolmikannan arviointipäätös virkavastuulla Oikaisuprosessin muutos Tutkintotilaisuuden arviointiprosessi, Irma Kähkönen Hylätty/keskeytetty tutkintotilaisuus, Irma Kähkönen Hyvien kokemusten ja käytäntöjen jakaminen ja haasteet tutkintotilaisuuden etenemisessä, pienryhmät Tutkintotilaisuuksien henkilökohtaistaminen, Satu Packalén Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tulevaisuudessa, Merja Asunmaa Kahvitauko klo 14.00

3 1.8.2016 voimaan tulleet muutokset arvioijille
Kolmikannan arviointipäätös virkavastuulla Oikaisuprosessin muutos

4 Arviointipäätös Kolmikanta tekee arviointipäätöksen virkavastuulla
Kolmikannan on noudatettava hallintolain mukaista hyvää hallintotapaa arvioijina Arvioijien on virkamiesten tavoin noudatettava soveltuvin osin hallintolakia, koska kolmikannan arviointipäätökset vaikuttavat merkittävästi tutkinnon suorittajan asemaan ja oikeuksiin Osana virkavastuuta arvioijien tulee noudattaa aina ammatillista aikuiskoulutusta ohjaavaa lainsäädäntöä, tutkintojen perusteita ja Opetushallituksen muita määräyksiä

5 Kolmikannan arviointipäätös virkavastuulla
Arviointikokouksessa ovat läsnä työntekijäarvioija, työnantaja-arvioija ja opetusalan arvioija Jos työnantaja-arvioija ei pääse mukaan, arviointikokousta on siirrettävä Arviointikokouksessa kolmikanta tekee arviointipäätöksen Päättää arvosanasta ja kirjoittaa pöytäkirjaan perustelut arvioinnin kohteittain Arviointikokouksen jälkeen kolmikanta kutsuu tutkinnon suorittajan kuulemaan arviointipäätöksen Kaikki allekirjoittavat pöytäkirjan, tutkinnon osan suorittaja tiedoksi saaneena

6 Oikaisuprosessin muutos
Ensimmäinen vaihe Tutkinnon suorittaja voi pyytää (14 vrk kuluessa) kirjallisesti arvioinnin oikaisua arvioinnista päättäneiltä arvioijilta Toinen vaihe Tutkinnon suorittaja voi vaatia tutkintotoimikunnalta kirjallisesti oikaisua (14 vrk kuluessa) arvioijien tekemään päätöksen arvioinnin oikaisusta

7 Arvioinnin oikaiseminen
Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun tutkinnon suorittajalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseensa. Tutkinnon suorittajalla on oikeus saada kopiot omista tutkintoon liittyvistä kirjallisista dokumenteista sekä arviointia suoritettaessa käytetyistä tai asiaa ratkaistaessa käytettävistä muista asiakirjoista (esim. arvioijien arvioinnit ja arviointipäätös). Näyttötutkinnon järjestäjän tulee selvittää tutkinnon suorittajalle oikaisumenettely ennen tutkintotilaisuutta.

8 Tutkintotilaisuuden arviointiprosessi
Tutkintotilaisuuden eteneminen Tutkinnon suorittaja varmistaa tutkintotilaisuuden aikataulun ja arvioijat työpaikalta Tutkinnon suorittaja esittelee opetusalan arvioijalle henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman noin 2 viikkoa ennen tutkintotilaisuutta TUTKINTOTILAISUUS Työntekijäarvioija valmistautuu arviointikeskusteluun tekemällä kirjallisen arvioinnin arviointilomakkeelle Tutkinnon suorittaja esittelee työelämäarvioijille opetusalan arvioijan hyväksymän tutkintosuunnitelman noin viikkoa ennen tutkintotilaisuutta Arviointikeskustelu ja - kokous on 3 viikon sisällä tutkintotilaisuuden päättymisestä Arviointikokouksessa kolmikanta tekee arviointipäätöksen Tutkinnon suorittaja antaa työelämäarvioijille tutkintotilaisuudessa tarvittavat paperit: arviointilomake, perehdytyskirje ja laskutuslomake Opetusalan arvioija ottaa yhteyttä työelämäarvioijiin Kun arvioijat ovat hyväksyneet suunnitelman, voi tutkinnon suorittaja aloittaa tutkintotilaisuuden Arviointipäätöksestä alkaa tutkinnon suorittajan 14 vrk:n oikaisupyyntöaika. Tutkinnon suorittaja toimittaa oikaisupyynnön kolmikannalle. Työpaikalla tapahtuva oppiminen Arviointikeskustelun ja - kokouksen sopiminen

9 Ammattitaidon arvioijien kriteerit
Tutkintotoimikunta on määritellyt arvioijien kelpoisuuden seuraavasti: Työnantaja-arvioija: Tuntee näyttötutkintojärjestelmän ja lähihoitajan tutkinnon perusteet Työntekijäarvioija: Arviointitehtävään motivoitunut, ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut, ammattitaidon arviointiin perehtynyt ja sosiaali- ja terveysalalta riittävän työkokemuksen omaava Opetusalan-arvioija: Opetusalan arvioijan kelpoisuus on tämän hetkinen sosiaali- ja terveysalan opettajan kelpoisuus kasvatustieteiden, terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden alalta sekä näyttötutkintomestarin (NTM) koulutus ja pedagogiset opinnot Esteellisyyden huomiointi

10 Hylätty/keskeytetty tutkintotilaisuus
Tutkintosuoritus päätetään hylätyksi, jos joku tai jotkin ammattitaitovaatimukset eivät täyty Tutkintotilaisuus keskeytetään, kun potilas- tai asiakasturvallisuus vaarantuu tutkinnon suorittajan toimista on syntynyt sellainen tilanne, että asiakasturvallisuus olisi voinut vaarantua työturvallisuus vaarantuu Näissä tilanteissa työelämän arvioijan tai tutkinnon suorittajan tulee ottaa heti yhteyttä opetusalan arvioijaan

11 Hylätty tutkintotilaisuus
Arviointikeskustelu ja -kokous pidetään työpaikalla sovitusti Kolmikanta kirjaa arviointikokouksessa pöytäkirjaan tutkinnon suorittajan osoittaman osaamisen tilanteen, jonka vuoksi tutkintotilaisuus keskeytettiin hylätyn arvosanan jatkosuunnitelman Jatkosuunnitelma sisältää suunnitelman osaamisen hankkimisesta valmistavassa koulutuksessa ja uudesta tutkintotilaisuudesta

12 Hyvien kokemusten ja käytäntöjen jakaminen ja haasteet tutkintotilaisuuden etenemisessä
Pienryhmä A Kasvun tukeminen ja ohjaus, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus / Satu Packalén luokka 103 Pienryhmä B Hoito ja huolenpito, sairaanhoito ja huolenpito, vanhustyö, vanhusten kotihoito ja huolenpito / Merja Asunmaa luokka 106 Pienryhmä C Kuntoutumisen tukeminen, mielenterveys- ja päihdetyö, vammaistyö, lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen / Irma Kähkönen luokka 109

13 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnon suorittamisen punainen lanka
Hakeutumisvaihe: Henkilökohtaistamissuunnitelma Aiempi osaaminen (työ, koulutus, kurssit, harrastukset) Valmistava koulutus (teoriaopinnot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen) Erityisen tuen tarpeet Tutkintotilaisuudet tutkinnon perusteet - osaaminen = tarvittavan ammattitaidon hankkiminen

14 Tutkinnon suorittaminen -Tutkintotilaisuuden henkilökohtaistaminen
Paikka Tutkinnon perusteissa määritelty sopivat paikat kullekin tutkinnon osalle. Poikkeuksia voi tehdä perustellusta syystä (esim. oppisopimus, terveydentila) Aika Henkilökohtaistetaan. Käytännössä 5 työvuoroa on toimiva aika. Tutkinnon suorittaja ehtii osoittamaan monipuolisesti osaamistaan sekä keskustelemaan ja perustelemaan toimintaansa. Arvioija ehtii saada riittävästi havaintoja ja kyselemään sekä keskustelemaan tutkinnon suorittajan kanssa oman työnsä ohessa. Ajan henkilökohtaistamisessa huomioidaan eettisyys kaikkia toimijoita kohtaan. Käytäntönä on kysyä jokaiselta toimijalta erikseen, pystyykö arvioinnin toteuttamaan esim. 3 työvuoron aikana.

15 Tutkintotilaisuuden henkilökohtaistaminen
Toiminta Tutkinnon suorittaja tekee henkilökohtaisen tutkintotilaisuuden suunnitelman Perehtyy työtehtäviin Suunnittelee millä työtehtävillä hän voi käytännössä näyttää osaamistaan tutkintotilaisuudessa Suunnittelee, millä tavoin hän voi käytännön osaamistaan täydentää (esim. keskustelu, dokumentit) Työtehtävät kirjataan suunnitelmalomakkeelle (ammattitaitovaatimukset) Opetusalan arvioija ja työntekijäarvioija ohjaavat suunnitelman teossa (yhteistyö) Kun kaikki ovat hyväksyneet suunnitelman, tutkintotilaisuuden voi aloittaa.

16 Tutkintotilaisuuden henkilökohtaistaminen
Erityisjärjestelyt Erityisen tuen tarpeet Aika, toimintatavat Salassapitosäädökset Kieli ja kulttuuritausta Kielitaitoa ei arvioida (paitsi jos ammattitaitovaatimuksissa) Kaikilla kuitenkin samat ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kriteerit. Kielitaidon tulee olla niin hyvä, että kykenee selviytymään kaikista vaadituista työtehtävistä. Kielitaito olisi tärkeä arvioida ennen tutkintotilaisuuden aloittamista!

17 Näyttötutkintojärjestelmän keskeiset periaatteet
Kolmikantayhteistyö Tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa Henkilökohtaistaminen

18 Työpaikalla tapahtuva oppiminen Hoito ja huolenpito
Kasvun tukeminen ja ohjaus Työpaikalla tapahtuva oppiminen Hoito ja huolenpito Työpaikalla tapahtuva oppiminen Kuntoutumisen tukeminen Työpaikalla tapahtuva oppiminen TUTKINTOTILAISUUS TUTKINTOTILAISUUS TUTKINTOTILAISUUS Osaamisala (Keudan aikuisopisto, Hyvinvointialat) Työpaikalla tapahtuva oppiminen Valinnainen tutkinnon osa (Keudan aikuisopisto, Hyvinvointialat) Työpaikalla tapahtuva oppiminen Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Mielenterveys- ja päihdetyö Yritystoiminnan suunnittelu Sairaanhoito ja huolenpito Vammaistyö Vanhusten kotihoito ja huolenpito Vanhustyö Päihdetyön at/Asiakastyössä toimiminen TUTKINTOTILAISUUS TUTKINTOTILAISUUS

19 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1.8.2018?
Kaksi pakollista tutkinnon osaa

20 Tiedotamme muutoksista
Perehdytyskirjeellä Tiedotteilla Sähköpostitse Halutessasi löydät kaikki materiaalit myös Moodlen verkko-oppimisalustalta:


Lataa ppt "Arvioijien päivityskoulutus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google