Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä"— Esityksen transkriptio:

1 Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä

2 Haastettelu Haastattelu on perusmenetelmä, joka sopii moneen erilaiseen tilanteeseen. Haastattelumuodot erotellaan sen mukaan, miten strukturoitu ja miten muodollinen haastattelutilanne on.

3 Haastattelumuodot strukturoitu haastattelu
puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu avoin haastattelu ja syvähaastattelu.

4 Strukturoitu haastattelu (lomakehaastattelu)
sopii käytettäväksi silloin, kun haastateltavia on monta ja he edustavat melko yhtenäistä ryhmää. Strukturoitu haastattelu on etukäteen jäsennelty haastattelu, jossa haastattelijalla on valmis lomake, jossa hänellä on valmiit kysymykset ja niiden esittämisjärjestys on kaikille haastateltaville sama. tieto on vertailukelpoista ja tietojenkäsittely tapahtuu nopeasti

5 Puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu
kohdennetaan teemoihin, jotka haastattelija on laatinut etukäteen teoreettisesta viitekehyksestä Teemat voidaan jakaa pää- ja alateemoihin ja teemoihin liittyvät kysymykset mietitään myös ennakkoon, mutta niillä ei ole tarkkaa esittämisjärjestystä. Teemahaastattelu sopii sellaisiin aiheisiin, joissa käsitellään emotionaalisesti arkoja aiheita tai kysytään aiheista, joista haastateltavat eivät ole tottuneet puhumaan.

6 Teemahaastattelusta Teemahaastattelua tehtäessä tarvitaan usein hieman taustatietoa haastateltavista. Teemahaastattelua on hyvä käyttää silloin, kun tutkittavaa asiaa ei tunneta hyvin, eikä tutkimusasetelmaa ole tarkasti määritetty, vaan sitä täsmennetään hankkeen edetessä. Tutkija esittää pääasiassa avoimia kysymyksiä, joihin ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja.

7 Avoin haastattelu vapaamuotoinen haastattelu tietystä aihepiiristä.
Haastattelu muistuttaa tavallista keskustelua, sillä haastattelija ei yleensä ohjaile keskustelua vaan aiheen muutos tulee haastateltavalta itseltään. Avoin haastattelu vaatii aikaa ja useita haastattelukertoja. Haastattelut nauhoitetaan ja kirjoitetaan puhtaaksi. Avoin haastattelu sopii menetelmäksi silloin, kun haastateltavien kokemukset vaihtelevat ja halutaan saada esille heikosti tiedostettuja asioita tai tutkimusaihe on arkaluontoinen.

8 Syvähaastattelu Avoin haastattelu voi muuttua myös syvähaastatteluksi, jolloin paneudutaan haastateltavan kannalta perimmäisten asioiden ytimeen (mm. psykoanalyysi). Henkilökohtaiset syvähaastattelut toimivat hyvin kun halutaan ymmärtää haastateltavan suhtautumista, asenteita tai reaktioita tiettyyn asiaan kokonaisuutena. Syvähaastattelu vaatii haastattelijalta vankkaa haastattelijana olemisen kokemusta. 

9 Haastattelun toteutus
Haastattelussa tulee olla tavoite, johon pyritään kysymysten avulla, joihin haastateltava vastaa. Haastattelu voidaan toteuttaa yksilö-, pari- ja ryhmähaastatteluna.

10 Yksilöhaastattelu on yleisimmin käytetty haastattelumuoto
Yksilöhaastattelu on yleisimmin käytetty haastattelumuoto. Yksilöhaastattelussa keskustelut voivat olla luontevia ja vapautuneita. Ryhmähaastattelu on tehokas tiedonkeruun muoto, koska samalla saadaan tietoja usealta henkilöltä yhtä aikaa. Ryhmähaastattelun voi tehdä myös kyselylomakkeen avulla. Tällöin haastattelijan kannattaa esitestata kyselylomake, jolloin varmistetaan kysymysten ymmärrettävyys ja toimivuus. Parihaastattelu on ryhmähaastattelun alamuoto.

11 Haastattelun luottamuksellisuus
Molempien osapuolien tulee olla motivoituneita, jotta haastattelun päämäärä saavutettaisiin. Haastattelijan tulee kertoa haastateltavalle vaitiolovelvollisuudesta ja siitä, että haastateltavan henkilöllisyys ei paljastu valmiista tutkimuksesta.

12 Haastattelun suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavia seikkoja
Haastattelupaikka ja haastattelusta sopiminen Haastateltavan näkökulma Haastateltavan vointi, kunto Eettiset asiat Esihaastattelun tarpeellisuus Erilaiset haastateltavat, erilainen lähestyminen, kohtaaminen, ennakko tiedottaminen Muut tiedonkeruumenetelmät Ulkopuoliset häiriötekijät, haastattelutila luo merkityksiä asioille (esim. työhuone, -välineet), Haastattelun asetelma: kasvokkain, vieretysten… Vuorovaikutustilanne, joka tapahtuu yleensä haastattelijan aloitteesta Sosiaalinen tilanne: roolit, statusero, ikäero, puhuttelu, pukeutuminen, kieli, puhetapa, jne. Haastattelun kulku/eteneminen: riippuu aiheesta ja sen luonteesta Haastattelun ”eteneminen”  

13 Edut ja haitat Haastattelun etuna on muun muassa suuri vastausprosentti, nopeat vastaukset, kysymyksiä voi olla useita, oheismateriaalin käyttö ja vastaukset saadaan tarkasti ja juuri halutussa järjestyksessä. Haastattelun haittoina voidaan pitää muun muassa sitä, että haastattelu vie aikaa ja vaatii huolellista suunnittelua. Haastattelija voi johdattelevilla kysymyksillä vaikuttaa vastauksiin, jotta saisi tutkimuksen kannalta mieleisiä vastauksia.  


Lataa ppt "Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google