Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Koulutuksen muotoutuminen ja sen selitykset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Koulutuksen muotoutuminen ja sen selitykset"— Esityksen transkriptio:

1 Koulutuksen muotoutuminen ja sen selitykset
Sanna Tukiainen ja Eveliina Vauhkonen

2 Kansanopetuksen murrokset
Kirkollinen opetus- ja oppivelvollisuus Kirkkolaki v. 1686: lukutaito Jumalan sanan lukemiseksi Kirkollinen kansanopetus vahvisti sääty-yhteiskuntaa Kirkollinen oppivelvollisuus 1700-luvulla

3 Kansanopetuksen murrokset
2. Valistuksen aika 1800-luvun puoliväli → Kansakoulun tavoite: siveellisyys ja yleinen hyvinvointi Kansakouluasetus v. 1866: kirkko ja koulu erilleen Luokka- ja kansalaisyhteiskunta

4 Pakollisen julkisen koulutuksen taustalla
Teollinen vallankumous Kansankasvatus- ja valistusliike → oppivelvollisuus Lapsuuden yhteiskunnallistuminen Kansakoulu ja lastentarhainstituutiot

5 Selitykset julkisen koulutuksen synnylle
Funktionaalinen selitysmalli Teollistuminen → tuotanto ja uusintaminen eriytyvät → representaatio-ongelma → ratkaisu: koulujärjestelmä

6 Pedagoginen tehdas - modernistumisen aura
Koulutuksen modernisaatioselitys Sekä koulutus että modernisaatio luottavat tieteen hyödyllisyyteen Pyrkimys rationalisuuteen -> kaikki tietämisen arvoinen voidaan siirtää ihmiseltä toiselle Koulu kuin massatuotantotehdas, jossa lapsi siirtyy luokalta seuraavalle ennaltamäärätyn ohjelman mukaan. Tarkistuspisteissä katsotaan päähän jääneiden faktojen määrä -> vialliset tuotteet palautetaan työstöön, muut jatkavat

7 Pedagoginen tehdas - modernistumisen aura
Tuotantoelämän kehitys tuotti monimutkaisempia ja vaativampia työtehtäviä -> ihmisiä piti kouluttaa John Boli (1989): Koulutuksella neljä piirrettä, jotka tekevät siitä rituaalien muodostumisen paikan modernille kansalaiselle Universaalisuus: koulutus kuuluu kaikille Egalitaarisuus: koulutuksen avulla kaikilla samat mahdollisuudet Standardoiminen: koulutus mahdollisimman yhdenmukaista monissa maissa Individualismi: oppilaita kohdellaan yksilöinä sukupuolesta, etnisestä taustasta tai kansallisuudesta huolimatta

8 Koulutus sosiaalisena kontrollina
Kontrolliteoreettinen näkökulma Koululaitos ottanut mallia vankilasta ja sairaalasta Koulu symbolisen väkivallan instituutio (Bourdieu ja Passeron 1977): Koska kouluilla on auktoriteettiasema, ne voivat pakottaa ihmiset tiettyihin käytäntöihin Koulutuksen sosiaalinen kontrolli näkyy myös siinä, mitä asioita harjoitetaan ja mitkä jätetään ulkopuolelle

9 Koulutus sosiaalisena kontrollina
Lapsityövoiman käyttöä rajoitettiin, joten vanhempien piti itse tehdä pidempiä päiviä perheen elannon hankkimiseksi Lapset kuljeksivat joutilaina kaduilla vailla valvontaa Koululaitos perustettiin huolehtimaan lapsista, jotta he eivät sortuisi rikoksiin ja kurittomuuteen Koulunkäynti opetti itsekuria palkkatyötä varten Kouluissa rangaitusjärjestelmät uloittuivat kaikkiin osa-alueisiin: aikaan, toimintaan, käytökseen, puheeseen, ruumiiseen, seksuaalisuuteen Valvonta uloittui myös koulun ulkopuolelle

10 Koulutus statuskilpailujen areenana
Koulutus luokittelee ihmiset sosiaalisiin ja kulttuurisiin kerroksiin Perheen taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma vaikuttaa koulutukseen, joka taas vaikuttaa työmarkkinoilla menestymiseen ja sitä kautta yhteiskunnan hierarkiaan Kontrolliteoreettisen näkökulman kritiikki: Determinismi: ihmisillä hyvin vähän vapautta vaikuttaa kohtaloonsa, koska perhe, sukupuoli, luokkatausta tai ylisukupolvisesti periytyvä pääoma ovat sen jo sanelleet Strukturalismi: yhteiskunnan rakenteet määräävät koulun toiminnan Reproduktioteoria: koulutus uusintaa nykyisiä yhteiskunnallisia käytäntöjä sellaisenaan

11 Koulutus statuskilpailujen areenana
Talouden ohella myös kulutus, elämäntapa ja kulttuuri vaikuttavat yhteiskunnalliseen asemaan (Max Weber) Koulutuksessa ihmiset pyrkivät turvaamaan oman asemansa sulkemalla toisia ulkopuolelle Koulussa tietotaidon, osaamisen ja kvalifikaatioiden monopolisoiminen Sulkeminen voi olla syrjäyttämistä/poissulkemista tai anastamista Bourdieun (1998) käyttäytymistaipumuksellinen toiminta statuskilpailussa Kenttä: Missä taistellaan, esim. koulutuksen kenttä Pääoma: Taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma; ns. taistelijan aseet Habitus: Taistelijan tyyli, joka kertoo asemasta ja luokittaa

12 Lähteet Antikainen, A., Rinne R. & Koski L Kasvatussosiologia. 5. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.


Lataa ppt "Koulutuksen muotoutuminen ja sen selitykset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google