Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajankohtaista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajankohtaista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta"— Esityksen transkriptio:

1 Ajankohtaista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020
MMM/ruokaosasto/ maaseudun kehittämisyksikkö

2 Kolme strategista painopistettä
Maaseutuohjelmalla Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista. Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa.

3 Maaseutuohjelman 2014-2020 tavoitteet
Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat. Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat. Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat. Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu. Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia.

4 Maaseutuohjelman toimenpiteet ja rahoitus *)
Toimenpide milj. euroa Koulutus ja tiedonvälitys Neuvonta Investoinnit fyysiseen omaisuuteen - josta kokonaan kansallinen lisärahoitus Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen - josta kokonaan kansallinen lisärahoitus Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen Ympäristökorvaukset Luonnonmukainen tuotanto Luonnonhaittakorvaukset - josta kokonaan kansallinen lisärahoitus Eläinten hyvinvointi Yhteistyö ja innovaatiot (sis. EIP) Leader Tekninen apu Yhteensä * Lisäksi yksityiset panostukset esim. investointeina ja talkootyönä

5 Ohjelman varat toimenpiteittäin
Julkinen rahoitus yhteensä miljoonaa euroa * Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 656 milj. euro ** Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 67 milj. euroa *** Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta milj. euroa

6 Katsaus ohjelman rakenteeseen
Nykytilan analyysi + SWOT + tarpeet Strategia -> selkeät perusteet valituille toimenpiteille Toimenpiteet Rahoitussuunnitelma -> EU-osarahoitteiset + kokonaan kansalliset Seuranta ja arviointi Indikaattorisuunnitelma -> vaikutusten seuraaminen ja mittaaminen, mihin rahaa on käytetty, mitä tuloksia on saavutettu Toimeenpano ja valvonta

7 Ohjelman hallintoviranomaiset
Maa- ja metsätalousministeriö Ohjelman hallintoviranomainen Ohjelma-asiakirja, lainsäädäntö Ohjelman toteutuksen seuranta Maaseutuvirasto Hallintoviranomaisena: Toimeenpano / ELY- ohjaus, seuranta- ja sähköiset järjestelmät Maksajavirastona: Varojen maksaminen ja valvonta Verkostopalvelut: Viestintä, koulutusten järjestäminen, toimijoiden verkostointi, parhaat käytännöt, kansainvälistymisen tuki ELY-keskus (15) Alueellisen suunnitelman toteutus: HV: Päätökset: hanke- ja yritystuet, maatalouden rakennetuet sekä luomu- ja ympäristösopimukset Koulutus, neuvonta alueella MV: Maksatukset ja valvonnat Kunnat /yhteistoiminta –alueet Viljelijätukien hallinnointi /päätökset / takaisinperinnät : ympäristösitoumukset ja luonnonhaittakorvaukset, eläinten hyvinvointikorvaukset Viljelijäkoulutukset Hanketoteuttaja, Leaderin osarahoittaja (20%) Leader-ryhmät (54) Paikallisen kehittämisstrategian toteutus: Aktivointi, teemahankkeet Hanke- ja yritystuet: hanke-esitykset ELY:lle

8 Seurantakomitea Valtioneuvosto asetti seurantakomitean 8.1.2015
Seurantakomiteaa on kuultava kaikista ohjelmaa koskevista hallintoviranomaisen esittämistä muutosehdotuksista Lisäksi seurantakomitean tehtävänä on mm. tarkastella ohjelman täytäntöönpanoa tarkastella kaikkia ohjelman tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä hyväksyttävä vuosittainen täytäntöönpanokertomus osallistuttava kansallisen maaseutuverkoston toimintaan. Seurantakomitea kokoontuu 2 kertaa vuodessa (touko- kesäkuun ja marras-joulukuun vaihteessa).

9 Maaseutuohjelman tilanne (1/2)
Toimenpiteet ovat edenneet hyvin Ohjelman varoista sidottu 60 %, maksettu 35 % 3. ohjelmanmuutos hyväksytty Vuosikertomus valmistelussa, siinä saadaan tarkempi tilannekatsaus Koulutus & tiedonvälitys ollut suosittua Neuvonta: Tähän mennessä yli 20 000 tilakäyntiä yli 11 000 tilalle. Kesällä 2017 valitaan uusia neuvojia kilpailukyvyn parantamiseen. Arvioinnissa hyviä tuloksia Palvelut & kylien kehittäminen lähtenyt hyvin liikkeelle Leaderissä tehty aktiivisesti tulevaisuustyötä

10 Maaseutuohjelman tilanne (2/2)
Ympäristökorvauksien haku ylitti odotukset vuoden 2020 tilanteesta kyselty paljon - määrärahatilanne on tiukka seuraamme ohjelman toteutumista ja teemme mahdollisuuksien mukaan määrärahasiirtoja ohjelman sisällä, sellaisenaan sitoumukset eivät voi kuitenkaan jatkua. Tämä vaatii neuvotteluja myös komission kanssa. Eläinten hyvinvointikorvaukset edennyt hyvin ”välitarkastelu” eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä

11 Tulokset esille seurannalla ja vaikutusten arvioinnilla
Ohjelman lähtötasoa, rahoituksen toteutumista, tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan seuranta- ja arviointijärjestelmän indikaattoreilla Seurantakomitea tarkastelee ohjelman edistymistä ja hyväksyy vuosiraportit Ohjelman mukaista tukea saavien tuensaajien ja Leader-ryhmien on sitouduttava toimittamaan tiedot ohjelman seurannan ja arvioinnin mahdollistamiseksi Ohjelman vaikutuksia arvioidaan arviointisuunnitelman mukaisesti

12 Käynnistyneet ja vireillä olevat maaseutuohjelman arvioinnit
Arviointihanke 2016 2017 2018 2019 I II III IV Neuvonnan arviointi (MDI ja Avaintaito) Ympäristötoimien tuloksellisuuden arviointi (LUKE) Selvitys tuloksista ja vaikutuksista maatalousalan kilpailukykyyn (PTT ja MDI) Maaseutuverkoston arviointi (Ramboll) Valtakunnallisten ja koordinaatiohankkeiden arviointi (käynnistymässä) Työllisyys- ja aluetalousvaikutuksien arviointi (suunnitteilla) Ympäristötoimien vaikuttavuuden arviointi (suunnitteilla) 21.3.

13 Viestintä Kaikki viestivät maaseutuverkostossa. Viestintää linjaa yhteinen viestintäsuunnitelma, joka kootaan MMM:n johdolla. Viestintä on ajantasaista, yleistajuista ja kohderyhmille räätälöityä. Pääpaino sähköisissä kanavissa. Viestintäverkoston yhteistyötä vahvistetaan. Tavoitteena viestinnän tekijä joka alueella. Verkostopalvelut tuottavat viestintätyökaluja koko viestintäverkoston käyttöön. Alueiden ääni kuuluviin valtakunnallisessa viestinnässä.

14 Tuleva ohjelmakausi: Liikkeelle kansallisista tavoitteista
Kansalliset tavoitteet + EU-tason etukäteisvaikuttaminen Kansallisten valmisteluryhmien asettaminen toimenpiteiden valmistelu samanaikaisesti toimeenpanon suunnittelu Päätökset EU-rahoituksesta EU-asetusten valmistelu + komission ohjeet Kansalliset rahoitusneuvottelut + rahoituksen jakaminen toimenpiteisiin mitä toimenpiteitä sisällytetään ohjelmaan ja kuinka laajoina, mitä rahoitetaan kansallisesti tai ei rahoiteta ollenkaan mitä kokonaan kansallisen rahoituksen toimenpiteistä notifioidaan ohjelman osana, mitä ohjelman ulkopuolella

15 Ohjelmavalmistelun vaiheet
Ohjelman toimenpiteiden ja muiden osien valmistelu Ennakkoarviointi Kansallisen lainsäädännön valmistelu Ohjelmaesityksen käsittely talouspoliittisessa ministerivalio-kunnassa, rahakunnassa ja valtioneuvostossa sekä lähetys komission hyväksyttäväksi Toimeenpanon valmistelu: tietojärjestelmien rakentaminen, sähköinen asiointi ja arkistointi, lomakkeet, ohjeistaminen, koulutus, tiedottaminen Neuvottelut komission kanssa + ohjelman hyväksyntä Toimeenpano, seuranta, arviointi, raportoinnit Välitavoitteiden saavuttaminen, tuloskehys Rahoituksen täysimääräinen käyttäminen ja tavoitteiden saavuttaminen


Lataa ppt "Ajankohtaista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google