Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lukion psykologian 2. kurssi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lukion psykologian 2. kurssi"— Esityksen transkriptio:

1 Lukion psykologian 2. kurssi
Ihmisen psyykkinen kehitys

2 Kehittyvä ihminen (PS2)
Valtakunnallinen, syventävä kurssi Oppikirjana ”Lukion psykologia 2” (Otava)

3 Kurssin tavoitteet opetussuunnitelman mukaan:
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija: • tietää, miten ihmisen kehitystä tutkitaan, ja osaa arvioida tiedon perusteita • osaa eritellä ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta • perehtyy erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään teoria ja tutkimustietoon • tuntee hermoston toiminnan periaatteita sekä ymmärtää niiden yhteyden yksilön psyykkiseen kehitykseen • osaa arvioida kehityspsykologista tietoa ja soveltaa sitä itsensä ja muiden ihmistenymmärtämiseen

4 Kurssin sisällöt opetussuunnitelman mukaan:
Kehityksen tutkiminen Kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa • fyysis-motorinen kehitys • kognitiivinen kehitys • emotionaalinen kehitys • psykososiaalinen kehitys • minuuden ja minäkäsityksen kehitys Nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet • ajattelun kehitys • identiteetin kehitys: henkilökohtainen, sosiaalinen ja kulttuurinen identiteetti • sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuuden kehittyminen • toiminnanohjauksen kehitys ja sen hermostollinen tausta

5 Kurssin sisällöt opetussuunnitelman mukaan:
Kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana • elämänkaaren käsite • kehitykseen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutus • jokin kehityksen jatkuvuutta selittävä teoria Kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät • hermoston kypsyminen • aivojen muovautuminen elämänkulun aikana • perimän ja ympäristön vuorovaikutus • varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet • sosialisaatio ja kulttuurierot kehityksessä

6 Kurssin suoritustapa Parityönä toteutettava kysely- tai haastattelututkimus (0-6 p.) Kurssikoe (0-12 p.) Osallistuminen oppitunneille ja ryhmätyöskentelyyn läpi koko kurssin

7 Parityöskentelyn aloittaminen
Valitse itsellesi pari Tämän parin kanssa tulet työskentelemään läpi koko kurssin

8 Kuuntele ja tule kuulluksi
Jakakaa aika siten, että kummallakin teistä on sopiva, yhtä pitkä aika (1-2 minuuttia) kertoa lapsuudestanne. Toinen pareista kuuntelee ja esittää tarkentavia kysymyksiä. Valmistautukaa esittelemään parinne lyhyesti muulle ryhmälle kertomalla jokin hänen lapsuuteensa liittyvä asia.

9 Parityöskentely jatkuu...
Yhteisen tutkimusaiheen pohtiminen: Pohtikaa parinne kanssa minkä elämänkaaren vaiheen tutkiminen (haastattelemalla tai kyselylomakkeen avulla) teitä kiinnostaisi. Kirjatkaa erilaisia aiheideoita ylös paperille. Tässä ideariihivaiheessa kaikkien kaikenlaiset ajatukset ovat tervetulleita!

10 Kurssin aikana toteutettava tutkimus:
Toteutus ja tulosten yhteenveto parin kanssa Tutkimuksen esitteleminen koko ryhmälle pääsiäisen jälkeisellä viikolla 13 Yhteenveto tutkimuksen toteutuksesta palautetaan yhdellä A4- liuskalla opettajalle viikolla 13

11 Vaihtoehtoja tutkimuksen tekemiseen:
Oppikirjan s. 189, tehtävä 3 Oppikirjan s. 87 ”tutkimus”-tehtävä Oppikirjan s. 124, tehtävä 1 Oppikirjan s. 158, tehtävä 7 Oppikirjan s. 180, tehtävä 4

12 Mitä kehityspsykologia on?

13 Ihmisen elämänkaari Ihmisen elämänkaari: Vauvaikä (0-3)
Leikki- ja kouluikä Nuoruus Aikuisuus Ikääntyminen ja vanhuus

14 Kehityspsykologinen tutkimus
- havainnointi, haastattelu, kyselylomakkeet, psykologiset testit - tavoitteena yleistettävyys → riittävä otos - pitkittäistutkimus = samat henkilöt, väh. 2 krt. eri-ikäisinä - poikittaistutkimus = useita ryhmiä eri- ikäisiä lapsia

15 Pohtikaa pareittain/pienryhmissä seuraavia kysymyksiä:
s. 26, kysymys 3 s. 26, kysymys 4

16 Vauvaikä (0-3 v.) Syntyessään ihminen muita eläinlajeja haavoittuvampi
Hermoston kehitys jatkuu pitkään → mm. varhaisen hoivan merkitys! Vauvaiäin päättyminen: Kyky ilmaista ajatuksia Ongelmanratkais utaitoja Mielikuvitus Eroahdistuksen sietäminen

17 Vauvaikä (0-3 v.) Liikkeiden kehittyminen Kefalokaudaalise sti
Proksimodistaali sesti Kuulo-, maku-, haju- ja tuntoaisti kehittyneet (näkö jatkaa kehittymistään) Esim. imemis- ja sukellusrefleksi → puutteet saattavat kertoa ongelmista hermoston kehityksessä

18 Vauvaikä (0-3 v.) Motoriset taidot: Esineiden tavoitteleminen
Istuminen ilman tukea Ryömiminen Tuen varaan nouseminen Käveleminen

19 Vauvaikä (0-3 v.) Meillä on jo syntyessämme erilaiset temperamentit
”Temperamentill a tarkoitetaan sitä synnynnäisten valmiuksien ja taipumusten kokoelmaa, joka määrää ihmisen yksilöllisen reagoimis- ja käyttäytymistyyli n” (Keltikangas- Järvinen) Ks. sivu 35 oppikirjasta

20 Temperamentti Dunderfelt: temperamenttite sti

21 Temperamentti Vaikka jokin temperamenttipii rre ei saa olla selityksenä huonolle käytökselle, ympäristön ja yksilön välinen yhteensopivuu s parantaa kommunikointia ja keskinäistä ymmärrystä. Lapsen voi olla vielä haastavaa säädellä temperamenttiaa n, mutta aikuiselta kiukkuinen raivokohtaus pettymyksen edessä voi aiheuttaa hämmennystä. Freud: ”lievä positiivinen transferenssi (=toisen tunnetilan tavoittaminen) edellytys onnistuneelle terapialle”.

22 Vauvaiän kehitysmuutoksia Daniel Stern (oppikirjan s. 38 -47)
Kehitysharppauk set 3 ensimmäisen ikävuoden aikana → säilyvät osana yksilön minäkokemusta läpi elämän Havaintojen jäsentyminen (esim. äidin ääni) Sosiaalinen hymy → vauva alkaa reagoida ärsykkeisiin Olemassaolo + ennakoiminen + kokemukset tunteista + kokemukset itsestä tavoitteellisena toimijana → Ydinminuus

23 Vauvaiän kehitysmuutoksia Daniel Stern
7-9 kk → vauva tulee tietoiseksi omasta itsestään ks. oppikirja s. 43 Tärkeää jakaminen, tunteiden yhteensoinnutt aminen = vanhempi aistii lapsen tunnetilan ja sopeuttaa omaa reaktiotaan siihen N. 9 kk → sosiaalinen mallintaminen = kohdatessaan uuden ärsykkeen vauvat katsovat myös tuttua aikuista.

24 Vauvaiän kehitysmuutoksia Daniel Stern
Toisen ikävuoden aikana: Symbolifunktiot = sanat ovat merkkejä/symbol eita Symbolinen leikki = esim. kivi = auto Siirtymäobjektit eroahdistuksen käsittelemisessä Ks. oppikirjan s. 46

25 Vauvaiän kehitysmuutoksia Daniel Stern
3. ikävuoden aikana: Pidempiä lauseita Muistin kehittyminen Tarinat joissa jo tunteita ja toiveita

26 Ensimmäiset ihmissuhteet ja kiintymys John Bowlby & Mary Ainsworth
Turvallinen kiintymyssuhde → tarpeisiin on vastattu Turvaton kiintymyssuhde → välttelevä, ristiriitainen Välttelevästi kiintynyt lapsi → etäinen, tunnesävyltään niukka Ristiriitaisesti kiintynyt lapsi → epäjohdonmukai suus Oppikirja s. 55 kuvio

27 Tehtäviä vauvaiän kehitykseen liittyen
Tehtävä 2 itsenäisesti Tehtävä 1 keskustelkaa pareittain/pienry hmissä Tehtävä 4 kotitehtävä

28 Jean Piaget Teoria lapsen ajattelun kehityksestä

29 Leikki- ja kouluikä (4-12 v.)
Leikki-ikä = 3-6v. tarinat, leikit, mielikuvitus Kouluikä = 7-12v. todellisuudentajun ja johdonmukaisuude n kehittyminen

30 Sosioemotionaalinen kehitys
Sosiaalistuminen → mm. arvot/normit siirtyvät sukupolvelta toiselle Vertaissuhteet Samastuminen (esim. samaa sukupuolta olevaan vanhempaan) Sosiaalisia taitoja harjoitellaan leikkien (ks. s. 64)

31 Sosiaalinen kognitio Havaintojen ja tulkintojen tekemistä sosiaalisesta todellisuudesta. Muuttuu iän myötä → ylimalkaisista tarkoiksi, ulkoisista hienosyisiksi 2-3-vuotiaat tunnistavat sukupuoliroolien mukaisia ominaisuuksia (ks. oppikirja s. 66) Tehkää pareittain/pienryhm ässä tehtävä 7, oppikirjan sivulta 78

32 Roolinotto N. 2-3-vuotias alkaa ymmärtää toisen mielen tapahtumia → ärsyttäminen, eläytyminen (Aluksi) tilannesidonnainen taito, joka omaksutaan ensin tutussa ympäristössä Kouluikäinen ymmärtää jo toisen ihmisen näkökulman

33 Kouluikäisten vertaisuhteet ja koulukiusaaminen
Vertaisuhteet merkittävä osa sosiaalistumista Ryhmädynamiikk a saattaa ylläpitää rooleja toveriryhmässä → suositut saavat myönteistä vahvistusta, hyljeksityt jäävät sitä vaille Christina Salmivalli ”KiVa-koulu”

34 Tunnetaitojen kehittyminen
Iän myötä kehitystä: Tunteen tunnistamisessa Tilanteen tulkinnassa Tunteiden ilmaisemisessa Keinoissa, joilla omaan tunnetilaan pyritään vaikuttamaan tto.fi/parisuhde/netti kurssit/miesten- rakkauskoulu/ net/voimaannuttava - kulttuuri/voimaantu misen- harjoitteet/tunnesa nat/

35 Miten tunteiden säätelyä opitaan?
Mallintamalla Ohjauksen avulla Kun tunteisiin vastataan → lapsen temperamentin tunnistaminen Poikkeuksia mm. asperger

36 Erik H. Erikson Teoria lapsen psykososiaalisesta kehityksestä

37 Margaret Mahler Teoria minäkäsityksen kehityksestä
Teoreettinen olettamus lapsen sisäisen maailman kehittymisestä

38 Lev Vygotsky Kulttuurin ja sosiaalisen ympäristön vaikutus lapsen ajattelun kehitykseen Nykyinen kehitystaso → potentiaalinen kehitystaso = lähikehityksen vyöhyke = haasteelliset ongelmat, joita lapsi pystyy ratkaisemaan vain toisen ihmisen avulla 1. Interpsyykkinen taso 2. Intrapsyykkinen taso Tehtävä 4, oppikirjan s. 94

39 Nuoruus (13-19 v.) Varhainen nuoruusikä n. 12-14
Nuoruuden keskivaihe n Myöhäinen nuoruusikä n /25 Määritelmä yksilöllinen, kulttuuri- ja aikakausisidonn ainen

40 Nuoruus Oppikirjan sivulla 101 on esitelty kolme kehityspsykologi sta teoriaa nuoruudesta Tutustukaa ja keskustelkaa parin kanssa – mikä vastaa parhaiten omaa käsitystänne nuoren kehityksestä

41 Kasvatus, kehitys ja kaksostutkimukset

42 Nuoruus Murrosikä = kuohuntavaihe Puberteetti = biologinen kypsyminen
Puberteetti alkaa, kun hypotalamus aktivoi aivolisäkkeen toimintaa Millaisia seurauksia puberteetin varhaistumisesta voi olla nuoren kehityksen kannalta? (s – 104 oppikirjasta)

43 Nuoruus ja kognitiivinen kehitys
Abstraktimpi, analyyttisempi ja tiedostavampi ajattelu Metakognitiivis et taidot → oman toiminnan arviointi Tulevaisuuden suunnittelu Vallitsevan moraalin kyseenalaistam inen Kriittinen ajattelu

44 Erilainen nuoruus eri aikakausina ja eri kulttuureissa
Nuoruuden identiteettiongel mat tuore ilmiö vrt. esim. keskiaika Ongelma vasta luvun lopulla. Miksi?

45 Erilainen nuoruus eri aikakausina ja eri kulttuureissa
Yleinen, pakollinen koulutusjärjest elmä → riippuvuus, epäitsenäisyys Lapsuuden (keinotekoinen) pitkittäminen Nuorisotyövoi maa ei enää tarvittu Kaupunkiyhteis kuntien syntyminen Nuoret viettivät aikaa keskenään, mutta asuivat vanhempiensa kanssa ja olivat riippuvaisia heistä koulun päättymiseen saakka

46 Aikuisuus Lain määritelmä Psykologinen määritelmä: Identiteetti
Itsenäistyminen Vastuu Suunnitelmat

47 Aikuisen kehitystehtäviä
Nuorena aikuisena: Itsenäistyminen lapsuudenkodist a Ammattialan valinta ja kouluttautuminen Oman maailmankuvan selkiyttäminen Parisuhteen/mui den läheisten ihmissuhteiden solmiminen

48 Aikuisen kehitystehtäviä
Keski-iässä: Lasten kasvattaminen/m uista läheisistä huolehtiminen Osallistuminen työelämään/urak ehityk-sen edistäminen Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tehtävät

49 Kasvattajien tärkeimpiä tehtäviä:
Turvallisen ja virikkeisen kasvuympäristön järjestäminen lapselle Ohjaavien vuorovaikutussuhteiden tarjoaminen Rakkauden osoittaminen ja rajojen asettaminen

50 Aikuisen kiintymystyylit

51 Aikuisen kiintymystyylit (Kaisa Männikkö, oppikirjassa s. 137)

52 Aikuisen kiintymystyylit
Mitkä muut tekijät kuin lapsuuskokemukset voisivat selittää miesten ja naisten välisiä eroja kiintymystyyleissä?

53 Rakkauden psykologiaa
Aihetta tutkineet mm. Kaarina Määttä, Tony Dunderfeldt Nuoret aikuiset pitävät perinteistä, kristillismoraalist a rakkautta tärkeänä parisuhteen perustana (kunnioitus, voima, elämän tarkoitus)

54 Rakkauden psykologiaa
Määtän tutkimuksen mukaan miesten suhtautuminen rakkauteen romanttisempaa Naisten täytyi tuntea partneri tarkkaan ennen suhteeseen lähtemistä Naisten suhtautuminen seksuaalisuutee n kontrolloidumpaa Parisuhteelle asetetaan kovia vaatimuksia: kahden sijaan yksi Kuitenkin lähes puolet avioliitoista päätyy eroon Ja usein uskotaan, että vika partnerissa – ei perinteisissä haaveissa

55 Rakkauden psykologiaa
Määtän näkemyksen mukaan liian suuret, parisuhteelle asetetut paineet johtavat pettymyksiin Ihmiset ”hukassa itsensä kanssa” → monet elävät parisuhdeongel missa ymmärtämättä mistä ne johtuvat Miehillä ehkä enemmän odotuksia rakkauden suhteen samalla kun he ovat naisia kykenemättömä mpiä erittelemään tunteitaan

56 Rakkauden psykologiaa
Millaisia odotuksia teillä on parisuhteelle, rakkaudelle…?

57 Tasapainoisen parisuhteen kehitys:
1. Parisuhteen symbioosivaihe - halutaan jakaa kaikki toisen kanssa, partneria ihannoidaan 2. Itsenäistymisvaihe - partnerin ominaisuudet arvioidaan realistisesti 3. Kumppanuusvaihe - erilaisuus ja itsenäistyminen hyväksytään

58 Avioerosta toipumiseen vaikuttavia tekijöitä
Vanhempana toimiminen: lasten kanssa keskustelu, turvallisuudentun teen ylläpitäminen Lasten yhteys molempiin vanhempiin Vanhemmuuden jakaminen Sosiaaliset tukiverkostot Muiden stressitekijöiden minimointi Taloudellinen tuki

59 Ammatillisen identiteetin osatekijät
Kompetenssi ”olen hyvä siinä mitä teen” Sitoutuminen ”kannan vastuun työstäni ja sitoudun” Tyytyväisyys ”saan työstäni tyydytystä ja mielihyvää” Korvaus ”saan työstäni palkkaa”

60 Vanhuus Sosiaalisesti määriteltävä käsite Vanhuuseläke n. 65 v./Suomi
Gerontologia 75 – 80 v. Ruumis, mieli, henkiset kyvyt, sosiaaliset muutokset, elämäntapa, olosuhteet, toimintakyky

61 Psykologinen ikääntyminen
Toiminnot eivät heikkene vaan muuttuvat Suoritustaso säilyy, mutta tarvitaan enemmän aikaa ja suoritustapoja Viisaus = harkintakyky, suhteellisuudent aju, kokonaisuuksien hahmottaminen

62 Psykologinen ikääntyminen
Heikkeneviä toimintoja Lyhytkestoinen muisti Ulkoaoppiminen Nopea päättely Laaja-alainen tarkkaavaisuus Monen tehtävän rinnakkainsuoritt ami-nen

63 Onnistuva vanheneminen


Lataa ppt "Lukion psykologian 2. kurssi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google