Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työturvallisuuskortti

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työturvallisuuskortti"— Esityksen transkriptio:

1 Työturvallisuuskortti
Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla Turvallisuus – minun asiani

2 Päivän oppimistavoitteet
Tuntee nolla tapaturma- periaatteen Tuntee työturvallisuusvastuut Tuntee yhteisen työpaikan määritelmän ja toimijoiden roolit Osaa tunnistaa yhteisen työpaikan kuormitustekijöitä Osaa tunnistaa yhteisen työpaikan vaaroja

3 Ohjelma 8.00- Yhteinen työpaikka Yhteinen turvallisuus Perehdyttäminen
Lounastauko Yhteinen turvallinen työpäivä, harjoituksia Tentti 16.00

4 Yhteinen turvallinen työpaikka Aamupäivän aiheet
Nolla tapaturmaa Yhteinen työpaikka Perehdytys

5 Miten minä voin vaikuttaa turvallisuuteen?
Nolla tapaturmaa Miten minä voin vaikuttaa turvallisuuteen?

6 Onko oma toimintasi turvallisuutta edistävää?
Oletko tehnyt ilmoituksen vaaratilanteesta tai tapaturmasta? Miksi ilmoituksia tulee tehdä? Oletko tehnyt parannusehdotuksen? Onko vaara saatu poistettua? Oletko estänyt vahingon syntymisen puuttumalla vaaralliseen työskentelytapaan?

7 Onnistuminen syntyy perusasioihin vaikuttamalla!
1 kuolema 30 vakavaa vammaa 300 tilastoitua tapaturmaa läheltä piti- tai ensiaputapausta vaarallista tilannetta. Riskialttiit työskentelytavat ja ihmisten aiheuttamat vaaralliset olosuhteet.

8 Turvallinen työympäristö on tuottava
Mitä välittömiä ja välillisiä kustannuksia tapaturmista aiheutuu sinun työpaikallasi?

9 Raaka-aineiden toimittajat
Yhteinen työpaikka Työpaikka, jossa työskentelee usean eri työnantajan työntekijöitä. Tunnistatko oman työpaikkasi toimijat? Tilaustyön tekijät Vierailijat Tilaaja Projekti- työntekijät Yhteistyö-kumppanit Raaka-aineiden toimittajat

10 Turvallisuuden seuranta yhteisellä työpaikalla
TILAAJA TOIMITTAJA Tilaaja arvioi toimittajan ja toimittaja tilaajan Hyväksytty toimittaja/tilaaja Työlupa Työpaikan toimintatavat Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Työntekijä saapuu yhteiselle työpaikalle Tulityö- lupa Nostimen käyttöön työlupa Työskentely säiliössä tai suljetussa tilassa Sähkö- tilojen työlupa Muu työlupa SOPIMUS T Y Ö N L O P E U S Työntekijän pätevyys-vaatimukset Työturvallisuuskortti Tulityökortti Muu pätevyys Työpaikkakohtainen perehdytys Kulkulupa Kuvallinen henkilökortti

11 Yhteisen työpaikan toimijat
Tilaaja johtaa turvallisuus- yhteistyötä määrittelee toiminta- periaatteet valitsee toimittajan ja mahdollisesti aliurakoitsijat hyväksyy kustannukset valvoo hanketta hyväksyy lopputuloksen. Toimittaja opastaa ja perehdyttää työntekijänsä valitsee aliurakoitsijat valvoo ja johtaa työtä, ellei muuta ole sovittu osallistuu turvallisuusyhteistyöhön vastaa lopputuloksesta.

12 Miten vastuu muodostuu
Moraalinen vastuu Työsopimuksesta johtuvien velvollisuuksien laiminlyönnistä johtuva vahinko Tarkastellaan teon tai laiminlyönnin rangaistavuutta työturvallisuuslain ja rikoslain valossa Siviilioikeudellinen vastuu Rikosoikeudellinen vastuu

13 Työnantajan rooli- ylin johto
Minä olen toimitusjohtaja ja edustan ylintä johtoa. Vastaan siitä että meillä voi tehdä työtä turvallisesti. Ylimmässä johdossa määrittelemme turvallisuustavoitteet ja huolehdimme riittävistä resursseista.

14 Työnantajan rooli- keskijohto
Minä olen päällikkö ja edustan keskijohtoa. Vastaan työ-ympäristön kehittämisestä ja yhteistoiminnasta. Huolehdin, että työt on organisoitu niin että kaikki voivat tehdä työnsä turvallisesti ja ovat selvillä meidän työpaikkamme turvallisuuskulttuurista. Huolehdin että työohjeet ja perehdytysdokumentaatio on ajan tasalla.

15 Työnantajan rooli- työnjohto
Minä olen työntekijöiden lähin esimies ja edustan työnjohtoa. Valvon, että ohjeita ja turvallisia työtapoja noudatetaan arjessa. Minulla on myös vastuu perehdyttämisen ja työn-opastuksen järjestämisestä. Seuraan päivittäin työ-ympäristön ja työyhteisön tilaa.

16 Työntekijän rooli Työntekijänä noudatan ohjeita ja määräyksiä ja käytän suojavälineitä. Minä ilmoitan aina vaarasta esimiehelle. En poista tai kytke pois päältä suojalaitteita ilman esimiehen lupaa. En poista ohje- tai varoitusmerkintöjä. Minulla on oikeus havainnoida työ- ympäristöäni ja pidättäytyä vaarallisesta työstä. Tästä ilmoitan aina heti esimiehelleni.

17 Vastuunjako vuokratyössä
Vuokratyön tilaaja määrittelee työn vaatimukset, pätevyyden ja luvat hyväksyy työntekijän perehdyttää työhön tarjoaa työkalut, suoja-välineet yms., jos ei muuta ole sovittu vastaa työnjohdosta osallistuu turvallisuus-yhteistyöhön valvoo työtä ja antaa palautteen. Vuokratyöyritys valitsee työntekijän vastaa osaamisesta perehdyttää oman työnantajan käytäntöihin osallistuu turvallisuus-yhteistyöhön sopii työkaluista, suojaimista yms. seuraa palautetta työstä.

18 Työssäoppijat työpaikalla
Työpaikka laatii työssäoppimisen järjestämissopimuksen oppilaitoksen kanssa vastaa työssäoppijan perehdyttämisen, työn-opastuksen ja valvonnan järjestämisestä vastaa työssäoppijan työturvallisuudesta Oppilaitos laatii työssäoppimisen järjestämissopimuksen työpaikan kanssa varmistaa opiskelijan ja työpaikan sopivuuden varmistaa että vaarat on tunnistettu Varmistaa, että työpaikalla huomioidaan nuoria koskevat säädökset

19 Työsuojeluorganisaatio on yhteistoimintaorganisaatio
Minä olen työntekijöiden keskuudestaan valitsema työsuojeluvaltuutettu. Yhdessä linjaorganisaation ja työ-suojelupäällikön kanssa kehitämme turvallisuutta meidän työpaikalla. Minä olen työsuojelu-päällikkö. Edustan työnantajaa työsuojelu-yhteistoiminnassa. Yhdessä linjaorganisaation ja työsuojeluvaltuutetun kanssa kehitämme työturvallisuutta meidän työpaikalla.

20 Työsuojelutoimikunta
Me työsuojelutoimikunnassa käsittelemme työpaikkaa laajasti ja yleisesti koskevia yhteistoiminta-asioita.

21 Työterveyshuolto Teemme ennaltaehkäisevää työtä yhdessä työpaikan kanssa. Työolojen terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen Työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn selvittäminen ja ohjaus Terveystarkastukset (määräaikaistarkastukset) Neuvojen ja ohjeiden antaminen Osallistuminen ensiavun järjestämiseen Yhteisellä työpaikalla käytännöistä voidaan sopia.

22 Perehdyttäminen Perehdytys yhteisellä työpaikalla
Perehdyttämisohjelman sisältö Perehdyttäminen monikulttuurisella työpaikalla Nuorten työntekijöiden perehdyttäminen

23 Perehdyttäminen ja työnopastus
Perehdyttäminen auttaa työntekijän sopeutumista, sitoutumista ja työtehtävistä suoriutumista. Perehdyttämisalueet Yritys ja yritysympäristö Työturvallisuuskulttuuri Työpaikka ja sen toiminta-ajatus Työyhteisö Yhteisen työpaikan toimijat Työtehtävät ja niihin kohdistuvat odotukset Oma vastuu työyhteisössä Perehdyttämisalueet Työ-yhteisö Yritys- ympäristö Yritys Työn- opastus Työ

24 Perehdyttäminen ja työnopastus
Työnopastus painottuu varsinaisen työn tekemiseen tarvittavien tietojen ja taitojen opastamiseen. turvalliset ja oikeat työtavat, ohjeet ja ilmoitusmenettelyt työkaverit, esimiehet ja yhteyshenkilöt työn sisältö, vaiheet ja periaatteet laitteiden ja koneiden sijainti, käyttö, ylläpito ja toiminta häiriötilanteissa Työn opastus Työ-tavat, ohjeet Työyhteisö Työn sisältö Laitteet, koneet Työ

25 Perehdytys yhteisellä työpaikalla
Tilaajan järjestämä koulutustilaisuus Jokaisella yrityksellä ja työkohteella on erilainen toimintaympäristö. Jokaisella yrityksellä on yrityskohtaiset ja työpaikka-kohtaiset turvallisuuden pelisäännöt ja toimintatavat, esim. vaaratilanteet, tapaturmat, häiriötilanteet. Työpaikkakohtainen perehdytys ja työnopastus täydentää alueelle tulevan työntekijän muuta osaamista. Muista myös itse ottaa asioista aktiivisesti selvää!

26 Perehdytysohjelman sisältö yhteisellä työpaikalla
Yrityksen tapa toimia turvallisesti Yleiset vaaratekijät työpaikalla Liikenne ja liikkuminen Päihteet ja tupakointi Henkilönsuojaimet ja työvaatetus Luvanvaraiset työt Siisteys ja järjestys Jätteiden käsittely Erityisolosuhteet tai -toiminnot yhteisellä työpaikalla Onnettomuustilanteessa toimiminen Yhteyshenkilöt

27 Perehdyttäminen monikulttuurisella työpaikalla
Olen tehnyt pitkän uran ammatissani. Olen tehnyt työtä eri puolilla maailmaa ja nähnyt erilaisia työturvallisuus-kulttuureita. En hallitse vielä täysin suomenkieltä. Minulla ei ole tarkkaa tietoa suomalaisesta työkulttuurista; Mitä arvostetaan? Mikä on tärkeää?

28 Nuorten työntekijöiden perehdyttäminen
Minulla ei ole vielä paljon työelämäkokemusta. En ehkä osaa vielä havainnoida vaaroja, vaikka tiedänkin ne teoriassa. En ole ihan varma, miten erilaisia työ- ja suojavälineitä käytetään. Työpaikka on minulle uusi ympäristö, en aina kehtaa kysyä jos olen epävarma.


Lataa ppt "Työturvallisuuskortti"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google