Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LIIKEKILPAILUN SÄÄNTELY KILPAILU- MENETTELY KILPAILUN- RAJOITUKSET

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LIIKEKILPAILUN SÄÄNTELY KILPAILU- MENETTELY KILPAILUN- RAJOITUKSET"— Esityksen transkriptio:

1 LIIKEKILPAILUN SÄÄNTELY KILPAILU- MENETTELY KILPAILUN- RAJOITUKSET
YRITYS- KAUPPOJEN VALVONTA AINEET- TOMAT OIKEUDET JULKISET HANKINNAT

2 LIIKEKILPAILU Kilpailulaki /948

3 KARTELLI? Tuotteen X valmistajat Tuotteen X maahantuojat
Tuotteen X vähittäismyyjät Sopivat esim. yhdenmukai-sista hinnoista 57 € 57 € 57 € 57 € 57 € 57 € 57 €

4 Elinkeinonharjoittajien väliset kielletyt kilpailunrajoitukset (1)
Sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy

5 Elinkeinonharjoittajien väliset kielletyt kilpailunrajoitukset (2)
Erityisesti kiellettyjä ovat menettelytavat, joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan osto- tai myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja; joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, markkinoita, teknistä kehitystä taikka investointeja; joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä; joiden mukaan eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin sovelletaan erilaisia ehtoja siten, että kauppakumppanit asetetaan epäedulliseen kilpailuasemaan; tai joiden mukaan sopimuksen syntymisen edellytykseksi asetetaan se, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen

6 Poikkeus kiellettyihin elinkeinonharjoittajien välisiin sopimuksiin
Kielto ei koske menettelytapaa, joka osaltaan tehostaa tuotantoa tai tuotteiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä; jättää kuluttajille kohtuullisen osuuden näin saatavasta hyödystä; ei aseta asianomaisille elinkeinonharjoittajille rajoituksia, jotka eivät ole välttämättömiä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi; ja ei anna näille elinkeinonharjoittajille mahdollisuutta poistaa kilpailua merkittävältä osalta kysymyksessä olevia hyödykkeitä.

7 MÄÄRÄÄVÄN MARKKINA-ASEMAN VÄÄRINKÄYTTÖÄ?
Tuotetta X myyvät yritykset MÄÄRÄÄVÄN MARKKINA-ASEMAN VÄÄRINKÄYTTÖÄ? Yr. A Yritys Y Yr. C Yr. D Yr. B Yr. E 80 € X Yr. F 80 € 80 € Yritys Y esim. kieltäytyy sopimuksista perii tuotteistaan ylisuuria hintoja asettaa asiakkaansa eriarvoiseen asemaan 15 €

8 Määräävä markkina-asema
Käsite Yhdellä tai useammalla elinkeinonharjoittajalla elinkeinonharjoittajien yhteenliittymällä on koko maan tai tietyn alueen kattava yksinoikeus tai muu sellainen määräävä asema tietyillä hyödykemarkkinoilla, joka merkittävästi ohjaa hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja taikka vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai jakeluportaalla

9 Määräävä markkina-aseman väärinkäyttö on kielletty
Väärinkäyttöä on esim. kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen taikka muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen; tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen rajoittaminen kuluttajien vahingoksi; erilaisten ehtojen soveltaminen eri kauppakumppanien samankaltaisiin suorituksiin kauppakumppaneita epäedulliseen kilpailuasetelmaan asettavalla tavalla; tai sen asettaminen sopimuksen syntymisen edellytykseksi, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

10 Valvonta Seuraamukset Tuomioistuin: Markkinaoikeus (Eu-tuomioistuin)
Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo (EU:n laajuisesti Euroopan komissio), voi asettaa väliaikaisia kieltoja ja määräyksiä Elinkeinonharjoittajilla ja heidän yhteenliittymillään tiedonantovelvollisuus Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Komissio) ja aluehallinnon virkamiehet voivat tehdä tarkastuksia Seuraamukset Tuomioistuin: Markkinaoikeus (Eu-tuomioistuin) Seuraamusmaksu Max 10% liikevaihdosta Kartellin paljastamisessa myötävaikuttanut kartelliosapuoli voi vapautua Vahingonkorvausvelvollisuus Lopettamismääräys, uhkasakko Määräys toimittaa hyödyke toiselle elinkeinonharjoittajalle samoin ehdoin kuin muille

11 YRITYSKAUPPOJEN VALVONTA
Jos yrityskaupan 1. Osapuolten yhteinen liikevaihto > € 350 milj. ja 2. Vähintään 2 osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto > € 20 milj. => kaupasta on ilmoitettava kilpailu- ja kuluttajavirastolle => 1) Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi asettaa ehtoja kaupalle tai 2) Markkinaoikeus voi kieltää yrityskaupan, mikäli sen seurauksena syntyisi määräävä markkina-asema, joka merkittävästi estää kilpailua Suomessa


Lataa ppt "LIIKEKILPAILUN SÄÄNTELY KILPAILU- MENETTELY KILPAILUN- RAJOITUKSET"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google