Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tietoarkkitehtuuriryhmän tilannekatsaus Anne Kauhanen-Simanainen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tietoarkkitehtuuriryhmän tilannekatsaus Anne Kauhanen-Simanainen"— Esityksen transkriptio:

1 Tietoarkkitehtuuriryhmän tilannekatsaus Anne Kauhanen-Simanainen 3.3.2015

2 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 3.3.2015 2 Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuriryhmä  VM asetti vuonna 2014 tietoarkkitehtuuriryhmän JHKA -jaoston alaryhmäksi  Tehtävänä julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurin ja tiedon hallinnan kehittäminen  Toimikausi 1.5.2014-29.2.2016

3 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 3.3.2015 Tietoarkkitehtuurityön lähtökohtia  Johtamisen, toiminnan, palvelujen ja kehittämisen tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä  Avoimuus  Metatiedot  Hyvin kuvaillut tietovarannot 3

4 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 3.3.2015 Tekninen yhteentoimivuus Tiedon siirto ja yhteydet Semanttinen yhteentoimivuus Semanttinen yhtenäistäminen Organisaatioiden yhteentoimivuus Organisaatioiden ja prosessien yhtenäistäminen Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännön yhtenäistäminen Poliittinen tahtotila Tekniset rajapinnat on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat järjestelmien ja palvelujen yhdistämisen Informaatiolla on täsmällinen merkitys, joka säilyy tietoa vaihdettaessa muuttumattomana ja ymmärrettävänä kaikille osapuolille Eri organisaatiot pääsevät kokonaisedun mukaiseen tavoitteeseen yhteen sovitettujen prosessien kautta Lainsäädännölliset tekijät on otettu huomioon tietojen vaihtamisessa Osapuolilla on samansuuntaiset visiot, prioriteetit ja tavoitteet

5 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 3.3.2015 Tietoarkkitehtuuriryhmän tehtäviä  Kehittää ja tukea julkisen hallinnon yhteistä ja kohdealueiden tietoarkkitehtuurityötä ja tietojen yhteentoimivuutta  Ohjata julkisen hallinnon yhteistä sanastotyötä  Ohjata julkisen hallinnon tietorakenteiden yhtenäistämistä, kuvaamista ja avaamista  Ottaa työssään huomioon lainsäädäntö ja esittää tarvittaessa muutostarpeita  Edistää verkostoitumista, tiedon jakamista ja viestintää 5

6 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 3.3.2015 Tietoarkkitehtuuriryhmän toiminta 2014  JHS 179 päivitys/tietoarkkitehtuuria koskevat osat  Metatietopalvelun toteuttamissuunnitelma  Julkisen hallinnon yhteinen käsitemalli ja sanastotyön tehostaminen  Master data ja perustietovarantojen määrittely  Tiedon hallinnan ja avoimen tiedon viitearkkitehtuurit  Yhteistoiminta, viestintä, verkostot ja tiedon jakaminen  Seuranta ja arviointi 6

7 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 3.3.2015 Tietoarkkitehtuuriryhmän organisoituminen 2014 7 JUHTAJHKATietoarkkitehtuuriryhmäJHS-jaostoPertiva Tiedon hallinnan viitearkkitehtuuriryhmä Metatietoryhmä JHS 179 uudistaminen Tietovarantoryhmä Aloittaa 2015 MDM- selvityksen jälkeen Käsitemalliryhmä (KMR) alaryhmineen

8 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 3.3.2015 Vuosien 2014-2015 työskentely 1)Tietoarkkitehtuurin kehittämispolku 2)JHS 179 tietoarkkitehtuurin päivitys 3)Metatietopalvelun toteuttamissuunnitelma 4)Julkisen hallinnon käsitemalli ja sanastotyö 5)Tiedon hallinnan ja avoimen tiedon viitearkkitehtuuri 6)Yhteistoiminta, viestintä, verkostot ja tiedon jakaminen 8

9 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 3.3.2015 Kiinteistötietovaranto Yritys- ja yhteisö- tietovaranto Maastotietovaranto Kulkuneuvo- tietovaranto Tie- ja katu- verkkotietovaranto Muut paikkatietovarannot Ennakoinnin tietovaranto Seurannan ja valvonnan tietovaranto Toiminta- ympäristö- tietovaranto Tilastotietovaranto Säädöstietovaranto Julkishallinnon hanketietovaranto Julkishallinnon organisaatiot tietovarantona Toimipaikkatietovaranto EU-tietoaineistojen tietovaranto Löytyvyys / saatavuus / käytettävyys Maksuttomuus/ maksullisuus Tietoturvallisuus/ tietosuoja Julkisuus/ salassapito / käyttöoikeudet Julkisten hankintojen tietovaranto Tapahtumatietovaranto Päätös- tietovaranto Vaikuttavuuden arvioinnin tietovaranto Tilannekuvan tietovaranto Rakennus- ja huoneisto- tietovaranto Palvelukuvausten tietovaranto Palvelunjärjestäjien ja - tuottajien tietovaranto Tietojärjestelmiä koskevat tietovarannot Uutistietovaranto Metatietovarannot Julkishallinnon datakatalogit Luonnonvara- ja ympäristötietovaranto Yhteiskunnan tilaa kuvaava tietovaranto Säätietovaranto Rakennetun ympäristön ja asumisen tietovarannot Sopimustietovaranto Arvo-osuus- järjestelmän tietovaranto Tuonti- ja vienti- tietovaranto Verotustietovaranto Vakuutustietovaranto Maaseutuelin- keinohallinnon tietovaranto Työvoimatietovaranto Potilastietovaranto Eläketietovaranto Etuustietovarannot Talous-, tulos- ja henkilöstötietovaranto Terveydenhuollon tietovaranto Sosiaalihuollon tietovaranto Kulttuurisisältöjen tietovaranto Tutkimusaineistojen tietovaranto Tutkimustietovaranto Oppimateriaalien tietovaranto Kansallinen osaa- misen pääoman tietovaranto Puolustusvoimien tietovarannot Tuomioistuinten tietovarannot Tietoturva- ohjeistukset tietovarantona Rikollisuuden torjunnan tietovarannot Liikenne- tietovaranto Oikeusratkaisujen tietovaranto Henkilötietovaranto Kansainvälisen osallistumisen tietovaranto Ammattihenkilöitä koskevat tietovarannot Toimilupia koskevat tietovarannot Kuulemisen tietovaranto Tavaratietovaranto

10 Tietojohtaminen Tietopääoma – inhimillinen, rakenteellinen, sosiaalinen Tiedolla johtaminen, tietoperustainen johtaminen Tietopolitiikka, tietostrategia, tietoarkkitehtuuri, tietotilinpäätös, tieto-osaaminen Tietoympäristö, tietokulttuuri, tietokäytännöt, tietovirrat, tietokuormitus Tietosisällöt Data, informaatio, tieto, tietämys, viisaus, ymmärrys Tietovarannot, tietojärjestelmät, tietorekisterit, tietoaineistot, tietokoosteet Avoin data, raakadata, metadata, ydindata, massadata, omadata Perustieto, paikkatieto, hiljainen tieto, ilmaistu tieto, asiakirjallinen tieto, tutkimustieto, tilastotieto, näkemystieto Tietoprosessit tiedon haku, hankinta, taltiointi, analysointi, muokkaus, tuotanto, luominen, jakaminen, luovutus, välitys, tietopalvelu, tietotuote, louhinta, jalostaminen, puhdistaminen, rikastaminen, yhdistely, arkistointi, säilytys, pysyväissäilytys, hävittäminen Tiedon hallinta, tiedon käyttö Saatavuus, saavutettavuus, tietosuoja Esteettömyys, käytettävyys Yhteentoimivuus, yhdisteltävyys, turvallisuus Hyödynnettävyys Tiedon jatkokäyttö, hyödyntäminen Soveltaminen Oikeus tietoon Tiedon hallinnan sanastoa Kokonais- arkkitehtuuri Tietohallinto Asiakirjahallinto Tieto- ja viestintä- tekniikka 20.10.2014 AK-S/VM

11 17.2.2011 Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Julkishallinnon tietovarantojen hallinta - tietopääoma 11 Tiedon hallinnan viitearkkitehtuurin osa-alueet Julkaisu ( publishing ), jakelu ( distribution ), tietopalvelut (information services) Julkaisu ( publishing ), jakelu ( distribution ), tietopalvelut (information services) Ryhmätyö, sosiaalinen tiedon muodostus ( collaboration, social media ) Hankinta Luominen Taltiointi ( capture ) Hankinta Luominen Taltiointi ( capture ) Analysointi Jalostaminen ( value creation) Tuottaminen ( authoring ) Analysointi Jalostaminen ( value creation) Tuottaminen ( authoring ) Sisältöjen hallinta ( content management ) Sisältöjen hallinta ( content management ) Asiakirjatiedon hallinta ( records management ) Arkiston hallinta ( archive management ) Prosessinhallinta, tiedon ohjaus ( workflow ) Metatietojen hallinta ( metadata management ) Sisältöyksiköiden tietovaranto ( repository ) Yhteiset tekniset ja toiminnalliset tukipalvelut Avoimen tiedon hallinta ( open data management ) Palvelut henkilöille ja järjestelmille (services) Tietojohtaminen, tiedon käsitteet Tiedon hyödyntäminen, tiedon arvo Asiakirjallinen tieto Rekisteritieto Strateginen tieto Strateginen tieto Operatiivinen tieto Operatiivinen tieto

12 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 3.3.2015 JULKISEN HALLINNON METATIETOPALVELU - KONSEPTISTA TOTEUTTAMISEEN

13 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 3.3.2015 Julkishallinnon metatietopalvelun rakenneosat (VALTASA 2010 ja JHKA 1.0 v. 2012) 13 OntologiatMetatietomäärityksetLuokituksetTunnisteet Yleinen suomalainen ontologia (YSO) & ruotsin- ja englanninkieliset versiot Julkishallinnon ontologia (JUHO) Erikoisalojen ontologiat Paikkaontologiat Toimijaontologiat Muut yhteiset ontologiat Ontologioiden siltaaminen (KOKO) ONKI-palvelut JHS-metatietorekisteri: JHS-sanasto JHS-XML-skeemakirjasto Yhteiset tietorakenteet Asiakirjahallinnan metatietomääritykset: SÄHKE 2 Yhteinen eAMS-malli (TOS) JHS 143 Paikkatietoaineistojen metatietomääritykset: INSPIRE JHS 158 Avoimen datan metatietomääritykset Erikoisalojen metatietomääritykset Kansallisten määritysten laajennukset organisaatio-/ alakohtaisilla määrityksillä Julkishallinnon tehtäväluokitus Julkishallinnon palveluluokitus Sosiaali- ja terveysalan luokitukset ja koodistot Tilastolliset luokitukset: Alueluokitukset Henkilöluokitukset Talousluokitukset Muut luokitukset UNSPSC Kauppatavaran luokitukset ja koodistot Toimialaluokitus Henkilöstö- ja taloushallinnon koodistot Muut yhteiset luokitukset Yksilöivät tunnisteet: URI OID/JHS 159 Hakemistotiedot ja niiden ylläpito: JHS 133 Julkaisukoodit: ISBN ISSN Maakoodit Kielikoodit Postinumerokoodit Muut yhteiset tunnisteet ja koodistot Sisällön kuvailun säännöt ja ohjeet Kansainväliset standardit, suositukset ja määritykset

14 pp.kk.2009 Hallinnon kehittämisosasto | Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö | 4.11.2010 14 Julkishallinnon metatietopalvelun tavoitetila (VALTASA 2010 ja JHKA 1.0 v. 2012) Ontologiat Metatieto- määritykset Luokitukset Tunnisteet Yhteiset metatietovarannot Kansainväliset ja yleiset standardit Julkishallinnon metatietopalvelu

15 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 3.3.2015 15 Metatietopalvelun konsepti (Esiselvitys v. 2013) Tietorakennekirjasto Ontologiakirjasto Skeemakirjasto URN- tunnuspalvelu Nimitietopalvelu Standardisalkku Asiakirja- hallinnan metatiedot Ontologiapalvelut Paikkatieto- aineistojen metatiedot Yhteiset kuvailusäännöt Julkaisujen metatiedot Audio- visuaalisen aineiston metatiedot Toimialakohtaiset metatietomääritykset Julkisen hallinnon yhteisen metatiedon ydin Yhteisen metatiedon näkökulmia Sanastot Metadatarekisteri TietokomponentitJHS-sanasto Koodistopalvelu

16 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 3.3.2015 Metatietopalvelun toteuttamissuunnitelma (v. 2015) 16 Liittymä- rekisteri Palvelun tarjoaja Koodisto- palvelu Rajapinta Viesti URN Tunnuspalvelu MDM Sanaston hallinta Yhteentoimivuus-mallin hallinta Sovellusprofiilin hallinta Ontologian hallinta Koodistojen hallinta Toimipaikka-tiedon hallinta Palvelu- näkymä Palvelutieto- varanto Palvelujen hallinta Rakentamaton ympäristö Tunnista- minen Rooli ja Valtuutus Rakennettu ympäristö Organisaatio Rekisteri Palvelun käyttäjä Nimipalvelu OPH KaPA THL CSC FINTO OPH KaPA JHS183 Ihmiset


Lataa ppt "Tietoarkkitehtuuriryhmän tilannekatsaus Anne Kauhanen-Simanainen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google