Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kasvatuskumppanuus perhepäivähoitajat Petra Suonio 2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kasvatuskumppanuus perhepäivähoitajat Petra Suonio 2011."— Esityksen transkriptio:

1 Kasvatuskumppanuus perhepäivähoitajat Petra Suonio 2011

2 Lähtökohtia Ristiriidat julkisen kasvatuksen ja vanhempien kasvatuksen välillä johtaneet yhteistyön kehittämiseen Ristiriidat julkisen kasvatuksen ja vanhempien kasvatuksen välillä johtaneet yhteistyön kehittämiseen Vanhemmat ovat valmiita kumppanuuteen Vanhemmat ovat valmiita kumppanuuteen Yhteistyön kehitys päivähoidossa Yhteistyön kehitys päivähoidossa –Mukanaolo –Tukeminen –Kumppanuus

3 Vanhempien ja henkilöstön yhteinen kasvatustehtävä LAPSEN TARPEET JA HYVINVOINTI HENKILÖSTÖN AMMATILLINEN TIETO JA OSAAMINEN VANHEMPIEN TIETO JA KOKEMUS OMASTA LAPSESTA

4 Mitä on kasvatuskumppanuus? Vanhempien ja henkilökunnan tietoista sitoutumista lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen Vanhempien ja henkilökunnan tietoista sitoutumista lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen Vanhemman kuuntelemista Kasvattajan ammattitiedon ja vanhemman tiedon yhdistäminen: yhteinen tavoite lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen

5 ..jatkuu Yhteistä ajatusten vaihtoa, ongelmanratkaisua, oppimista Yhteistä ajatusten vaihtoa, ongelmanratkaisua, oppimista Toimintaa lapsen parhaaksi -> lapsen tarpeisiin vastaaminen Toimintaa lapsen parhaaksi -> lapsen tarpeisiin vastaaminen Lapsen ja vanhemman suhteen kannattelua Lapsen ja vanhemman suhteen kannattelua Lapsen tarinoiden ja kokemusten kuulemista Lapsen tarinoiden ja kokemusten kuulemista yhtenä tavoitteena on tunnistaa varhaisessa vaiheessa lapsen erityisen tuen tarve

6 Kotikasvatuksen tukeminen Kasvattajan ja vanhempien välistä tavoitteellista keskustelua kasvatuksesta, arvoista ja kulttuurista lapsen edun mukaisesti Vanhemmilla on oikeus määritellä yhteistyön rajat ja taso

7 Kasvatuskumppanuutta ohjaavat periaatteet KUNNIOITUS KUULEMINEN LUOTTAMUS DIALOGI

8 Kasvatuskumppanuuden ammattitaito Vuorovaikutustaitojen harjoittelu Vuorovaikutustaitojen harjoittelu Oman toiminnan reflektointi Oman toiminnan reflektointi Yhteisen ymmärryksen etsiminen Yhteisen ymmärryksen etsiminen Yhteinen kieli Yhteinen kieli ”Älä tulkitse vanhempien viestejä, vaan kysy tarkennusta”

9 Vuorovaikutustyylien nelikenttä Ystävällis-joustava – –Yhteistyökykyinen – –Huomaavainen – –kohtelias Ohjaava-dominoiva –Toimintaohjeiden ja neuvojen antaminen –Kehotukset, arvostelut Alistuva-epävarma –Ylivarovainen –Pelokas –Ujo Aggressiivis-uhmainen –Epäsosiaalinen –Ilmaisee mielipiteensä terävästi –Arvostelu

10 Kumppanuus päivähoidossa Yhteistyökäytänteiden erot päivähoitoyksiköissä Yhteistyökäytänteiden erot päivähoitoyksiköissä Kasvatuskumppanuus kirjattu varhaiskasvatuksen valtakunnallisiin linjauksiin 2002 Kasvatuskumppanuus kirjattu varhaiskasvatuksen valtakunnallisiin linjauksiin 2002 Vanhempien tyytyväisyys päivähoidon kasvatukseen Vanhempien tyytyväisyys päivähoidon kasvatukseen Olennaisempaa yhteistyössä on sen sisältö kuin muoto Olennaisempaa yhteistyössä on sen sisältö kuin muoto

11 Kasvatuskumppanuus päivähoidossa: vanhempien ääni Kumppanuus alkaa, kun päivähoitopaikka vastaanotetaan -> tutustumiskäynnit Kumppanuus alkaa, kun päivähoitopaikka vastaanotetaan -> tutustumiskäynnit Laaditaan yhdessä lapselle vasu Laaditaan yhdessä lapselle vasu Päivittäiset kohtaamiset Päivittäiset kohtaamiset Vanhempainillat Vanhempainillat Vanheimpaintoimikunnat Vanheimpaintoimikunnat Vanhempien ”työpäivä” päiväkodissa Vanhempien ”työpäivä” päiväkodissa Kahdenkeskiset keskustelut Kahdenkeskiset keskustelut Työntekijän vierailu kotona Työntekijän vierailu kotona Juhlat, retket, toimintaillat Juhlat, retket, toimintaillat

12 Pohdinta Mitä lapsi hyötyy kasvatuskumppanuudesta?

13 Lapsen ääni… Tulee näkyväksi toiminnan kautta -> havainnointi – –sosiaaliset taidot – –motoriset taidot – –hienomotoriikka, karkeamotoriikka – –muisti, ajattelu, kieli, hahmottaminen – –leikki – –keskustelut lapsen kanssa – –toiminnalliset menetelmät: – –mm. sadutus, valokuvaaminen, draama – –kehon kieli

14 Lapsen tarpeisiin vastaaminen Miten vastata lapsen tarpeisiin hoitopaikan arjessa? - tukea tarvitsevien taitojen vahvistaminen niitä harjaannuttavilla toiminnoilla - luottamussuhteen rakentaminen - kannustavan ja rohkaisevan ilmapiirin luominen - lapsen vahvuudet käyttöön - positiivinen palaute lapselle ja vanhemmalle Tarvittaessa yhteys muihin alan toimijoihin – –Elto, Kelto – –Neuvola – –Koulupsykologi – –Muut alan asiantuntijat kuten erikoisalojen lääkärit

15 Yhteistyötä hankaloittavia tekijöitä Vanhempien vaikeus ottaa vastaan tietoa, joka liittyy lapsen vaikeuksiin Vanhempien kiire Vaativat vanhemmat Perheen pahan olon purkaminen työntekijään Vanhempien keskinäiset erimielisyydet Puutteelliset vuorovaikutustaidot

16 Kumppanuus päivähoidossa Kehitettävää Kehitettävää –Yhteistyö yksilöllisemmäksi –Vanhemmat tietoisiksi, mitä päivähoidossa konkreettisesti tapahtuu –Vanhempien tutustuttaminen muiden lasten vanhempiin –Osaaminen liikaa yksittäisten työntekijöiden hiljaista tietoa

17 Kumppanuus päivähoidossa –Yhteistyömenetelmien kehittäminen –Onko henkilöstön rakentamissa yhteistyökäytännöissä oikeasti tilaa vanhempien toimijuudelle? –Erilaisten perheiden hyväksyminen kumppaneiksi –Oman asiantuntijuuden päättymisen hyväksyminen -> ohjaus eteenpäin

18 Lähteet Määttä, P. 2001. Perhe asiantuntijana Määttä, P. 2001. Perhe asiantuntijana Laine ym. 2009. Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla Laine ym. 2009. Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla Karling ym. 2009. Lapsen aika Karling ym. 2009. Lapsen aika Kaskela ym. 2006. Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta- opas varhaiskasvatuksen kehittämiseen Kaskela ym. 2006. Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta- opas varhaiskasvatuksen kehittämiseen Koivunen, P. 2009. Hyvä päivähoito. Työkaluja sujuvaan arkeen Koivunen, P. 2009. Hyvä päivähoito. Työkaluja sujuvaan arkeen

19 Kirjallisuutta Alan kirjallisuutta ja artikkeleita: Honkakoski,V., Kairema,M., Kauria,A. ” Se on kyl ihan merkityksellistä” –lastentarhanopettajien käsityksiä puheeksiottamisesta (2005) Karila, K.: Kasvatuskumppanuus arjen käytännöissä. Lastentarha 1/2005 Karila, K: Kasvatuskumppanuus-uhka vai mahdollisuus? Kasvatuskumppanuuden käsite herättää tunteita ja kannanottoja. Lastentarha 4/2003 Leino, A. Kasvatuskumppanuus päiväkodissa –vanhempien ja lastentarhanopettajien näkemyksiä ja kokemuksia lapsikohtaisista hoito- ja kasvatussuunnitelmakeskusteluista. Pro gradu –tutkielma 2006 Mönkkönen, K.: Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena. Vastaamisen, vallan ja vastuun merkitys sosiaalialan asiakastyön vuorovaikutuksessa


Lataa ppt "Kasvatuskumppanuus perhepäivähoitajat Petra Suonio 2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google