Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoimen tiedon ohjelma Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö / JulkICT-toiminto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoimen tiedon ohjelma Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö / JulkICT-toiminto."— Esityksen transkriptio:

1 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 2.12.2013 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö / JulkICT-toiminto

2 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Julkisuusperiaatteesta avoimeen dataan  Oikeus tietoon: pohjoismainen julkisuusperiaate1700- luvulta  Suomi-Ruotsi sai maailman ensimmäisen julkisuuslain v. 1766 : sanan- ja painovapaus, poliittisen sensuurin poisto, asiakirjojen saatavuus >  Suomen julkisuuslainsäädäntö v. 1999: avoimuuden periaate, tiedot julkisia, ellei lainsäädännön rajoituksia  Viranomaisten aktiivinen tiedottamisvelvollisuus  Avoin data – tietojen uudelleen käyttö  PSI-direktiivi 2003: julkisen sektorin tiedon uudelleen käytön helpottaminen  PSI-direktiivin uudistus 2013, perusperiaate: kaikki julkinen tieto on uudelleen käytettävissä kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin  Kansallisen avoimen tiedon politiikan kehittäminen v. 2011 - 2 Antti Chydenius (1729-1803

3 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 3 Avoimen tiedon politiikka on linjattu useissa yhteyksissä vuodesta 2011 lähtien  Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011  Julkisin varoin tuotettujen tietovarantojen avaaminen kansalaisten ja yritysten käyttöön hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman kärkihankkeena, VN periaatepäätös 5.10.2011, vastuuministeriöt VM, TEM, LVM, OKM  EU:n avoimen datan strategia  Hallitusohjelman kärkihanke  EU:n PSI (Public Sector Information) direktiivi ja sen muutos 2013 ja Inspire- direktiivi  Open Government Partnership – Avoimen hallinnon kumppanuushanke  Julkisen hallinnon ICT –strategia (”Palvelut ja tiedot käytössä”)  Tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt –raportti 2012  Kehysvalmistelu 2013-2016 ja 2014-2017  ICT2015 –työryhmän ehdotukset 2013  Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan visio 2030  Taustalla myös  Open Data ja Linked Open Data – globaali kehitys  Big Data, julkishallinto katalysaattorina

4 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 4 Tietovarantojen avaamisella tavoitellaan talouden ja yhteiskunnan aktivointia monin tavoin Kansantaloudelliset hyödyt  Palvelujen raaka-ainetta, lisää tuotekehityksen ja uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia, sitä kautta uusia työpaikkoja ja innovatiivisia palveluja Yhteiskunnan läpinäkyvyys ja demokratia  Lisää viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä  Kansalaisvaikuttamisen ja tiedonsaannin uusia mahdollisuuksia Hallinnon sisäinen tehokkuus  Parantaa hallinnon sisäistä tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä tietovarantojen näkyvyyttä. Luovutaan päällekkäisestä tietojen keruusta ja tuotannosta Koulutukselle ja tutkimukselle monipuolisia aineistoja Tutkimusaineiston laajempi käyttö ja parempi saavutettavuus, uudenlaiset analysointimenetelmät

5 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 5 Julkisen hallinnon tietovarantojen avaaminen Salassa pidettävät Tietoja, joissa on lainsäädäntöön perustuvia käyttö- rajoituksia Avoin data -koneluettavissa -uudelleen käytettävissä -Kytkettävissä Tietoja, joissa ei ole lainsäädäntöön perustuvia käyttörajoituksia Avoin yhdistetty data Avattavissa olevat julkiset tietovarannot ?

6 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 6 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Tietovarantojen avaamisen Periaatteet ja kriteerit, lainsäädäntö, taloussuunnittelu, ohjeistus Datan käytön edistäminen Tietovarantojen avaamisen prosessi virastoissa Datan avaamista, löytämistä ja käyttämistä tukevat rakenteet, palvelut ja käytännöt Koulutus, osaamisen edistäminen Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta Vaikutusten seuranta ja arviointi Avoimen tiedon ohjelman yhteistyöalueita Tavoitteet: Julkisen hallinnon tuottamat tiedot ovat Hyödynnettävissä käyttökelpoisessa ja koneluettavassa muodossa taloudellisesti ja turvallisesti, ottaen huomioon yksityisyyden suoja ja muut lainsäädäntöön perustuvat rajoitukset. Keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot ovat avoimesti saatavilla ja saavutettavissa verkossa ja niitä käytetään laajasti ja monipuolisesti. Puretaan tiedon käytön esteitä ja luodaan kannustimia tiedon avaamiselle sekä palvelujen kehittäjäverkostojen ja ekosysteemien työlle. Tehtävä: koordinoidaan ja vauhditetaan julkisen hallinnon tiedon avaamiseen ja käytön lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä

7 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Merkittäviä aineistoja avattu, uusia avautuu  Avattujen tietoaineistojen käyttäjämäärät ovat kasvaneet huomattavasti  Avoimuus ja maksuttomuus lisää käyttöä  Esimerkkejä avatuista tietoaineistoista:  V. 2008 Ympäristöhallinnon tietovarannot  v. 2012 Maanmittauslaitoksen maastotiedot  v. 2012 esimerkiksi Tilastokeskus, Verohallinto (yhteisöverotiedot), Puolustusvoimat (sota-ajan kuva- aineisto), Metla, FINNA ja Kansallisgalleria  v. 2013 alkaen Ilmatieteen laitoksen sää-, ilmasto-, ja meridata sekä ilmastomallit  Myös muita aineistoja, esim. HRI 7

8 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Avoimen tiedon ohjelma toteutetaan verkostomaisena yhteistyönä  Vastuuministeriöt VM, OKM, LVM, TEM  Kaikki ministeriöt omilla toimialoillaan  Valtion virastot ja laitokset  Kunnat, Helsinki Region Infoshare HRI, Tampere, Kuntaliitto  Yliopistot ja tutkimuslaitokset, koulutuslaitokset  Kehittäjäyritykset ja –yhteisöt  Kansalaisyhteisöt  Tutkijayhteisöt 8

9 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Tietovarantojen avaamista jatketaan Valtiontalouden kehyspäätös 2014-2017  Suomessa tietovarantojen avaaminen lähti liikkeelle v. 2012 maastotiedoista ja jatkui sää-, ilmasto- ja meridatan sekä ilmastomallien avaamisella vuoden 2013 alussa.  Kehyskaudella tietovarantojen avaamista jatketaan tilastoaineistoilla, yritystiedoilla, liikenne- ja viestintädatalla sekä lentokenttähavainnoilla. Jutta Urpilaisen talousarvioehdotus vuodelle 2014  Joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutiedot sekä liikenneverkkotiedot, sää- ja tutkatiedot sekä lentokenttähavainnot maksuttomiksi  Julkisten tietovarantojen avaamiseen yht. n. 6 milj. euron määrärahalisäys vuodelle 2014 9

10 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Meneillään ja tulossa  Tietovarantojen avaamisen suunnitelmat hallinnonaloittain vuosittaisen valtiontalouden kehysvalmistelun yhteydessä  Kansallisen dataportaalin toteutus (VIP / Gofore), johon viedään kuvaillu- ja kytkentätiedot avatuista tietoaineistoista  Palvelujen kehittämisympäristön kokeiluprojekti (JulkICT Lab)  Yhtenäiset käytännöt datan avaamiseen, kuten yhtenäiset käyttöehdot (Julkisen hallinnon suositus avointen tietoaineistojen käyttöluvaksi, palautepyyntö http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/news/palautepyynto-avointen- tietoaineistojen-kayttolupa)  Valtiovarainministeriö kumppanina Apps4Finland kilpailussa: Suomesta edelläkävijä avoimen datan hyödyntämisessä  Vaikutusten arvioinnin ja seurannan kehittäminen  Tutkimusdata, -tulokset ja -menetelmät: hyödyntäminen, parhaat käytännöt, toimintamallit, muutokset, uudet liiketoimintamallit jne.  Yhteistyötä, tilaisuuksia 10

11 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Dataportaali ja avoimen tiedon ohjelma Dataportaali Kuvailu- tiedot FORGE Hautomo Sovellustkehitys Sovellusten esittely CoCreation BigData JulkICT-Labs Sovellusten käyttäjät ja ”suuri yleisö” - Saavutettavuus ja tietoisuus - Palvelukokeilut Sovelluskehittäjät - Käyttökelpoisten aineistojen tunnistaminen - Kehitys ja testaus -- Innovaatiot, lisäarvo Organisaatioiden tietovarannot TUKIPALVELU KOULUTUS Sovelluskehitys, vuorovaikutus Tiedon avaamisen ohjelma Pilotointi, kokemukset Kansallinen koordinointi, toimintaperiaatteet Ohjaus, seuranta Käytännöt Tekninen saavutettavuus, kehitystarpeet Tiedonhaku, sovellukset RAJAPINNAT

12 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 12 8.8. 201 3 Kansallinen dataportaali 02/2014 (JulkiCTLab 12/2014) EU:n PSI (Public Sector Information) –direktiiviuudistuksen implementointi 18.7.2015 mennessä Tietovarantojen systemaattinen avaaminen tarpeiden, linjausten ja valtiontalouden kehysten mukaisesti JHS Avointen tietoaineistojen käyttölupa 03/2014 Vaikutusten, hyötyjen ja riskien arviointimalli, tutkimushanke 12/2014 Avointen tietoaineistojen viitearkkitehtuuri 06/2014 Demokratianäkökulmaa vahvistavat toimenpiteet, OGP – Yhteistyö avoimen hallinnon kumppanuushankkeen kanssa Avoimen tiedon yhteistyö, avoimen datan ekosysteemi, koulutus, viestintäjatkuvasti Tietovarannot saataville Yhtenäiset käyttöehdot Yhteentoimivat käytännöt Vaikutusten arviointi § €

13 Kiitos! Keskustelua, kysymyksiä? https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data


Lataa ppt "Avoimen tiedon ohjelma Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö / JulkICT-toiminto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google