Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

BioE-bioD - Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen Michael den Herder, Mikko Kurttila, Pekka Leskinen, Marcus Lindner, Susanna Sironen,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "BioE-bioD - Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen Michael den Herder, Mikko Kurttila, Pekka Leskinen, Marcus Lindner, Susanna Sironen,"— Esityksen transkriptio:

1 bioE-bioD - Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen Michael den Herder, Mikko Kurttila, Pekka Leskinen, Marcus Lindner, Susanna Sironen, Veera Juusti & Anniina Haatanen bioE-bioD bioenergy and biodiversity in 2020 and beyond käyttä näppäimistön nuoli- tai välilyöntinäppäimiä liikkuaksesi eteenpäin

2 Taustaksi Metsäenergian käyttö on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Syynä tähän on mm. fossiilisten polttoaineiden niukkuus ja ilmastonmuutokseen liittyvät huolet ja sitoumukset. Metsäenergian käytön odotetaan edelleen lisääntyvän. Toisaalta metsien monimuotoisuus on uhattuna. Lajien monimuotoisuus vähenee mm. sopivien habitaattien puuttumisen vuoksi. Monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämienen edellyttää toimenpiteitä. käyttä näppäimistön nuoli- tai välilyöntinäppäimiä liikkuaksesi eteenpäin

3 On todennäköistä, että metsäresurssin lisääntyvä hyödyntäminen ja toisaalta tarve suojella ja turvata monimuotoisuutta aiheuttaa tulevaisuudessa konflikteja. Olisiko kuitenkin olemassa tapa, jolla kumpikin tavoite voidaan saavuttaa yhtä aikaa? Lisätä metsäenergian käyttöä ja säilyttää metsät monimuotoisina ? käyttä näppäimistön nuoli- tai välilyöntinäppäimiä liikkuaksesi eteenpäin

4 Hankkeen tavoitteet Hankkeen päätavoite on kehittää ja vertailla metsien käytön vaihtoehtoisia skenaarioita suhteessa metsien käytön tavoitteisiin, joita on asetettu esimerkiksi Suomen pitkä tähtäimen Energia ja Ilmastopolitiikassa sekä EU:n tavoitteissa pysäyttää monimuotoisuuden väheneminen vuoteen 2020 mennessä. käyttä näppäimistön nuoli- tai välilyöntinäppäimiä liikkuaksesi eteenpäin

5 Skenaariot vuoteen 2030 Skenaariot on laadittu viidelle metsäkeskusalueelle Itä-Suomessa: Pohjois- Karjala, Kainuu, Pohjois- ja Etelä-Savo sekä Kaakkois-Suomi Kolme ns. ”bioE-bioD”-skenaariota on laadittu yhteistyössä alueiden metsiin ja metsien käyttöön kytköksissä olevien sidosryhmien kanssa. Tämän lyhyen esityksen jälkeen pyydämme sinua arvioimaan laadittuja skenaarioita omien metsien käytön arvostuksiesi näkökulmasta. käyttä näppäimistön nuoli- tai välilyöntinäppäimiä liikkuaksesi eteenpäin

6 bioE-bioD skenaariot BIODIVERSITEETTI 2030 Vuonna 2030 metsänomistajat tarvitsevat laajasti uusia tapoja käsitellä metsiään. Metsiä käsitellään tavoilla, joka edistää metsien monikäyttöä ja mahdollistaa myös metsien monimuotoisuuden turvaamisen. Hakkuutavat ovat nykyistä luontoystävällisiä (esim. Kiertoajat ovat pidempiä) ja metsissä on enemmän kuollutta puuta ja lehtipuuta. Yhteensä 10% metsämaan pinta-alasta on suojeltu ja suojelualueet sijaitsevat sellaisille alueille, joilta tällä hetkellä löytyy luonntoarvoiltaan hyviä kohteita. BIOENERGIA 2030 Vuonna 2030 bioenergian käytöllä on laajaa kannatusta kansalaisten joukossa. Ihmiset asuvat lähempänä asutuskeskuksia, joka antaa mahdollisuudet rakentaa keskitetympiä energiaratkaisuja. Metsien (energia)puun hankintaketju on tehostunut. Biokaasun sekä biojalostamoiden tuotanto on lisääntynyt. Bioenergiaa tuotetaan silti edelleen huomattavasti metsäteollisuuden sivuvirroista. YHDISTETTY bioE+bioD 2030 Metsien tuottokyky mahdollistaa bioenergia- ja monimuotoisuustavoitteiden yhtäaikaisen saavuttamisen Itä-Suomessa vuonna 2030. Puun tuotanto, virkistyskäyttö ja monimuotoisuuden turvaaminen on kyetty kohdentamaan kullekin soveliaimmille alueille ajallisesti ja paikallisesti. Energiapuuta otetaan talteen intensiivisesti erityisesti lähellä lämpö- ja sähkövoimaloita, joka vähentää kuljetusmatkoja ja –kustannuksia. Monimuotoisuuden turvaaminen on puolestaan keskitetty alueille jotka sijaitsevat kauempana asutuskeskuksista ja isoja määriä energiapuuta käyttävistä voimaloista ja laitoksista. Metsien virkistyskäytön ja monimuotoisuuden turvaaminen lähellä asutuskeskuksia on myös kyetty yhdistämään nykyistä paremmin. käyttä näppäimistön nuoli- tai välilyöntinäppäimiä liikkuaksesi eteenpäin

7 Suojeltu metsäpinta-ala Monimuotoisuuskenaariossa skenaariossa suojeltujen metsien pinta-ala kasvatetaan 10% metsämaan alasta. Myös bioE-biod skenaariossa suojeltujen metsien pinta-ala kasvatetaan 10% metsämaan alasta. käyttä näppäimistön nuoli- tai välilyöntinäppäimiä liikkuaksesi eteenpäin

8 Luonnon monimuotoisuus Metsien käsittelytavat ja intensiteetti vaikuttavat metsien monimuotoisuuteen. Monimuotoisuusindeksi ottaa huomioon vanhojen metsien määrän, lehtipuun ja kuolleen puun määrän. Kun energiapuun käytön tavoitteet ja monimuotoisuuden turvaamistavoitteet yhdistetään syntyy monimuotoisuus hyötyy hieman. Metsien lisäsuojelu parantaa monimuotoisuutta. Energiapuun käytön lisääminen vähentää metsien monimuotoisuutta. Nykyinen metsien käytön intensiteetti ja metsänhoidon linja voisi parantaa metsien monimuotoisuutta. Suurimman kestävien hakkuumahdollisuuksien skenaariossa monimuotoisuus vähenee. käyttä näppäimistön nuoli- tai välilyöntinäppäimiä liikkuaksesi eteenpäin

9 Virkistys Metsien käsittelytavat ja intensiteetti vaikuttavat myös metsien virkistyskäyttöön. Metsien virkistysarvo perustuu metsien ikään, puulajikoostumukseen, metsänkäisttelyn tapoihin sekä käyttäjien arvostuksiin Metsien käsittelytavat ja intensiteetti vaikuttavat myös metsien virkistyskäyttöön. Metsien virkistysarvo perustuu metsien ikään, puulajikoostumukseen, metsänkäisttelyn tapoihin sekä käyttäjien arvostuksiin käyttä näppäimistön nuoli- tai välilyöntinäppäimiä liikkuaksesi eteenpäin

10 Kasvihuonekaasupäästöt Energiapuun käytön lisääminen antaa mahdollisuuden korvata fossiilisia polttoaineita uusiutuvalla metsäenergialla ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Suurin kestävä hakkuukertymä- skenaariossa kaikki fossiilinen polttoaine voidaan korvata puuhun perustuvalla uusiutuvalla energialla. käyttä näppäimistön nuoli- tai välilyöntinäppäimiä liikkuaksesi eteenpäin

11 Työllisyys Metsien käsittelyn tavat ja intensiteetti vaikuttavat metsäsektorin työvoiman määrään. käyttä näppäimistön nuoli- tai välilyöntinäppäimiä liikkuaksesi eteenpäin

12 Ainespuun hakkuukertymä Ainespuu sisältää: Kuitupuun Tukit Ainespuun kertymä vaihtelee eri skenaarioissa käyttä näppäimistön nuoli- tai välilyöntinäppäimiä liikkuaksesi eteenpäin

13 Energiapuun kertymä Myös energiapuun kertymä vaihtelee eri skenaarioissa käyttä näppäimistön nuoli- tai välilyöntinäppäimiä liikkuaksesi eteenpäin

14 Puuston määrä Lopuksi, tavat käsitellä metsiä vaikuttavat metsien puuston määrään tulevaisuudessa – ohessa puuston tilavuus vuonna 2030 eri skenaarioissa. käyttä näppäimistön nuoli- tai välilyöntinäppäimiä liikkuaksesi eteenpäin

15 bioE-bioD bioenergy and biodiversity in 2020 and beyond Pyydämme sinua seuraavaksi arvioimaan skenaariota oheisella kyselylomakkeella!


Lataa ppt "BioE-bioD - Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen Michael den Herder, Mikko Kurttila, Pekka Leskinen, Marcus Lindner, Susanna Sironen,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google